Indkaldelse - Grundejerforeningen Engbo forside

Grundejerforeningen Engbo
Dragør, den 12. februar 2017
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til Grundejerforeningen Engbo’s ordinære generalforsamling 2017.
Generalforsamlingen afholdes på Wiedergården (stueetagen).
TORSDAG DEN 16. MARTS 2017 KL. 19.00
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af ydelser til foreningen
Valg
Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt og være
formanden, Per Henriksen, Tjørneengen 20, i hænde senest den 8. marts 2017.
Efter generalforsamlingen vil foreningen traditionen tro sørge for lidt spisning.
VIGTIGT: De sidste 3 år har vi benyttet et mindre mødelokale. Det er derfor nødvendigt at
du/I tilmelder dig/jer til Generalforsamlingen. Derudover bedes man også tilkendegive om man
ønsker at deltage i spisningen bagefter. Tilmelding kan ske ved henvendelse til foreningens
mail: [email protected] eller alternativt via sms til tlf. 45 20 41 69 (Per Henriksen) senest
8. marts 2017.
Ad 3)
Gennemgået på bestyrelsesmøde. Afventer møde og godkendelse hos foreningens
revisorer. Regnskab vil blive eftersendt.
Foreløbigt regnskab viser et overskud på ca. kr. 59.000,00
Kloakgæld og dermed regnskab stoppede i 2017. Yderligere info på mødet.
Ad 4)
Bestyrelsen foreslår afsætning af kr. 120.000,00 til omlægning af Pilestien samt
rydning af krattet mellem stien og Støbervænget. Det grønne areal beplantes enten
med græs og/eller forholdsvis vedligeholdelsesfri beplantning.
Ad 5)
Budget 2017. Bestyrelsen foreslår ydelserne uændret:
Ad 6)
a) Kontingent (inkl. snerydning):
b) Honorar til bestyrelsen:
kr. 2.500,00
kr.
0,00
På valg er: Formand:
Sekretær:
Bestyrelses medl.:
Bestyrelses suppl.:
Revisor:
Per Henriksen
Søren Svendsen
Jan W. Laursen
Mogens Ejdum
Peter Hansen
Med venlig hilsen, vel mødt og husk tilmelding.
Bestyrelsen for Grf. Engbo.
(ønsker
(ønsker
(ønsker
(ønsker
(ønsker
genvalg)
genvalg)
genvalg)
genvalg)
genvalg)