Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment
En metode i vækst
Nr. 3/ marts 2017
Fra 2014 til 2016 er der sket en stigning i antallet af tilbud og
kommuner, som anvender metoden Feedback Informed Treatment
(FIT). I 2014 var der registreret 13 tilbud på tværs af 12 kommuner,
hvor FIT blev brugt. I 2016 er dette tal steget til 58 tilbud på tværs af
29 kommuner.
Om metoden Feedback Informed Treatment (FIT)
FIT er en meta-metode, der omfatter en stor grad af borgerinddragelse. At FIT er en meta-metode,
betyder, at den kan anvendes uafhængigt af målgrupper, behandlingsmetoder, referenceramme og
pædagogisk tilgang. Metoden har vist dokumenteret effekt på flere målgrupper ved bl.a. færre
hospitalsindlæggelser og kortere indlæggelsestider.1
Konkret består metoden af to måleredskaber: The Outcome Rating Scale (ORS) og The Session
Rating Scale (SRS), som hjælper den fagprofessionelle med løbende at holde øje med borgerens
oplevelse af effekten af behandlingen og borgerens oplevelse af samarbejdet med den
fagprofessionelle. Det centrale i FIT er dermed, at det bliver muligt for den fagprofessionelle at sikre
borgeren maksimal indflydelse på den hjælp, han eller hun modtager, samtidig med at den
fagprofessionelle på en systematisk måde kan dokumentere effekten.
Data fra Tilbudsportalen muliggør analysen
I denne analyse fokuseres på udbredelsen af FIT på tværs af tilbud i kommunerne i Danmark i
perioden 2014 – 2016. Data er trukket fra Tilbudsportalen, som er et register over offentlige og
private sociale tilbud, plejefamilier samt tilbud på ældreområdet. Analysen indeholder kun
indberetninger fra tilbud, som er godkendt af en myndighed, og som kan findes på
Tilbudsportalen.dk. Antal tilbud og deres kommunetilhørsforhold er opgjort ud fra tilbuddets
hovedadresse.
Stigning i udbredelsen af Feedback Informed Treatment
(FIT)
Figur 1 viser, at der i perioden 2014 til 2016 er sket en stigning i antal tilbud, som har indberettet til
Tilbudsportalen, at FIT er blandt deres anvendte metoder på stedet. Især inden for voksenområdet er
der sket en stigning: Hvor der i 2014 er 8 sociale tilbud på voksenområde ud af i alt 4.741 tilbud (som
1
Socialstyrelsen (2016) Feedback Informed Treatment. Tilgængelig på dansk:
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-voksne-oghandicap/om/feedback-informed-treatment-fit.
Side 1 af 6
dækker både voksen- og børn og unge-tilbud), som anvender metoden, er der i 2015 34 sociale
tilbud ud af 4.730. I 2016 er tallet oppe på 39 tilbud ud af 4.784. Samlet set for både voksen- og børn
og unge-tilbud er der i 2014 13 tilbud, som anvender FIT, 50 tilbud i 2015 og 58 tilbud i 2016.
Ud af de 13 tilbud i 2014 var 8 offentlige, mens de resterende 5 var private. Ud af de 50 tilbud i 2015
var der 33 offentlige tilbud og 17 private, og i 2016 var der 40 offentlige tilbud mod 18 private tilbud.
Figur 1
Antal sociale tilbud, der har indberettet brugen af Feedback Informed Treatment (FIT) som en
del af deres anvendte metoder på stedet, år 2014-2016.
70
60
12
50
7
40
30
34
39
9
7
2015
2016
20
10
0
2
8
3
2014
Børn og unge
Voksne
Begge områder
Anm.: Data er trukket uge 8, 2017
Kilde: Tilbudsportalen.dk
Noget af forklaringen på den relativt store forskel mellem antal tilbud, hvor FIT metoden anvendes
mellem år 2014 år 2015, skal findes i, at 2014 var det første år, hvor tilbuddene kunne indberette
metoden. Blandt disse indberetninger blev nogle først godkendt i 2015 og indgår dermed som
registreret i år 2015.
Udbredelsen af FIT sker ikke blot inden for samme kommune. Figur 2 illustrerer udbredelsen på
tværs af kommunerne i Danmark. I 2014 blev FIT anvendt i 12 kommuner, og i 2016 blev metoden
brugt i 29 danske kommuner.
Side 2 af 6
Figur 2
Antal kommuner, der har indberettet brugen af Feedback Informed Treatment (FIT) som en
del af deres anvendte metoder på tilbud, år 2014 – 2016.
35
30
4
2
25
20
15
10
5
0
20
23
1
8
3
5
2014
2015
Børn og unge
Voksne
2
2016
Begge områder
Anm.: Data er trukket uge 8, 2017
Kilde: Tilbudsportalen.dk
Figur 3, 4 og 5 illustrerer udbredelsen af FIT på tværs af de 98 danske kommuner fra år 2014 til
2016. I Figur 3 ses de 12 ud af 98 kommuner, som har mindst 1 socialt tilbud, der i det pågældende
år anvendte FIT. Kun Hvidovre Kommune har mere end ét tilbud, som anvendte FIT i 2014. I 2015 er
der yderligere 15 kommuner, hvor minimum ét tilbud anvender FIT, og i 2016 anvender 2 nye
kommuner FIT, dog har Rebild Kommune i 2016 ikke længere tilbud som anvender FIT.
Figur 3, 4 og 5 illustrerer endvidere en stigning i udbredelsen af FIT internt i de enkelte kommuner.
Side 3 af 6
Figur 3
Kommuner hvor Feedback Informed Treatment (FIT) anvendes i år 2014
Anm.: Data er trukket uge 8, 2017
Kilde: Tilbudsportalen.dk
Side 4 af 6
Figur 4
Kommuner hvor Feedback Informed Treatment (FIT) anvendes i år 2015
Anm.: Data er trukket uge 8, 2017
Kilde: Tilbudsportalen.dk
Side 5 af 6
Figur 5
Kommuner hvor Feedback Informed Treatment (FIT) anvendes i år 2016
Anm.: Data er trukket uge 8, 2017
Kilde: Tilbudsportalen.dk
Publikationen er udgivet af
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1.
5000 Odense C
Tlf: 72 42 37 00
e-mail: [email protected]
www.socialstyrelsen.dk.
Der kan frit citeres fra udgivelsen
med angivelse af kilde.