Job- og personprofil

Job- og personprofil
vedrørende stillingen som
AFDELINGSCHEF
for Vandmiljø og Landbrug
A F D E L I N G S C H E F F O R VA N D M I L J Ø O G L A N D B R U G
Center for Miljø og Energi søger en chef til afdelingen Vandmiljø og Landbrug. Center for Miljø og Energi (CME)
er et af fire centre i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø(MTM).
Vandmiljø og Landbrug løser kommunens opgaver med myndighed og planlægning inden for grundvand, drikkevand, spildevand, landbrug, vandløb, natur, kystbeskyttelse, badevand og friluftsliv.
Afdelingen består organisatorisk af tre grupper, der alle har interessenterne i centrum:
▪▪ Spildevands- og grundvandsgruppen – de vigtigste interessenter er Aarhus Vand A/S og private
vandværker.
▪▪ Natur-, vandløb- og landbrugsgruppen – lodsejerne i det åbne land er de primære samarbejdspartnere.
▪▪ Lokal- og planlægningsgruppen – med hovedsagelig interne interessenter i Aarhus Kommune.
Den nuværende leder af afdelingen fratræder stillingen efter mere end 12 års ansættelse. Vandmiljø og Landbrug er en meget velfungerende afdeling med stor faglig tyngde, som nyder stor respekt både internt i Aarhus
Kommune og eksternt. Afdelingen står over for en organisatorisk forandring, hvor personaleansvaret bliver
overdraget til afdelingens teamledere.
Vi søger nu en dynamisk chef, som både på de indre og ydre linjer kan drive og udvikle afdelingen. Der er tre
teamledere og 40 ansatte, alle med en videregående uddannelse og mange med erfaring fra både det offentlige
og private rådgivningsfirmaer. Deres forventning er en chef med både ledelsesmæssig og faglig tyngde.
Derfor – er du en ambitiøs chef, som kan bidrage markant til både afdelingens og centrets fortsatte udvikling?
GLÆD DIG TIL JOBBET
Der er tale om et attraktivt chefjob med spændende og ikke mindst udfordrende opgaver, hvor du kan glæde
dig til:
▪▪ At sidde for bordenden – i en afdeling med godt 40 meget fagligt kompetente medarbejdere og mellemledere, der i den grad er tændte på opgaverne. En afdeling som er velfungerende og præget af sikker
drift.
2
▪▪ At blive en del af et center, hvor ambitionsniveauet på både udviklings- og driftssiden er højt, og hvor
udgangspunktet er en professionel sagshåndtering inden for de enkelte fagområder - med et tæt borger-/kundefokus. Der er tale om et center, som i høj grad leverer.
▪▪ At være en del af MTM-holdet, hvor opgaven er ”at skabe rammevilkår i verdensklasse” gennem ”kompetente og løsningsorienterede samarbejder”.
▪▪ At træde ind i arbejdet med ”Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad”, i en kommune med store
politiske visioner om at udvikle regionen til et markant vækstcenter i det østjyske område.
▪▪ At få ansvaret for at udvikle afdelingen i rollen som både myndighed og en attraktiv samarbejdspartner
for både interne og eksterne aktører.
▪▪ At bidrage til i endnu højere grad at bringe afdelingens fagligheder i spil samt være bannerfører for at
udvikle det helhedsorienterede aspekt i samspillet med interessenterne.
▪▪ At udvikle afdelingen ved at fremme en service- og innovationskultur, hvor blandt andet ideer fra medarbejderne bliver udnyttet som en vigtig driver for udviklingen.
▪▪ At arbejde med at udvikle afdelingens ledergruppe til et team, som kan indtage rollen som det centrale
omdrejningspunkt for afdelingens fortsatte udvikling, herunder understøtte og facilitere den forandring,
som omhandler delegeringen af personaleansvaret til teamlederne.
Vi håber, du som ansøger nu kan mærke en indre motivation for at blive en del af holdet – et hold som på alle
pladser er båret af en stærk faglig men også personlig tilgang til arbejdspladsen.
CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Center for Miljø og Energi består af dels et myndighedsområde(skattefinansieret) dels AffaldVarme Aarhus(takstfinansieret). Der er i alt knap 600 medarbejdere.
Organisationen CME:
CENTER FOR MILJØ OG ENERGI
Claus Nickelsen
STAB
AFFALDVARME AARHUS
Bjarne Munk Jensen
SEKRETARIATET
Lauge Clemmensen
KLIMA
Henrik Müller
STAB
Lars Gjørtz Hougaard
MYNDIGHEDSOMRÅDET
VANDMILJØ OG LANDBRUG
?
VIRKSOMHEDER OG JORD
Anders Maltha Rasmussen
BYGGERI
Ann Hamborg
AFFALD
Lene van der Raad
AFFALDSCENTER
Erik L. Kristiansen
FJERNVARME
Elsebeth Arendt
Du kan læse mere om CME og MTM i vedhæftede Virksomplaner 2017.
3
A F D E L I N G S C H E F F O R VA N D M I L J Ø O G L A N D B R U G
ORGANISATIONEN VANDMILJØ OG LANDBRUG
Vandmiljø og Landbrug løser myndighedsopgaver inden for grundvand, drikkevand, spildevand, landbrug,
vandløb, natur, kystbeskyttelse, badevand mm.
Afdelingen deltager i de interne samarbejder om udarbejdelsen af lokalplaner, udviklings-/helhedsplaner og
kommuneplanrevisioner, hvor vi sætter afdelingens myndighedsområder i spil.
Afdelingen løser desuden opgaver inden for rekreative værdier, grønne projekter, klimatilpasning og skovrejsning. Desuden har Byrådet nedsat Det Grønne Råd, hvor en række interesse- og erhvervsorganisationer rådgiver Byrådet om forvaltning af naturen. Det Grønne Råd serviceres af Vandmiljø og Landbrug. Hertil
kommer natur- og miljøopgaver for Samsø Kommune samt udviklingsprojekter med innovation på vand- og
naturområdet og samskabelse med interessenter. Afdelingen er bidragsyder til mange af de store dagsordener/
udviklingsprojekter i MTM.
Det er kendetegnende for afdelingen, at den løbende har udviklet sin opgaveportefølje med flere og flere udviklingsprojekter.
Udvalgte eksempler på udviklingsprojekter i 2016:
▪▪ Genanvendelse af renset spildevand til vanding på Samsø (cirkulær økonomi)
▪▪ Oprensning af regnvandsbassiner med bakterier - MUDP
▪▪ Samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus og Sport og Fritid om undersøgelse af kunstgræsbaner.
Du kan læse mere om udviklingsprojekter og indtægtsdækket virksomhed i det vedhæftede bilag.
Afdelingen har mange forskellige interessenter:
▪▪ Lodsejere og andre borgere der har fået en afgørelse
▪▪ Interesseorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet mfl.
▪▪ Erhvervsorganisationer som landboforeninger og Dansk Skovdyrkerforening
▪▪ Aarhus Vand A/S og ca. 30 andre vandforsyninger i kommunen, DANVA.
▪▪ Rådgivere og vidensinstitutioner som Aarhus Universitet, Teknologisk Institut
▪▪ Andre offentlige myndigheder og styrelser som Kystdirektoratet, Danmarks Meteorologiske Institut,
Geus, SVANA mfl.
Afdelingen har et tæt samarbejde med Aarhus Vand A/S og de øvrige centre i MTM samt de andre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune.
Udpluk af afdelingens aktivitetsniveau:
▪▪ Årsbudget på ca. 32 mio. kr. inklusiv indtægtsdækket virksomhed på ca. 1,5 mio. kr.
▪▪ Grundvand og Spildevand behandlede 750 sager i 2016.
▪▪ Natur-, vandløb og landbrugsgruppen vedligeholder 178 km vandløb og skal etablere 300 ha ny skov
og natur årligt.
▪▪ Lokalplan- og planlægningsgruppen deltager i de cirka 40 nye lokalplanssager, der opstartes hvert år
i Aarhus Kommune.
4
OPGAVER OG UDFORDRINGER FOR DEN NYE CHEF
Afdelingschefen har det samlede ansvar for ledelse, drift og udvikling af Vandmiljø og Landbrug inden for rammerne af MTM’s strategiske indsatsområder, værdier og ledelsesgrundlag samt CME’s mål og politikker.
Afdelingschefen skal omsætte de politisk-strategiske indsatsområder i MTM’s virksomhedsplan og de konkrete
mål i CME’s virksomhedsplan til konkrete handlinger. Derudover er der følgende vigtige udfordringer og opgaver, der skal håndteres:
▪▪ At udvikle afdelingens ledergruppe og understøtte de enkelte teamledere i varetagelsen af den nye
rolle som personaleleder.
▪▪ At udvikle afdelingens rolle som myndighed, herunder bidrage til en større tydelighed og dermed retning for, hvordan myndighedsrollen kan gentænkes og moderniseres. Der ligger en vigtig opgave i at
få givet rollen som myndighed et mere positivt omdømme hos mange samarbejdspartnere.
▪▪ At udvikle afdelingens kommunikative arbejde både internt i CME, MTM og Aarhus Kommune og i samspillet med mange forskellige eksterne interessenter, herunder ikke mindst Aarhus Vand A/S. Opgaveområdet kan være utrolig følsomt at betræde, men det er vigtigt, at afdelingen kommunikativt kan balancere imellem skærene ”Benyttelse og Beskyttelse”, ikke mindst i forhold til forskellige interessenter.
▪▪ At sætte fokus på afdelingens tværgående samarbejde med udgangspunkt i MTM’s vision om ”Vi
skaber løsninger sammen”. Det bliver en vigtig opgave for afdelingschefen at engagere sig positivt og
målrettet i det tværgående ledelsessamarbejde med de andre centre med henblik på at skabe nye og
nyttige samordnede løsninger.
▪▪ At fortsætte og udvikle den gode og konstruktive dialog med det politiske niveau. Afdelingen skal herunder bevare evnen til at stå fast via sin faglighed, også når afdelingen møder hård kritik, eller afdelingen opleves som ”stående i vejen for” byens udvikling.
▪▪ MTM er på vej til Gellerup i 2019, mod et mere samlet MTM. Den nye afdelingschef skal involvere og
forberede afdelingens mellemledere og medarbejdere på den foranstående sammenflytning og personligt understøtte de nødvendige forandringer.
▪▪ At fortsætte afdelingens arbejde med at holde fokus på udvikling, innovation og effektivisering. Behovet
forstærkes af kommunens økonomiaftale for 2016 – 2018, hvor rammerne reduceres med 1 procent
hvert år. Fremover bliver der behov for at udføre opgaverne bedre, billigere og hurtigere. Der skal
tænkes nyt i forhold til både ressourceudnyttelse og måden, vi løser opgaverne på, herunder hvordan
fremtidens opgaveløsning kan udvikles via mere samskabelse med kunder/ansøgere, større vidensdeling internt, mere brug af IT/digitalisering af arbejdsprocesser og mm.
5
A F D E L I N G S C H E F F O R VA N D M I L J Ø O G L A N D B R U G
LEDELSESMÆSSIGE KOMPETENCER OG PERSONLIGE EGENSKABER
Vi forventer, at Vandmiljø og Landbrugs nye chef har en faglig, akademisk baggrund inden for området. Den
faglige viden og erfaring kan være fra både den offentlige og private sektor. Da det faglige område spænder
vidt, kan tilgangen både være en specialisering inden for visse fagområder eller en mere generel erfaring. Vi
forventer også, at der er en vis forståelse for myndighedsområdet og dets udfordringer.
Vi forventer, at du kan byde ind på flere af de følgende ledelsesmæssige og personlige kompetencer som et
udtryk for dit kandidaturs ”tyngde”:
▪▪ Du skal være en dynamisk og ambitiøs chef, der vil noget med afdelingen og dens medarbejdere. Du
skal brænde for at videreudvikle en velfungerende afdeling gennem et styrket internt og eksternt samarbejde.
▪▪ Du skal besidde stærke kommunikative og relationelle kompetencer, som kan etablere, fastholde og
udvikle samarbejdsrelationer til mange forskellige interessenter.
▪▪ Du skal have politisk tæft og fornemmelse for den politiske virkelighed, rådgivningsfunktion og beslutningsproces. Det giver dig mulighed for at navigere kompetent og loyalt - også i det politiske system.
▪▪ Du skal have lyst til ledelse og have erfaring med at være chef for ledere, herunder opbygningen og
udviklingen af en ledergruppe.
▪▪ Du udstråler en naturlig autoritet, der kan udfylde forventningerne til en afdelingschef, men du er også
en chef, som giver teamlederne plads og den nødvendige støtte og opbakning.
▪▪ Du besidder en personlig drivkraft til at udvikle, søge innovative løsninger og anvise nye veje. Det er
vigtigt, at du er udadvendt og har blikket rettet mod kundernes og andre samarbejdspartneres behov.
▪▪ Du er struktureret med en synlig ledelsesstil og gode analytiske evner med vilje til at holde fokus og
tempo på de lange processer. Overblik, struktur og orden i tingene er et ”must”.
▪▪ Dit livssyn er positivt, og du optræder, uanset situation eller opgave, ordentligt med en anerkendende
og tillidsskabende tilgang.
▪▪ Du har stor vilje og lyst til at involvere afdelingens medarbejdere i den fortsatte udvikling og forstår
kunsten at skabe arbejdsglæde i en stor organisation, herunder at være den samlende kraft for hele
afdelingen. Du kan både sætte en tydelig retning for afdelingen og forstår at formidle denne.
ANSÆTTELSESVILKÅR
Afdelingschefens årsløn vil ligge på ca. 660.000 kr. eksl. pension og 790.000 inkl. pension, med tiltrædelse senest den 1. juni 2017. Ansættelsen vil ske som overenskomstansat i henhold til ”Aftale om aflønning af chefer”.
ANSÆTTELSESPROCESSEN
Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der afholder første interviewrunde med ca. seks ansøgere og anden interviewrunde med to-tre ansøgere.
Mellem de to interviewrunder afholder HR-konsulenten en testsamtale med de udvalgte ansøgere, og der indhentes referencer efter forudgående aftale med ansøgerne. Endvidere får ansøgerne til anden interviewrunde
en individuel samtale med centerchefen.
6
TIDSPLAN FOR ANSÆTTELSEN
Ansøgninger sendes til CME via nedenstående link og skal være fremme senest onsdag den 29. marts.
Ansøgere bedes anføre en fortrolig mailadresse i ansøgningen.
Ansættelsesudvalget består af:
Claus Nickelsen, centerchef, CME
Anders Maltha Rasmussen, afdelingschef, Virksomheder og Jord, CME
Gitte Normann Andersen, teamleder og faglig koordinator, CME
Lisbeth Roi, teamleder og faglige koordinator, CME
Rikke Warberg Becker, biolog, CME
Lars Eg Hoppe, biolog, CME
Knud Winther Dahl, konsulent, HR, MTM
Ansættelsesudvalget træffer torsdag den 30. marts beslutning om, hvem der indkaldes til første interviewrunde.
Samme dag indkaldes disse ansøgere via mail.
Den første interviewrunde gennemføres den onsdag den 5. april.
Alle, der har været til samtale, bliver samme dag/aften ringet op af konsulenten med tilbagemelding. For de
ansøgere, der går videre i forløbet, indgås hér aftale om tid til dialogtestning samt den personlige samtale med
centerchefen.
Tilbagemelding på test samt den individuelle samtale med centerchefen foregår fredag den 7. april
Den anden interviewrunde foregår tirsdag den 25. april.
Alle, der har været til samtale, bliver ringet op samme aften af centerchefen med tilbagemelding.
Efter to måneders ansættelse afholder Knud Winther Dahl en opfølgende samtale med Claus Nickelsen og den
nyansatte afdelingschef for at sikre, at samspillet er kommet godt fra start.
Er der brug for yderligere oplysninger, kan der ske henvendelse til:
Centerchef Claus Nickelsen, tlf. 29 20 38 62 og/eller konsulent Knud Winther Dahl, tlf. 51 57 65 85
7
A F D E L I N G S C H E F F O R VA N D M I L J Ø O G L A N D B R U G
8
NYTTIGE INFORMATIONER
CME’s Virksomhedsplan 2017.
MTM’s Virksomhedsplan 2017.
BILAG
Eksempler på udviklings- og innovationsprojekter samt indtægtsdækket virksomhed i 2016
VÆKST, UDVIKLING OG INNOVATION I VANDMILJØ OG LANDBRUG
Som resten af kommunen er vi underlagt et effektiviseringskrav. For ikke bare ”at skære” og blive færre om at løse de samme opgaver
har vi fokus på vækst, udvikling og innovation.
Dels indgår vi i indtægtsdækket arbejdet (sidste år havde vi en indtægt på ca. 1,5 million), og dels har vi fokus på at indgå i udviklingsog innovationsprojekter. Det betyder, at vi hele tiden er i front og fortsat kan være en attraktiv samarbejdspartner, der kan skabe gode,
innovative løsninger til glæde for vores borgere og brugere.
Eksempler på indtægtsdækket arbejde i 2016:
▪▪ Samsø (ud over det lovpligtige samarbejde løser vi også en række andre opgaver for dem).
▪▪
Vandteknologiske løsninger ift. myndighed og vandforsyning i Serbien (inviteret og betalt af den Serbiske Ambassade).
▪▪
Samarbejdsaftale med Aarhus Vand. Vi arbejder på at lade Aarhus Vand drive en del af vores dataindsamling/monitering på
vandområdet og forventer på den baggrund en væsentlig besparelse på vores budget (i dag laver vi ”parallelt arbejde” og ideen
er at samle data, så de ligger samlet ét sted). Samarbejdsaftalen ligger pt. til godkendelse ved Forsyningssekretariatet.
▪▪
Lovpligtige opgaver jf. Miljøbeskyttelsesloven.
▪▪
Klimaspring, - projekt om gadekær i baggården, der giver øget biodiversitet og merværdi ved håndtering af mere vand.
Eksempler på udviklings- og innovationsprojekter i 2016:
▪▪ Genanvendelse af renset spildevand til vanding på Samsø (cirkulær økonomi).
▪▪
Oprensning af regnvandsbassiner med bakterier.
▪▪
Samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus og Sport og Fritid om undersøgelse af kunstgræsbaner.
▪▪
Vand i Byer (innovationsnetværk) – ”Guldet i projekterne” (at skabe merværdi i klimatilpasningen).
▪▪
Samarbejde med VIA om kortlægning af indvindingsopland til Stavtrup Vandværk.
▪▪
Ready-projekt – anvendelse af køkkenkværne.
▪▪
Samarbejde med DMI om ”Fremtidige klimaforandringer i Aarhus”.
▪▪
Spildevandsrensning vha. energipil ved Egå Renseanlæg.
▪▪
Forskningsprojekt ”Biodiversitetsskov” i samarbejde med Aarhus Universitet.
▪▪
Forskningsprojekt ”Landskabslaboratorium på Eskelund”, - området benyttes til realisering og undersøgelser af tiltag for landskab og biodiversitet, Arkitektskolen, Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum.
▪▪
ALMaSS, - simulationsprojekt ved Bioscience, Aarhus Universitet. Virtuelle dyr ”slippes løs” i Aarhus Kommune under opsatte
betingelser.
▪▪
Udviklingsprojekt med Satellit-overvågning af planter, - kortlægning af Kæmpe Bjørneklo og andre invasive plantearter.
▪▪
Pilotprojekt om e-DNA, - detektering af arter i vandhuller ud fra DNA i vandfasen med AmphiConsult.
Ud over de nævnte projekter indgår vi også i en række udviklings- og innovationsprojekter sammen med Aarhus Vand (f.eks. Innovationsstrategi for et ny Marselisborg Renseanlæg, udvikling af ny metode til fastsættelse af mål for vand på terræn i klimatilpasningen).
9
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Center for Miljø og Energi
Vandmiljø og Landbrug
Grøndalsvej 1C
8260 Viby J
Tlf. 89 40 22 13
www.aarhus.dk