Forbruger- og nettoprisindeks februar 2017

Forbruger- og nettoprisindeks
februar 2017
Priser og forbrug
10. marts 2017
Nr. 102
Prisstigningen på varer er højest siden 2012
Det samlede forbrugerprisindeks steg 1,0 pct. i februar i forhold til samme måned
sidste år. I januar var den årlige stigning i det samlede forbrugerprisindeks 0,9 pct.
Priserne på varer, som udgøres af bl.a. mad, tøj, møbler, biler, benzin og elektronik,
steg med 0,9 pct. i februar i forhold til samme måned sidste år. Det er den største
årlige prisstigning på varer siden december 2012. Det er i høj grad fødevarer og
brændstof, der er med til at trække priserne på varer op. I samme periode steg priserne på tjenester, som udgøres af bl.a. husleje, tandlæge, transport- og kulturtjenester, forsikringer og bankgebyrer, med 1,1 pct.
Procentvis stigning over 12 måneder i forbrugerprisindekset
Pct.
3,0
Tjenester
2,0
1,0
Forbrugerprisindekset
Varer
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
2013
2014
2015
2016
2017
Lavere årlig stigning i huslejerne
I februar var huslejerne 1,6 pct. højere end i samme måned sidste år. For et år siden
var den tilsvarende stigning i huslejerne 1,7 pct. I februar er huslejestigningerne fra
den årlige huslejeundersøgelse indregnet i forbrugerprisindekset som en del af
varegruppen bolig. Huslejen bidrager isoleret set med 0,34 procentpoint til den
årlige ændring i forbrugerprisindekset på 1,0 pct.
Størst prisstigning på undervisning det seneste år
Uddannelse har haft den største prisstigning i februar i forhold til samme måned
sidste år. Stigningen på 3,4 pct. skyldes hovedsageligt højere priser for at gå på privatskole. Kommunikation havde det største prisfald på 11,7 pct., hvilket primært
skyldes lavere priser på mobiltjenester.
Højere priser på tøj den seneste måned
Den seneste måned har beklædning og fodtøj haft den største prisstigning (2,8
pct.), hvilket i høj grad kan henføres til afslutningen af vinterudsalget på tøj.
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Husleje, charterrejser og tøj trak indekset op
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/22593
Fra januar til februar steg forbrugerprisindekset 0,8 pct. Isoleret set trak husleje,
charterrejser og tøj forbrugerprisindekset op med 0,57 procentpoint.
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)
2016
2017
Vægte pr.
januar 2017
Februar
Januar
100,00
11,73
3,77
4,34
30,60
4,92
3,01
12,14
2,10
10,41
0,86
6,23
9,88
100,1
99,9
99,8
94,0
101,0
101,1
99,1
97,4
100,1
101,6
101,7
100,5
101,8
100,3
101,4
101,0
90,6
101,1
97,7
100,1
100,0
88,2
101,7
105,2
101,4
102,4
Varer
47,93
98,3
Tjenester
52,07
Forbrugerprisindeks ekskl. energi og
ikke-forarbejdede fødevarer
Ændring i pct.
Februar
Jan. 2017
- feb. 2017
Jan. 2016
- jan. 2017
Feb. 2016
- feb. 2017
101,1
102,5
100,7
93,1
102,4
99,4
100,0
100,5
88,4
102,4
105,2
101,3
102,3
0,8
1,1
-0,3
2,8
1,3
1,7
-0,1
0,5
0,2
0,7
0,0
-0,1
-0,1
0,9
2,0
0,6
-1,6
1,3
-1,8
0,8
2,5
-11,5
1,2
3,4
1,4
0,4
1,0
2,6
0,9
-1,0
1,4
-1,7
0,9
3,2
-11,7
0,8
3,4
0,8
0,5
98,7
99,2
0,5
0,4
0,9
101,8
101,8
102,9
1,1
1,3
1,1
85,61
100,6
100,3
101,2
0,9
0,5
0,6
•
•
100,4
99,8
99,9
100,5
100,0
100,2
101,4
100,7
100,9
0,9
0,7
0,7
1,0
0,7
0,8
1,0
0,9
1,0
indeks 2015 = 100
Forbrugerprisindeks i alt
Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer
Alkoholiske drikkevarer og tobak
Beklædning og fodtøj
Bolig
Boligudstyr, husholdningstjenester
Sundhed
Transport
Kommunikation
Fritid og kultur
Uddannelse
Restauranter og hoteller
Andre varer og tjenester
Nettoprisindeks i alt
HICP i alt
HICP-CT i alt
Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint
Ændring i forbrugerprisindekset
Jan. - feb. 2017
Feb. 2016 - feb. 2017
pct.
pct.
0,8
vægt i FPI
i pct.
vækstbidrag
i procentpoint
Største positive bidrag
Husleje
Charterrejser
Tøj
21,10
1,39
3,49
0,34
0,13
0,10
Største negative bidrag
Bøger
Artikler til personlig pleje
Diesel
0,34
1,04
0,86
-0,08
-0,02
-0,02
Ændring i forbrugerprisindekset
1,0
vægt i FPI
i pct.
vækstbidrag
i procentpoint
Største positive bidrag
Husleje
Benzin
TV-abonnementer
21,10
2,38
2,24
0,34
0,26
0,13
Største negative bidrag
Teletjenester
Tøj
Artikler til personlig pleje
1,76
3,49
1,04
-0,25
-0,08
-0,08
Mere information: Indeksene findes mere detaljeret i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/691. Indeksene
og en metodebeskrivelse kan desuden findes på www.dst.dk/priser. Her findes også en prisberegner, der kan
omregne beløb mellem årene 1900 til 2016. Prøv den på www.dst.dk/prisberegner.
Kilder og metoder: Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)
opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I
FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter
fra forbrugerpriserne, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde
satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.
Se flere og mere detaljerede oplysninger i statistikdokumentationerne Forbrugerprisindeks og Nettoprisindeks.
Næste offentliggørelse: Forbruger- og nettoprisindeks marts 2017 udkommer 10. april 2017.
Henvendelse: Maya Drewsen, tlf. 39 17 34 39, [email protected]