null

Navn:
Kutter
til kystbevogtbevogtning og minestrygning.
Byggested:
~
Konstruktør:
Type:
søsat:
ombygget:
udgået:
Deplacement:
Længde:
Bredde:
Dybgående agt.:
"
fer:
Besætning:
Armerine:
Anmærknir..ger eg kildehenvisninger :
Se: Steen Steensens "Flådens skibe 1950"
Y.331, ex K.l.
Y.332 tf K.4. LU:.;-:; -5$. J'W.#
I
Y.333
Y.334
Y.335
Y.336
"
tf
It
"
K.5.
K.1.
K.9.
K.16.
.-
II
1/
(PI
5L
Type: Kutter
ti] patrul j etj eneste.
Navn:
Y.337 ex P.2
Y.33 8 ti P.3 i //4tt«:'(b..,/,·/'itt
Byggested:
Konstruktør:
Y.339
Y.340
søsat:
Y.341
Y.342
.~ y • 343
ombygget:
udgået:
Deplacement:
Længde:
Y. 344
Y.3 45
Bredde:
Dybgåen de agt.:
"
Armerine:
Anmærkn ir-ger e g kildehenvisninge r :
Y. 351
Y.352
Y.353
Y.354
Se: Steen Steensens "Fl ådens skibe 1950."
ti
ti
ti
It
ti
P.4
P. 5 9,W·.l HHt/ .~- 1>P. 8 }vl~/' J--/ J -S8..JMft t
P.9
P. 13
P.14
P.15
~"-
(
ij;~" / 19 f.
It
Il
Il
. »,
- 1/-
I
.l~·l/·76
-
~glt J ,,~-s-a. J>1­
._-~
P. l03
P.l 04
Vedr . Y 342 og y 347 se: SYN-ORT nr . 10/1969 0
• &flp/.
),.<, d,A J ·-I!h - !i~. ])~
Y.364 "
y .365"
Benyt t et som·navn for kutteren Y 343 på Fær øerne.
nr . 34/74 af 4/10 74 .
"
1-~-58. »}.ifl'
.''''''~!{. J - ~- 5'8, 'J)IA·
ti
361
Y.362
1H1f')) Y.
Se SV~ORT
lY A~~~f4./~
It
It
P.27
p.28
P.29
P.3o
P.35
P.36
P.37
P.lol
P. l02
Y.363
ELC:?)I/lNIeA') /
ti
It
Y.355 ti P.-31
y • 356 '" P. 32
Y.357 tf P.33
Y.35 8 " P. 34
-Y.359
Y.360
&lcArI (A-.4P ..
ti
Y.34 6 " P.19
Y.347 tf P.21
Y.348 ti P.23
Y.349 ti P. 24 . wl1'
Y.35o ti .·'P. 25
fer:
Besæ tning:
y J '1 f ~
ti
'I
-
.
1\
.A-,ir 1-~ ~S'LlI!
Navn:
Type:
Byggested:
Konstruktør:
søsat:
ombygget:
udgået:
Deplacement:
Længde:
Bredde:
Dybgående agt.:
"
f er:
Besætning:
Armc:rine:
Anmærknir-ger e g kildehenvisninger:
• 66
•361
. 368
22
ti
• .3
L. 3
Ty pe :
3 5
Navn :
376
By g ge s t e d·
B il leder ~
Kon s t ruk tø .r s B t . d
S ØS3. t:
1974.
d •
t
. 30/ 9
p/s
• 28
25
974.
.ornby ege t :
u dg å et:
12
Depl a c eme n t:
Længde :
3,3
:Bre dele:
4, 5
Dybg åe n de ag t , :
ti
Besætnin g :
Ar me rin g:.
f or .
4
l
l,
m.
d
- 7:, 62
J!.J.1 mær kn.in g ~~ r
og kil de h en vicn i n .:,t3r:
.~
n •
30/1974
Fart 26 kn b.
377
37
379
Type :
Bygge s te d :
Billeder:
Konstrukt0 r~
S0s~t :
ats
1975. Ind
AI
4
s
75
o rnby e;ge t :
ud gåe t :
Dep.l. a c emen t r
9
Læn g de:
9,75
Bre dele:
3,3
Dybg å e n de a g t.:
li
fo r' ;
rt 27
Besæt ning :
.A.r merin - :
7,62
hn mær kninger og kil d.ehenvisn inge r :
," I
Type :
Navn:
: to
Y. 38
:L. ... .
• 381
Byggested:
Konstruktør :
.3 2
. 383 "
søsat:
ombygget :
udgået :
.384
Deplacement :
2 t.
Længde :
1
Bredde:
,) • .
- tt
Dybgående agt .:
105 ID, 9
"
f 8r : 1,).
Besætning:
Armc :rine:
Anmærlminger 8g kildehenvisninger :
• • 2-6.
nob
t
.2
· .4.3
·
· .6. 5
Type:
tt-
Byggested:
Konstruktør:
søsat:
ombygget:
udgået:
Deplacement:
Længde:
Bredde:
Dybgående agt.:
"
f er:
Besætning:
Armc?ine:
Anmærkninger eg kildehenvisninger:
Navn:
eder:
. 3... o
Y. 391
ez O.
0.2
Type :
Inspekt ionsmotorbåde
Bygg-e s te d :
Navn :
Ri l18<le r :
Kons t ruktør :
~:xx:tx indgået
ornby gge t :
1/ 8
~ ICl"?2.
u dgå e t:
Deplacement :
Længde :
Bredde :
Dybgående agt . :
Il
for :
Besætn ing :
Armer ing :
Anmærkn i nge r og k i l dehenv i sn i nge r :
K.f.S.A~12 6-1952
y
y
392
393
Type :
Kutter
Navn :
YDUN
Byggested :
Konn t ru.ktør :
sø
83. t
:
1913
ornb y gge t :
udgået:
Depl a c e mcn t e
Længde :
Bredde :
Dybgående agt . :
"
for :
Besætnine :
Armer ing :
l!nmær kninge l' og k i.Lde henv.i.sn i nge r s
Anskaffet juni
1925.
K.f.S. A.16-l946.
A > ,..~- J ~ ~S . ~ . 0 c
~
.(/1ol'r-e}AGNETE, MARIE og MARIANE blev udrustet til brug for Marinens officerer.
Type "
Navn :
l.2.B 1:l1 l" 'a.R'e r
Byggested:
Konstruktør:
Billeder:
1621
ombygget:
udgåe t:
1 621
Deplacement:
Længde:
Bredde:
Dybgående agt.:
"
f er:
Besætning:
Armor ine:
AnmærkniP-ger eg ki ldehenv isninge r :
• • • l
, 4 l
(Li d)