Markedsnyt - Danske Bank

Investeringsanalyse — generelle markedsforhold
7. marts 2017
Markedsnyt
Market movers i dag

Det bliver endnu en stille dag på datafronten, hvor markedet afventer ECB-mødet
torsdag og den amerikanske jobrapport fredag.

Der kommer vigtig information i Skandinavien i dag, ikke mindst i Norge, hvor Norges
Bank udsender sin regionale netværksrapport, som er centralbankens foretrukne
konjunkturindikator. Vi forventer en stigning i indekset til omkring 1,0 i februar,
hvilket svarer til omkring 2,0 % annualiseret vækst.

I Sverige offentliggøres budgetbalancen for februar – læs mere på side 2.
Udvalgte markedsnyheder
Aktiviteten i markederne er relativt afdæmpet her til morgen. I USA lukkede S&P500indekset på lidt lavere niveauer i går, og futures peger på et yderligere fald i dag.
Investorerne er måske i gang med med at hjemtage profit efter den seneste kraftige stigning
i kølvandet på en strammere retorik fra Fed, som stærkt indikerer en renteforhøjelse i næste
uge. EUR/USD handler uændret lige under 1,06. Brent-råolie handler i 56 dollar per tønde
efter kommentarer fra Irak om, at man er klar til at skære produktionen yderligere, hvis
OPEC beslutter at forlænge den nuværende aftale, ifølge Bloomberg. Som ventet holdt
Reserve Bank of Australia renten uændret på 1,50 %.
Vi udsendte i går ECB Preview: Inflation on target but still too early to discuss tapering.
Det er vores forventning, at ECB fastholder den bløde tone på torsdagens møde, selvom
inflationen har nået målet på 2 %, da det underliggende inflationspres stadig er svagt – vi
kom også nærmere ind på det i fredagens podcast, som du kan høre
http://bit.ly/2lRjMNUher. Vi forventer fortsat, at ECB forlænger opkøbsprogrammet ud
over december 2017. ECB udsendte detaljer for opkøbet i går – læs mere her.
I USA har Donald Trump udstedt et nyt indrejseforbud mod seks muslimske lande
(‘travel ban 2.0’), som træder i kraft den 16. marts. Det nye indrejseforbud forsøger at tage
højde for nogle af de problematikker, som de føderale domstole har rejst. Det nye
indrejseforbud vil dog højst sandsynligt også blive mødt med juridiske udfordringer, så
‘travel ban 2.0’ ventes at være i fokus i medierne i de kommende dage og uger – læs mere
på CNN.
I Frankrig bakkes præsidentkandidat Francois Fillon op af ledelsen i det
republikanske parti. I går oplyste Juppe (den kandidat, der fik næst flest stemmer i
primærvalget), at han ikke vil stille op, så det republikanske parti havde i virkeligheden
ikke noget andet valg end at fortsætte med at støtte Fillon. Fillons kampagne har været
hårdt ramt af anklagerne om, at han har aflønnet sin kone for et job, hun ikke har udført, og
han ligger nu nummer tre i meningsmålingerne. Det betyder, at han ikke forventes at gå
videre til anden runde. Den første runde af præsidentvalget afholdes den 23. april. For de
økonomiske og finansielle implikationer af en valgsejr til Marine Le Pen, se også Le Pen –
What If?
Vi forventer, at den amerikanske jobrapport på fredag vil være stærk nok til, at Fed
sætter renten op i næste uge – læs vores preview her US Labour Market Monitor.
IError! Bookmark not defined. t.
Udvalgte analyser fra Danske Bank
ECB Preview: Inflation on target but
still too early to discuss tapering.
US Labour Market Monitor: Jobs
report should be strong enough for
the Fed to hike later this month
Research Danmark:
Eksportbarometeret indikerer, at
eksportvæksten herhjemme kan
fortsætte i 2017
Le Pen – What if? Implications for
euro and Nordic Markets
Følg os på Twitter:
@Danske_Research
Lyt til vores nye podcast:
”Markedspladsen”
Lyt i SoundCloud
Lyt i iTunes
Læs mere i Danske Banks seneste
prognoser og publikationer
 Nordisk Økonomi
 Ny renteprognose
 FX Forecast Update
 Ugefokus
Senioranalytiker
Mikael Olai Milhøj
+45 45 12 76 07
[email protected]
www.danskeresearch.com
Markedsnyt
Skandinavien
I Sverige får vi i dag den første test af gældskontorets nye budgetforventninger. Der
forventes et overskud på 48,2 mia. svenske kroner for februar, hvilket er lidt højere end
sidste år. Gældskontoret forventer et underskud på 20 mia. svenske kroner for 2017 som
helhed, og det er efter vores mening en ret pessimistisk prognose i lyset af den gradvise
bedring i arbejdsmarkedet, hvilket både øger skatteindtægterne og mindsker
skatteudgifterne via automatiske stabilisatorer.
I Norge offentliggør Norges Bank kl. 10:00 den regionale netværksundersøgelse, som er
centralbankens foretrukne konjunkturindikator. Det seneste år har det samlede produktionsindeks signaleret et vækstopsving i norsk økonomi, og vi forventer, at indekset steg til ca.
1,0 % i februar, hvilket svarer til en årlig økonomisk vækst på ca. 2,0 %. Der er primært tre
grunde til vores relativt optimistiske forventninger. For det første har olieprisen stabiliseret
sig omkring 55 dollar per tønde siden rapporten i november. Det har reduceret meget af
nedsiderisikoen for både olieselskaberne og leverandørindustrien, idet break-even prisen er
faldet til 27 dollar per tønde. Vi har set en stigning i ordreindgangen for industrien for første
gang i tre år, og både PMI og industriproduktionen er steget igen efter en pause siden sidste
sommer. For det andet stiger ordreindgangen til bygge- og anlægssektoren igen markant,
drevet af øget boligbyggeri og større offentlige infrastrukturinvesteringer. For det tredje
har vi set, at bruttoledigheden fra NAV er begyndt at falde, hvilket tyder på, at væksten p.t.
er over trend, som vi antager er omkring 2 %. Eftersom detailsalget har vist en relativt svag
udvikling på det seneste, regner vi derimod med, at varehandlen vil være mindre positiv
end i den sidste undersøgelse.
Læs om valuta- og rentemarkedet i den engelske udgave af Markedsnyt, Danske Daily,
der udsendes hver morgen omkring kl. 7.30.
Nøgletal og begivenheder
Tirsdag den 7. marts 2017
Periode
-
CNY
Valutareserver
4:30
AUD
Reserve Bank of Australia rentebeslutning
mia. USD
8:00
NOK
Industriproduktion, fremstilling
m/m|å/å
jan
8:00
NOK
Industriproduktion
m/m|å/å
jan
8:00
DEM
Fabrikordre
m/m|å/å
jan
9:00
CHF
SNB balance, intervention
mia. CHF
feb
9:00
DKK
Industriproduktionen
m/m
jan
9:30
SEK
Offentlig saldo
mia. SEK
feb
10:00
NOK
Norges Bank Regional netværksundersøgelse: Output næste 6M
Indeks
11:00
EUR
BNP, tredje estimat
11:00
EUR
11:00
EUR
11:00
11:00
Danske Bank
feb
%
1.50%
Konsensus
Seneste
2969.0
2998.2
1.50%
-2.7%|-1.4%
-3.0%|…
-2.7%|5.5%
5.2%|8.1%
643.7
-2.5%
0.9%
8.7
feb
1.05
k/k|å/å
4. kvartal
0.4%|…
Bruttoinvesteringer
q/q
4. kvartal
Offentligt forbrug
q/q
4. kvartal
0.4%
0.4%
EUR
Privatforbrug
q/q
4. kvartal
0.5%
0.3%
EUR
EU topmøde i Bruxelles
11:00
0.7
0.4%|1.7%
0.4%|1.7%
-0.5%
OECD offentliggør mellemliggende økonomisk prognose
14:30
USD
Handelsbalance
mia. USD
jan
-47.0
-44.3
21:00
USD
Forbrugerkredit
mia. USD
jan
19.0
14.2
Kilde: Bloomberg, Danske Bank
2|
1.50%
1.1%|-2.0%
7. marts 2017
www.danskeresearch.com
Markedsnyt
Disclosure
Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank
Analytikernes erklæring
Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes
i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er
omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har
været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen.
Regulering
Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er
udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske
Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential
Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation
Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank.
Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser
har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks
Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan
kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens
Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske
Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede
regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne
modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller
kredit-transaktioner.
Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansforeningens etiske regler og den danske
Børsmæglerforeningens anbefalinger.
Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse
Markedsnyt er en daglig publikation, der beskriver dagens vigtigste nøgletal og begivenheder på de finansielle
markeder. Modeller og metoder er beskrevet i analysen, i det omfang de anvendes i publikationen.
Risikoadvarsel
Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en
følsomhedsanalyse med relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Alle kursrelaterede data er beregnet på
baggrund af lukkekursen fra dagen før offentliggørelse.
Planlagte opdateringer af analysen
Denne analyse opdateres dagligt.
Offentliggørelse af analysen
Se forsiden af denne analyse for datoen for offentliggørelse.
Disclaimer
Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet
uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis
vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller
sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og
retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed,
ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på
baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre
forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller
på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i
publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den
pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til
brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank
A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante
myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S
underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation
Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright ©
Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må
ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse.
3|
7. marts 2017
www.danskeresearch.com