Dagsorden med bilag

Referat
§ 17, 4-udvalget
tirsdag den 14. marts 2017
Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Afbud:
Lars Holten (LEUF)
Louise Liv Holm (Grønt Råd)
Indholdsfortegnelse
1.
§ 17,4 - Godkendelse af dagsorden.................................................................1
2.
§ 17,4 - Evaluering af første camp ..................................................................2
Lejre Kommune
§ 17, 4-udvalget
1.
14-03-2017
§ 17,4 - Godkendelse af dagsorden
Sagsnr.:
Resumé:
Indstilling:
Beslutningskompetence:
Beslutning § 17, 4-udvalget den 14-03-2017:
Godkendt.
Afbud:
Louise Liv Holm (Grønt Råd)
Lars Holten (LEUF)
Sagsfremstilling:
Administrationens vurdering:
Handicappolitik:
Økonomi og finansiering:
Side 1
Lejre Kommune
§ 17, 4-udvalget
2.
14-03-2017
Side 2
§ 17,4 - Evaluering af første camp
Sagsnr.: 17/2683
Resumé:
Der afholdes camp om Bæredygtig vækst den 12. marts 2017.
Under dette punkt samler Kernevelfærdsudvalget op på den første camp i samarbejde
med Valcon og administrationen og vurderer, om der er noget, der skal tilpasses inden
campen om Målrettet støtte – et værdigt liv, som afholdes den 26. marts.
Efter campen d. 26. marts gennemfører udvalget en mere grundlæggende evaluering.
Indstilling:
Koncerndirektionen indstiller:
1. at udvalget evaluerer campen den 12. marts 2017 med
henblik på eventuelle tilretninger af drejebogen for campen d.
26. marts
Beslutningskompetence:
§ 17,4-udvalget
Beslutning § 17, 4-udvalget den 14-03-2017:
Indstillingen tiltrådt.
Afbud:
Louise Liv Holm (Grønt Råd)
Lars Holten (LEUF)
Sagsfremstilling:
Der afholdes camp om Bæredygtig vækst den 12. marts 2017. Kernevelfærdsudvalget
samler op på den første camp i samarbejde med Valcon og administrationen og vurderer,
om der er behov for justeringer inden campen om Målrettet støtte – et værdigt liv, som
afholdes den 26. marts.
Valcon og administrationen foretager på den baggrund justeringer af det planlagte
program for campen d. 26. marts.
Efter camp d. 26. marts gennemfører udvalget en mere grundlæggende evaluering.
Valcon deltager under punktet.
Administrationens vurdering:
Handicappolitik:
Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser
Økonomi og finansiering: