Sølystparkens ejerlaug Ordinær generalforsamling

Sølystparkens ejerlaug
Ordinær generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Sølystparkens Ejerlaug Onsdag den 8. Marts
2017 kl. 19.00 i Egå Marinas restaurant. Efter generalforsamlingen serveres øl/vand og
smørrebrød
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2016
Den skriftlige beretning kan hentes på foreningens hjemmeside
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016 og budget for 2017
4. Forslag fra medlemmerne (Indleveres til formanden, Søsvinget 38, senest d. 1. marts
2017)
5. Valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes §4A.
Lars Poulsens og Johannes Jacobsens valgperioder er udløbet
Lars Poulsen modtager genvalg
Johannes Jacobsen genopstiller ikke
6. Valg af suppleanter
Finn Christensen og Christina Juel Andersen er valgt for et år og modtager
genvalg
7. Valg af revisor
Lise Damsgaard er fraflyttet og modtager ikke genvalg
8. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning)
Herunder orientering om fornyelse af kontrakten mellem Waoo/Fibia og
foreningen på vegne af ca. halvdelen af Sølystparkens medlemmer v./ Thomas
Appel Hansen. En kort orientering er vedlagt denne indkaldelse og kan ses på
foreningens hjemmeside.
NB: Af hensyn til bestilling af mad på restauranten, beder vi jer snarest om at meddele
deltagerantal på SMS til Lars på 30518709 (BT, SS, ST eller SV med husnummer og antal, f.eks.
BT 38, 2), eller e-mail på [email protected] eller i postkassen på Søsvinget 30.