Guderup - Stevning andværk - Guderup

Guderup - Stevning
andværk
indkalder medlemmerne
til ordinær
Sebbelundvej
5
6430 Nordborg
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00
Hos Risa
Guderup Forsamlings- og Selskabshus
(Annonceret i Vor EGEN Avis)
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4.Forelæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse.
5.Forelæggelse af budget for det
kommende år til godkendelse.
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Torben Tang, (modtager genvalg)
Jes E. Matthiesen, (modtager genvalg)
7.Valg af suppleant til bestyrelsen:
Ulf Nørulf (modtager genvalg).
8. Valg af 2 revisorer (i relevante valgår, jfr. § 12).
Valgt i 2016 for 2 år.
9.Valg af 1 revisorsuppleant:
På valg er: Henrik Jørgensen (modtager genvalg).
10.Behandling af indkomne forslag.
11.Eventuelt