Læs det her - Aabenraa provsti

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg
PU møde 7. marts 2017. Kl. 16,30
Mødested: Provstikontoret
Version: 1
Marius deltager i første punkt.
Fraværende med afbud Even og Kjeld
Mødepunkt
1
Marius Nørgaard orienterer om stiftsrådets
arbejde
Sag: Stiftsrådet (1187)
Indstilling
Marius orienterede om stiftsrådets arbejde
Marius deltager i Provstiudvalgsmøde d. 7.
marts
2
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3
Referat fra sidste møde
Godkendt
4
Bov: Ansøgning om frigivelse af bundne
midler
Sag: Bov (951) - Bov Sogn
1. Anmodning om brug af frie midler til bedre
indeklima på kontoret Padborgvej 40 A. Kr.
113.789,09
Begge anmodninger godkendt.
2. .Anmodning om brug af frie midler til nyt
lydanlæg kr. 50.000
Bov: Ansøgning om frigivelse af bundne midler
Bov - anmodning om frigivelse af bundne
midler.
5
Hjordkær - Klage over nedlæggelse af
gravsted HJO C-101-103
Sag: Hjordkær kirkegård. (928) - Hjordkær
Sogn
Hjordkær - Klage over nedlæggelse af gravsted
HJO C-101-103
- I henhold til forvaltningsloven skal referater fra
menighedsrådsmøder være tilgængelige for
offentligheden. Der er dog ikke referatpligt fra
menighedsrådets årlige offenlige møde for
menigheden.
- Når der vedtages ændringer på kirkegården, skal
der udsendes høringsbrev til de berørte
gravstedsindehavere. Der er kun udsendt
orienteringsbrev.
- Provstiudvalget forstår kirkeplanen således: Der
Dagsorden,07-03-2017
Side: 1
Mødepunkt
Indstilling
kan nybegraves i eksisterende gravsteder, men der
kan ikke oprettes nye gravsteder i den pågældende
afdeling.
Menighedsrådet kan klage over provstiudvalgets
afgørelse. Klageinstansen er stiftsøvrigheden.
6
PUK regnskab 2016
Godkendt
Afleveret d. 07-03-2017 11;51
7
Budget 2018
Sag: BUDGET 2018 (1260)
Indledende drøftelser
Stiftsbidrag 2018 Ind- og udlånsrenten 2018
8
Forpagtningskontrakt Østerholt. PU afslag
Sag: Øster Løgum menighedsråd (1129) Øster Løgum Sogn
Forpagtningskontrakt Østerholt. PU afslag
- Ligningen for provstiets kirkekssser bliver den
samme som i 2017.
- Der opkræves kr. 1. mill. til reservefonden.
- PUK kassen stiger med skole-kirkekorrdinators
løn samt øgede udgifter til skole-kirketjenesten
(hidtil betalt af provstiets initiativpulje).
- Provsten har ønske om kr. 100.000 til kursusdøgn
med indkvartering for provstiets præster.
- "Restbeløbet" bruges, som i de foregående år, til
gældsafdragelse.
Det er provstiudvalgets opgave, at sikre tryghed for
menighedsrådene.
Provstiudvalget har søgt rådgivning i sagen ved
Seges.
Provstiudvalget fastholder beslutningen om, at kun
forpagtningskontrakter med bankgaranti eller med
et års forudbetaling, kan godkendes.
Provstiudvalget anerkender, at den nuværende
kontrakt er indgået. Ved udarbejdelse af ny
forpagtningskontrakt bør menighedsrådet sikre sig
med bankgaranti eller et års forudbetaling.
Menighedsrådet kan klage over provstiudvalgets
afgørelse. Klageinstansen er stiftsøvrigheden.
9
Rise - Brug af frie midler til istandsættelse af
præstegården Egeparken 64.
Sag: Rise Kirkekasse (856) - Rise Sogn
Godkendt.
Rise - Brug af frie midler til istandsættelse af
præstegården Egeparken 64.
Dagsorden,07-03-2017
Side: 2
Orientering
10
Bjolderup-Uge - Betaling af præstelønning
Sag: Bjolderup-Uge kirkekasse (1262)
Taget til efterretning
Bjolderup-Uge - Betaling af præstelønning
SV: Bjolderup -Uge Betaling af præstelønning
11
Burkal kirke: Vedr. de bemalede lofter og
historisk inventar i Burkal kirke NM j.nr.
670/2015.
Sag: Burkal kirke - restaurering og
konservering af monogram. (1213) - Burkal
Sogn
Taget til efterretning
Burkal kirke: Vedr. de bemalede lofter og
historisk inventar i Burkal kirke NM j.nr.
670/2015.
Burkal SV: HS Vedr. de bemalede lofter og
historisk inventar i Burkal kirke NM j.nr.
670/2015.
Vedr. de bemalede lofter og historisk inventar i
Burkal kirke NM j.nr. 670/2015.
12
Bylderup Kirke. Sagens stade 27.02.16
Sag: Bylderup Kirke (917) - Bylderup Sogn
Taget til efterretning
Bylderup Kirke. Sagens stade 27.02.16
Bylderup. Afleveringsmøde afholdes 08.03.17
13
Hellevad kirke - arkæologisk rapport
Sag: Hellevad kirke: tårn og borebiller (883) Hellevad Sogn
Taget til efterretning
Hellevad kirke - arkæologisk rapport
14
Rise Kirke - fondsansøgninger i forbindelse
med medfinansiering af tårnprojekt.
Sag: Rise kirke (988) - Rise Sogn
Taget til efterretning
Rise Kirke - fondsansøgninger i forbindelse
med medfinansiering af tårnprojekt.
Dagsorden,07-03-2017
Side: 3
Orientering
15
Beslutning vedr. hækvedligehold på
kirkegårde. Sendt til alle MR
Sag: GIAS og Kirkegårdstakster (1003)
Taget til efterretning
Beslutning vedr. hækvedligehold på kirkegårde.
Sendt til alle MR
16
Eva Løbner forventer at bruge beløb
bevilget af Initiativpulje.
Sag: Initiativpuljen (1041)
Taget til efterretning
Eva Løbner forventer at bruge beløb bevilget af
Initiativpulje.
17
Folkekirkens Dåbsinitiativ
Sag: Haderslev stift.Orienteringer (851)
Taget til efterretning
Folkekirkens Dåbsinitiativ
18
Initiativpuljen er opbrugt. Udsendt til alle
MR
Sag: Initiativpuljen (1041)
Taget til efterretning
Initiativpuljen er opbrugt. Udsendt til alle MR
19
JL Uddannelsesforløb godkendt
Sag: Fælles personalekonsulent (954)
Taget til efterretning
JL Uddannelsesforløb godkendt
20
Lokalplaner
Sag: Lokalplan er 2017 (1252)
Taget til efterretning
Lokalplan Tillæg nr. 62 Erhvervsområde
Rugkobbel
Lokalplan: Erhvervsområde ved Rugkobbel
Lokalplan: Kommuneplan 2009
Dagsorden,07-03-2017
Side: 4
Orientering
Lokalplan: Tillæg nr. 54 Rugkobbel
Lokalplan: Kommuneplan 2015-2026
Lokalplan: Kommuneplan 2015-2026
21
Provstesyn 2017 i Øster Løgum, Genner,
Hellevad, Egvad, Hjordkær og Ravsted
Sag: Provstesyn 2017 (1261)
Taget til efterretning
Provstesyn 2017 i Øster Løgum, Genner,
Hellevad, Egvad, Hjordkær og Ravsted
22
Referat Stiftsrådsmødet 21.02.17
Sag: Stiftsrådet (1187)
Taget til efterretning
Referat Stiftsrådsmødet 21.02.17
23
Eventuelt
På provstiets hjemmeside indsættes link til
Israelrejse oktober 2017, arrangeret af Højskolen
Østersøen Rejseleder er Claus Helsbøl, tidl. præst
på Rømø
24
Kommende PU møder
Taget til efterretning
- Tirsdag d. 7. marts 2017
- Tirsdag d. 4. april 2017
- Tirsdag d. 2. maj 2017
- Tirsdag d. 20. juni 2017
- Tirsdag d. 8. august 2017
- Torsdag d. 24. august 2017 kl. 19,00
budgetsamråd
- Tirsdag d. 5. september 2017
- Tirsdag d. 3. oktober 2017
- Tirsdag d. 7. november 2017
- Tirsdag d. 12. december 2017
Dagsorden,07-03-2017
Side: 5