Ansøgningsskema til tilskud til indretning af byrum

TEKNIK & MILJØ
Skovløkken 4
Tejn
3770 Allinge
Tlf.: 56 92 00 00
Fax: 56 92 58 16
E-mail:
Ansøgning om tilskud til indretning af byrum – efter nedrivning
Vejledning findes på brk.dk
[email protected]
CVR: 26-69-63-48
www.brk.dk
Ejendommens adresse:
Matr. nr.:
Ejendoms nr.:
Ejers navn:
Ejers adresse:
Telefon:
E mail:
Ansøger navn (kontaktperson):
Ansøger, telefon:
Ansøger, E mail:
Tidspunkt for nedrivning af bygning (hvis bygning endnu ikke er nedrevet angives tidsplan herfor):
Kort beskrivelse af byrummets indretning og anvendelse (skitse og evt. yderligere beskrivelse vedhæftes
som bilag):
Kort beskrivelse af fremtidigt vedligehold af byrummet (hvem vedligeholder arealet):
Vedlæg:
- Målsat situationsplan over arealet
- Skitse/plan for indretning
- Bindende tilbud fra min. 2 entreprenører
- Fotos af eksisterende forhold
- Plan for fremtidig drift og vedligehold
Arbejdet på ikke påbegyndes før alle nødvendige tilladelser er indhentet.
Ejers/ansøgers underskrift:
Dato:
Hvis ansøger ikke er ejer af ejendommen, skal der vedlægges en fuldmagt fra ejer.
J.nr.:01.11.00Ø39-0006
Side 2/2