HAR I BARE LEGET? Ja, heldigvis!

BOGANMELDELSE
Rikke Skyum
er ansat i D.I.I.
Nørrestenbro.
Hun har været
pædagog siden
2005 og arbejdet
on-off siden da,
indenfor børnehaveområdet.
Kandidat i pædagogisk psykologi
i 2009.
HAR I
BARE
LEGET?
Værket ’Mouritsens Metode’ er
stadig relevant at holde pædagogisk fokus på. Værket minder os om, at legen og børns
egen kultur har værdi i sig selv.
Vi kan, ifølge Mouritsen, sikre
legen med tre simple ting: Tid,
plads og børn
Af Rikke Skyum, cand.pæd.pæd.psyk og pædagog
Ja, heldigvis!
begribe verden, skabe mening og skubbe tilbage. Mouritsen siger samtidig, at
vi voksne skal være påpasselige med at
tolke på børns leg: "Rollelegen er et redskab, de har, som sætter dem i stand til at
udtrykke og fortælle en barnlig erfaring.
Projektet er ikke at efterligne eller tilegne
sig voksenroller. De er højest råstof." (Bind
2:145). Vi skal altså lade børnene lege og
være påpasselige med at ville trække ting
ind i legen, for den måde at åbne børnenes øjne for nye erkendelser (ex. 'far, mor
og delebørn'.)
Mouritsen minder os om, at vi i vores
observationer af børns leg skal forsøge
at se bag om vores ideologiske forforståelser og minimere vores indgriben. Også
når legen kan synes konfliktfyldt. Ex. når
tre piger leger 'mor, far og barn', og det
nok en gang er stuens dominerende pige,
der indtager rollen som den skrappe mor,
så skal pædagogen vende sin bevidsthed
mod de demokratiserende kræfter, der
(også) er i spil.
Som pædagog skal vi forsøge at skabe
legemiljøer, hvor legen trives og drives fremad. Hvor der bliver skabt rum og ramme om
legen, så den giver børnene mulighed for at
udtrykke deres oplevede verden. Konflikt
i legen er ikke nødvendigvis et udtryk for
en generel konflikt børnene imellem, men
en måde at bearbejde levet liv.
Den svære balancegang
Pædagogen skal på én gang være den kvaFlemming Mouritsen har for mange været
en pioner i tænkningen og forståelsen af
børns egen kultur - legekulturen og dens
tilhørende æstetiske udtryk og han er stadig absolut relevant at holde pædagogisk
fokus på.
At arbejde med leg og legekultur i et
samfund, der bliver mere og mere målstyret og resultatorienteret indebærer risiko
for at miste blik for processen og det der
sker i mellemrummene. I en præstationskultur, der har facitlister som hellig gral,
gøres leg let til instrument for noget andet. Mouritsens Metode minder os om, at
legen og børns egen kultur har værdi i sig
selv og skal forstås som fænomener i deres egen ret.
Det er et omfattende og ambitiøst værk
som forsøger at samle mere end 40 års tekster og tanker af Mouritsen om bl.a. netop
det. Med fare for forsimpling af subtile dele
af Mouritsens enorme arbejde er der gjort
nedslag i de to bind og denne artikel vil
sætte fokus på det Mouritsen kalder 'børns
egen kultur'.
Børns egen kultur
"Den er lavet AF børn. Den er mundtlig. Den
består af alle de lege, sange og historier
og remser og råb og danse og gangarter,
børn går og laver. Den lever barn og barn
i mellem. Og den lever rimelig godt uden
4
Å R H U S PÆ D A G O G E R
at 'det bare er noget, vi leger'.
Mouritsen Metode er en god påmindelse om, hvorfor det er nødvendigt, at vi
giver legekulturen plads og opmærksomhed. Leg handler om langt mere end leg,
og vi skal genetablere respekt for legen og
for, hvad børn kan med den. Vi skal værne
om legekulturen og skærme den fra forsøg
på instrumentalisering og voksnes hang
til micromangement. Vi kan, ifølge Mouritsen, sikre den med tre simple ting: Tid,
plads og børn.
Flere nedslag
Mouritsens Metode - en børnekulturforskers arbejde 1972-2012, bind 1 og 2
(red.) Herdis Toft og Karin Esmann Knudsen
BUKS, Syddansk Universitet
lificerede legemakker, som med engagement bidrager med noget, men samtidig
afholde sig fra at ville definere rigtigt og
forkert. Vi skal forsøge at holde vores opdragelsesspøgelse (Bind 2:143) i ave og
afstå fra at indtage en moraliserende eller
belærende tilgang. Når børn leger krig og
slåskamp er det ikke udtryk for en glorificering af vold, men en måde at styrke selvfølelse, identitet og fysisk gå-på-mod, og
som kan være betydningsfuld for at finde
sin plads i gruppen. Vi voksne skal huske
Mouritsen metode er som sagt et omfattende værk, der rummer langt mere end
denne artikel kan formå at formidle, herunder: - det kønspecifikke som central
dimension ved legekulturen, - produceret
børnekultur (legetøj og øvrige medier) og
dens influeren og integration i børns egen
kultur, samt - legekulturen og dens funktion i et historisk perspektiv.
Dertil kommer også Mouritsens ekstensive
arbejde med børnelitteratur.
Mouritsens Metode er et rigtig godt
sted at starte, når man søger viden om
legekultur, og det er min overbevisning,
at den vil kunne inspirere og optimere arbejdet i og om børnekulturmiljøer mange
år fremadrettet.
for opmærksomhedsfeltet". (Bind 1:327).
Mouritsen vil gerne have, at vi voksne forholder os aktivt til børns egen kultur, da
vi ikke alene kan reducere leg til pjat og
en børneaktivitet uden voksendeltagelse.
Tværtimod må vi anskue børns egen kultur som en alvorlig sag, hvor de tilegner
sig sociale redskaber og giver dem en forståelse af sig selv i relation til de fællesskaber, som de er en del af.
Det er vigtigt, at børn bliver gode til
at lege, da det er igennem legen, at børn
udvikler evner og redskaber til selvorganisering og selvvirksomhed. Når børn
'adopterer' og omformer voksenproduceret
børnekultur og gør den til deres egen, er
det en måde at stille sig i opposition og udøve autonomi (ex. 'Tornerose var et vakkert
barn, gummiarm, plastiktarm. Hun boede
i en vindueskarm. Stakkels barn'.). I legen
lærer barnet at "svare igen", udtrykke sig
igennem eget sprog og kultivere sig i de
omstændigheder, det nu engang er underlagt. Alt sammen kvalitet som vi pædagogisk gerne vil fremme hos barnet som
kommende demokratisk samfundsborger.
Den vigtige rolleleg
Rollelegen er central i Mouritsens optik,
idet det her handler om børnenes mulighed
for at udøve autonomi på egne livsbetingelser og bliver en måde, hvorpå de kan
Å R H U S PÆ D A G O G E R
5