7069/17 ipj/TM/TOP/ipj 1 DG F 2B Resultatet af afstemningen om

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 7. marts 2017
(OR. en)
7069/17
Interinstitutionel sag:
2012/0266 (COD)
VOTE 10
INF 37
PUBLIC 13
CODEC 336
NOTE
Vedr.:
−
Afstemningsresultat
−
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr, om
ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og
forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv
90/385/EØF og 93/42/EØF (førstebehandling)
−
Vedtagelse
−
af Rådets førstebehandlingsholdning
− af Rådets begrundelse
3526. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
(almindelige anliggender)
den 7. marts 2017 i Bruxelles
Resultatet af afstemningen om ovennævnte lovgivningsmæssige retsakt er vedlagt denne note.
Referencedokumenter:
6592/1/17 REV 1
+ REV 1 ADD 1
10728/3/16 REV 3
10728/16 ADD 1
godkendt af Coreper 1 den 1.3.2017
Eventuelle erklæringer og/eller stemmeforklaringer findes på Rådets websted:
Åbenhed og aktindsigt
7069/17
ipj/TM/TOP/ipj
DG F 2B
1
DA
7069/17
ipj/TM/TOP/ipj
DG F 2B
2
DA