betænkning - Region Hovedstaden

PROJEKTKONKURRENCE BØRNERIGET
DOM
MER
BETÆNKNING
MARTS 2017
Det samlede konkurrencemateriale består af 5
HOVEDDOKUMENTER
VISION
VISION
PROJEKTKONKURRENCE BØRNERIGET
PROJEKTKONKURRENCE BØRNERIGET
Visionen indeholder de overordnede
visioner, ambitioner og principper for det nye
hospital.
VIS
OKTOBER 2016
ION
KONKURRENCEPROGRAM
KONKURRENCE
PROGRAM
PROJEKTKONKURRENCE BØRNERIGET
PROJEKTKONKURRENCE BØRNERIGET
KON
Konkurrenceprogrammet indeholder
en overordnet beskrivelse af konkurrence­
opgaven samt konkurrencebetingelserne.
KURRENCE
PROGRAM
OKTOBER 2016
KONKURRENCEPROGRAM
GE
PROGRAM
BYGGEPROGRAM
RUMPROGRAM
TEKNISK DESIGNMANUAL
OKTOBER 2016
Byggeprogrammet indeholder
en sammenfatning af kravene
til byggeriet og relaterer sig til
ydelsesbeskrivelsen.
PROJEKTKONKURRENCE BØRNERIGET
VISION
RUM
KONKURRENCEPROGRAM
BYGGEPROGRAM
PROGRAM
RUMPROGRAM
TEKNISK DESIGNMANUAL
OKTOBER 2016
Rumprogrammet indeholder
beskrivelse af funktioner, arealer og
nærhedskrav for alle afsnit.
PROJEKTKONKURRENCE BØRNERIGET
VISION
PROJEKTKONKURRENCE BØRNERIGET
PROJEKTKONKURRENCE BØRNERIGET
BYG
RUM
PROGRAM
TEKNISK DESIGNMANUAL
PROJEKTKONKURRENCE BØRNERIGET
RUMPROGRAM
BYGGEPROGRAM
BYGGE
PROGRAM
TEKNISK
DESIGNMANUAL
PROJEKTKONKURRENCE BØRNERIGET
TEK
NISK
DESIGNMANUAL
OKTOBER 2016
Teknisk Designmanual indeholder
alle tekniske krav ift. byggefelt, byg­
geri, forsyninger, logistik etc.
PROJEKTKONKURRENCE BØRNERIGET
DOM
MER
BETÆNKNING
MARTS 2017
KOLOFON
Konkurrencen er udskrevet af Rigshospitalet.
Dommerbetænkningen er udarbejdet af fagdommerne
i samarbejde med COWI.
Grafisk koncept: Jens V. Nielsen
Grafisk tilrettelæggelse: COWI
Fotos: BørneRiget
Illustrationer: Forslagsstillere
Print: Production Facilities og COWI Print
Udgivelse: 10. marts 2017
2
INDHOLD
FORORD side 5
BAGGRUND side 6
DE FEM DESIGNPRINCIPPER side 7
ARKITEKTONISKE INTENTIONER side 8
BEDØMMELSEN side 10
FORSLAGSSTILLERE side 12
DOMMERKOMITÉ side 14
VINDERE AF KONKURRENCEN side 16
FORSLAG 04697198 side 18
FORSLAG 14104960 side 22
FORSLAG 37731400 side 26
FORSLAG 32987043 side 30
FORSLAG 41831014 side 34
FORSLAG 48470367 side 38
3
4
At bygge et helt nyt Børnehospital i sammenhæng med det eksisterende
Rigshospital er en stor opgave. Modtagelsen af de seks forslag, i december
2016, var derfor ventet med stor spænding.
Alle de modtagne forslag blev afleveret anonymt, til tiden og med alle
konditionsmæssigheder i øvrigt overholdt.
Der er ingen tvivl om, at de bydende har lagt stor energi og kreativitet i at
komme med forslag til det nye børnehospital. Det var nemlig 6 meget
spændende og godt gennemarbejdede og samtidigt meget forskellige forslag,
som bedømmelseskomiteen har skullet forholde sig til.
Den store bredde i besvarelserne, har medført mange spændende
diskussioner i processen.
Med udgangspunkt i de udmeldte bedømmelseskriterier, har det været
bedømmelseskomitéens opgave at finde én til tre vindere af projektkonkurrencen.
Det har ikke været nemt, at skulle fravælge, men vi er stolte af at kunne
præsentere dommerbetænkningen og med den også de tre delte vindere, som
går videre til næste fase.
Bedømmelseskomitéen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle seks
prækvalificerede teams for deres indsats.
På bedømmelseskomiteens vegne
FORORD
Leila Lindén, formand for bedømmelseskomiteen
5
BAGGRUND
BørneRiget, udskrev d. 15. juni 2016, en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.
Denne dommerbetænkning omfatter bedømmelse af de seks modtagne
forslag i projektkonkurrencen. Konkurrencen gennemføres som en
to-faset konkurrence, hvor første fase er en projektkonkurrence og
anden fase er en forhandlingsfase. De tre vindere i projektkonkurrencen, vil blive indbudt til at deltage i forhandlingsfasen.
Konkurrencen omfatter etablering af et helt nyt børnehospital;
BørneRiget, som en del af Rigshospitalet. Byggeriet vil blive på i alt
58.000 m², og det overordnede mål er, at familierne med det nye
hospital vil opleve mere enkle forløb, fordi specialisterne kommer til
barnet og ikke omvendt.
Det nyskabende byggeri, skal understøtte dette ved at have et særligt
fokus på sammenhængende patientforløb og ved at skabe gode forhold
for familien, for forskning og for uddannelse. En samling af alle børn i
én bygning dedikeret til gravide, fødende, børn, unge og familier vil
betyde, at Rigshospitalet kan behandle de mest komplicerede patienttyper, fordi alle grundspecialerne og specialer i forhold til børn vil være
til stede i samme bygning.
Opgavens fokusområder
Konkurrenceopgaven er udførligt beskrevet i konkurrenceprogrammet
med tilhørende bilag. Følgende er et uddrag, der giver den nye læser
mulighed for et summarisk indblik i opgaven.
6
DOMMERBETÆNKNING | BØRNERIGET
De fem designprincipper
Med udgangspunkt i visionen for byggeriet, er der gennemført et
innovationsforløb i tæt samarbejde mellem patienter, familier, ledere og
medarbejdere. Innovationsforløbet har resulteret i fem bærende designprincipper, som forslagsstillerne har haft til opgave at integrere i de seks
konkurrenceforslag. Ambitionen er, at de fem designprincipper skal være
styrende for både bygningen og organisationen.
1. INTEGRERET LEG
Børn holder ikke op med at lege, ”bare”
fordi de bliver syge. Legen skal derfor gøres til en
integreret del af design, liv og forløb. Det handler ikke blot om legepladser
og legepauser, men integration i hele patientforløbet. Barnets accept af sygdom og behandling
kan f.eks. hjælpes på vej med lege, hvor barnet skal behandle en anden, eller et legetøjsdyr.
Der skal løbe en rød tråd af leg gennem hele opholdet på hospitalet. Vi vil lege for alvor.
2. DESIGNET TIL HVERDAGEN
Hverdagen er virkeligheden. Vi skal fjerne følelsen af at gå i stå,
når man er indlagt. Verden udenfor og verden indenfor skal gå i
takt. Familiestuer kan gøre det muligt at fortsætte hverdagens
rutiner og aktiviteter. Familien kan tilberede og spise mad,
samles om at se film, eller blot sidde i en sofa og se TV sammen.
Det er små ting, men de holder fast i hverdagen og dermed
virkeligheden.
3. SE MIG, SPØRG MIG, LAD MIG
Børn og unge har et lige så basalt behov for anerkendelse som
voksne. Følelsen af indflydelse på egen situation, kan og skal
stimuleres på flest mulige områder. Det handler om, at styrke og
understøtte patienternes egne ressourcer og kompetencer.
4. DEN GODE REJSE
Patienten skal opleve et samlet, koordineret forløb uden
besværlige overgange mellem afsnit og klinikker, centre og
sektorer. Sammenhæng og koordinering skal være et gennemgående tema på BørneRiget. Det skal ikke blot være banebrydende arkitektur, men også en helt ny logistik og funktionalitet. Målet er, at skabe individuelle og intelligente behandlingsforløb for den enkelte patient.
5. KLARE ZONER
En bygning, der er intuitiv at finde rundt i. Arkitektur, teknologi,
materialer og farvevalg, der fortæller dig, hvad du skal, må og
kan. Arkitekturen skal skabes indefra. Arkitekten skal arbejde
med de patienter og familier, der helt bogstaveligt har fingeren
på pulsen. Forældre, der oplever savnet efter et roligt sted at lære
sit nye, skrøbelige barn at kende. Personalet, der ved, hvornår
der er behov for et pludseligt sceneskift ved komplikationer
under fødslen.
DE FEM DESIGNPRINCIPPER
BAGGRUND | DE FEM DESIGNPRINCIPPER
7
ARKITEKTONISKE
INTENTIONER
Ambitionen er, at bygge et hospital der sætter
nye standarder for behandling. Byggeriet skal
være udformet med udgangspunkt i de
processer, arbejdsopgaver og sammenhænge,
der vil være fremtiden på BørneRiget.
Helt praktisk skal byggeriet kunne fungere
befordrende for de opgaver, arbejdsrutiner og
arbejdsgange, der skal til, for at medarbejderne
hver dag kan yde den bedste, sundhedsfaglige
service. Forhold som smitteveje, hygiejne,
patientsikkerhed og krav til sundhedsfaglige
procedurer skal være en del af bygningens
DNA, så bygningen understøtter
medarbejdernes indsats for at levere højt
specialiserede sundhedsydelser og en god
oplevelse for patienterne og deres familier.
BørneRiget skal være et børnehospital med
en klar opdeling i offentlige og ikke-offentlige
zoner. Formålet er, at gøre det let at forstå
bygningen og finde rundt i den, og undgå
gennemgang i funktionsafsnittene.
Afdelingerne skal kunne forsynes effektivt med
varer og udstyr til tiden og uden at forstyrre
patienter og familier.
8
DOMMERBETÆNKNING | BØRNERIGET
INTEGRERET LEG OG LÆRING
PÅ FAMILIENS PRÆMISSER
Integreret leg og læring har været en ny
dimension i projektets krav til de bydende. Leg
og læring skal være en integreret del af
bygningen. Vi tænker leg og læring langt videre
end legeområder, legeredskaber eller særligt
udsmykkede rum. For os er leg og læring
ikke kun særligt kolorerede områder eller
indendørs legepladser. Vi tænker leg og læring
bredt og for alle aldersgrupper. Der kan være
tale om den glade leg – håndtering af sorg,
terapeutisk leg – dukken er syg, leg imellem
system og livsverden, leg med spil eller
nudging, leg og spil med ny teknologi, den
autonome leg eller den konstruerede leg. Der
er tale om mere end bare legeområder, kulør
og figurer i udsmykningen. Leg er læring er
for alvor. Børn lærer når de leger, og byggeriet
skal understøtte børns læring om
behandlingen og om forløbet imens børn, unge
og deres familier er på hospitalet. Vi har bedt
de seks konkurrencedeltagere om at tænke leg
og læring med fokus på integration af leg og
behandling.
Når man er indlagt på et hospital, kan det
føles, som om man træder ind i en helt anden
verden. På BørneRiget er det familien, der
skal være i centrum. Et hospital hvor mor, far,
børn, søskende, bedstemor og hvem der nu
ellers hører til familien kan være sammen og
gøre hverdagsting. ”Når man ikke kontrollerer
noget som helst og ikke kan styre sin krop,
gør det en kæmpe forskel, at man kan gå i
køkkenet og vælge mellem juice og milkshake”
siger en 18-årig patient. BørneRiget skal være
et hospital, hvor familien kan være sammen.
Når sygeplejersken eller lægen kommer ind
til familien, er personalet gæst, og familien er
centrum. Bygningen skal give plads til familien
under hele forløbet. Det skal være et byggeri,
der er designet til hverdagsliv, hvor familien
holdes samlet.
ARKITEKTUREN ER BEFORDRENDE
FOR DET FAGLIGE
UDADVENDT BYGGERI, MENTALT
SÅVEL SOM FYSISK
Inden for forskning og udvikling ligger
Rigshospitalet i front. Der er tale om nogle af
Danmarks og måske verdens dygtigste
specialister inden for en række sundhedsfaglige områder. Der udvikles nye
behandlingsmetoder, der forskes i børneonkologi, ekstremt for tidligt fødte (350-500
gram) og svært syge gravide. Samtidig vil
bygningen dagligt blive et arbejds- og
uddannelsessted for op mod 200 forskere
og 80 ph.d. studerende og 120 studerende.
Der skal gives gode rammer for forskning og
uddannelse, ligesom vi har valgt, at der skal
etableres en faglig etage med plads til
gæsteforskere, udviklere og kolleger.
En del af Rigshospitalets eksisterende
bygningsmasse har et udtryk, hvor
funktioner og liv er vendt indad. På
BørneRiget ønsker vi løsninger og greb, som
signalerer et velkommende, inddragende
udtryk, hvor det er nemt for de ankommende
at afkode, hvor de skal hen, og at de er
velkomne her. Det kræver et helt særligt fokus
på en åben og udadvendt arkitektur, der byder
sig til i forhold til de lokale omgivelser og
opleves som et tilskud til området og områdets
beboere og brugere – også dem som ikke har
eget ærinde på hospitalet.
ADGANG TIL UDEAREALER
Adgang til uderum har været et element i
konkurrenceprogrammet. De seks forslag
viser, forskellige variationer over hvordan
der kan skabes en god sammenhæng mellem
inde- og uderum, så det er let at trække udenfor eller at se ud. Det har været et stort ønske
fra patienterne og deres familier, at man nemt
kan komme ud og trække frisk luft. Også når
man er meget syg, og ikke uden videre kan
bevæge sig ud og rundt i huset. Derfor har vi
bedt om konkurrenceforslag med udearealer
i mange forskellige niveauer, som terrasser,
som gårdrum, som tagflader, til fysisk
udfoldelse, til genoptræning og som opholds-,
spise- og legeområder.
BAGGRUND | ARKITEKTONISKE INTENTIONER
9
10
BEDØMMELSEN
Bedømmelseskomitéen har ved tre bedømmelsesmøder d. 23. januar, d.
30. januar og d. 8. februar 2017 drøftet forslagene, og har haft en
spændende proces med diskussion, evaluering og vurdering ud fra de
programlagte værdier. Herudover, er der indledningsvist, afholdt en
granskningsworkshop med deltagelse af faglige rådgivere, patienter,
pårørende og personale.
Bedømmelsesmøderne har omfattet vurdering af de bygningsarkitektoniske, de landskabsarkitektoniske og de ingeniørmæssige greb i de seks
forslag. De har omhandlet forslagenes forhold til de fem
designprincipper, til nærheder og sammenhænge, til arbejdsgange og til
den økonomiske ramme, og de har handlet om byggeriernes forhold
til den omgivende by og bebyggelse, trafikale forhold, herunder til- og
frakørselsforhold. Til brug for bedømmelsen har der været input fra
rådgivere til kvalificering af drøftelserne om arbejdsgange, flow mv.
Der er således blevet talt om arkitektur, kliniske sammenhænge, flow,
indpasning på matriklen, ankomst, materialer, haverum, byrum samt
bygbarhed og ikke mindst hvordan BørneRiget ser ud i patientens øjne.
effektivt og attraktivt hospital i verdensklasse. Der vil således, blive lagt
vægt på forslagets samlede evne til at realisere konkurrenceprogrammets
arkitektoniske intentioner og visioner, herunder, at:
› forslaget har et velfungerende hovedgreb
› forslaget understøtter de fem designprincipper
› forslaget har velfungerende funktionsafsnit
› byggeriet opleves inviterende, æstetisk og i samspil med omgivelserne
› forslaget understøtter et velfungerende forsknings- og
uddannelsesmiljø
› forslaget er fleksibelt i forhold til udvidelser og ændrede funktioner
› der er adgang til uderum i store dele af byggeriet
› der kan skabes et godt arbejdsmiljø
› forslaget imødekommer ønsket om en logistik, som giver effektivitet i
planlægning og gennemførelse af de kliniske arbejdsprocesser.
BEDØMMELSESKRITERIER
I projektkonkurrencen er de seks forslag blevet vurderet og bedømt i
forhold til deres evne til at opfylde intentionerne i det samlede konkurrencemateriale, ud fra følgende bedømmelseskriterier:
Teknik
Forslagets relevante og tidssvarende tekniske løsninger, herunder om de
giver mulighed for at ind-/tilpasse og udvikle teknik og teknologi i
forhold til ændrede funktioner og fremtidens teknik. Der vil således,
blive lagt vægt på forslagets samlede evne til at realisere konkurrenceprogrammets tekniske og logistiske intentioner, herunder at forslagets
tekniske løsninger understøtter behovet for stor fleksibilitet på de enkelte
afsnit og afsnittene imellem.
Funktion og arkitektur
Forslagets samlede evne til at sikre, at det nye hospital for børn, unge
og fødende nu og fremtidigt kan være et nyskabende og velfungerende,
Økonomi
Forslagets samlede arealforbrug og vurdering af særligt
omkostningsdrivende forhold i forslaget.
BEDØMMELSEN | BEDØMMELSESKRITERIER
11
FORSLAGSSTILLERE
FORSLAG NR. 04697198
Konsortium:
Schmidt Hammer Lassen Architects K/S
MOE A/S
Underrådgivere:
TREDJE NATUR ApS
CREO ARKITEKTER A/S
Keingart ApS
Smith Innovation ApS
FORSLAG NR. 14104960
Totalrådgiver: BDP Ltd.
Underrådgivere:
Gottlieb Paludan Architects
Art In Site Ltd.
FORSLAG NR. 32987043
Totalrådgiver: Henning Larsen Architects A/S
Underrådgivere:
COBE ApS
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Royal HaskoningDHV
Gemeinschaft A/S
12
DOMMERBETÆNKNING | BØRNERIGET
FORSLAG NR. 37731400
Totalrådgiver: 3XN
Underrådgivere:
Arkitema Architects K/S
ALECTIA A/S
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
FORSLAG NR. 41831014
Totalrådgiver: aarhus arkitekterne A/S
Underrådgivere:
BIG - Bjarke Ingels Group
Sweco Danmark A/S
Schønherr A/S
Tilknyttede konsulenter:
Dr. David Whitebread, Cambridge University
FORREC Ltd.
FORSLAG NR. 48470367
Konsortium: BRDG–BørneRiget Design Group
PLH Arkitekter A/S
Nickl & Partner Architekten AG
Amstein + Walthert AG
ISC Rådgivende Ingeniører A/S
Underrådgivere:
Balslev Rådgivende Ingeniører A/S
Marianne Levinsen Landskab ApS
Steensen Varming ApS
Forslag 04697198
Forslag 37731400
Forslag 14104960
Forslag 41831014
Forslag 32987043
Forslag 48470367
BEDØMMELSEN | FORSLAGSSTILLERE
13
BEDØMMELSESKOMITÉ
Projektkonkurrencen er udskrevet af Rigshospitalet på vegne af
Region Hovedstaden ved udbudsbekendtgørelse nr. 2016076110, offentliggjort d. 15. juni 2016. Der er tale om en projektkonkurrence med et begrænset antal deltagere i henhold til lov nr.
1564 af d. 15. december 2015 (Udbudsloven). Projektkonkurrencen gennemføres i to faser, hvor første fase er projektkonkurrencen og anden fase er et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, i henhold til Udbudslovens § 82.
BEDØMMELSESKOMITÉ
De seks modtagne konditionsmæssige forslag er bedømt af en
bedømmelseskomité bestående af:
Leila Lindén, Regionsrådet (formand)
Erik Gregersen, Regionsrådet
Flemming Pless, Regionsrådet
Lene Kaspersen, Regionsrådet
Niels Høiby, Regionsrådet
Annie Hagel, Regionsrådet
Caroline Heering, OLE KIRK’s Fond
Steen Pedersen, OLE KIRK’s Fond
Anders Danø, Senior arkitekt og partner,
White Arkitekter. Fagdommer.
Morten Gregersen, Senior arkitekt og partner,
Nord Arkitekter. Fagdommer.
Morten Zimmermann, Civilingeniør, Innovationschef,
EKJ Rådgivende Ingeniører. Fagdommer.
Mette Skjold, Landskabsarkitekt, Administrerende direktør,
partner, SLA. Fagdommer.
14
DOMMERBETÆNKNING | BØRNERIGET
RÅDGIVERE
Følgende personer har fungeret som rådgivere for
bedømmelseskomitéen:
Bent Ottesen, projektdirektør, professor i gynækologi og obstetrik,
Rigshospitalet
Anne-Mette Bang Termansen, projektleder, cand. scient. pol.,
Rigshospitalet
Toke Bie Laugesen, arkitekt, cand. arch., Rigshospitalet
Naja Lynge Rasmussen, arkitekt, cand. arch., Rigshospitalet
Lars Hyldgaard Olesen, OLE KIRKs Fond
Tina Saabye, stadsarkitekt, Københavns Kommune
Kim Vindbjerg, Københavns Kommune
Jens Gordon Clausen, Region Hovedstaden
Mette Mylin, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden
Erling Østergaard, Center for Ejendomme, Region Hovedstaden
Bo Schmidt Pedersen, advokat, Kammeradvokaten
KONKURRENCESEKRETÆR
COWI har fungeret som konkurrencerådgivere for
bedømmelseskomitéen:
Mette Mogensen, konkurrencesekretær, COWI
Heidi Lund Hansen, assisterende konkurrencesekretær, COWI
Leila Lindén, Regionsrådet (formand)
Erik Gregersen, Regionsrådet
Flemming Pless, Regionsrådet
Lene Kaspersen, Regionsrådet
Niels Høiby, Regionsrådet
Annie Hagel, Regionsrådet
Caroline Heering, OLE KIRK’s Fond
Steen Pedersen, OLE KIRK’s Fond
Morten Gregersen, Senior arkitekt og partner,
Nord Arkitekter. Fagdommer.
Morten Zimmermann, Civilingeniør,
Innovationschef, EKJ Rådgivende Ingeniører.
Fagdommer.
Anders Danø, Senior arkitekt og partner,
White Arkitekter. Fagdommer.
Mette Skjold, Landskabsarkitekt,
Administrerende direktør, partner, SLA.
Fagdommer.
BEDØMMELSEN | BEDØMMELSESKOMITÉ
15
VINDERE AF KONKURRENCEN
Alle seks forslag vidner om en stor forståelse af og tilgang til
udformning af et nyt børnehospital kaldet BørneRiget.
Fælles for alle projekter er, at de har forholdt sig kreativt og konstruktivt
til programmets ønsker og krav, med stor indlevelse og respekt har alle
givet kvalificerede bud på den stillede opgave, og det har været en stor
fornøjelse at se dem igennem.
Forslagene spænder fra klassisk ortogonal struktur til organiske former.
Alle seks konkurrenceteams forholder sig i beskrivelsen af forslagene
aktivt til de fem designprincipper, men adresserer ikke i helt samme grad
principperne i de konkrete designformuleringer. Det er på nuværende
stadie, således primært udtrykt som en intention i teksten.
Nogle forslag er konsekvente i deres sammenfletning af form og funktion
og viser klare ideer, der kombinerer klinisk viden med et arkitektonisk
formsprog, der understøtter og fremmer dette på bedste vis. Andre
forslag er mere tøvende, og har haft udfordringer, hvor det har været
nødvendigt at gennemføre prioriteringer, der ikke alle nødvendigvis har
gavnet projektet.
16
DOMMERBETÆNKNING | BØRNERIGET
Alle projekterne har tilsyneladende arbejdet hårdt med bygningens
størrelse/fodaftryk vs. matriklens beskaffenhed, dette kombineret med
en etape et og to, har givet nogle udfordringer med de kliniske specialers
sammenhæng vertikalt, såvel som horisontalt. Ingen af forslagene
redegør eksplicit for en tilgængelighedsstrategi.
Ved vurderingen af de seks forslags besvarelse af den stillede opgave, ses
en stor spændvidde i tilgang til løsning af opgaven. Alle forslag giver
spændende bud på løsning af opgaven, omend forslagene er meget forskellige og nogle af forslagene står særligt stærkt.
Det er bedømmelseskomiteens vurdering, at der med de tre vindere er
valgt de forslag, der på bedste vis har besvaret den stillede opgave, og
således har formået at få form og funktion til at gå op i en højere enhed
med BørneRigets værdier som fællesnævner.
En enig bedømmelseskomite har valgt at udpege følgende forslag
som vindere af projektkonkurrencen. Disse tre konkurrencedeltagere vil blive inviteret til at deltage i forhandlingsfasen.
Forslag 04697198
Forslag 14104960
FORSLAG NR. 04697198
Konsortium:
Schmidt Hammer Lassen Architects K/S
MOE A/S
Underrådgivere:
TREDJE NATUR ApS
CREO ARKITEKTER A/S
Keingart ApS
Smith Innovation ApS
FORSLAG NR. 14104960
Totalrådgiver: BDP Ltd.
Underrådgivere:
Gottlieb Paludan Architects
Art In Site Ltd.
FORSLAG NR. 37731400
Totalrådgiver: 3XN
Underrådgivere:
Arkitema Architects K/S
ALECTIA A/S
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Forslag 37731400
BEDØMMELSEN | VINDERE AF KONKURRENCEN
17
FORSLAG 04697198
Konsortium:
Schmidt Hammer Lassen Architects K/S
MOE A/S
Underrådgivere:
TREDJE NATUR ApS
CREO ARKITEKTER A/S
Keingart ApS
Smith Innovation ApS
18
Projektet kommunikeres indledningsvis, som værende en syntese af
sted, program, indlevelse og muligheder. En bygning, som griber den
forskelligartede kontekst og som bygger bro imellem det urbane og det
naturlige, en slags nutidig hybrid, der tilbyder nye behandlingskulturer
og som vil være et lysende eksempel, der generøst giver tilbage til byen.
Via sit designmæssige skulpturelle udgangspunkt, indpasses volumenet
på grunden, og der skabes via vandrette bånd iklædt terrakotta, små
terrasser og fremspring i facaden. Etapedelingen foreslås løst, ved en
tilbygning i tre etager der vender imod øst. Oven på denne, er der en
større taghave, som ligger i umiddelbar forlængelse af de faglige
funktioner på 4. etage.
Bygning og byrum i ankomstniveau er integreret i ét robust designkoncept, med fem landskabskarakterer som relaterer sig til
omgivende programmer fra Skaterparken i Fælledparken til
forplads ved hjørnet på Juliane Maries Vej og Henrik Harpestrengs
Vej. Situationsplanen bevarer nogle af de eksisterende træer og er
inkluderende for omgivende aktiviteter og programmer.
DOMMERBETÆNKNING | FORSLAG 04697198
19
Facaden virker interessant, i kraft af dens materialitet og det dynamiske
udtryk, omend mængden af glas virker voldsom. Der vil fremadrettet
skulle arbejdes videre med muligheder for åbning af vinduer, samt
bearbejdning i forhold til indkigsgener.
Bygningen virker meget stor i kraft af den nord-/sydgående bygningskrop, som heller ikke vises i illustrationerne i det samlede konkurrenceforslag.
Etapedelingen er elegant løst- og virker godt integreret. Løsningen
muliggør bl.a. en udvidelse uden gennemgribende forstyrrelse af driften
under udførelse. Et svært benspænd i programmet, er her løst på
overbevisende vis.
Udearealet, der er placeret oven på etapeudvidelsens tagflade mod vest,
som vender ud til Nørre Allé, orienteringen mod vest er god dagslysmæssigt, men der stilles spørgsmål til kvaliteten og størrelsen af
uderummet, både hvad angår klimatisk og trafik-støj/forurening fra
Nørre Allé. Det vil der kunne arbejdes videre med i den næste fase.
FUNKTION OG ARKITEKTUR
Projektet vurderes til at have mange positive aspekter i kraft af en
indlevet beskrivelse af børnenes mulighed for leg samt de kliniske
funktioner i huset. Grundniveauet virker interessant med den ikke
hierarkiske struktur. Dog vil der med etape to blive etableret nogle
dybe, lange og mørke overdække ankomstsituationer.
I grundplanet er der etableret flere indgangsmuligheder, så man kan
ankomme til bygningen fra de forskelligartede udendørsrum, og fra
foyeren åbner der sig forskudte dobbelthøje rum op igennem hele
bygningen, så alle planer bindes sammen i et forløb. De indre forløb,
der springer over mange etager, virker interessante og vil give mange
muligheder for ophold. Dog kan denne åbenhed også være
problematisk flere steder.
20
DOMMERBETÆNKNING | BØRNERIGET
Det relative lille fodaftryk tegnet i en delvis organisk form, giver dog
visse udfordringer i forhold til standardisering af eksempelvis sengeafsnit (organisering af birum, placering og organisering af opholdsområder) i de forskellige ”ben”, opdeling af faglig funktion, afstand/
nærhed mellem voksensenge og NICU m.m. Styrken ligger bl.a. i en
god fleksibilitet i forhold til funktionsplacering på de øverste etager.
Udfordringen i forhold til hovedgreb/funktion er at etagerne er meget
lange, hvilket giver dårlig kontakt på tværs af etagen, eksempelvis
mellem to sengeafsnit. ”Overgange” mellem afsnit og fællesarealer
opleves uartikuleret.
Et af de afsnit, som BørneRiget skal huse er behandling af børn og unge
med kræftsygdomme. Projektet leverer, et empatisk bud på rammen
om kræftpatienternes ofte langvarige behandling, ved at skabe en
hæmatologisk-onkologisk etage bestående af sengeafsnit og en
ambulatoriefunktion.
De i programmet foreskrevne krav og ønsker om nærheder mellem
funktioner og sammenhængende arealer, bør udvikles så dette
tilgodeses i det endelige forslag.
I forhold til den landskabelige bearbejdning er idéen om hele
Danmarks BørneRige og kortlægning af naturens karakterer, topografi
og oplevelser fra Skagen til Møns klint, er nuanceret, enkel og kan
bæres igennem fra idé til realisering og kan være bærende for plantevalg, belysning og belægning, samt way-finding.
Uderummene på etagerne er en mangfoldighed af vinterhaver og
mindre terrasser med uderum. Der ønskes en bearbejdning af forslaget
i den kommende fase, så der opnås konsistens i forhold til rumprogrammets krav om nærhed mellem uderum og familiezonerne.
Forslaget udtrykker klart en ambition om at gøre leg til en central
oplevelsen af hospitalet. Det er tydeligt, at holdet har læst konkurrencematerialet om leg (f.eks. om værdien af et ubrudt flow af leg), og at der
udvises et mindset omkring integreret leg. Der er beskrevet flere små
lege-løsninger (f.eks. rutsjebane mellem etager og niche-indretning på
gangene).
TEKNISKE FORHOLD
Den viste facadeopdeling giver på den ene side mulighed for, at der kan
skabes et godt indeklima- og energikoncept. På den anden side, vil
samme princip dog også kunne vanskeliggøre ombygning og ændret
anvendelse af rummene.
Det vurderes positivt, at der lægges vægt på indeklimamærkede
materialer, omend det ikke angives nærmere hvorledes denne
prioritering vil foregå.
Det enkle beskrevne konstruktive system, synes ikke at være helt i
overensstemmelse med de viste illustrationer, idet der f.eks. hvor
facadelinjer springer frem/tilbage - som udkragede etager – synes at
mangle søjler mellem etagerne. Ved midterfløjen, som har mange store
organiske huller, der varierer fra etage til etage, synes dette forhold også
gældende. De mange og store organiske åbninger/huller i dæk varierende etage til etage – ses at kunne være begrænsende for
fleksibiliteten. Det konstruktive princip, skal således udvikles væsentligt
i forhold til det beskrevne, for at optage bygningens organiske former.
Denne udvikling, må ske med stort fokus på at undgå uønskede
bindinger i forhold til bygningens fleksibilitet.
Projektets redegørelse for driftsvenlighed og pladsforhold til tekniske
installationer synes ikke helt overbevisende, da teknikskakte f.eks. ses
små og vist uden adgang fra etagerne.
ØKONOMI
Forslaget vurderes at holde sig inden for den forudsatte arealramme.
KONKLUSION
Bedømmelseskomiteen finder, at dette projekt leverer en høj grad af
indlevelse i et fremtidigt børnehospitals særlige karakter. Den
skulpturelle tilgang, vil skabe en signifikant bygning, som fint løser
programmets forudsætninger og ønsker. Der er selvfølgelig en række
udfordringer, men det vurderes, at disse kan bearbejdes i forhandlingsfasen. Forslaget vurderes, at have stort potentiale tilgængelighedsmæssigt. Der er tale om et meget velgennemarbejdet forslag, med en høj
detaljeringsgrad, der vidner om en stor indsigt og forståelse for
organisering af de forskellige specialer i en klinisk kontekst.
Forslaget indstilles som vinder af projektkonkurrencen. Forslagsstiller
vil blive inviteret til at deltage i forhandlingsfasen.
Det er angivet, at sengestuerne er indrettet med indfald af direkte sollys
en stor del af dagen. Dette fremgår dog ikke tydeligt af planerne.
DOMMERBETÆNKNING | FORSLAG 04697198
21
FORSLAG 14104960
Totalrådgiver: BDP Ltd.
Underrådgivere:
Gottlieb Paludan Architects
Art In Site Ltd.
22
Projektet tager udgangspunkt i en helhedsbetragtning omkring de
grønne arealer på den sydlige del af Rigshospitalets grund. Bygningens
udtryk og formgivning er inspireret af en chilensk kunstners sammensatte figurer, hvor karrélignende strukturer og rektangulære voluminer
kombineres. Der foreslås en nedtrapning af det høje volumen, der
ender i et sydøst-vendt udeareal placeret oppe på bygningen.
Facaderne nedskaleres ved at der arbejdes med spring over to etager og
der integreres taktile materialer, hvor brugerne kan tage ophold
udenfor. I grundplanet skal gæsten bevæge sig ind under store bygningsvoluminer for at komme ind til receptionen og det centrale rum.
Nederste del af bygningen er en kamlignende struktur, hvor de øverste
etager med sengeafsnittende er etableret med mere boligagtige længer.
DOMMERBETÆNKNING | FORSLAG 14104960
23
Facadernes proportioner og materialemæssige tilgang virker attraktiv og
tiltalende. Det virker, som om projektet er tilpasset det eksisterende
Rigshospital, om end i en ny og opdateret udgave.
Edel Sauntes Allé
KISS N RIDE
TAXI
é
+13,00
N
ør
re
All
STERILCENTRAL
Frederik V´s Vej
Juliane Maries Vej
HOVEDINDGANG
+13,75
FOLIE
+12,00
HOVEDINDGANG
TAXI
GRÆNSELINJE REDUCERET PROJEKT
AMBULANCEINDGANG
+11,00
HP
KISS N RIDE
Henrik Harpestrengs Vej
AMORPARKEN
PARKERINGSHUS
Forslaget har endnu ikke helt fundet sin form i forholdet omkring den
lange ankomst og det store fodaftryk på grunden. Udfordringen er bl.a.
at hovedgrebet genererer lange gangafstande og usammenhængende
funktioner, som bør styrkes for at optimere arbejdsgange, den daglige
drift samt forholdene for personale og familier på hospitalet.
+13,75
HOVEDINDGANG
+12,50
Bygningen ender med at være endog meget høj mod nord, men skaber
til gengæld fine proportioner mod syd og i mødet med de eksisterende
bygninger mod øst.
P
P
Det bør overvejes, om sengeafsnit for Børn & Unge kan sammenlægges
og om børneambulatoriet kan flyttes, så der gives adgang til dagslys. Det
bør tillige overvejes om HOT-ambulatoriet kan placeres sammen
intensiv HOT, og om gangafstandene i voksenambulatoriet N00 kan
reduceres.
FÆLLEDPARKEN
FUNKTION OG ARKITEKTUR
Projektet arbejder fint med nedskalering og formår at skabe mindre
grønne uderum og oaser for brugerne. Forslaget virker todelt i sin tilgang, hvor basen er en klassisk kamstruktur, hvorpå der er lavet bolig/
stue længer øverst. Grundstrukturen er med det sydøst-vendte udeareal
meget sympatisk.
Bygningen udfylder stort set hele byggefeltet, og der skabes derfor
meget lidt udeareal på grunden. Ankomsten virker mindre attraktiv, da
man skal langt ind i strukturen for at finde receptionen, og gæsten skal
bevæge sig under store bygningskroppe. Disse arealer virker meget lidt
attraktive i projektet.
VARECENTRAL
PATIENTHOTEL
APOTEKET
SOLPLADS
(PLANLAGT)
AUDITORIET
24
DOMMERBETÆNKNING | BØRNERIGET
CENTRALKOMPLEKSET
Projektet fletter på sympatisk vis decentrale uderum ind i sengeafsnittene til glæde for familierne. Landskab og uderum er dog ikke
ellers vægtet højt i designet af forslaget.
Kantzonen er illustreret som en nærmest ensartet kantzone i bredde og
design i matriklens perimeter. Situationsplanen viser at eksisterende
bevaringsværdige træer forudsættes fjernet. Beskrivelsen af terræn,
landskab, byrum og taghaver i teksten er ikke særligt bearbejdet. Taghaver er behæftet med forskellige betegnelser. Den beskrivende tekst
vidner om at det navnlig vil være plantevalget, som kan siges at gøre
haverne helende. Hvordan proprioceptive og vestibulære uderum vil se
ud, rumligt og beplantningsmæssigt, er f.eks. ikke vist i forslaget.
TEILUMBYGNINGEN
Der er gjort mange fine tanker om, hvordan man med materialevalg og
lys skaber et legende og sanse-stimulerende miljø, f.eks.: Træet som
ledemotiv for leg indbyder til leg forskellige steder på hospitalet, også
hos lægen (under skrivebordet, hvor der er træ). Andre eksempler er
legende lys, filtreret gennem lameller, der stimulerer patienten på
værelset og gulvvarme, som gør det rart at lege på gulvet.
TEKNISKE FORHOLD
Brugen af vægge omkring kerne og skakte, sammen med stabiliserende
ydervægge, understøtter en stor fleksibilitet ved små og store ombygninger. En vis grad af konstruktiv tilretning må dog forventes i form af
flere og synlige søjler, pladsstøbte dæk m.m.
Det konstruktive system ses ikke at være helt på plads, f.eks. vurderes
de viste kompositbjælker med simpelt spænd på 14,4 meter, at have
behov for en bearbejdning. Der bør herudover også suppleres med
ekstra understøtninger langs ganglinjer.
Facadeopbygningen fremstår velgennemtænkt i forhold til at kunne
skabe et godt indeklima og understøtte energikonceptet. De klare
funktionstilpassede facadefelter kan dog reducere bygningens
fleksibilitet, og der savnes en redegørelse for solafskærmningen.
ØKONOMI
Forslaget vurderes at have benyttet et lidt højt nettoareal, omend
bruttoarealer vurderes at være overholdt.
KONKLUSION
Bedømmelseskomiteen finder, at dette projekt overordnet er et robust
og kontekstuelt velovervejet projekt, som bygger videre på
Rigshospitalet identitet og arkitektoniske virkemidler i en nutidig
fortolkning. Der er tale om et fint gennemarbejdet forslag, med en god
detaljeringsgrad, der viser indsigt og forståelse for organisering af de
kliniske specialer.
Forslaget har mange fine kvaliteter, hvor det samlet set er muligt at
udvikle forslaget uden at gå på kompromis med det samlede koncept.
Der er blandt andet udfordringer i de nedre etager og i ankomsten, der
skal bearbejdes. Forslaget vurderes at have potentiale
tilgængelighedsmæssigt.
Bedømmelseskomiteen finder at projektet er robust nok til at kunne
udvikles i den efterfølgende forhandlingsfase.
Forslaget indstilles som vinder af projektkonkurrencen. Forslagsstiller
vil blive inviteret til at deltage i forhandlingsfasen.
Teknikhuse til ventilation er ikke vist på visualisering.
Der er beskrevet naturlig ventilation i sengeafsnit. Dette vurderes
umiddelbart mindre hensigtsmæssigt i forhold til styring af indeklima.
Princip for rumkøling er ikke tilstrækkelig beskrevet.
Afsnit om bæredygtighed behandler primært energieffektivitet og savner
en uddybende beskrivelse af håndtering af bæredygtigheden ud over
energieffektivitet.
DOMMERBETÆNKNING | FORSLAG 14104960
25
FORSLAG 37731400
Totalrådgiver: 3XN
Underrådgivere:
Arkitema Architects K/S
ALECTIA A/S
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
26
Projektet kommunikeres indledningsvist som et legende koncept, hvor
to hænder, fingre og et hjerte i midten, danner grundstrukturen i bygningen. Hånddiagrammet omsættes til et planudlæg, hvor hver finger
udgår fra det centrale område. For enden af hvert forløb, eller finger,
placeres der en slutdestination i kraft af et dobbelthøjt rum, som kan
programmeres individuelt efter et katalog af muligheder.
Projektet deler hovedvolumenet op i to dele med en base i tre etager,
der iklædes lyse natursten og som løftes op for at anvise ankomstmulighederne til bygningen fra de omkringliggende udearealer. Oven på
basen placeres fingerplanerne, der iklædes røde terracotta tegl. Basen
indeholder forslag til etapedelingen, hvor den organiske form kan
udvides og derved facilitere et større volumen.
Situationsplan vidner om flere byrum i ankomstniveau,
bevaringsværdige træer og ideen om et landskabstæppe fra helhedsplanen er båret videre i forslaget. Ankomsten til bygningen sker hovedsagelig fra syd, men der er også sekundære indgange, der bringer
gæsten til receptionen. Fra det centrale ankomstrum forbindes etagerne
via dobbelthøje rum, der forskyder sig op igennem bygningen.
DOMMERBETÆNKNING | FORSLAG 37731400
27
fra Henrik Harpestrengs Vej virker godt rumligt, men lameller i linje
med Henrik Harpestrengs Vej virker ekskluderende og overflødig. Den
hvide bases karakter, bør bearbejdes i den næste fase.
Edel Sauntes Allé
Overgang til Fælledparkens Skaterpark
Mos-bund
Eksist. træ
+12.40
Ophold på bakken
lé
Al
re
ør
Klippet
græs
Flytbare
Rampe til kælder
siddemøbler
Fitness
+12.20
Insekthotel
N
Fitness
Fitness
Cykelparkering 20stk
Fitness
+
Bakker/leg
Cykelparkering 30stk
Ophold på bakken
Ankomst
+12.00
INDGANG
Siddemøbel
+
Insekthotel
Grøn flade
Fitness
Beton
100 METERSKOVEN
Solceller
Picnicpladsen
Grøn flade
Cykelparkering 30stk
Legepladsen
'Skovbunden'
Ovenlys
Fitness
Ophold på bakken
Myretuen
Høje græsser
Solceller
Fitness
Beton
Cykelparkering 75stk
Eksist. parkering
AMOR PARK
Sti
Eksist.
træer
EVENTYRHAVEN
Dyrkningsbed
Klatrestænger
Picnic under
træerne
Insektreol og bistader
HOVEDINDGANG
+12.00
Solceller
Diskret
Indgang
FORPLADS
Siddemøbel
Gummi
Bakker/leg
Balance
Eksist.
træer
Grøn flade
+
Solceller
Gummi
Cykelparkering 15stk
Legepladsen
'Ønskebrønden'
Siddemøbel
Vandpost
Beton
Anemonerne
Cykelparkering 25stk
Insektreol
Mini lund af bregner gran og natur
Beton
Grøn flade
Cykelparkering 45stk
Cykelparkering 15stk
Opsamling af regnvand
PLASKET
Cykelparkering 15stk
Beton
Vandpost
Cykelparkering 20stk
Vandplanter
Cykelparkering 45stk
Eksist. parkering
Afsætning
Vandpost
Eksist. parkering
Bygningen virker meget ikonografisk på den placering, og den vil blive
et særligt landemærke for denne del af byen, og Rigshospitalet udadtil.
Der skal arbejdes videre med bygningens udtryk som ikon/landemærke
- også på lang afstand - i den næste fase.
Henrik Harpestrengs Vej
Eksist. parkering
Eksist. parkering
Eksist. parkering
PATIENTHOTELLET
Eksist.
træer
FUNKTION OG ARKITEKTUR
Forslaget virker i sin legende og konceptuelle tilgang meget overbevisende. Den klare ide med udgangspunkt i kroppens to hænder
virker på en gang banal, men også enkel, og vil kunne være en idé, der
blev båret direkte videre til de kommende brugere af huset.
Disponeringen af grundplanet virker velovervejet og løser fint de
logistiske udfordringer i programmet. Enkelt, konceptuelt stærkt
forslag, men med en detaljeringsgrad der kan udvikles og optimeres i
den kommende fase.
Facadens base virker ikke arkitektonisk helt forløst. Den fremstår lidt
bastant og ikke så artikuleret og levner mindre mulighed for en mere
fleksibel tilretning af de bagvedliggende rum. Ankomst/hovedindgang
28
På den øvre del fungerer de lodrette elementer godt, og især det at
fingrene ender med de dobbelthøje haver, som udadtil vil kunne give
en anderledes læsning af et hospital er meget positivt. Taghaverne i
enderne af fingrene virker godt og kan med fordel varieres i
beplantningstyper, jf. mikroklima. Uderum på etagerne bør bearbejdes,
så der opnås nærhed med familiezonerne. I terræn virker de indeliggende gårdrum bagved den afgrænsende facade, ikke helt at have fundet sin form. Det vil der kunne arbejdes videre med i den næste fase.
Gangbro
Sti
Bærbuske
Urter
Beton
Eksist.
træer
Siddemøbel
Flytbare møbler
Solpladsen
'Fyrtræerne'
Fulgelysningen
Eksist.
træer
Solceller
DEN MAGISKE
HAVE
Ovenlys
Sekundær
indgang
Sedumplanter
Grøn flade
Juliane Maries Vej
Eksist.
træer
+
Skovtoppen
Solceller
Introvert haverum
Indsigt og udsigt
Ovenlys
Indgang
børnemodtagelse
Siddemøbel
Indgang til
Siddemøbel intensiv zone
FYRTRÆS-BIOTOP
Natblomster som åbner og lukker
Sandkasse
Bærbuske
Udsigtspost til skoven
Fitness
Grøn flade
Eksist.
træer
Bærbuske
ÅBEN LØVTRÆS-BIOTOP
Sekundær
indgang
FITNESS
Tryllehave
En terrænbanke med
forvandlingsplanter
Cykelparkering 20stk
Eksist. træ
Sti
Mos
Grøn flade
Beton
Beton
TAGHAVERNE
Sti
Grøn flade
Træning
Siddemøbel
Gårdhave
Indgang til
træning faciliteter
Cykelparkering 105stk
N
Grøn flade
Beton
Ophold på bakken
+12.60
PARKERINGHUS
Gæste parkering
+12.80
STERILCENTRAL
Cykelparkering 30stk
DOMMERBETÆNKNING | BØRNERIGET
Den kliniske organisering med en ”bred” og en ”smal” hånd i en
vertikal struktur, gør at specialernes indbyrdes placering bliver noget
”låst”, det bør overvejes om denne struktur kan gøres mere fleksibel.
eks. således at sengetyperne, hhv. intensiv og børn & unge senge samles.
Den centrale del af komplekset er ikke helt landet, og bærer præg af, at
være et stort trafikcenter, hvor krydsninger bliver svære at undgå.
Projektet giver et empatisk og nyskabende bud på at generere liv i
sengeafsnittene, ved dels at indfri programmets ønske om aktivering af
gangarealer, og ved dels at indarbejde decentrale opholds- og aktivitetsfaciliteter for enden af hver finger med seks senge. Nærhedsønskerne
fra programmet er i overordentligt stor udstrækning indfriet, med undtagelse af nærhed mellem voksensenge/NICU og NICU/fødegang, der
bør udvikles så dette tilgodeses i det endelige forslag.
Byrum og beplantning virker næsten som et generisk tæppe. To røde
cirkler i forskellig størrelse er tegnet, men ikke beskrevet. Forslaget
viser store belagte arealer i in situ støbt beton i stueplan.
Mellemrum har hentet titler fra bl.a. Peter Plys som ”100 meter
skoven” og ”udspringet”, uden at der dog helt ses en sammenhæng til
designet af rummet. Byrummet, der kaldes ”plasket”, med ønskebrønd
giver fine associationer til spejlbassinet ved centralkomplekset hovedindgang. Kantbearbejdning med bakker og varieret topografi mod
Nørre Allé optimerer mulighederne for ophold i byrummene og
skærmer for støj og trafikgener.
De bevarede træer inklusiv nye træer omkring Juliane Maries Vej, giver
sammen med Amorparkens træer en grøn ankomst.
Bygning lever op til ambitionen om at være ”legende logisk”. Det er
nemt, at aflæse strukturen og finde rundt, også før børn. Der er afsat
mange, fleksible m² i ”fingerneglene”, der vil kunne bruges til leg og
hverdagsaktiviteter – med mulighed for at dedikere rum til forskellige
formål. Disse områder er nemme at finde på alle etager og ligger
beskyttet. Der er hertil god adgang til små udearealer på sengeafsnittene. Udefra vil aktiviteterne i fingerneglene give bygningen et legende
udtryk.
ØKONOMI
Forslaget vurderes at holde sig inden for den forudsatte arealramme.
KONKLUSION
Bedømmelseskomiteen finder dette projekt meget indlevet og inspirerende i kraft af den enkle konceptuelle tilgang til hvordan et børnehospital kan designes. Projektet løser på fin vis en tilgang til hvordan
identitet af huset kan bringes ud til facaden med vinterhaver og særlige
karakterfulde rum for enden af fingrene. Forslaget har mange fine
kvaliteter, hvor det samlet set er muligt at udvikle forslaget uden at gå på
kompromis med det samlede overbevisende koncept. Forslaget
vurderes at have stort potentiale tilgængelighedsmæssigt.
Der er elementer der skal viderebearbejdes og løses, men det er
vurderingen at det vil kunne ske i den efterfølgende forhandlingsfase.
Forslaget indstilles som vinder af projektkonkurrencen. Forslagsstiller
vil blive inviteret til at deltage i forhandlingsfasen.
TEKNISKE FORHOLD
Projektet anviser, hvorledes den vedvarende energiproduktion
integreres på bygningen, men især skal projektet roses for de effektive
energimæssige tiltag, der vil kunne reducere omfanget af solceller på
bygningen.
Projektet fremstår tillige som særdeles bygbart, med enkle og fleksible
konstruktionsprincipper og en etape to med udvidelse, som kan udføres i form af en tilbygning, uden væsentlige gener for hospitalsdriften.
Den nødvendige solafskærmning vil formentlig blive væsentlig mere
synlig og projektets redegørelse for skaktstørrelser og pladsforhold til de
tekniske installationer er ikke overbevisende.
Vedrørende håndtering af affald, vurderes rum disponeret for små og
placeret for langt fra elevatorer.
DOMMERBETÆNKNING | FORSLAG 37731400
29
FORSLAG 32987043
Totalrådgiver: Henning Larsen Architects A/S
Underrådgivere:
COBE ApS
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Royal HaskoningDHV
Gemeinschaft A/S
30
Projektet arbejder med en strukturel tilgang til voluminet, hvor en række stænger forskydes og danner en kamstruktur. Mod syd nedtrappes
etagerne, så der til sidst opnås en mindre bymæssig skala. Der trækkes
via forskydningerne lys og luft ind i strukturen, mens der bibeholdes en
klar rygrad centralt i bygningen.
Terrasserne begrønnes med haver, der kan bruges fra de enkelte etager,
og de ligger i umiddelbar forlængelse af et indre grønt trapperum, som
spænder over alle ni etager i bygningen.
I grundplanet ankommer man fra Henrik Harpestrengs Vej via en bro
til hovedankomsten, og man kan herfra se ned i de nedre etager, hvor
der ligger funktioner i to etager under stueniveau.
Facaden foreslås som værende en takket struktur, der kan åbnes og lukkes alt efter de indre lysbehov. Facadens takkede struktur betyder, at
fremspring skaber nicher til der kan anvendes til ophold på stuerne.
DOMMERBETÆNKNING | FORSLAG 32987043
31
Projektet lægger meget vægt på de grønne elementer, som er integreret
i designet. Bedømmelseskomiteen stiller sig dog kritisk overfor om de
illustrerede grønne elementer kan realiseres i samme grad som
forslagsstiller hævder.
Ankomstniveauet er etableret som skråninger, en skål, med terræn ned
til øverste kælderniveau. Man kommer til hovedindgang og sekundære
indgange via gangbroer, med haver i nedre niveau. Ankomsten til
hospitalet via små broforbindelser med indkig til de nedre etager, er
ikke optimal. Ankomstsituationen virker ikke forløst.
Facaden med de vandrette bånd, der løber over otte etager virker hård i
sit udtryk. Den ensartethed, der er anvist skaber i bedømmelseskomiteens øjne et noget statisk og råt udtryk.
Bygningens nedtrapning mod syd virker tiltalende, omend dette
samtidigt får resten af bygningen til at virke meget stor. Ligeledes har
man været nødt til at gøre brug af etage -2, hvilket ikke vurderes
hensigtsmæssigt. På trods af udgravninger for lysindtag, må placering af
operation og billeddiagnostik i kælderniveau betragtes tvivlsom.
FUNKTION OG ARKITEKTUR
De grønne terrasser, buerne i mødet mellem de ortogonale
bygningsdele, de takkede vinduesbånd og den grønne trappe løsner op
for et ellers meget stramt udlæg af en klassisk kamstruktur. Den
takkede struktur skaber samtidigt små sidde-nicher på stuerne, som
giver plads til leg og til at være sammen på stuen ”hver for sig”. Der
tales også om ”hemmelige” rum og sprækker, hvor leg kan opstå.
I tilfælde af en etapeopdeling, anviser projektet etape to udført inden i
den færdigt byggede etape et, hvilket ikke virker realistisk eller
hensigtsmæssigt.
Det gennemgående trapperum, der binder alle etagerne sammen er en
fin tanke, den har mange legemuligheder og overraskelser undervejs,
men henvender sig nok primært til dem, der fysisk kan bevæge sig frit.
Konceptet omkring et blad, og hospitalet i parken, parken i hospitalet,
er gennemført og rigt illustreret, en smuk idé til fremtidens BørneRige.
I den landskabelige bearbejdning er eksisterende træer delvist inkluderet og bevaret. Koterne er ikke nummereret, men er illustreret i tværsnit. Det fremgår dog ikke helt klart hvordan regnvandet tænkes afledt.
Forslagets taghaver er beskrevet som en kakofoni af betegnelser af
naturtyper fra hele verden, men er illustreret ensformigt rent rumligt.
32
DOMMERBETÆNKNING | BØRNERIGET
På trods af den relativt tætte bygningsstruktur bærer forslaget præg af at
have udfordringer med de forskellige specialers arealer/nærheder. Det
betyder, at en klar klinisk organisering sløres.
Det virker, som om begreber som eksempelvis savannehaven, tropehaven og tundralandskab ikke har været genstand for design, rumligt
udtryk og plante- eller belægningsvalg.
Fleksibiliteten vil også kunne blive udfordret i forbindelse med den
planlagte anvendelse af gulvvarme, kølelofter og termisk aktive
konstruktioner. Der anvendes centralkøl, ikke fjernkøl.
Forslagsstillers visualiseringer af foyer og interiør vidner om ambitioner
om meget grønt og mange planter. Det er bedømmelseskomiteens v
urdering, at det viste niveau for indendørs begrønning ikke er
begrundet, og det vurderes svært realiserbart i et hospitalsmiljø.
ØKONOMI
Forslaget vurderes at have benyttet et lidt højt nettoareal (ca. 2.400 m2),
omend bruttoarealer vurderes at være overholdt.
TEKNISKE FORHOLD
Projektet fremstår veldokumenteret i forhold til installationer, etapedeling og udvidelsesprincipper. Ved etapedeling vil det dog være
nødvendigt, at etape to udføres som råhus sammen med etape et. Hertil
kommer at realisering fordrer grundvandssænkning og spunsning.
På niveau 01 forefindes auditorier - med en dybde på ca. 12 meter.
Umiddelbart giver inddeling af ovenstående bygværk ikke mulighed for
indplacering af ekstra bærelinjer der passer med niveau 01 - hvorfor der
skal arbejdes med spænd op mod 14 meter.
KONKLUSION
Bedømmelseskomiteen finder, at dette projekt har en fin tilgang til at
arbejde arkitektonisk med skala som virkemiddel, og finder de grønne
elementer meget sympatiske og visuelt flotte i præsentationen. Det
vurderes dog, at hovedgrebet er udfordret af bebyggelsestætheden, og
derfor ikke helt når i mål med de intentioner der beskrevet i konkurrenceprogrammet. Forslaget vurderes hertil at have mindre potentiale
tilgængelighedsmæssigt.
Det er bedømmelseskomiteens vurdering, at forslaget ikke findes at
være blandt de tre bedste.
Der synes vist en niveaufri adgang til tagterrassen. Det vurderes, at
kunne blive en udfordring, hvis der samtidigt er krav om ensartet etagehøjde i bygningen.
Udførelsen af de udvendige ”betonkasketter” på facaden står ikke helt
klart beskrevet. Dette gælder både i forhold til konstruktion, energiforhold og bygningsfysik. Sammen med de knækkede træfacadepartier
vurderes både bygbarhed og efterfølgende vedligehold at kunne være
problemfyldt.
Facadens åbningsgrad er defineret ud fra dagslyssimuleringer.
Fastholdes denne strategi vil facaden potentielt set også skulle ændres,
når de bagvedliggende funktioner ændres – et forhold, der vil kunne
påvirke den reelle fleksibiliteten.
DOMMERBETÆNKNING | FORSLAG 32987043
33
FORSLAG 41831014
Totalrådgiver: aarhus arkitekterne A/S
Underrådgivere:
BIG - Bjarke Ingels Group
Sweco Danmark A/S
Schønherr A/S
Tilknyttede konsulenter:
Dr. David Whitebread, Cambridge University
FORREC Ltd.
34
Projektets udgangspunkt er, at eliminere klassiske gangarealer, som i
stedet erstattes af cirkulære former med centrale atrier. Ved denne tilgang skabes der fem forskudte atrier, som sammenbindes via et
dynamisk kontinuert gangforløb. De cirkulære planer forskyder sig, og
danner forskydninger i atrierne samt i facaden, hvor terrasser skaber
grønne uderum på bygningen.
Facadernes vandrette bånd åbnes, så der skabes de bedst mulige
lysforhold for de enkelte funktioner, alt efter hvor de befinder sig i
strukturen.
Rundt langs facaderne distribueres de enkelte funktioner i kontinuerte
forløb, der følger geometrierne omkring atrierne. Hvert enkelt atrium
foreslås udviklet i samarbejde med en kunstner, så der opstår særlige
identiteter i de enkelte atrier.
Kantzonen, terrasselandskaber, taghaver og de fem atrier er beskrevet
og illustreret i snit.
Etape to foreslås som ekstra etager oven på bygningen, og vil kræve en
omstrukturering af de nederste etager også.
DOMMERBETÆNKNING | FORSLAG 41831014
35
byen. Hovedgrebet vurderes herudover, at begrænse en
indretningsmæssig fleksibilitet, idet de mange irregulære rumgeometrier
kan give udfordringer i forhold til rumindretning, med de i programmet
beskrevne krav til inventar, udstyr og arbejdszoner.
É
LL
SA
TE
UN
H
IT
ED
6
3.1
SA
x1
E CE
N
P
M
RA ULA
B
DE
0
RE R 1.1
VA E x 1
BE TRÆ
AM
ØL
RP
DE EN
UD P
M SUM
M
EN
KK
BA
E
LK
RN
I
ST
KÆ
OM
RA
stø
PE
ur
7
VÆ
0
1.5
x1
4.0
x1
RIU
AT
0
4.0
x1
HIM
N
.26
13
X
ER
GE
EN
SK
ND
ELV
G
EO
L
DA
RR
TE
KK
-P
IC
ND
BA
AP
AB
M
M
RU
EL
M
M
ET
I
ST
ER
A
EL
S
AS
1
R
AT
HA
IU
1.8
M
x1
RU
/U
R
VE
HA
AN
M
KO
P
ST
DE
N
G
IN ETO
GN T B
LÆ ØB
BE ST
U
IT
-S
5
NØRRE ALLÉ
AN
M
KO
OM
ST
RÅ
0
4.0
x1
IN
ØB
R
LE
HO
RIU
AT
E
ND
RE
ST SKE
OM U
BL B
M
GU
N R
GE E
IN UD
EL TA
FD G S
EA O
RN SER
BØ S
IL RÆ
ET G
AD ØJE
FL I I H
G
TA EST
NS
SA
SM
LD
OP
9
3.1
x1
M
N
E
OV
SK
EL
GN
Æ
JE
GL
M
ED
HØ
GR
Æ
ØN
E
Atrierne er dybe rum som er overdækket. Tilgangen til dagslys, i den
centrale del af komplekset, bliver primært forbeholdt de runde atrier.
Med den bygningshøjde, der arbejdes med, er det tvivlsomt om
dagslyset når ned i bunden af komplekset. Atrierne bliver meget små og
tætte over så mange etager, og bliver måske ikke så stor en attraktion
som foreslået. Det beskrives, hvorledes atrierne vil kunne få hver deres
atmosfære/identitet, der på forskellig vis integrerer leg, men omend
dette fremstår sympatisk stiller bedømmelseskomiteen sig kritisk over
for den reelle kvalitet af disse atrier, for såvel patienter som medarbejdere.
GR
0
1.0
x1
0
4.0
x1
O
BR
0
3.6
P
TO
EK
M
RA
GE
LE
0
4.0
x1
PE
0
2.9
x1
5
1.6
x1
0
3.3
5
1.7
x1
IU
M
BU
AD
V
TO
OR
0
2.3
EN
x1
AL
ED
IC
ND
HA
.00
2
x1
FU
5
3.0
DE
LA
N
ZO
KA
S
LY
x1
EB
ER
T
VE
HA
G
GN
RE
KK
GF
TA
M
IN
R
AT
Æ
IU
NT
ER
SS
x1
3
RG
EB
KK
3.2
TE
M
BA
x1
VIN
R
AT
N ER
GE UD
IN TA
EL S
FD OG
EA ER
RN SS
BØ RÆ
TIL JE G
E
ER
D Ø
AB
EG
LA I I H
EL
SK
GF ST
NC
ND
TA ETS
LA
LA
IT
BA
SE
TIV
AS
AK
RR
TE
EJL E
SP AN
ND EB
VA ØJT 2.35
SK x 1
5
3.2
M
DS
3.2
x1
DE
UM
LA
x1
Forslagets fem atrier er beskrevet som hængende haver og en verden af
landskaber med integreret kunst, ligesom der er gjort meget ud af at
lave lege-muligheder i haveområderne.
m
tte
5
3.2
x1
-P
AP
NY
TF
N
HE
RIK
RP
HA
J
VE
TR
ES
GS
EN
M
RU M
VE RU
HA DE
/U
x1
ED
M ER
DE SS
LA RÆ
GF G
TA ØJE
H
5
2.7
x1
S
TID ING
RT ER
KO RK
PA
EJ
I
ST
5
SV
2.6
NT
T
RE
VA Æ
BE TR
ØN
N
ZO
E
KA
GR
NE
M
AR
IE
x1
IA
OP
ST
LA
L
JU
RM
GN
LÆ
G
M
ED
TE
IN
Ankomst og tilgang til bygningen virker løst, men der vil i det indre
være udfordringer med de meget høje atrier, samt lyset i denne del af
bygningen.
BE
FUNKTION OG ARKITEKTUR
Ambitionen om at bygge et børnehospital uden gangarealer virker
meget tiltalende. De dynamiske cirkulære forløb, der kommer i stedet,
20
10
virker som havende mange iboende kvaliteter.
20
N
F.eks. gør atrium-strukturen, at oplevelsen af senge-afsnittene og
gangene bliver mere livlig og stimulerende for sanserne. Børn og
forældre vil relativt nemt kunne spotte legemuligheder på gangen og
andre etager (legen bliver visuelt mere tilgængelig).
Bygningens facade beskrives som en ensartet facade, der reguleres i
forhold til dagslys. De terrasser, der etableres i det dynamiske facadeforløb, nedskalerer bygningens udtryk, hvilket virker sympatisk. I kraft
af, at hele bygningens facade er programmeret med funktioner, skabes
der ingen pauser i facadebåndene, som kunne have åbnet op ind til
atrierne og fået skabt en bedre ude-/inde-relation.
Hovedgrebet bliver endog meget udfordret af den bebyggelsestæthed,
som findes i dette projekt. Forslaget bliver lidt introvært, idet
bygningskroppene lukker sig om sig selv, i stedet for at åbne sig op mod
Bygningsvoluminet fremstår dynamisk og nedbryder skalaen på det
ellers store volumen. Dog vil byggeriet med etape to blive meget højt i
den nordlige del.
36
DOMMERBETÆNKNING | BØRNERIGET
Projektet foreslår en etape to, som en udvidelse opadtil, hvilket ikke
anses for realistisk såfremt etape et og to udføres på forskellige
tidspunkter.
I forhold til placeringen af de kliniske funktioner, er der tale om et
innovativt og godt gennemarbejdet forslag, med en fin fornemmelse for
klinisk organisering struktureret på en ny måde. Den sammenhængende og gennemgående periferi af både sengestuer og behandlingsrum
viser på mange måder, en ny måde at tænke hospital på.
Hovedankomst/forplads fra Nørre Allé er smukt illustreret og
visualiseret med vandspejl og skøjtebane, men er ikke realistisk rent
trafikalt. Ankomstpladsen fra Henrik Harpestrengs Vej indbyder til
byliv for byens borgere og er smukt illustreret og visualiseret.
I forhold til grundplanet er flade til landskab eller uderum meget
begrænsede. Bygningens fodaftryk, danner en fin variation og en serie
af uderum, som er varierede i forhold til omgivelser og kontekst, dog er
store flader dækket med in situ støbt beton med termoplast.
TEKNISKE FORHOLD
Bygningens facadeareal er forholdsvist lille og er forsynet med blændfelter i et omfang, der gør det muligt at opnå et behageligt indeklima i
bygningen og holde energiforbruget nede. Forslaget beskriver
muligheden for varierede g-værdier alt efter vinduesorientering – en
løsning, der dog lider under en begrænset fleksibilitet. Der vil i givet
fald, skulle være opmærksomhed på at fremskaffe erstatninger for vinduer der er gået i stykker i ordentlig tid, og der vil givet være store
forskelle i vinduernes udseende og i farvegengivelsen i de bagvedliggende vinduer.
Det konstruktive princip er enkelt og bygbart, omend det vurderes, at
det formentligt er noget dyrere end et byggeri med flere rette vinkler og
større mulighed for brug af præfabrikerede partier/elementer. F.eks. er
rør- og kanalføringer mulige, men vanskeliggøres af bygningernes runde
facon.
På det foreliggende grundlag, skønnes feltstørrelsen for paddehattedæk
at være i overkanten, men en bearbejdning vurderes dog at vil kunne
hjælpe på stivheden.
Såfremt operationsstuer, som de er vist i nuværende udlæg, placeres
direkte over auditorierne, ville der formodentlig opstå problemer med
svingninger.
En senere udvidelse ville skulle ske oven på den eksisterende bygning i
drift.
ØKONOMI
Forslaget vurderes at holde sig inden for den forudsatte arealramme,
omend det konsekvente hovedgreb med runde former må forventes at
kræve et ekstra fokus på økonomien i forhold til en brug af særlige
føringsveje osv.
KONKLUSION
Bedømmelseskomiteen finder dette projekt meget inspirerende i kraft
af forslagsstillers ønske om at eliminere det klassiske institutionelle
gangareal. Det giver mulighed for at danne en helt ny tilgang til et
børnehospital. I stedet for gangen bliver omdrejningspunktet atriet, men
det virker her som om bebyggelsesprocenten og hovedgrebet kolliderer,
da de inde-liggende samlende atrier bliver meget dybe og at kvaliteten
deraf falder på de nedre etager. Forslaget vurderes at have stort
potentiale tilgængelighedsmæssigt.
Omend forslaget har mange fine takter, er det bedømmelseskomiteens
vurdering at forslaget ikke findes at være blandt de tre bedste.
DOMMERBETÆNKNING | FORSLAG 41831014
37
FORSLAG 48470367
Konsortium: BRDG – BørneRiget Design Group
PLH Arkitekter A/S
Nickl & Partner Architekten AG
Amstein + Walthert AG
ISC Rådgivende Ingeniører A/S
Underrådgivere:
Balslev Rådgivende Ingeniører A/S
Marianne Levinsen Landskab ApS
Steensen Varming ApS
38
BØRNERIGET #48470367
atoren giver direkte adgang til fødegangens
Sectio – OP stuer ligger i umiddelbar nærhed af
hed for hurtigt personaleskift mellem afdelingerne.
råder der giver mulighed for at tage en pause og få
d.
er i direkte forbindelse med patient-gangen
en hurtig overflytning fra fødegang til
fødte, denne patient gang er adskilt fra flowet for
aler og terrasser ligger i forbindelse med
som giver mulighed for tilbagetrækning og
holdszoner, skal hjælpe med at dæmpe angst,
ud for lægekonsultationer, undersøgelser og terapi.
rdisciplinære hjerte i det nye børnehospital.
d rigshospitalets centralbygning, og med
pindeltrappe. Eksterne besøgende bliver ledt
vet” via elevatoren fra foyer.
dernes behov for rum til forskellige
de fleksible enkelt- og gruppearbejdspladser samt
r - til når der er brug for at kunne fokusere i en
ede områder er desuden forsynet med læsehjørner.
ente kommunikationsområder, til brug for møder,
ferencer.
rådets arealer findes der også individuelle
asse og tag have.
nittet og HOT ambulatoriet. Ambulatoriet er
Patienten ankommer via akut-elevatoren direkte til
f infektion.
enkelte afsnit tilbyder ude arealer til patienterne.
es sammen. Separationsmulighederne designet
or eks. om aften. Alle patientstuer er placeret i
orhold og udsigt.
tet, er forsynet med alle offentlige funktioner,
ner. Alle forskellige elevator grupper er
unge sengeafsnit og Voksensengeafsnit sammen.
så der ind til voksen sengeafsnittet kan lukkes af ud
en modtagelsesstation direkte når man kommer op
m besøgende så man kan blive henvist til rette sted.
plads til ophold og leg samt det er her 5. og 6. Sal
r forbundet med et ”short-cut” en trappe der giver
ersonale hurtigere kan kom op til tagterrassen og
e disponeret efter samme princip som HOT etagen.
mråder med legemuligheder og opholdszoner.
ed et beskyttet ude område til både børn og
ppe af eller fordrive tiden under et længerevarende
dtænkt på en sådan måde at de skal motivere
benhed og transparenthed. Men der findes også
og for at være alene. Det er her patienter eller
lighed for at koble af. Og for søskende at kunne
vor man føler tryghed og omsorg” De skal have en
else af hjemlighed, der skal være mulighed for at
meget små midler. Såsom valg af udsmykning osv.
VISUALISERING FRA FOYER
Projektets hovedidé er, at bygningen skal fremstå som et eventyrslot.
Dette udtrykkes igennem en tredeling af bygningen, hvor der er en
base, et åbent
mellemrum og en række kroner på toppen. Basen
2.44 Børn & Unge Senge
fungerer som en kamstruktur, hvor en række gårdhaver eller gårdrum
bringer lys og luft ned i bunden af bygningen.
Sengestue
Sluse
Sengestue
Sengestue
Sluse
Depot/
medicin
Kontor
Depot/Depot/
urent rent
Samtale
Ophold
Depot/
medicin
Depot/
udstyr
Sengestue
Kronerne på toppen ligger som en række karrélignende bygningskroppe på toppen, hvorpå der foreslås et grønt udeareal på toppen, der
springer over to etager. Basen foreslås udført i en lys natursten, mens
kronerne er gyldne plader.
Terrasse, nede
Terrasse, nede
Ophold
Gårdhave, nede
Anden etape foreslås som en forlængelse af basen imod syd, hvorved
der også etableres en sydvendt tagterrasse.
2.42 Børn & Unge Senge
Ankomsten sker fra Edel Sauntes Allé og fra Henrik Harpestrengs Vej
under tag. Nogle af de bevaringsværdige træer er bevaret. Matriklens
perimeter er etableret med en kantzone af lige brede byrum, undtagen
på hjørnet af Tagensvej og Nørre Allé.
Sengestue
Depot/
Depot/
medicin
rent
Depot/
Depot/
udstyr
urent
Sengestue
Samtale
Terrasse, nede
Køkkenalrum
Ophold
Intensiv, ophold
Bryggers
Sluse
Sengestue
Dep.
AGV
Kontor
Gårdhave, nede
Køkkenalrum
Senge-
Terrasse, nede
Gårdhave, nede
2.47 Børn & Unge Senge,
fælles
DOMMERBETÆNKNING | FORSLAG 48470367
Kommandocentral
2.43 Børn & Unge Senge, ophold
Sengestue
Kontor
Terrasse, nede
Operation
Sengestue
Køkkenalrum
Terrasse, nede
Kontor
Kommandocentral
Sluse
Leg & Oplevelse
Samtale
Personalerum
1.43 Voksensenge, ophold
Terrasse, nede
Sengestue
Reception
Ungezone, Hr. Berg
OP
Fødegang
Sengestue
Gårdhave, nede
Leg & Oplevelse
Amb
2.46 Børn & Unge Senge,
ophold
Intensiv, NICU/ PICU
Sengestue
Gårdhave, nede
Reception
Voksen
Depot/
medicin
Ophold
Ophold
Personalerum
Sengestue
Dep.
AGV
Samtale
Intensiv, NICU
Sengestue
Kontor
Bryggers
Personalerum
Gårdhave, nede
Sengestue
Sengestue
Personalerum
Ophold
Sengestue
Sengestue
39
lys og luft ned. Ankomsthallen virker ikke som en tiltalende ankomst
for brugerne. Den minder mere om en konventionel kontorbygnings
ankomstområde.
Facaderne på de nedre etager virker typologisk meget kontoragtige,
mens de øverste i gyldne farver understøtter ideen om projektets
ikon-karaktér på lang afstand. Glasarealer i facaden virker realistiske.
Bygningen virker kontekstuelt meget kompakt og ensartet, selvom der
arbejdes med flere ”kroner”.
Etape to virker realiserbar, og tagterrassen oven på etape to mod syd
virker attraktiv for projektet.
Forslaget har en fin bearbejdning, der viser en indsigt og forståelse for
klinisk struktur og organisering.
FUNKTION OG ARKITEKTUR
Projekts hovedidé omkring at lave et eventyrslot for børnene og brugerne virker ikke helt forløst arkitektonisk. Det er fint, at hovedgrebet med
”kronen” på toppen har et legende udtryk, der får bygningen til at skille
sig ud fra omgivelserne, men samtidigt virker det som om ”kronerne”
er påtagede, og ikke bibringer projektet andet end en signaleffekt for
bygningen set på lang afstand.
Tematiseringen af BørneRiget som et eventyrslot giver mulighed for at
lave et stærkt, sammenhængende univers med diverse karakterer, særlig
æstetik osv. Det bemærkes dog, at eventyrslottet som tema sandsynligvis
kun vil være positivt for de mindre børn.
De nedre dele af bygningen, kommer til at virke meget mørke og
introverte i kraft af de meget høje og dybe gårdrum, som skal bringe
40
DOMMERBETÆNKNING | BØRNERIGET
Strukturen giver visse udfordringer, bl.a. de meget små gårdrum i de
nederste etager og det at indkigsgener vil være et problem. Gårdhaver i
stueplan er meget dybe, mørke og rektangulære, der kan stilles spørgsmål ved om der kan være træer i bunden af disse uderum. Strukturen
giver også udfordringer i forhold til deling af operation over to etager,
selv om sectio har en fin nærhed til operation.
I en struktur med et dobbelt korridor-system, bør den midterste zone
kun anvendes til birumsfunktioner. Sengeafsnittene er fint organiseret i
hestesko eller vinkelafsnit med adgang til fælleszoner og udkig til
gårdrum.
På niveau tre er der en større taghave, som kobler sig til kontorafsnittet
og den faglige etage. Der er tegnet topografi, med bakker, som kan
være støjregulerende. Taghaven er det største uderum. Den er lidt
eksklusiv og stor og svarer ikke helt på programmets ambitioner om
mange mindre uderum i forbindelse med familiezonerne. Der er
dedikeret en terapi-legeplads til brug som led i behandling i forbindelse
til ambulatorierne, hvilket vurderes som attraktivt.
TEKNISKE FORHOLD
Facadernes vinkling af vinduerne i forhold til solindfald giver stor
fleksibilitet, og mulighed for at optimere indeklima og energiforbrug.
Det er også positivt, at projektet forholder sig til energiforbrug til
procesanlæg, som ikke er direkte omfattet af energirammen.
Solafskærmning må forventes, men er – ligesom solcellepanelerne ikke på dette tidlige stadie indarbejdet eller vist i forslaget.
Projektet fremstår generelt som robust, idet der anvendes kendte byggemetoder og holdbare materialer. På de tre nederste etager er angivet
betonbjælker, som dog begrænser fremføring af ventilationskanaler og
øvrige installationer.
KONKLUSION
Bedømmelseskomiteen ser en del positive elementer i dette projekt,
som bygger på klassiske hospitalsstrukturer og arkitektoniske løsninger
og forslaget vurderes at have potentiale tilgængelighedsmæssigt. Dog
mener bedømmelseskomiteen, at det har været en udfordring for
konkurrencedeltageren, at skabe en velfungerende identitet for
projektet. En identitet, der ikke bare signalerer børn og det særlige ved
dette hospital, men også gør det indlevet i de indre rumligheder med
blandt andet lys, oplevelsesrigdom og leg.
På baggrund af ovenstående er det bedømmelseskomiteens vurdering,
at forslaget ikke findes at være blandt de tre bedste.
Hvor der benyttes KB72/32 - kræves det, at installationer primært føres
parallelt med bjælkerne, hvilket giver lidt mindre fleksibilitet.
Der er lidt uklart, hvordan pladsstøbte betonkonstruktioner er tænkt,
men det vurderes løsbart. Installationsprincipper og indeklimatekniske
tiltag er kun sparsomt beskrevet.
Etagehøjde i byggeriet ses ikke umiddelbart, som ønsket, at være ens.
Etablering af etape to medfører en uhensigtsmæssig stor indgriben i
etape et.
ØKONOMI
Det er vurderingen, at forslaget holder sig inden for den forudsatte
arealramme.
DOMMERBETÆNKNING | FORSLAG 48470367
41
DOMMER
BETÆNKNING
PROJEKTKONKURRENCE BØRNERIGET
VISION
KONKURRENCEPROGRAM
BYGGEPROGRAM
RUMPROGRAM
TEKNISK DESIGNMANUAL
DOMMERBETÆNKNING