Se dagsorden - Tørring Beboerforening

Indkaldelse til generalforsamling i Tørring Beboerforening på Knudsøskolen tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.00.
Foreningen byder traditionen tro på et lettere traktement (OST&VIN)
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse samt budget for 2017.
4. Fastsættelse af kontingent.
a. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 250 kr./år pr. husstand.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
a. Indkommet forslag fra boldbaneudvalget er vedlagt dagsorden til generalforsamling.
6. Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer. Ingen bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Der er brug for 5 nye.
(På bestyrelsesmøde den 1.2.2017 viste det sig, til bestyrelsens egen overraskelse, at alle
bestyrelsesmedlemmer ønsker at træde ud af bestyrelsesarbejdet. Hver især har vi personlige grunde til
vores valg. Vi håber derfor, at der er nogen af de mange engagerede mennesker i byen og oplandet, der
med friske kræfter, vil træde ind i bestyrelsesarbejdet til gavn for landsbyens fællesskab. Nuværende
bestyrelse hjælper naturligvis meget gerne den nye bestyrelse i gang).
Af vedtægt §11 fremgår, at der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i
lige år.
For at det kan gå op med valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i det lige år 2018, foreslår bestyrelsen således,
at der i år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
b. 2 suppleanter. Nuværende er Hanne Myhlert og Nis.
c. 2 revisorer. Nuværende er Jens og Hans Jørgen.
7. Valg til udvalg (Før valg til udvalg opfordres nuværende udvalg til at aflægge en kort beretning fra årets gang
samt forelægge evt. vision for 2017 ).
a. Telt (Nuværende udvalg: Niels og Poul).
b. Fællesspisning (Nuværende udvalg: Anne Cathrine, Sanne, Johanne og Ann-Mari).
c. St. Hans (Nuværende udvalg: Christian og Line).
d. Fastelavn (Nuværende udvalg: Line og Anne Cathrine).
e. Fællesarealsudvalg (Nuværende udvalg: Emil, Rasmus, Hanne Myhlert og Flemming).
f. Gammel boldbane udvalg (Nuværende udvalg: Ivan, Lene og Susanne).
g. Juletræsudvalg (Nuværende udvalg: Line og Emil).
h. Stole og borde indkøbsudvalg: Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes dette nye udvalg.
8. Eventuelt.
Som bilag til indkaldelsen er vedlagt invitation til DAMEFROKOST den 7.4.2017 kl. 18.30.
Med venlig hilsen Bestyrelsen
Kirsten, Tulstrupvej 16, ([email protected]), Anne Dorthe, Tulstrupvej 15, ([email protected]), Hanne,
Tulstrupvej 45, ([email protected]), Anne, Grønnevej 17, ([email protected]), Sanne, Selvejervej 3,
([email protected]).
NB: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 28.2.2017.
KONTINGENTBETALING VIA BANKOVERFØRSEL
Til indbetaling af kontingent for 2017 indsæt venligst på Beboerforeningens bankkonto kontingent kr. 250,00.
Jyske Bank konto: 5073 0001792078.
HUSK at påføre navn og adresse.
Sidste frist: 28.2.2017. (Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret til generalforsamling)