Beslutninger på Trygs ordinære generalforsamling

Til NASDAQ Copenhagen
Meddelelse nr. 06 – 2017
8. marts 2017
Beslutninger på Trygs ordinære generalforsamling
Trygs ordinære generalforsamling blev afholdt i dag. På generalforsamlingen blev beretningen om
selskabets virksomhed for regnskabsåret 2016 taget til efterretning.
Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:

Trygs årsrapport 2016, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, idet der
udbetales et udbytte på 1.017 mio. DKK eller 3,60 DKK pr. aktie samt et ekstraordinært
udbytte på 1.000 mio. DKK eller 3,54 DKK pr. aktier, i alt 7,14 DKK pr. aktie.

Honorarerne til bestyrelsen for 2017 blev vedtaget, herunder honorarer til bestyrelsens
udvalg.

Bestyrelsens forslag om kapitalnedsættelse på 38.966.065 DKK blev vedtaget. Efter
gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre 1.373.739.955
DKK.

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 8 til at forhøje selskabets
aktiekapital ved udstedelse af nye aktier for en samlet pålydende værdi på 137.000.000
DKK frem til 8. marts 2022.

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 9 til at forhøje selskabets
aktiekapital ved udstedelse af nye aktier for en samlet pålydende værdi på 13.700.000
DKK frem til 8. marts 2022.

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden
for en samlet pålydende værdi af 137.000.000 DKK frem til 31. december 2018.

Forslag om ændringer til ”Lønpolitik for Tryg A/S” blev godkendt.

Forslag om ændring af vedtægternes § 19 om valg af medlemmer til bestyrelsen, så
antallet af bestyrelsesmedlemmer kan variere mellem seks og ni; bestemmelsen om at
posten som formand for bestyrelsen skal besættes med formanden for bestyrelsen i
TryghedsGruppen smba fjernes efter en overgangsperiode; bestyrelsen kan vælge én eller
to bestyrelsesnæstformænd, og bestemmelserne om, at formandens stemme er afgørende
ved stemmelighed i bestyrelsen samt bestyrelsesmedlemmerne skal fratræde, når de
fylder 70 år, fjernes.

Ni bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Fire medlemmer fra TryghedsGruppen smbas bestyrelse;

Jørgen Huno Rasmussen

Anders Hjulmand

Jesper Hjulmand

Ida Sofie Jensen
Fem uafhængige medlemmer;

Torben Nielsen

Jukka Pertola

Lene Skole

Mari Thjømøe

Carl-Viggo Östlund
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med TryghedsGruppens
formand Jørgen Huno Rasmussen som formand og med Torben Nielsen og Jukka Pertola
som næstformænd.
Medarbejderne har valgt følgende fire medlemmer til bestyrelsen:


Elias Bakk

Tom Eileng

Lone Hansen

Tina Snejbjerg
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
2/3
Selskabets vedtægter og Lønpolitik for Tryg A/S kan downloades på tryg.com/dk.
Yderligere information:
For yderligere information besøg tryg.com/dk eller kontakt:

Investor Relations Officer, Gianandrea Roberti på +45 20 18 82 67 eller
[email protected]

Investor Relations Manager, Peter Brondt på +45 22 75 89 04 eller [email protected]
Tryg er et af Nordens største skadeforsikringsselskaber med forsikringsaktiviteter i Danmark,
Norge og Sverige og sikrer tryghed og værdi for mere end 3 millioner kunder. Tryg er noteret på
NASDAQ København, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der årligt uddeler
cirka 600 mio. DKK til tryghedsskabende formål via TrygFonden.
3/3