Solbjerg NU -

Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 1
SOLBJERG NU
marts 2017 . 51. årgang . Nr. 7
medlemsblad for solbjerg fællesråd
Mellem 80 og 100 Solbjerg-borgere tog imod invitationen fra Solbjerg Fællesråd om
at deltage i at kortlægge Solbjergs DNA.
LæS mere SIDe 4 og 5
SIF-Gymnastik
har opvisning og
sæsonafslutning
søndag den 26.
marts kl. 13.00
i Solbjerghallen.
Dørene åbnes kl.
12.00
LæS
mere SIDe
Nyt fra fællesrådet
side 3-7
Foredragsforeningen
side 6
Datastuen/generalfor. side 8
Kunst i Solbjerg
side 11
Seniorforeningen
side 17
Fælles aftenspisning
side 14
Sporten
side 25-31
Se billederne fra SIFs
fastelavnsfest
side 32
27
KIRKEBLAD FOR ASTRUP, TULSTRUP, HVILSTED OG TISET SOGNE
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 2
BOGFØRINGSASSISTANCE
ØKONOMICHEF OPGAVER
REKRUTTERING AF PROFESSIONELLE BESTYRELSESMEDLEMMER
REKRUTTERING AF ØKONOMIPERSONALE
Kontakt: Jan Holm • Tlf. 22 60 75 17 • [email protected] • www.oraps.dk
Din lokale Tømrer
Der løser alle opgaver store som små ...
T
Tlf.:
lf.: 86
86 92
92 79
79 00
00
E
E-mail:
-mail: [email protected]
[email protected]
Web:
W
eb: akbyg.dk
akbyg.dk
F
Facebook:
acebook: akbygdk
akbygdk
Dyrlæge
Finn Østerrgaard
gaard
Dyrlæge
Dyrlæge
Ulrik Oudrup Bech
Kari-Anne
Bjørnkjær-Nielsen
Dyrlæge
Susanne Rau
Dyrlæge
Anette V
Valeur
aleur
Axelsen
Dyrlæge
Peter W
Weis
eis
Dyrlæge
Gitte Stenholt
‡ 0HGLFLQVNRJNLUXUJLVNEHKDQGOLQJ ‡ 5¡QWJHQ ‡ 6FDQQ
QLLQJ ‡ (QGRVNRSL
‡ /DERUDWRULHXQGHUV¡JHOVHU ‡ +XGXQGHUV¡JHOVHU ‡ 7DQGEHKDQGOLQJ
‡ 6WRUSHWVKRSPHGVDOJDIIRGHURJXGVW\U ‡ 7U Q
QLLQJSnYDQGO¡EHEnQG
‡ &7VFDQQLQJ ‡ +RIWHSURWHVHU ‡ )\VLRWHUDSL
,QJHUVOHYWRIWHQ‡7UDQEMHUJ‡7OI‡www.oesterrgaards-dyrehospital.dk
cEQLQJVWLGHU0DQGDJ ‡7LUVGDJIUHGDJ ‡/¡UGDJ ‡Døgnvagt
2
SoLBJerg NU
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 3
Nyt
Fra
FæLLeSråDet
LeDer
med deadline 1. marts 2017 har vi i solbjerg fællesråd netop fremsendt lokalsamfundsbeskrivelsen til aarhus
Kommunes kommende Kommuneplan 2017. det forventes, at disse beskrivelser, der har været et tilbud til kommunes fællesråd at udarbejde og fremsende vil komme til at ligge som et bilag eller i form af et særskilt hæfte til
Kommuneplanen.
beskrivelsen blev underbygget af et infomøde i solbjergskolens festsal den 21. februar 2017, hvor byens borgere
var inviteret til, i samarbejde med fællesrådet, at kortlægge lokalsamfundets dNa.
I den kommende periode, har vi et ønske om at få lokalsamfundsbeskrivelsen ud til fællesrådets repræsentanter,
da skrivelsen ikke skal ses som værende statisk, men et dynamisk arbejdsredskab for, hvordan vi som fællesråd,
borger og institution kan være med til fortsat at udvikle lokalsamfundet solbjerg i en bæredygtig retning med fokus
på tilgængelig til naturen, sammenhæng i byens bebyggelser og attraktive byrum og samlingssteder, hvor fællesskaber kan blomstre.
Indenfor de næste par måneder har vi arrangementet ”Hold byen ren”, der løber af staben den 1. april.2017 med
udgangspunkt fra fritidscentret/beboerhuset på solbjerg Hovedgade.
Til påske vil byg og bo messen sætte sit præg på bybilledet med en forventning om tusinde af besøgende til udstillingshusene på møddebro Parkvej. Hertil, vil fællesrådet forsøge, i samarbejde med fællesrådets repræsentanter,
at få sammensat et katalog, der kan udleveres til de besøgende i husene og synliggøre byens mangfoldighed på
natur og foreningsliv.
Håber I alle er godt i gang på opfordring sendt frem på mail til foreningernes kontaktpersoner.
SOLBjERG NU UDKOmmER:
lørdag den 1. april
lørdag den 6. maj
lørdag den 17. juni
lørdag den 26. august
bj
Deadline for aflevering af stof og annoncer
mandag den 6. marts
mandag den 3. april
mandag den 8. maj
mandag den 31. juli
S LBJERG.NU
Solbjerg NU kan også læses på Solbjerg Fællesråds hjemmeside: www.solbjergnu.dk
REDAKTION: brian jonassen (ansvarshavende), bjarne lampe (dj)
ANSVARLIGE FOR KIRKEBLADET:
sognepræst anne Vejbæk og sognepræst jette rosenberg Christiansen
oplag: 2850 - Tryk: Pe offset & reklame, Varde
ANSVARLIG UDGIVER: solbjerg fællesråd, Hasselvangen 30, 8355 solbjerg
Layout og opsætning samt modtagelse af indlæg:
bjarne lampe, Højlundsparken 79, 8355 solbjerg - Tlf. 8692 9555
e-mail: [email protected]
Annoncer: brian jonassen, Hasselvangen 30, 8355 solbjerg
e-mail: [email protected]
Dette nummer er omdelt fra lørdag den 4. marts 2017
SoLBJerg NU
3
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 4
Nyt
Fra
FæLLeSråDet
Infomødet blev indledt med velkomst fra formanden ved Solbjerg Fællesråd, Brian Jonassen,
efterfulgt af en gennemgang af den netop vedtagne Planstrategi 2015 og dens betydning for
Solbjergs fortsatte udvikling og betydning for den kommende Kommuneplan 2017.
Solbjergs DNA kortlægges
I alt havde mellem 80 og 100 borgere
i Solbjerg taget imod invitationen fra
Solbjerg Fællesråd om at deltage i at
kortlægge Solbjergs DNA tirsdag den 21.
februar 2017 kl. 19.00 i Solbjergskolens
festsal.
Fremmødet var overvældende og engagementet tillige. I forbindelse med Solbjerg
Fællesråds udarbejdelse af en lokalsamfundsbeskrivelse, havde fællesrådet sat
byens borgere i stævne, for at få kortlagt
de særlige karakteristika, som borgerne har
et ønske om at bevare eller styrke i
forbindelse med byens fortsatte udvikling.
Infomødet på Solbjergskolen blev indledt
med velkomst fra formanden ved Solbjerg
Fællesråd, Brian Jonassen og efterfulgt af
en gennemgang af den netop vedtagne
4
SoLBJerg NU
Planstrategi 2015 og dens betydning for
Solbjergs fortsatte udvikling og betydning
for den kommende Kommuneplan 2017,
der forventes fremsendt til høring sommeren 2017.
I oplægget fra fællesrådet blev også
tankerne og visionerne for første version af
debatoplægget/udkastet til lokalsamfundsbeskrivelsen for Solbjerg fremlagt.
Herunder tanker og visioner for en
helhedsplan for byen Solbjerg, hvor der tør
tænkes stort og langsigtet, for som
fællesrådet fremlagde, så ”I Solbjerg
Fællesråd tror vi på at tænke anderledes,
og alt vi gør, gør vi for at udfordre vanetanken om et lokalsamfund. Det gør vi ved
at tænke visionært og se byen som en helhed, hvor alle borgere føler sig som en del
af fællesskabet.”
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 5
Nyt
Fra
FæLLeSråDet
Med på mødet, havde Solbjerg Fællesråd
inviteret interessenterne bag Solbjerg
Byport, der blandt andet fremlagde deres
helhedsplan for Solbjerg Byport med
ønsker om ændringer til gældende
lokalplan for området.
Inviteret var også Solbjerg Idrætsforenings
hovedbestyrelse repræsenteret ved formand Kristine Hornum, der på mødet
fremlagde visioner og tanker for idrætsforeningen. Herunder nye tiltag og ønsker
for at sikre et fortsat bæredygtigt foreningsliv i byen Solbjerg.
Input fra byens borgere var mange og konstruktive. Et sammentræk af input til et
bæredygtigt Solbjerg kan blandt andet
fremhæves,
Styrker:
Varieret natur med sø og skov, tryghed,
sammenhold, stærkt foreningsliv.
Muligheder:
Solbjerg Have tilbage til byen, sti rundt om
søen, friluftsbad/vinterbadning, bedre
tilgængelighed ved søen, binde by og sø
tættere sammen, moderne bibliotek.
Svagheder:
Manglende cykelsti til Tranbjerg,
Hovedgaden fremstår ikke præsentabel,
ringe kollektiv transport, idrætsfaciliteter
fra 1970’erne, tilbud til byens unge,
halmværkets aftryk på indkørsel til byen.
Trusler:
Vindmølle, linjeføring gennem byen, forringelse af den offentlige transport
Materialet fra mødet kan ses på Solbjerg
Fællesråds hjemmeside
www.solbjergnu.dk
SoLBJerg NU
5
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 6
Nyt
Fra
FæLLeSråDet
Katalog over Solbjergs mangfoldighed
Solbjerg Fællesråd mener, at byen er meget
mere end fire vægge og tag over hovedet.
Derfor arbejder Solbjerg Fællesråd på at få
et katalog klar til påskens Byg og Bo
messe, hvor fællesrådets repræsentanter på
hver en side kan præsentere deres forening
med tekst og billeder.
enkelte repræsentanter på fællesrådets
hjemmeside, så også byens nuværende
som kommende indbyggere kan præsenteres for denne mangfoldighed.
Der er til fællesrådets repræsentanter fremsendt en skrivelse pr. mail med anmodning
om at returnere 10 -15 linjer fra foreningerne sammen med tre billeder, der illustrer
foreningens formål og virke.
[email protected]
Solbjerg Fællesråd ønsker med dette arbejde, at vise de besøgende på Byg og Bo
messen, at Solbjerg ikke blot er rig på naturen, men også på foreningslivet. Samtidig
ønsker fællesrådet at anvende disse foreningsoplysninger som fakta-ark for de
Deadline for at fremsende oplysninger er fremskudt til onsdag den 8. marts på mail
Høring om ny bane udsat
Aflevering af beslutningsforslaget for ny
bane Hovedgård-Hasselager er blevet flyttet til medio 2018, og den offentlige høring
af VVM redegørelsen forventes påbegyndt i
fjerde kvartal 2017. Dette vil ikke få betydning for tidsplanen for en eventuel realisering af projektet, meddeler Banedanmark.
Generalforsamling i SPOR-Jylland - 2017
SPor-Jylland afholder generalforsamling i Fritidscentret torsdag den 6. april kl. 20.00
Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på www.sporjylland.dk under ”om SPorJylland”.
Tirsdag den 14. marts kl. 19.30
Den kendte, tidligere luftkaptajn Stefan Rasmussen holder foredraget Fra
kokostæppe til blå tone i Virring Skoles Samlingssal. Foredraget forventes at være
afsluttet kl. ca. 22. Midtvejs i forløbet er der kaffepause. Entré for medlemmer kr.
65, og for ikke-medlemmer kr. 95 inkl. foredrag og kaffe/te med brød.
Torsdag den 6. april kl. 19.30
Rejseforedragsholder Hanne Hedegaard fortæller i Virringhus om Sin rejse til
Svalbard. Entré for medlemmer kr. 65 og for ikke-medlemmer kr. 95 inkl. foredrag
og kaffe/the med brød.
Efter kaffepausen afholdes den årlige generalforsamling.
6
SoLBJerg NU
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 7
Nyt
Fra
FæLLeSråDet
Hyldevangen har
modtaget byggetilladelse
Solbjerg
Fritidscenter
Byggefirmaet MH Byg Vejle A/S, har netop
modtaget byggetilladelse for opførelse af 41
halvanden plans lejeboliger på Hyldevangen i
Solbjerg. Boligerne vil komme til at ligge langs
med Solbjerg Hovedgade op mod Solbjerg
Skov og får tilkørsel fra Hasselvangen.
Solbjerg Hovedgade 88 - 8355 Solbjerg
Solbjerg Aftenskole
Tilmelding til hold
kun via:
http://solbjergaftenskole.dk/tilmelding.htlm
LEJE AF LOKALER TIL FESTER
Ingelise Pedersen 8692 7493
Huset ejes af Solbjerg Fællesråd, og er
dermed foreningens hus, og foreningen
vil altid have 1. ret til
brugen af lokalerne. Ved udlejning til
private i Solbjerg er det et krav, at man
er tilknyttet en af de foreninger, som er
tilsluttet Solbjerg Fællesråd.
Hjemmeside:
www.solbjerg-aftenskole.dk
e-mail: [email protected]
Hjertestartere i Solbjerg
Hvornår
Hvor
SuperBrugsen
Østergårdsvej 278
Tilgængelig hele døgnet/ved siden af pengeautomaten
Børnehuset
Bøgevangen 101
Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til 16.30
Børnehuset
Bøgevangen 99
Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til 16.30
Spiren
Kærgårdsvej 39
Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til 16.30
Kærgården
Kærgårdsvej 14
Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til 16.30
Hasselhuset
Kærgårdsvej 4 a
Daglig fra 6.30 til 17 men fredag 6.30 til 16.30
Solbjerghallen
Kærgårdsvej
Daglig i åbningstiden Børneelektroder til hjertestarter
Solbjerg Skole
Kærgårdsvej
Daglig i åbningstiden
Seniorbo
egevangen 51-89
Daglig
Lokalc. Solbjerg
Bøgevangen 28
Daglig
Lægerne i Solbjerg
Solbjerg Hedevej 43 mandag- fredag i åbningstiden
Solbjerg
Fritidscenter
Solbjerg Hovedgade Daglig. Hvis fritidscentret har lukket, kan nøglen hentes i
88
Solbjerg Bageri (kl. 7-21).
Solbjerg Fitness
Solbjerg Hovedgade åben fra 6 til 22 alle dage året rundt
Hovedgaden 11
SoLBJerg NU
7
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 8
Datastuen
holder
generalforsamling
fredag
den 24. marts
kl. 10.00
Kom og vær med, hyg dig med andre
af Datastuens brugere og giv din
mening til kende om både temadage
og andre ting.
Se Datastuens program på side 22
Indkaldelse til generalforsamling
De ældres Hobbyklub
afholder generalforsamling
mandag. 27. marts. 2017 kl.13 i Fritidscentret
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Hilsen Bestyrelsen
Solbjerg Vandværk A.m.b.a
afholder generalforsamling
Solbjerg Fritidscenter mandag den 20. marts 2017 kl. 20.00
dagsorden ifølge vedtægterne.
Solbjerg Vandværk A.m.b.a
Parkvangen 19 / 8355 Solbjerg.
86 92 78 20
med venlig hilsen bestyrelsen
8
SoLBJerg NU
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 9
tt
LIONS
SOLBJERG
I mange år har vi støttet
Handicaplejr i Osted
Formålet med lejren er at give unge fysisk handicappede, som måske af
sociale eller andre årsager har behov herfor, en oplevelse sammen med ligestillede.
I år holdes lejren 30. juli til 6. august.
Det er erfaringen gennem mange år, at deltagelse i lejren virkelig har givet
de unge mennesker værdier med hjem, både i form af personlig udvikling og
i form af nye bekendtskaber og oplevelser.
Deltagere
Deltagerantallet på lejren vil være omkring 25-30 personer, hvoraf ca. halvdelen udgør de fysisk handicappede (herunder evt. blinde og døve). resten er
raske unge mennesker.
Det er nødvendigt, at handicappede, som ikke er 100 % selvhjulpne, skal
have en rask hjælper med. opholdet for såvel den handicappede som
hjælperen betales af Lions. aflønning af hjælperen er et mellemværende mellem den handicappede eller det offentlige
Vigtigt: Den fysisk handicappede og dennes hjælper skal,
af hensyn til indkvartering, helst være af samme køn og
nogenlunde jævnaldrende, da
hjælperne skal kunne bistå den handicappede med alt fra
personlig hygiejne til indtagelse af evt. medicin, administration af lommepenge m.v., og alle såvel handicappede som
hjælpere skal være min.18 år og max.30 år.
en tur på dansegulvet
Det er vores erfaring, at det er givende for begge grupper
på lejren, når vi blander raske og handicappede.
Forældre som hjælpere er ikke ideelt, da handicaplejren er en ungdomslejr.
Oplevelsen: Deltagerne får en oplevelse for livet, og lejrens gennemførelse
er hvert år meget inspirerende for arrangørerne, og den tilbagemelding man
får er stor begejstring med pil opad.
endnu har vi ikke haft held til at sende deltagere til lejrene,
men hvis der er potentielle deltagere i vores nærområde,
til lejren i 2017 eller kommende lejre, er vi til rådighed
med vejledning og økonomisk tilskud. Kontakt os i den
anledning via vores hjemmeside: www.solbjerg.lions.dk
www.solbjerg.lions.dk
SoLBJerg NU
9
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 10
Kunst i Solbjerg - rundvisning på Århus Kunstakademi.
Foreningen Kunst i Solbjerg har som noget helt nyt og spændende
arrangeret en rundvisning på
Århus Kunstakademi i Vestergade 29, Aarhus søndag den 21. maj
2017 klokken 14.00.
Rundvisningen er gratis for medlemmer af foreningen Kunst i
Solbjerg. Ikke-medlemmer betaler kr. 100,- for rundvisningen, og
de får i tilgift 1 års medlemskab af foreningen.
Tilmelding til Helen Schøler på mail [email protected], eller sms på telefonnr. 6131 8190 senest den 1. april 2017 med oplysning om navne på deltagere, adresse
og mail.
Betaling bedes indsat på foreningens konto med reg.nr. 2316 konto nr. 0749-462-183.
Århus Kunstakademi, der netop i weekenden 18. til 21. maj viser de studerendes
Afgangs- og Akademiudstilling, åbner dørene og inviterer foreningen Kunst i Solbjergs
medlemmer indenfor til en rundvisning på Akademiet. Det er et helt specielt tilbud,
som foreningen har fået, og vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.
Vi mødes i gården i Vestergade 29 klokken 14.00 og bliver guidet rundt i udstillingen.
Der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål undervejs og høre en masse om
Kunstakademiets tilbud til de studerende og muligheder for at deltage på kurser.
10
SoLBJerg NU
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 11
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017
Emne:
Ordinær generalforsamling Kunst i Solbjerg
Dato:
Torsdag den 20.4.2016, kl. 19.30-21.00
Sted:
Solbjerg Hovedgade 88
Deltagere:
Medlemmer af foreningen Kunst i Solbjerg
Medlemmer af foreningen Kunst i Solbjerg indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling i Solbjerg Fritidscenter, Solbjerg Hovedgade 88, 8355
Solbjerg.
Kunst i Solbjerg
c/o
Brian Jonassen
Hasselvangen 30
8355 Solbjerg
Torsdag den 20.4.2016 kl. 19.30
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal tilstilles formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Senere indkomne forslag kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlingen.
En eventuel revideret dagsorden udsendes til medlemmerne senest 1 uge
før generalforsamlingen.
Dagsorden i henhold til vedtægter
1. Valg af dirigent
Cvr-nr. 36602309
reg. nr. 2316
Kontonr. 0749-462183
e-post:
[email protected]
com
Hjemmeside:
www
kunstisolbjerg
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne og behandling af disse.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse og 1 suppleanter.
- Brian Jonassen (modtager genvalg)
- Kai Pedersen (modtager genvalg)
- Helen Schøler (modtager genvalg)
- 2. suppleant (ledig)
8. Valg af revisor
- Martin Elkjær
9. Eventuelt.
SoLBJerg NU
11
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 12
Øvelse gør mester
På Solbjergskolen øver 8. klasserne sig på projektopgaven,
VRPHUREOLJDWRULVNLNODVVH‘YHOVHQNYDOLÀFHUHUDUEHMdet med den ”rigtige” projektopgave. Eleverne øger deres
viden, lærer at samarbejde og tage ansvar for egen læring,
bliver dygtigere til at fremlægge og tilegner sig en række
kreative færdigheder
Tre piger står ved lærredet og fortæller om grøn
energi. Om fordele og ulemper, om teknik og
økonomi, om politik og miljø, om historien og
om fremtiden. De skiftes til at tale og understøtter
det, de siger, med en ”prezi” præsentation, som
projekteres op på et lærred. Resten af klassen lytter
koncentreret, nogle noterer ind imellem noget, og
af og til er der en, der lavmælt hvisker en kommentar til sidekammeraten.
Vi er i 8. klasse på Solbjergskolen. Et forløb som
det, der venter dem i det kommende skoleår, hvor
de skal op til den ”rigtige projektopgave”, afsluttes
med, at eleverne fremlægger det, de har fundet ud
af samt et produkt. Forud er gået godt 14 dage,
hvor der blev dannet grupper. Hvor eleverne fandt
ud af, hvad de ville beskæftige sig med under den
fælles hat; den teknologiske udvikling. Hvor de
skaffede sig viden og indsigt. Fik den nødvendige
vejledning. Selv tilrettelagde deres arbejde, som
ikke nødvendigvis foregik på skolen. Førte en
logbog via en app. Fremstillede et produkt. Og
kæmpede med at få formuleret en brugbar problemformulering.
»Den gode problemformulering er svær at lave, så
den del af arbejdet har vi hjulpet de unge ekstra
meget med,« siger lærer Britt Vest og fortæller, at
eleverne lærer utroligt meget af det næsten tre uger
lange forløb.
Lærerig proces
»Det er helt tydeligt, at eleverne fordyber sig i
deres emne og skaffer sig kolossal megen viden og
12
SoLBJerg NU
indsigt,« siger Britt Vest og forklarer, at de desuden
lærer meget af processen, hvor de samarbejder,
øver sig i at fremlægge, giver hinanden feed back
og oplever betydningen af en deadline.
»Men for os handler det også om, hvordan de
agerer i det med at tage ansvar for egen læring,
noget de får brug for senere i deres uddannelsesliv,« siger hun.
Lærke Bertram Brask fra 8. B synes, hun har lært
rigtig meget af forløbet.
»Det var fedt, at man fik tid til at fordybe sig i
emnet, og at vi selv skulle finde stoffet. Og det var
dejligt, at vi selv bestemte hvordan, hvornår og
hvor, vi ville arbejde,« siger hun og peger samtidigt
på, at det med selv at skulle tage ansvaret også var
en udfordring. At det krævede noget selvdisciplin.
»Men jeg synes, vi var gode til det, og det giver en
mere lyst til at gøre arbejdet ordentligt, når man
selv har besluttet, hvad det er, man skal,« siger hun
og synes også, at man fik brug for sine kreative
sider.
Det kreative bedømmes
De tre piger viser en video, de selv har lavet, hvor
de er klædt ud som henholdsvis fossilt brændstof
og grøn energien og skændes om, hvem der er den
bedste. Og de afslutter deres præsentation med at
vise en model af en vandvarmer, de har bygget i
pap og gaffatape.
»Eleverne skal aflevere et produkt i forbindelse
med projektopgaven. Det udfordrer blandt andet
deres kreative evner. Her har pigerne valgt, at
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 13
vandvarmeren var deres produkt, men det kunne
også have været videoen,« siger Britt Vest og
forklarer, at eleverne bedømmes på deres kreative
evner blandt andet i forhold til produktet,
»Og i det hele taget arbejder vi med at få eleverne
til at tænke ud af boksen og finde nye vinkler på
deres emne. I den forbindelse er feedback vigtig,«
siger hun.
Feed back
De tre piger slutter med en konklusion,
klassekammeraterne klapper, stiller spørgsmål og
giver feedback på både indhold og fremstilling.
»Men i gruppen har de også arbejdet med feedback i forhold til indhold og form i fremlæggelsen.
Og så har vi som lærere selvfølgelig sparret med
eleverne,« siger Britt Vest, som er imponeret over
de unges indsats.
Engagerede og ansvarlige elever
»Alle eleverne er gået konstruktivt ind i det her,
og der er selvfølgelig forskel på deres præstationer,
men de har alle arbejdet engageret og ansvarligt
med deres emne,« siger Britt Vest og fortæller,
at emnerne har været meget forskellige. Nogle
har for eksempel fordybet sig i de sociale medier,
andre har beskæftiget sig med Cyberbullying. Det
gode liv er blevet undersøgt, og ”The deep web” er
blevet belyst.
»Alle eleverne har lært en masse, og så er de samtidigt blevet mere trygge ved den rigtige projektopgave,« siger Britt Vest.
Solbjergskolen har i flere år ladet 8. klasse øve
sig på projektopgaven. Det fjerner den værste
nervøsitet og hjælper eleverne til at klare projektopgaven bedre.
»Det er fedt at få lov at øve sig, og det er en fed
måde at arbejde på. Man lærer noget, som man
ikke lærer i den mere almindelige undervisning,
men det er også fint, at vi ikke skal gøre det hele
tiden, for det er krævende, og det stiller krav til
disciplinen,« siger Lærke Bertram Brask.
SoLBJerg NU
13
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 14
LoKaLCeNter SoLBJerg
BøgevaNgeN 28, 8355 SoLBJerg
SOlbjerg cAFé Og AKTiViTeTScenTer
STeDeT HVOr MAn MØDeS
Tirsdag den 14. marts kl. 17.30
Fælles-aftenspisning
Se menuen på Brugerrådets hjemmeside
*
Onsdag den 29. marts kl. 14.00
Underholdning ved
Hanne Hedegaard
Mulighed for kørsel til alle arrangementerne efter
gældende regler.
Ring til Jens L. Pind tlf. 52 23 27 07
Tilmelding til Onsdagsturen. Ring til Jens L. Pind mandag
inden kl. 18.00 på tlf. 52 23 27 07
Pris kr. 28. Opsamling til Onsdagsturen sker mellem kl.
8.45 og 9.30.
Pensionistpatruljen:
Sven Erik Pagaard tlf. 30 62 28 03
Brugerrådets hjemmeside:
www.lokalcentersolbjerg.dk
busfondens konto 1551 3656106115
Netcafe hver onsdag kl. 10.00 til 11.30
Café Solbjerg hverdage 9.30-13.30
*
Onsdag den 5. april kl. 14.00
Påskebanko m/sidegevinster
Der kan købes kaffe m/brød kr. 25.00
Telefonliste for Lokalcenter Solbjerg www.aarhus.dk/lcsyd
Område Syd kontortid: Mandag til fredag - Tlf. 87 13 30 00 fra kl. 9-15
e-mail: områ[email protected]
Brugerrådet træffes hver onsdag kl. 10.30-11.30
Brugerrådet:
Formand: Vibsen Bach Hansen.
Tlf. 2236 4023
Næstformand: Anders Fallentin.
Tlf. 8692 6463
Kasserer: Elsebeth Hinge
Tlf. 3052 7521
Sekretær: Anne Vibeke Jørgensen
Tlf. 2440 7623
Aktivitetsudvalg:
Formand: Birthe Møller
Hansen.Tlf. 2127 7465
Lis Beyer. Tlf. 2714 4129
Minna Jørgensen. Tlf. 2330 0237
14
SoLBJerg NU
Kai Verner Jensen. Tlf. 2396 1083
Jens Lauersen Pind. Tlf. 5223 2707
Frivilligkoordinator:
Hanne Lykkeskov. Tlf. 5164 8977
Forebyggende hjemmebesøg
Gitte Sand - Tlf. 8713 4309.
Træffetid: 8.30-9.30
Sundhedsenheden:
Tlf. 8713 4300. kl. 8-15
Træning:
Seniormotion, formand Anne Vibeke
Jørgensen Tlf. 2440 7623
Knud Hartmann Tlf. 8692 9333
Besøgstjenesten:
Bodil Neertoft - 6171 5345
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:44 Side 15
Ved
V
ed dødsfald
tlf. 70 26 26 12
Vi kan kontaktes hele døgnet
Jakob
Houkjær
Preben
Balsby
Thomsen
Forbrugerrådet TÆNK
anbefaler at bruge ISO9001
certificerede bedemænd
En annonce
i Solbjerg NU
giver altid resultater
■ En vær
værdig,
dig, smuk og personlig afsked
■ Vi er der
der,, når du har brug for os
■ Ring og få gratis tilsendt hæftet “Min sidste
te vilj
vilje”
je”
Begraveelsesforretning
Odder Begravelsesforretning
Hørning Begr
Begravelsesforretning
avelsesforretning
Møller Rasmussens eftf.
Rådhusgade 4, 8300 Odder
Per Dunkjærs eftf.
Skanderborgvej
5,, 8362 Hør
Hørning
Skanderbor
gvej 5
ning
www
www.houkjaerbegravelse.dk
.houkjaerbegravelse.dk
Lions Solbjerg donerer til
humanitære formål - og gerne lokalt
www.solbjerg.lions.dk - [email protected]
SoLBJerg NU
15
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 16
Der er altid plads til en til, der vil annoncere
i Solbjergs mest læste ”lokalblad”.
Solbjerg Hovedgade 81 - Tidsbestilling nødvendigt
* Vi har et godt udvalg af planter og friske afskårne blomster samt et stort udvalg af
specialiteter som chokolade, øl, vine, brugskunst mm.
og service højt . Leveringsdygtig i . Buketter . Sammenplantninger.
* Vi sætter kvalitet
Gavekurve . Bryllupsbinderi . Sorgbinderi . Pyntning til fester . Kom eventuelt ind og få
en snak med os i butikken . Vi er Til FOr jer . Medlem af eurofloristen . Åben alle
dage i december.
* Åbningstider: Mandag-torsdag: 9.30-17.30 - Fredag: 9.30-18.00 - lørdag: 9.00 - 14.00
Ved dødsfald
Alle aftaler kan træffes
i Deres hjem - træffes
også søn- og helligdage
Den lokale bedemand syd for Aarhus
H.j. mADSEN
- tillid gennem generationer - www.bedemandmadsen.dk
Telefon: 86 12 28 66
TLF. 86 92 76 99
WWW.SOLBJERGTOMRER.DK
-En del af
- Vi skaber nyt liv til dit byggeri
16
SoLBJerg NU
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 17
Nyt fra
Solbjerg Seniorforening
På grund af indtrufne omstændigheder er programmet ændret, således at Lisa Koch Nielsen “Hærvejen på cykel og til fods” - kommer den 9. marts, og Basseralle med Lene Riis og Ole Jensen
kommer den 6. april. begge dage i Fritidscentret kl. 13.30
Torsdag den 9.
marts 2017
Torsdag den
6. april 2017
“Hærvejen på cykel
og til fods.”
basseralle
lisa Koch nielsen tager os
med på de 240 km, der snor
sig på den jyske højderyg. Undervejs bindes
foredraget sammen af sange, som publikum
inviteres til at synge med på.
betyder noget i retning af ”lystig gilde”
- det er der garanti for. Men der ligger også
et stykke arbejde bag. Lene Riis og Ole
Jensen arbejder meget bevidst med fortolkningen af de gamle og nye viser og
slagere. Hør, hvordan det går til.
På Solbjerg Pensionistforenings generalforsamling torsdag den 9. februar 2017, blev det vedtaget at skifte navn til det mere nutidige Solbjerg Seniorforening.
Foreningens formand, Jørn Kruse, begrundede bl.a. navneskiftet med, at nogle kvier sig ved at
være medlem af en pensionistforening, fordi de ikke føler sig ”gamle”. Derimod er det mere
attraktivt at være medlem af en seniorforening. Det synspunkt bakkede medlemmerne op om.
Valg:
Jørn Kruse blev genvalgt til bestyrelsen
Else Marie Kruse blev genvalgt til
bestyrelsen
Birthe Jensen blev valgt som nyt
bestyrelsesmedlem
Lilli Nielsen blev valgt til ny suppleant til
bestyrelsen
Efter generalforsamling holdt bestyrelsen
konstituerende møde:
Formand
Jørn Kruse
Næstformand Lisbeth Balskilde
Sekretær
Eva Steffensen
Kasserer
Else Marie Kruse
Medlem
Kurt Jensen
Medlem
Bente Rasmussen
Medlem
Birthe Jensen
Suppleant
Lilli Nielsen
Gunnar Hauerslev blev genvalgt som revisor
Ove Hesselbjerg Nielsen blev valgt som
revisorsuppleant
Revisor Gunnar Hauerslev
Revisor Eigil Ørberg Andersen
Suppleant
Ove Hesselbjerg Nielsen
solbjerg seniorforening er en forening for efterlønnere og seniorer i solbjerg og omegn.
formålet er at samle medlemmerne til møder, foredrag, underholdning, udflugter, rejser m.m.
Vi afholder i år i solbjerg fritidscenter 7 arrangementer med foredrag og anden underholdning.
derudover er der en heldags bustur, samt en 4-dages bustur.
Kontingent kr. 130,- pr. år. Se også vores hjemmeside: www.solbjergseniorforening.dk
Rekvirer program og evt. tilmelding:
Tlf. 30 33 74 99
mail: [email protected]
På foreningens vegne.
bestyrelsen
SoLBJerg NU
17
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 18
Solbjerg Fællesråds hjemmeside:www.solbjergnu.dk
'LWORNDOHP§JOHUWHDP
9LV§OJHUL$DUKXV6\GV¦RYHUYHMHUGXDW
V§OJH"
6¦VWDUWPHGHQXIRUSOLJWHQGHRJJUDWLV
VDOJVYXUGHULQJDIGLQEROLJ
.RQWDNWGDQEROLJ%HGHUS¦HOOHUNLJIRUELEXWLNNHQ
GDQEROLJ%HGHU
x7OIxEHGHU#GDQEROLJGNxZZZGDQEROLJGN
18
SoLBJerg NU
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 19
egNSarKIvet/BIBLIoteKet
Gensyn med Solbjergrevyen
Kom godt i gang med køkkenhaven
I en årrække i 1980’erne og 1990’erne blev der – med
en lille pause på tre år – hvert år indstuderet og
opført en Solbjergrevy. De er nu blevet digitaliseret
af Egnsarkivet, og der var lagt op til en festlig og
nostalgisk aften den 19. januar, da Støtteforeningen
for Egnsarkivet ved Lis Hauerslev bød velkommen
på lokalcentret til forevisning af Solbjergrevyen
1991, som hed ”På plakaten”, for 35 forventningsfulde tilhørere.
Kom til en udbytterig aften i nyttehavens tegn og
bliv klædt på til at dyrke dine egne grøntsager.
Du lærer de grundlæggende ting for at komme
godt i gang med at dyrke, og alle kan være med
uanset havestørrelse og erfaring.
Aftenen vil have et praktisk fokus, hvor vi taler om
etablering af køkkenhave, sædskifte (rotation af
afgrøder), kompostering og frøsamling. Du får tips
til hvilke afgrøder, der er de nemmeste at starte
med og et overblik over de mange muligheder der
findes for at høste frisk frugt og grønt lige uden for
din egen dør.
Rebecca Kaagh Nordbo, der er bybonde og
frøsamler, vil denne aften indlede den kommende
havesæson og stå parat til at booste din haveglæde.
Arrangementet finder sted mandag 13. marts kl. 19.0021.00. Det er gratis men husk tilmelding på bibliotekets
hjemmeside.
Gitte Solbjerg, en af drivkræfterne og skuespiller,
fortalte veloplagt om arbejdet med opsætningen af
revyerne. De blev holdt på Niels Peters Kro, hvor
også middag og dans indgik. Derefter var det tid til
et gensyn med højdepunkter fra 1991. Første halvdel var de ”faste lokale indslag”, med genbrug af
sketcher og sange fra årene før: om Solbjerg
Hovedgade(s elendige tilstand), om AstrupTulstrup-Hvilsteds nu hedengangne sparekasse
(”hvor personalet selv har deres penalhus med”),
og om pensionisterne, hvis aktiviteter nu skulle forvises fra Fritidscentret til plejehjemmet.
I kaffepausen gik snakken lystigt, og i anden halvdel af revyen så vi indslag med input udefra, fx
(”Vejr, vind og Voldborg”). Den gode stemning
førte til et ønske om en gentagelse (med en af de
andre revyer) til næste år – og det blev taget til
efterretning.
Ny medarbejder på arkivet
Vi har budt Jytte Kristensen velkommen på arkivet.
Jytte har boet i Solbjerg nogle år og er klar til at
hjælpe med i første omgang registrering af billeder.
Der er altid plads til én til, der vil give os en hånd!
Den 27. april er der generalforsamling i
Støtteforeningen på biblioteket. Allerede nu opfordres interesserede til at overveje, om det ikke var
noget at stille op til en af de ledige pladser i bestyrelsen. Foreningens formål er at fremme interessen for
Solbjerg og omegns historie ved at støtte arkivets
arbejde med indsamling og registrering samt arrangementer og udgivelser. Med en begrænset indsats
kan du gøre en forskel i dit lokalområde i hyggeligt
samvær med ligesindede.
På arkivets vegne
Lene Sepstrup
Bogstavskattejagt
Hjælp! Den frække bogstavtyv har været på spil
på biblioteket. Bogstavtyven suger bogstaver ud af
bøgerne og gemmer dem, så vi ikke kan læse dem.
Kom og hjælp os med at finde bogstaverne, så vi
igen kan læse bøgerne. Efter bogstavjagten skal vi
tale lidt om de fundne bogstaver og læse en god
historie.
Arrangementet er for børn fra 5-6 år og finder sted
mandag 20. marts kl. 10.00-11.00. Husk tilmelding på
bibliotekets hjemmeside.
Højtlæsning for de 3-6 årige
Kom til sæsonens sidste højtlæsning og få en
hyggelig formiddag på biblioteket. Vi læser højt
af sjove, uhyggelige, eventyrlige eller helt nye
billedbøger.
Torsdag 30. marts kl. 9.30-10.00.
Husk tilmelding.
Med venlig hilsen
Bodil Mortensen,
Solbjerg Bibliotek.
Åbent hver dag kl. 7-22
Der er personale til stede:
Mandag kl. 15-18
Torsdag kl. 10-13
Egnsarkivet
er åbent med personlig betjening
mandag fra 15-17
e-mail: [email protected]
www.solbjergarkiv.dk
AArhus Kommunes BiBlioTeKer
Kærgårdsvej 4, tlf. 89 40 95 00
www.aakb.dk/solbjerg
SoLBJerg NU
19
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 20
”Sophienlund Maler”
alle typer malerarbejde udføres
Ring til Anja og få et godt tilbud
Tlf. 6176 1681
Solbjerg havecenter
Onstedvej 2 - 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 70 75
www.solbjerghavecenter.dk
Åbningstider: mand.-fred. 8.00-17.30
Lørdag/søndag og helligdage 9.00-16.00
Solbjerg Hjemmeservice
M I KKE L
R ASMUSSEN
T ØMRER &
B YG MESTER
KVALITETS TØMRERARBEJDE UDFØRES
NYBYGNING / OM OG TILBYGNING
TAGARBEJDE / BINDINGSVÆRK
Så behøver du kun én serviceperson i dit hjem for at
få ordnet det meste!
Rengøring, oprydning og indendørs renovering.
Personlig pleje og velvære.
En fleksibel serviceydelse tilpasset dine ønsker og behov
² i fast, løbende aftale eller pr. time.
Helle Hartmann Tlf: 30 4979 34
[email protected]
UDSKIFTNING AF VINDUER OG DØRE
ENERGIRUDER / BYGNINGSVEDLIGEHOLD
TLF./MOBIL: 8692 6427 / 2330 3427
E-MAIL: [email protected]
WWW.MRTB.DK
MRTB ER MEDLEM AF
20
SoLBJerg NU
Der er aLtID PLaDS
tIL eN tIL,
Der vIL aNNoNCere
I SoLBJerg NU
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 21
fdf solbjerg inviterer til
generalforsamling den 15. marts
Kredsen mangler hænder og ildsjæle,
som har lyst til at bære det frivillige arbejde i kredsen.
bestyrelsen er grundstenen i enhver fdf-kreds – her bliver beslutninger truffet, økonomien diskuteret og fremtidsplanerne lagt. derfor er bestyrelsesarbejdet en vigtig del af fdf
og dermed også det arbejde, som går forud for alle børnemøder, weekendture og lejre.
Vi har brug for nye kræfter, som vil være med til at præge fdf-livet i solbjerg. Har du
lyst til at høre mere om det arbejde, vi laver i kredsen så tag med til vores generalforsamling den 15. marts.
som noget nyt vil vi i år invitere børn og voksne til fællesspisning, inden selve generalforsamlingen. derefter er der møde for voksne og aktiviteter for børn.
Program for generalforsamling
18:00-18:30
Fællesspisning for alle børn, forældre, ledere og bestyrelsesmedlemmer
18:30-19:15
Generalforsamling for voksne og aktiviteter for børn
mulighed for snak med ledere og bestyrelsesmedlemmer
dagsorden vil kunne ses på vores hjemmeside, hvor evt. ændringer til dagen også vil
fremgå.
FDF Solbjerg
”lystenlund” | Kærgårdsvej 55b | 8355 solbjerg
www.fdfsolbjerg.dk | www.facebook.dk/fdfsolbjerg
[email protected]
SoLBJerg NU
21
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 22
Solbjerg Hovedgade 74 - 8355 Solbjerg
Program for marts 2017
Bemærk, at der i både marts og april er temaer, hvor der er flere uger mellem de to dage. Af praktiske grunde kunne det ikke lade sig gøre på andre måder.
Vi håber at se mange medlemmer til temadagene, og håber ikke mindst, at I har lyst til at komme til
Generalforsamling, Fredag 24. marts kl. 10
Kom og vær med, hyg dig med andre af Datastuens brugere og giv din mening til kende om både
temadage og andre ting.
Onsdag 1. og mandag 6. marts kl. 10-12: pc introduktion/lær din pc at kende
For dem, der er ”bange for en computer”. Få hjælp til at forstå, hvad en pc kan er, og ikke mindst
hvad en pc giver dig af muligheder. Instruktør Jørgen Christensen.
Onsdagene 8. og 15. marts kl. 10-12: Tablet og smartphone med Android styresystem
Kom og vær med til en snak om Tablets og Smartphone med Android styresystemet og giv hinanden
gode råd og ideer. Instruktør Andrea Gynther-Sørensen.
Mandagene 13. og 20. marts kl. 10-12: Digital fotografering
Lær dit digitale fotoapparat at kende og bliv bedre til at tage gode billeder. Få gode råd om, hvordan
man tager bedre billeder af personer, landskaber og meget mere. Forudsætninger: Ingen særlige.
Medbring gerne kamera og manual (hvis den findes). Instruktør Per Juul Rasmussen.
Onsdag 22. marts kl. 10-12: Ryd op på din pc
Lær at sortere i dine mapper og få fotos og dokumenter ind de rigtige steder. Lær også at slette det,
der ikke er nødvendigt. Få kendskab til et program, der kan hjælpe dig med at få pc’en til at køre
hurtigere. Instruktør Jørgen Christensen
Mandage 27. marts og onsdag 5. april kl. 10-12: Rejsekort og Rejseplanen – Offentlig transport. Man kan ikke mere købe de gammeldags klippekort, og flere og flere er begyndt at bruge
Rejsekortet, som jo kan bruges i både busser og tog. Kom og få instruktion i brug af Rejsekort, og
hvordan du i Rejseplanen kan tjekke, om det er Rejsekortet eller kontantbilletten, der er billigst. Her
kan du bruge både pc, Tablet, iPad og mobiltelefon med internetforbindelse.
Instruktør Andrea Gynther-Sørensen
Onsdagene 29 marts og 26. april kl. 10-12: Windows 10 for begyndere
Kom og få grundlæggende instruktion i, hvordan du manøvrer rundt i styresystemet Windows 10.
Det ser lidt anderledes ud, end de tidligere Windows styresystemer, men når man først bliver lidt fortrolig med det, kan man få endnu større glæde af de mange nye tiltag i Windows 10. Du vil lære
flere gode tips. Bemærk, at dette foregår på to onsdage med næsten en måneds mellemrum.
Instruktør Hanne Hedegaard.
Mandagene 3. april og 24. april kl. 10-12: Få styr på dine filer og billeder
(Filhåndtering)
Lær hvordan du får orden i dine mapper og flytter dokumenter og billeder fra en
mappe til en anden mappe. Bemærk, at der pga. påsken er tre uger mellem
disse to dage. Instruktør Jørgen Christensen.
Alle fredage kl. 9-12 er der fortsat: Kom med dit problem
www.123hjemmeside.dk/Datastuen
22
SoLBJerg NU
[email protected]
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 23
Velkommen hos
Frisør Cramer
Solbjerg Hovedgade 92 E
mandag: lukket
tirsdag: 10-18.30
onsdag: 9-17.30
torsdag: 11.30-20.30
Fredag: 9-17.30
Lørdag: 9-12.00
SALON
IN
Solbjerg Kartoffellager
østergårdsvej 295 - tlf. 21 84 65 09
Frisk frugt og grønt samt
blomster og fodergulerødder
åbningstider:
Fredag 12.30-18.00 - Lørdag 8.30-13.00
tirsdag
lukket
v/ Elsebeth Rieder
Parkvangen 13
Tlf. 86 92 85 94
SOLBJERG APOTEKSUDSALG
Solbjerg Hovedgade 92 G
8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 60 66
Udenfor åbningstider kan recepter lægges i postkassen
EL - TELE/DATA - HVIDEVARESERVICE
D Ø G N V A G T - e n lille go´el-forbindelse
Østergårdsvej 279 - 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 75 22 - Fax 86 92 70 87
DER ER ALTID
PLADS TIL EN TIL,
DER VIL
ANNONCERE
I SOLBJERG NU
Ideer & Blomster
Husk, hvad blomster
kan gøre!
Dekorationer . Brudebuketter . Begravelse . Vin
Øl . Chokolade . Specialiteter . Firmagaver
RÅDHUSGADE 13 . 8300 ODDER . TLF. 86 54 54 44
Vi leverer gratis til Astrup, Tulstrup, Hvilsted og Tiset kirker
SoLBJerg NU
23
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 24
v/ tom Skarby
Reparationer af personbiler
Reparation og service
Forsikringsservice - Rust
Solbjerg Hovedgade 96 · 8355 Solbjerg
www. kroellen.dk · Onsdag lukket
Solbjerg Hovedgade 29
8355 Solbjerg Auto Mester
Malerfirma
Kurt B. Laursen
DaNSKe
maLermeStre
Bil-tlf. 23 31 35 37
Privat: Tlf. 87 94 47 47
Skal du ha´ malet og synes det er Surt
- så ring til malermester Kurt
tisetvej 46 - 8355 Solbjerg
Bil 40 31 33 81
mail: [email protected]
Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Herluf Petersen, Parkvangen 19 8355 Solbjerg
tlf. 8692 7820, mobil 2360 9439
e-mail: [email protected]
www.solbjergvand.dk
24
SoLBJerg NU
SOLBJERG
FÆLLESRÅD
www.solbjergnu.dk
86 92 60 05
toM´s aUto
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 25
Søsport
Jesper K. Jespersen
28 88 00 04
[email protected]
solbjergsoesport.dk
www.solbjerg-if.dk
Hovedbestyrelsen
Kristine Hornum
formand
tlf. 20 41 17 77
kristinehornum @hotmail.com
Tennis
Dorte Steen
20 19 42 97
[email protected]
Badminton
teresa rainnie ølund
25 29 45 90
[email protected]
solbjerg-badminton.dk
Volleyball
arne møller
53 34 60 00
[email protected]
Fodbold
Peter Piilgaard
22 11 40 82
formandsolbjergfodbold
@gmail.com
Spinning
Bodil øvlisen
21 47 09 03
[email protected]
Gymnastik
Birthe Friis Hansen
60 86 92 92
[email protected]
Mountainbike
troels Høiriis enemark
40 26 35 39
[email protected]
Håndbold
morten Birk Nielsen
61 35 30 67
solbjerghandbold
@gmail.com
Solbjerg Runners
mia Nørby Pladsbjerg
29 46 39 57
mia_norby
@hotmail.com
Svømning
Kristian Nielsen
24 84 46 82
[email protected]
MASSAGE
SOLBJERG
DER HVOR DET PASSER DIG
VVS
aut. VVS-installatør
*
BLIKARBEJDE
TAGRENDER
(kobber/zink
*
INDDÆKNINGER
*
* VENTILATION * VVS
Tlf. 86 92 77 53
Fax 86 92 90 75
Ny klinik i Center Syd
Kirketorvet 9, 8310 tranbjerg
www.bastholm-massage.dk
åbningstider efter bestilling
man-fredag: kl. 8-20 Lørdag: kl. 8-13
Mob: 3116 8305
v/ Søren Jauert
Tlf. 23 24 44 57
E-mail: [email protected]
16
SoLBJerg NU
Der er altid plads til en til, der
vil annoncere i Solbjergs mest
læste ”lokalblad”.
SoLBJerg NU
25
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 26
Solbjerg Runners
Løbeklubben for alle
Foråret er på vej, fuglene kvidre, isen fra vejene er forsvundet, og varmen kommer nærmere. Nu har vi løbet vinteren over, og vi løber videre ind i året. Solbjerg
Runners – klubben for byens løbere. Kom og bliv en del af klubben, vi mødes hver
mandag og torsdag kl. 19 foran hallen. Ligegyldigt hvilket tempo du løber i, og
hvor langt du løber, så er der plads til netop dig. Udover løbeklubben har vi også
løbeskolen, som har start to gange årligt. En gang i foråret og en gang i efteråret.
Dette års første løbeskole startede den 27. februar, men du kan stadig nå at være
med. Løbeskolen er dannet med fokus på den enkelte løber, således at alle føler, de
kan være med. Vi løber for fællesskabet, vi skaber motivation, og vi løber for at
forbedre os selv. Løbeskolen spreder sig over 12 uger, og der løbes hver mandag
og torsdag kl. 19 fra hallen. Vi taler med jer individuelt om forventningsafstemning, og hvilke mål man har med skolen, og sammen gennemfører vi den. Der er
altid to trænere til stede, på denne måde sikre vi os, at der aldrig er nogen, der
løber alene.
Så find løbeskoene frem og kom og vær med, om det er for at deltage i løbeklubben eller løbeskolen. Smut ind IFs hjemmeside, og tilmeld jer under Solbjerg
Runers. Vi glæder os til at se jer.
26
SoLBJerg NU
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 27
Ændring: generalforsamling i Solbjerg iF gymnastik 14. marts
Solbjerg IF Gymnastik holder generalforsamling 14. marts klokken 18.30 i Solbjergskolens festsal
og ikke 7. marts, som det blev meldt i sidste nummer.
Ændringen skyldes, at vi siden sidst har fået et samarbejde på benene, så vi vores generalforsamling har skiftet form til et stort årsmøde sammen med fodbold, håndbold, svømning, badminton,
tennis og MTB.
Vi håber, at Solbjergs borgere på årsmødet får mulighed for at møde en masse af byens fantastiske idrætsforeninger på én og samme aften.
Du vil også kunne en hemmelig gæst, og vi afslører, hvem der i år løber med den flotte titel som
”Årets Siffer.”
Opvisning og sæsonafslutning
26. marts vil vores dygtige gymnaster slutte sæsonen af med den traditionsrige opvisning i hallen. Arrangementet er som altid åbent for alle interesserede, der vil se gymnastik fra en bred
vifte af hold i alderen to år til vores 60 plussere, som også er vores absolut største hold.
I år kan du købe billetter online på vores hjemmeside solbjerg-if.dk/afdelinger/gymnastik/.
Vel mødt i marts
P.b.v. Sarah Elkjær
SoLBJerg NU
27
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 28
Kom til spinning i Solbjerg
Vi træner flere gange om ugen i spinninglokalet i kælderen ved svømmehallen under
SportsCafeen.
Du skal prøve spinning, hvis du søger:
en sjov og inspirerende motionsform, som vil forbedre din udholdenhed og øge din
forbrænding.
en fantastisk konditionstræning, som ikke stiller krav til koordinationsevnen.
en motionsform, som er skånsom for både knæ, ankler og ryg.
træning til god musik.
sved på panden.
smil på læben både under og efter timen.
en masse søde og rare mennesker.
Du kan tilmelde dig og læse mere på solbjerg-if.dk/afdelinger/spinning/ og besøge vores
Facebook-side ”Solbjerg Spinning”.
Du kan enten tilmelde dig med klippekort eller FRI TRÆNING til 175 kroner per måned.
28
SoLBJerg NU
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 29
For
For ALLE børn i Solbjer
Solbjerg!
g!
LØRDAG DEN
18. MARTS 2017
KL. 18.30 - 21.00
P
Pris
ris 50
0 kr
kr.
r..
Mu
si
ng til
adga
å
p
r
e
ikk
Vær s anddisko. e
v
s
t
onlin
e
år
billet ingens
n
i
d
Køb
oren
rætsf
via id eside.
m
hjem kun være
er
il
Der v tter til hv
e
l
l
i
b
50
pe.
sgrup
alder
Kl. 18.30 –19.30 for børn
på 8 år og derunder
Kl. 19.30 – 21.00 for børn på
9 år og derover
k!
!
v
Sjo
Leg!
PLAKAT: AGNETE HOLK
SoLBJerg NU
29
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 30
Traditionen tro holdt alle idrætsforeningens afdelinger hvert år generalforsamling –
otte aftener med tilbageblik på året der gik og visioner og budget for det nye år.
Denne gang har vi gentænkt de mange møder til et stort – vi tror på det bliver otte
gange så hyggeligt.
Kom og få noget dejligt mad og bliv underholdt – alt imens du støtter byens idrætsliv.
invitation til Solbjerg idrætsforenings store
Årsmøde
Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 18.30 i Solbjergskolens festsal
Program:
•
•
•
•
•
Kl. 18.30 Velkomst og introduktion af aftenen
Kl. 18.45 Deltagere går til valgte idrætsgrens lokale:
Fodbold, Håndbold, Svømning, Badminton, Tennis, MTB, Volley, Spinning,
Gymnastik, Runners
Kl. 19.00 Årsmøde begynder i de forskellige lokaler
Kl. 20.00 Alle vender tilbage til festsalen til let traktement samt underholdning med hemmelige gæst og kåring af prisen: ”Årets Siffer”
Kl. 21.15 Tak for i aften
Idrætsforeningen er vært ved et let traktement, og derfor er tilmelding nødvendig
og senest lørdag den 11. marts på www.solbjerg-if.dk Arrangementet er gratis
Bemærk: Solbjerg Søsport holder særskilt årsmøde mandag den 6. marts kl. 19.00 i
Fritidscentret med et let ost/rødvinstraktement og den sædvanlige søsports hygge.
30
SoLBJerg NU
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 31
Jobopslag:
Vil du være med til at få kassen til at stemme? - så
søg stillingen som kasserer i Solbjerg
Idrætsforening.
Brænder du for at udfordre dine regnskabsmæssige kundskaber?
Drømmer du om chancen for at være med til at hjælpe byens idrætsafdelinger og blive en del af en stor forening hvis hovedformål er at få
mennesker til at være aktive? vores nuværende kasserer har valgt at
søge nye udfordringer, hvor vi nu søger hendes afløser.
Om jobbet:
Som vores nye Kasserer i Solbjerg Idrætsforening, vil du blive en del af
idrætsforenings administration som varetager bl.a. økonomi, sponsorer,
idrætsforeninges Sportscafe og andre administrative tiltag.
Du får derfor mange forskelligartede arbejdsopgaver indenfor både
administration og økonomi, ligesom du også vil skulle deltage i foreningens møder på månedsbasis. Indenfor økonomi vil du få ansvar for
kassen samt diverse afstemninger, ligesom du skal assistere med kontering, bogføring og fakturering og årsregnskab. vi benytter systemet
Conventus, og erfaring er en fordel, men absolut ikke et must. Den rette
kandidat vil derfor blive tilbudt kursus og vejledning/sparring af vores
nuværende kasserer.
vi forventer du er moden, ansvarsfuld, engageret og flexibel. Du arbejder
seriøst og struktureret og er samtidig serviceminded overfor foreningens
medlemmer.
Vi tilbyder:
en forening med højt til loftet, og hvor dine ideer kan komme i spil. Da vi
er en mindre organisation, vil du få meget ansvar og vil blive præsenteret for mange forskelligartede arbejdsopgaver og en spændende og
varierende dag i et miljø med gensidig respekt. Lønnen, der er efter
gældende overenskomst for frivillige foreninger og berammes med 0 kr.
vi tilbyder dog forplejning under møder og muligheden for at gøre en
betydningsfuld forskel for rigtigt mange mennesker.
vil du vide mere om stillingen, så ring til formand, Kristine Hornum på 20
41 17 77.
er du interesseret i jobbet, så send din ansøgning til
[email protected] – og senest den 14. marts kl. 18.00
SoLBJerg NU
31
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 32
Solbjerg Idrætsforenings
fastelavnsfest 2017
Der er ingen tvivl om, at Solbjerg kan
meget, for sjældent har der været SÅ
mange nationaliteter og iderigdom
samlet i Solbjerghallen.
En lille tiger koncenterer sig
Tigere, spejdere, prinsesser i alle
afskygninger og især fra det kolde nord,
spanske flamingodansere, drager,
klovne, superhelte, smølfer, ninjaer,
bier, spøgelser, en pakke jelly beans, en
enkelt tube tandpasta og meget meget
andet.
I alt 240 børn og forældre forsøgte at få
has på tønderne, der var flot malet af
Børnehaven Spiren, og 10 kattekonger
og 10 kattedronninger blev fejret med
præmier fra SuperBrugsen, Solbjerg.
Derefter var der hygge, boldleg, air
track og hoppepude.
De frivillige unge mennesker i cafeboden gjorde sit til at sælge sodavand,
kaffe m.m. og dermed tjene lidt til
klubkassen. Dejligt de ville bruge deres
lørdag på at hjælpe til.
Tre smukke damer hygger sig
32
SoLBJerg NU
To heldig smølfer smovser med deres præmie
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 33
ny bestyrelse i Solbjerg iF Fodbold..
.. har vi ikke fundet endnu, men mon ikke der findes minimum tre personer i Solbjerg, der
har lyst til at videreføre det gode arbejde den nuværende bestyrelse allerede har lavet?
Solbjerg IF Fodbold afdeling havde informationsmøde den 31. januar, hvor den nuværende
bestyrelse præsenterede sig og fortalte om diverse arbejdsopgaver. Der pågår rigtigt meget
godt arbejde både hos trænere og via bestyrelsen og især to ting blev fremhævet; nemlig
den rigtige gode sneakerscup-dag for alle fodboldspillere og familier og det fantastisk store
arbejde med at istandsætte nye omklædningsfaciliteter på Lundbjergvang.
Der blev også luftet udfordringer om faste opgaver, der mangler hænder og vigtigheden af,
at det ikke er frivillige instruktører, der tager endnu flere opgaver, men andre der også
gerne må give en hånd med, så alle fodboldglade børn og voksne fortsat kan spille fodbold i
Solbjerg.
Se det fulde referat på http://solbjerg-if.dk/afdelinger/fodbold/nyheder/referat-fra-informationsmoedet-d-31-januar-2017/
Fodbold afdelingens bestyrelse har allerede lavet et godt solidt arbejde og beskrevet:
* alle opgaver
* og visuelt vist hvornår de ligger på året
* alle faste tilbagevendende opgaver
* opgaver der er minimum for at drive en fodboldklub
samt er behjælpelig med at introducere alle opgaver og hjælpe den nye bestyrelse i gang.
Derfor bør det være realistisk, at minimum tre personer vil overtage det gode arbejde i
klubben.
Den 14. marts 2017 kl. 18.30 holder idrætsforeningen årsmøde i Solbjergskolens festsal,
hvor der er valg til Solbjerg iF foldbolds bestyrelse. er du interesseret så kontakt allerede
nu formand Peter Piilgaard tlf. 22 11 40 82
Gennem frivilligt engagement kan du gøre en positiv forskel for andre og for dit lokalsamfund. Men du vil også selv få gavn af at være frivillig. ... Du kan komme til at lære noget
nyt, udvikle dine kompetencer, udvide dit netværk og ikke mindst opleve fællesskab med
andre frivillige. Et frivilligt engagement er en enestående mulighed for positivt samvær
og gode oplevelser med andre mennesker.
Citat fra Frivilligcenter.dk
SoLBJerg NU
33
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 34
Solbjerg Fællesråds hjemmeside:www.solbjergnu.dk
S/K POLERING
v/ BrIaN NILSSoN
Kærgårdsparken 24
8355 Solbjerg
Tlf. 29 29 64 00
PASFOTO
www.foto-matic.dk
DIGITAL BILLEDSERVICE
ÅBNINGSTIDER
MANDAG-SØNDAG 8.00-20.00
Din lokale bedemand- og kvinde
i Solbjerg og Tranbjerg
Bedemand Riising
Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
Kirketorvet 6-8
8310 Tranbjerg
www.riising.dk
7LOOLG²7U\JKHG²1 UY U
Tlf. 86 29 12 43
Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”
34
SoLBJerg NU
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 35
ADVOKAT TOLSTRUP
8629 5400
[email protected]
Skøder
Straffesager
Testamenter
Ægtepagter
Arv/Dødsbo
Erstatning
Skilsmisse
Retssager
MÅRSLET GRATIS RETSHJÆLP
Hver onsdag fra kl. 16-18
Tandervej 6a, 8320 Mårslet.
www.advokatkirstentolstrup.dk
Vandbespar
Vandbesparende
nd pareende
de ttoilet
oilet
inkl. sæde:
kr.
kr
r. 3.29
3.299,9,inkl. levering og mont
montering
ering
HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAG!
ApS
Tranbjerg Hovedgade 28
BESTIL PÅ TLF
F. 86 29 05 58
Solbjerg Biler
Service og reparation af alle bilmærker • Salg af
brugte biler • Klargøring til syn • Og meget mere...
SOLBJERG GENBRUG
Åbningstider:
MANDAG TIL FREDAG FRA KL. 13 TIL 17
Salg af tøj, møbler, ting og sager
Solbjerg Hovedgade 77 A - Tlf. 8748 3303
Åbningstider
Mandag - torsdag
7.30 - 17.30
Fredag
7.30 - 16.00
Lørdag efter aftale
Solbjerg Hovedgade 19, 8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 78 00, [email protected]
www.solbjerg-biler.dk
en annonce
i Solbjerg NU
giver ”næsten” altid resultater
OK Benzin - Støt lokalsporten
Spar penge på benzin og disel
Danmarks bedste
benzinkort
Solbjerg - dit lokale indkøbssted
ALTID BILLIG BENZIN
SoLBJerg NU
35
Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 05:45 Side 36
DET SKER I SOLBJERG OG OMEGN
mARTS
Dato
04.03
06.03
07.03
09.03
13.03
14.03
14.03
14.03
15.03
16.03
18.03
20.03
20.03
24.03
25.03
27.03
29.03
30.03
30.03
Kl.
kl. 09.30
kl. 19.00
kl. 10.30
kl. 13.30
kl. 19.00
kl. 17.30
kl. 18.30
kl. 19.30
kl. 18.00
kl. 19.30
kl. 18.30
kl. 10.00
kl. 20.00
kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 13.00
kl. 14.00
kl. 09.30
kl. 17.00
Hvor
Hvad
mårslet sognehus
Kirkens studiedage
fritidscentret/solbjerg søsport
generalforsamling
Tiset Kirke
babysalmesang
fritidscentret/seniorforeningen
”Hærvejen på cykel og til fods”
biblioteket
I gang med køkkenhaven
Café solbjerg
fællesspisning
solbjergskolen/sIf
generalforsamling
Virring skole/foredragsforeningen/stefan rasmussen
lystenlund
fdf/generalforsamling
Tiset sognehus/det demente samfund/michael böss
svømmehallen
Vanddisco
biblioteket
bogstavskattejagt 5-6 årige
solbjerg Vandværk
generalforsamling
datastuen
generalforsamling
Tranbjerg sognegård
Kirkens studiedage
fritidscentret/de ældres Hobbyklub/ generalforsamling
brugerrådet
Hanne Hedegaard underholder
biblioteket
Højtlæsning for de 3-6 årige
Tiset Kirke
fyraftenskoncert
alle ugens hverdage
lokalcenter solbjerg
Cafeen åben fra 09.30 til 13.30
mandag-torsdag
sportsCaféen åben 17-22
lørdag-søndag
åben ved aktiviteter i hallen eller fodboldbanen
mandag-onsdag-fredag data-stuen
åben fra kl. 9 til 12
mandage 13-16
fritidscentret
de ældres Hobbyklub
mandag 15-17
biblioteket
egnsarkivet/betjening
Tirsdage 09.00
solbjerghallen
seniorgymnastik
Tirsdage 09.30
fritidscentret
gymnastik
Tirsdage 10.30
Tiset Kirke
babysalmesang for de allermindste
Tirsdage 19.00
fritidscentret
bankospil (sIf-håndbold)
Tirsdage 14 til 15
fritidscentret
linedance
Tirsdage 19.00
svømmehallen
off. svømning
onsdage 09.30-12.30
lokalcenter solbjerg
aktiviteter, stavgang og krolf m.m.
onsdage 19.30-22
fritidscentret
folkedans
onsdage 10-11.30
lokalcenter solbjerg
Netcafé
onsdage 10.30
astrup Kirke
babysalmesang
den 2. tirsdag i måneden Café solbjerg kl.17.30 fællesspisning
Torsdage kl. 09.30 – 11.30 fritidscentret/banen
Pensionist/ Petanqueforeningen ”grisen”
sidste fredag i måneden kl. 10 i astrup sognegård:
Vi synger igen med organist søren jensen
05.04
05.04
kl. 14.00
kl. 17.00
Brugerrådet
Tiset K og Sognehus
Påskebanko
Børnegudstj. og fællesspisning
Næste nummer af Solbjerg NU udkommer lørdag den 1. april 2017
36
SoLBJerg NU