6922/17 gng/TOP/hm 1 DG G 2A 1. Kommissionen har forelagt

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 6. marts 2017
(OR. en)
6922/17
FIN 167
INST 86
PE-L 9
I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:
Budgetudvalget
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Komm. dok. nr.:
6799/17 FIN 148 SOC 155 - COM(2017) 101 final
6800/17 FIN 149
Vedr.:
−
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2017/000
TA 2017 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)
−
Forslag til bevillingsoverførsel nr. DEC 02/2017 inden for sektion III –
Kommissionen – i det almindelige budget for regnskabsåret 2017
1.
Kommissionen har forelagt Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om
mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), jf.
dokument 6799/17 FIN 148 SOC 155, ledsaget af det tilhørende forslag til
bevillingsoverførsel nr. DEC 02/2017, jf. dokument 6800/17 FIN 149.
6922/17
gng/TOP/hm
DG G 2A
1
DA
2.
Forslaget tager sigte på anvendelse af et beløb på 310 000 EUR på Kommissionens initiativ til
dækning af teknisk bistand i forbindelse med Globaliseringsfonden, jf. artikel 11 i EGFforordningen af 17. december 2013 1. Formålet med den tekniske bistand er at finansiere
aktiviteter i forbindelse med overvågning, udveksling af oplysninger, etablering og
ajourføring af en videnbase og administrativ og teknisk støtte til møder og seminarer.
Formålet med den foreslåede bevillingsoverførsel er at flytte et beløb på 310 000 EUR i
forpligtelsesbevillinger fra artikel 40 02 43 (Reserve til Den Europæiske Fond for Tilpasning
til Globaliseringen) og i betalingsbevillinger fra artikel 04 04 01 (EGF – Støtte til
arbejdstagere og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt som følge af globaliseringen) til konto
04 01 04 04 (Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske Fond for
Tilpasning til Globaliseringen).
3.
Budgetudvalget gennemgik begge forslag på mødet den 3. marts 2017.
4.
Efter denne gennemgang besluttede Budgetudvalget med kvalificeret flertal at foreslå De
Faste Repræsentanters Komité at henstille til Rådet, at det:
1
–
vedtager udkastet til afgørelse om mobilisering af EGF, jf. BILAG 1
–
godkender forslaget til bevillingsoverførsel
–
godkender det udkast til skrivelse herom, der findes i BILAG 2.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af
forordning (EF) nr. 1927/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855).
6922/17
gng/TOP/hm
DG G 2A
2
DA
BILAG 1
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2017/000
TA 2017 — teknisk bistand på Kommissionens initiativ)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december
2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af
forordning (EF) nr. 1927/2006 1, særlig artikel 11, stk. 2,
under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet,
Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig
økonomisk forvaltning 2, særlig punkt 13,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på
at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende,
hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens
handelsmønstre, der kan tilskrives globaliseringen, og som skyldes en fortsættelse af den
internationale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 3 eller en ny international finansiel og økonomisk krise,
og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
1
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring
af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til
Globaliseringen (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26).
2
3
6922/17
gng/TOP/hm
DG G 2A
3
DA
(2)
EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 1.
(3)
I henhold til forordning (EU) nr. 1309/2013 kan 0,5 % af det årlige maksimale beløb fra
EGF hvert år anvendes til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.
(4)
EGF bør følgelig mobiliseres til at stille et beløb på 310 000 EUR til rådighed til teknisk
bistand på Kommissionens initiativ —
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 stilles der et
beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 310 000 EUR i
forpligtelses- og betalingsbevillinger.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.
Udfærdiget i […], den [...].
På Europa-Parlamentets vegne
Formand
1
På Rådets vegne
Formand
Rådets forordning (EU, EURATOM) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af
den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
6922/17
gng/TOP/hm
DG G 2A
4
DA
BILAG 2
UDKAST TIL SKRIVELSE
fra:
formanden for Rådet
til:
formanden for Europa-Parlamentet
kopi: formanden for Kommissionen
Hr. formand
I overensstemmelse med punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 og artikel 15,
stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning
(EU) nr. 1927/2006 1 har Rådet godkendt afgørelsen om mobilisering af Den Europæiske Fond for
Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2017/000 TA 2017 – Teknisk bistand på
Kommissionens initiativ).
I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen af 25. oktober 2012 2 skal jeg herved
meddele, at Rådet har godkendt bevillingsoverførsel nr. DEC 02/2017 inden for sektion III –
Kommissionen – i det almindelige budget for 2017, der ledsager ovennævnte afgørelse.
(Høflighedsformel).
1
2
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012
om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).
6922/17
gng/TOP/hm
DG G 2A
5
DA