Markedsnyt - Danske Bank

Investeringsanalyse — generelle markedsforhold
10. marts 2017
Markedsnyt
Market movers i dag

Den amerikanske jobrapport for februar (kl. 14:30) vil blive nærlæst i lyset af den
seneste spekulation i udsigterne til en renteforhøjelse fra Fed onsdag i næste uge. I
øjeblikket ser det ud til, at det vil kræve en betydeligt svagere jobrapport i dag, hvis det
skal afholde den amerikanske centralbank fra at sætte renten op. Vi forventer en
stigning i beskæftigelsen uden for landbruget på 190.000, om end onsdagens stærke
ADP-rapport peger på, at tallet kan blive højere. Vi venter desuden en stigning i den
gennemsnitlige timeløn på 0,3 % m/m og 2,8 % å/å, og en uændret ledighed i februar
på 4,8 %, efter at lønningerne inden for finansielle aktiviteter faldt med 1 % i januar,
hvilket trak den gennemsnitlige timeløn ned.

I Storbritannien offentliggøres tal for i produktionen i industrien og byggesektoren i
januar kl. 10:30. NIESR udsender sit BNP-estimat for februar (kl.16:00), som måske
vil få markedets opmærksomhed, da det har vist sig at være en relativt god indikator for
den faktiske BNP-vækst.

I Danmark og Norge er det blevet tid til inflationstal i dag.
Udvalgte markedsnyheder
Strammere tone fra ECB trods status quo i pengepolitikken. Som vi havde forventet,
holdt ECB pengepolitikken uændret og gentog sin fremadrettede guidance. Ikke desto
mindre sagde ECB-chef Mario Draghi, at styrelsesrådet havde overvejet at fjerne ‘lavere
niveauer’ i ordlyden omkring at renten vil ‘forblive på det nuværende eller lavere niveauer
i en længere periode’. ECB’s inflationsprognose blev opjusteret for i år og næste år, og
prognosen for kerneinflationen for 2018 og 2019 blev ligeledes opjusteret. Vi mener, at
prognoserne er for optimistiske og forventer, at ECB må nedjustere prognosen for kerneinflationen på et senere tidspunkt. Vi tror derfor også, at ECB forlænger obligationsopkøbet
ud over december. See ECB Review: Hawkish twist but full QE implementation is needed,
9. marts 2017.
Stærkere EUR og højere tyske statsobligationsrenter. Markedet reagerede på den lidt
strammere tone fra Draghi. EUR/USD steg til over 1,06 under mødet, mens de 10-årige
tyske statsobligationsrenter steg 5bp. Der sås også en afsmittende effekt i amerikanske
statsobligationer. Således steg renten på den toneangivende 10-årige amerikanske
statsobligation omkring 5bp til 2,61 %. Dette var over topniveauet fra december og renten
nåede dermed det højeste niveau i tre år. Amerikanske aktier steg lidt, og S&P500-indekset
lukkede 0,1 % højere. Her til morgen handler asiatiske aktier også i positivt terræn.
Olieprisen fortsatte faldet i går. Råvaremarkedet er generelt blevet ramt i denne uge, idet
markedet forbereder sig på en strammere tone fra Federal Reserve på det kommende møde.
Oliemarkedet er blevet særlig hårdt ramt på grund af at markedet synes at være positioneret
for prisstigninger, og man har måske i nogen grad ladet stå til i forhold til risiciene på
nedsiden efter OPEC’s ’genopståen’ og en periode med lav volatilitet. Det medførte, at
prisen på Brent-olie i går midlertidigt faldt tilbage i 52 dollar per tønde – det laveste niveau
siden før, OPEC vedtog at skære i produktion i november sidste år.
IError! Bookmark not defined. t.
Udvalgte analyser fra Danske Bank

ECB Review: Hawkish twist but full
QE implementation is needed

Bank of England preview: On hold for
a long time
Følg os på Twitter:
@Danske_Research
Lyt til vores nye podcast:
”Markedspladsen”
Lyt i SoundCloud
Lyt i iTunes
Læs mere i Danske Banks seneste
prognoser og publikationer
 Nordisk Økonomi
 Ny renteprognose
 FX Forecast Update
 Ugefokus
Senioranalytiker
Sverre Holbek
+45 4514 8882
[email protected]
www.danskeresearch.com
Markedsnyt
Skandinavien
Herhjemme får vi inflationstal for februar (kl. 9:00). Der vil især være fokus på den årlige
stigning i huslejerne, som kan vise sig at være meget lav, eftersom den i nogen grad vil
blive bestemt af inflationen sidste år. På den anden side har koldt vejr i Europa ført til
mangel på grøntsager, hvilket kan presse fødevarepriserne op. Vi forventer en inflation på
0,8 % m/m og 1,0 % å/å.
I Norge udsender SSB inflationstal for februar. Tallene bliver interessante i lyset af det
uventede store fald i december og januar. Vi mener, at hovedårsagen var den stærkere
norske krone, som føder igennem til importpriserne hurtigere end antaget, kombineret med
effekterne af en priskrig i fødevarehandlen. På grund af store basiseffekter, forventer vi dog
at se et yderligere fald i den årige inflationsrate til 1,9 % å/å fra 2,1 % i januar;
konsensusforventningen er 2,0 % å/å.
Læs om valuta- og rentemarkedet i den engelske udgave af Markedsnyt, Danske Daily,
der udsendes hver morgen omkring kl. 7.30.
Nøgletal og begivenheder
Fredag den 10. marts 2017
Periode
Danske Bank
Konsensus
EUR
Fitch publicerer muligvis Tysklands gældsrating
-
CNY
Pengemængde M2
å/å
feb
11.4%
11.3%
-
CNY
Samlede udlån
mia. CNY
feb
1500
3737.7
8:00
NOK
Kerneinflation (KPIJAE)
m/m|å/å
feb
…|2.0%
-0.5%|2.1%
8:00
NOK
Forbrugerpriser
m/m|å/å
feb
8:00
NOK
Producentpriser
m/m|å/å
feb
8:00
DEM
Handelsbalance
mia. EUR
jan
8:00
DEM
Lønomkostninger
k/k|å/å
4. kvartal
8:45
FRF
Industriproduktion
m/m|å/å
jan
9:00
DKK
CPI
m/m|å/å
feb
10:30
GBP
Byggeri
m/m|å/å
10:30
GBP
Industriproduktion
10:30
GBP
10:30
…|2.3%
0.8%|2.9%
-0.1%|2.8%
0.3%|12.6%
14.1
18.7
0.8%|2.5%
0.5%|0.4%
-0.9%|1.3%
0.9%|1.1%
0.0%|0.9%
jan
0.0%|0.3%
1.8%|0.6%
m/m|å/å
jan
-0.3%|3.4%
1.1%|4.3%
Produktion i fremstilling
m/m|å/å
jan
-0.5%|3.0%
2.1%|4.0%
GBP
Handelsbalance
mio. GBP
jan
-3100
-3304
14:30
USD
Arbejdsløshed
%
feb
4.8%
4.7%
4.8%
14:30
USD
Gennemsnitlig timeløn
m/m|å/å
feb
0.3%|2.8%
0.2%|...
0.1%|2.5%
14:30
USD
Beskæftigelse
1000
feb
190
174
14:30
CAD
Nettoændring i fuldtidsbeskæftigelse
1000
feb
15.8
16:00
GBP
NIESR BNP-estimat
k/k
feb
0.7%
20:00
USD
Offentligt budget
mia. USD
feb
51.3
0.8%|1.0%
Kilde: Bloomberg, Danske Bank
2|
Seneste
-
10. marts 2017
www.danskeresearch.com
227
Markedsnyt
Disclosure
Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank
Analytikernes erklæring
Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes
i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er
omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har
været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen.
Regulering
Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er
udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske
Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential
Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation
Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank.
Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser
har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks
Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan
kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens
Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske
Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede
regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne
modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller
kredit-transaktioner.
Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansforeningens etiske regler og den danske
Børsmæglerforeningens anbefalinger.
Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse
Markedsnyt er en daglig publikation, der beskriver dagens vigtigste nøgletal og begivenheder på de finansielle
markeder. Modeller og metoder er beskrevet i analysen, i det omfang de anvendes i publikationen.
Risikoadvarsel
Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en
følsomhedsanalyse med relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Alle kursrelaterede data er beregnet på
baggrund af lukkekursen fra dagen før offentliggørelse.
Planlagte opdateringer af analysen
Denne analyse opdateres dagligt.
Offentliggørelse af analysen
Se forsiden af denne analyse for datoen for offentliggørelse.
Disclaimer
Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet
uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis
vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller
sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og
retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed,
ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på
baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre
forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller
på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i
publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den
pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til
brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank
A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante
myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S
underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation
Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright ©
Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må
ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse.
3|
10. marts 2017
www.danskeresearch.com