Den Vestindiske Kulturambassade

DenVestindiskeKulturambassade
Arrangementskalendermarts2017
DetTabte”Paradis”?
Udstillingfrad.2.martstild.16.marts
Fratorsdagd.2.martskl.14præsentererviudstillingen
DetTabte”Paradis”?,medfotografierfradentyske
fotografFritzHenles”TheAmericanVirginIslands;a
photographicessay”fra1971.Udstillingensætterpåfokus
denstereotypeogromantiskefremstillingaføerne–
særligtgennemlandskabsbilleder.Gennemeninstallation
sættervisamtidigfokuspå,hvordanlivetvaraltandetend
paradisfordetusindevisafslavegjorteafrikanere.
Torsdagd.2.martskanudstillingenbesøgesfrakl.14-17.
Fraogmedtirsdagd.7.martstild.16.martskan
udstillingenbesøgestirsdageogtorsdagekl.10-15.
Entre:30kr.
OBS!Fratirsdagd.20ogfremtilfredagd.24.installerer
vinyudstilling,ogderforholderKulturambassadenlukket.
Bristedehjertebånd
Bogpræsentation
Fredagd.3.martskl.16.00
ProvstErikBalslev-ClausenudgiverbogenBristedehjertebånd,som
fortælleromenupåagtetsideafDanskVestindienshistorie.DaDe
DanskVestindiskeøerikkevarblevetsolgttilUSAi1902,blevderi
folkekirkeligtregiiværksatetinitiativforatforbedredekirkeligeog
socialeforholdpåøerne.MendetofficielleDanmarkvendteryggentil
ogsolgteøernei1917.VedpræsentationenvilErikBalslev-Clausen
fortælleomDenVestindiskeKirkesagogsitarbejdemedatfremskaffe
kildematerialeogbilledmaterialetilbogen.Tilpræsentationenvilder
blivebudtpåenforfriskningogbogenkankøbestilenreduceretprispå
200kr.
Arrangementetergratis.
Kolonienbyggesop
Enbilledforelæsningv.UllaLunn.
Tirsdagd.7.martskl.16.00
PåopfordringfortællerUllaLunnigenomøernesindtagelse,
kortlægning,udstykningogetableringenafhelekolonienmed
forter,plantager,meddeslavegjorteafrikanereogdethvide
europæiskeborgerskab.Arkitekturenpåøerneerenestående
menfortællingerneergrumme.UllaLunnerarkitektog
hovedkraftenbagDenVestindiskeKulturambassade.Huneraktuelmedbogen"StedetfortælleromDansk
Vestindien",derfik6stjerneriJyllandspostenioktober.DertilarbejderUllamedikulturarvs-og
bevaringsprojektet"InsearchofIdentity"–etsamarbejdsprojektmellemVestindienogDanmark.
Entre:50kr.KontantellerMobilePay
DenVestindiskeKulturambassade:PrinsensGård,FrederiksbergRunddel1A,2000FrederiksbergC.
Mail:[email protected]:https://www.facebook.com/denvestindiskekulturambassade/.
DenVestindiskeKulturambassadeeretsamarbejdemellemDanskVestindiskSelskabogarkitektUllaLunn.
DenVestindiskeKulturambassade
Arrangementskalendermarts2017
AnnaPaulinasrejse
EnforestillingafSofieWalbom
Ianledningenaf100åretforsalgetafdeVestindiske
ØerpræsentererSofieWalbomenforestillingomden
dramatiskefortællingomAnnaPaulinesrejsefra
vestindiskslavetildanskborger.
Åreter1827påSt.Croix.AnnePaulineer5år,datteraf
envestindiskslavindeogendanskudstationeretfar.
Hunharnetopmodtagetsitfrihedsbrevogskaludpåsit
livsrejsetilDanmark.AnnaPaulineHansener
stammodertilskuespillerSofieWalbom.Sofievil
igennemenfortælling,følgesintiptipoldemorsrejse
gennemlivetsomfarveti1800-talletsDanmark,og
reflektereoverdevalgogtanker,somAnnaPaulinehelesitlivstodoverfor.Englidendeovergangmellemfortiden
ognutidenforatprøveatforstå,hvordanvoresslægtpåvirker,hvemvier,oghvordanslaverietharsatsitpræg
påDanmarkshistorie.
Pris:alm.billet65kr./50kr.formedlemmerafDVIS
Billetterkøbespåhttps://billetto.dk/da/events/anna-paulines-rejseelleridøren.
Spilledage:
Marts:
Lørdagd.11.03kl.15.00
Torsdagd.16.03kl.19.30
Lørdagd.18.03kl.15.00
April:
Onsdagd.05.04kl.19.30
Lørdagd.08.04kl.15.00
Transaktion
Udstillingfrad.25.martstilogmedden18.april.
Ferniseringfredagd.25.martskl.14.00
Udstillingenmarkerermedordettransaktion,handlenafDansk
Vestindien,derforegikmellemDanmarkogUSAi1917.Enhandelmed
landogfriemennesker.Udstillingenundersøgerforskelligepositionerog
hvorDanmarkeridensagidag.NårKulturambassadenåbnerdørernetil
udstillingenTransaktion,erdettiletrumafdiplomatiogudveksling.
KunstnerenbagskulpturerneogfolkegavenfraUSVirginIslandstil
Danmark,BrightBimponggriberfølelserafforsoning,gestusogudveksling
isineværkerogkanoplevespåKulturambassadensammenmeden
biografiskbeskrivelseafkunstnerenoghansarbejdsprocesietvideoværk.
JeannetteEhlers’skildrerDanmarksaftrykpåUSVirginIslandsisit
videoværkSpeedUpThatDay.Etværkafdetdanskbyggedefort,
FrederiksstedpåSt.Croix.sEhlersstærkeformsprogogkommentarertil
danskkolonitidrykkerveddanskselvforståelseogidentitet.Iblandt
kunsternesværkerbelysesforskelligenutidigoghistoriskepolitiskestemningeriudvalgtecitater.
Udstillingenkanbesøgestirsdagogtorsdagfra10-15iperioden.Entre:30kr.KontantellerMobilePay.
ForyderligereinformationomudstillingenkontaktkuratorHelgaThomaspå[email protected]
DenVestindiskeKulturambassade:PrinsensGård,FrederiksbergRunddel1A,2000FrederiksbergC.
Mail:[email protected]:https://www.facebook.com/denvestindiskekulturambassade/.
DenVestindiskeKulturambassadeeretsamarbejdemellemDanskVestindiskSelskabogarkitektUllaLunn.
DenVestindiskeKulturambassade
Arrangementskalendermarts2017
TransferDay
Fredagd.31.martskl.16.00
Efternæsten250årsdanskkolonistyreovergikDanskVestindiend.
31.marts1917tilamerikanskstyre,ogeridagkendtsomUSVirgin
Islands.Iårerdetsåledes100årsiden,atDanmarksolgteøernetil
USA.Datoenforoverdragelsenmarkereshvertårpåøernesom
TransferDay.
Ianledningaf100-åretinvitererviindenfortilmarkeringafTransfer
DaypåDenVestindiskeKulturambassade.Viplanlæggerbl.a.et
oplægafforskerierindrings-oghistoriepolitik,AstridNonbo,samt
musikoghygge.Etprogramfordagen,vilbliveudsendt,såsnartvi
kommertætterepå.
DenVestindiskeKulturambassade:PrinsensGård,FrederiksbergRunddel1A,2000FrederiksbergC.
Mail:[email protected]:https://www.facebook.com/denvestindiskekulturambassade/.
DenVestindiskeKulturambassadeeretsamarbejdemellemDanskVestindiskSelskabogarkitektUllaLunn.