Tendre Dánsko_Marec 2017

102/2017
Dánsko-Aarhus: Bezpilotné lietadlá
2017/S 046-084035
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Aarhus Universitet
311 19 103
Trøjborgvej 82-84
Aarhus C
8000
Dánsko
Kontaktná osoba: Christina Lyneborg
Telefón: +45 93508450
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.au.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/aktuelle-udbud/
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Aarhus Universitet
Trøjborgvej 82-84
Aarhus C
8000
Dánsko
Kontaktná osoba: Christina Lyneborg
Telefón: +45 93508450
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK0
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://au.dk/udbud
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Purchase of a survey-grade UAS LiDAR solution.
Referenčné číslo: 2017-153-000003
II.1.2)Hlavný kód CPV
34711200
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Unfortunately is it not possible to choose a more appropriate CPV-code than the above
mentioned, but this purchase contains parts/accesories for a non-pioleted aircraft (drone)
and not the non-pioleted aircraft itself.
More specific intends Aarhus University to purchase a survey-grade UAS LiDAR solution.
By UAS we mean an Unmanned Aerial System, here used for lightweight drones below 25kg.
By LIDAR we mean a Light Detection and Ranging, a remote sensing method using pulsed
laser to measure ranges.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Aarhus University
Ecoinformatics and Biodiversity
Department of Bioscience
Ny Munkegade 114-116
DK-8000 Aarhus C.
II.2.4)Opis obstarávania:
Purchase of a survey-grade UAS LiDAR solution, including software, service, and warranty
package.
Please find the requiremnts for the purchase in the tender material (Appendix 1).
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
The purchase is published in accordance with the public procurement Act (Udbudsloven) §
191, because this contract has a total estimated value below the EU thresholds, but are
considered to have cross-border interest.
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 22/03/2017
Miestny čas: 14:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 2 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 22/03/2017
Miestny čas: 14:00
Miesto:
Aarhus University
Procurement Office
Trøjborgvej 82-84
8000 Aarhus C.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Tenders will not be opened until after expiry of the deadline for submission.
Tenderers are not entitled to attend the opening of the tenders or otherwise to receive
information about the contents.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus — Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Dánsko
Telefón: +45 35291000
E-mail: [email protected]
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 4171500
E-mail: [email protected]
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/03/2017
103/2017
Dánsko-Taastrup: Liečivá používané pri cukrovke
2017/S 046-083966
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Høje-Taastrup Kommune
19501817
Bygaden 2
Taastrup
2630
Dánsko
Kontaktná osoba: Niels Tiedemann
Telefón: +45 43591507
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://permalink.mercell.com/66218722.aspx
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.htk.dk/
I.1)Názov a adresy
Albertslund Kommune
Albertslund
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK012
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://albertslund.dk/
I.1)Názov a adresy
Brødby Kommune
Brøndby
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK012
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.brondby.dk
I.1)Názov a adresy
Dragør Kommune
Dragør
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK012
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.dragoer.dk
I.1)Názov a adresy
Glostrup Kommune
Glostrup
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK012
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.glostrup.dk
I.1)Názov a adresy
Hvidovre Kommune
Hvidovre
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.hvidovre.dk
I.1)Názov a adresy
Ishøj Kommune
Ishøj
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK012
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ishoj.dk/
I.1)Názov a adresy
Rødovre Kommune
Rødovre
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK012
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.rk.dk
I.1)Názov a adresy
Vallensbæk Kommune
Vallensbæk
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK012
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.vallensbaek.dk
I.1)Názov a adresy
Tårnby Kommune
Tårnby
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK012
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.taarnby.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://permalink.mercell.com/66218722.aspx
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://permalink.mercell.com/66218722.aspx
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
http://permalink.mercell.com/66218722.aspx
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Rammeaftale om levering af diabeteshjælpemidler.
II.1.2)Hlavný kód CPV
33615000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Ved et fælles udbud udbyder kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør Kommune,
Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk og Tårnby en rammeaftale
om levering af diabeteshjælpemidler til visiterede borgere. Rammeaftalen er en
leverandøraftale som omhandlet i servicelovens § 112, stk. 2.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33141300
33141900
33196000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK012
II.2.4)Opis obstarávania:
I de 10 ordregivende kommuner har i alt ca. 12 000 borgere bevilling til støtte til
diabeteshjælpemidler i henhold til serviceloven. Heraf har ca. 6 600 borgere type 1 diabetes,
og 5 400 borgere har type 2 diabetes. Ca. 160 af disse borgere er børn.
Kommunerne har fastsat mindstekrav til de diabeteshjælpemidler, som leveres til borgerne,
samt leverandørens service til borgerne og kommunerne. Levering skal ske på grundlag af
borgernes bestilling, og leverandøren skal levere bestilte diabeteshjælpemidler til borgernes
bopæl.
Borgerne har frit valg med hensyn deres leverandør af diabeteshjælpemidler. Borgere kan
derfor vælge en anden leverandør end den, som kommunerne tildeler den udbudte
leverandøraftale.
Kontraktperioden er 2 år med option for ordregiverne til at forlænge kontraktperioden 2
gange 12 måneder. Ved udnyttelse af begge optioner vil kontraktperioden være 48 måneder.
Spørgsmål skal stilles under fanen »Kommunikation«. Anonymiserede svar fra ordregiver kan
ses under fanen »Kommunikation«/ »Ekstra Info« efter at ordregiver har publiceret svar.
Fanen »Ekstra Info« vises først når ordregiver har publiceret svar. Alle deltagere modtager
varsling på deres eksterne mail, når der publiceres svar eller der publiceres nye versioner af
materialet.
Alle dokumenter i tilbuddet til ordregiver skal uploades og sendes igennem Mercell Sourcing
Service inden tidsfristen udløber og er omkostningsfrit for tilbudsgivere.
3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse på din e-mail.
Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til [email protected] ring
på 63 13 37 00. Spørgsmål omkring udbudsmaterialet skal stilles på fanen
»Kommunikation« — »Ny besked« — så modtager ordregiver besked. Alle telefoniske
henvendelser til ordregiver kan medføre afvisning.
Al kommunikation med ordregiver skal foregå via Mercell Danmark A/S.
Tilbud modtaget på andre måder end gennem Mercell Danmark A/S anses for værende
ukonditionsmæssige og vil ikke blive taget med i vurderingen.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
To gange med 12 måneder.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/04/2017
Miestny čas: 12:00
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 33307799
Internetová adresa:http://www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Dánsko
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for udbud
inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en
underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, forudsat at
underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. jf.
lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.
Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45
kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den
dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 7,
stk. 2, nr. 1.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren, om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I
tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive,
hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12,
stk.1, jf. § 6, stk. 4.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 41715100
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/03/2017
104/2017
Dánsko-Ballerup: Modemy
2017/S 045-083403
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)
Lautrupbjerg 1-5
Kontaktná osoba: Nikolaj Lysebjerg Hansen
2750 Ballerup
Dánsko
Telefón: +45 61245133
E-mail: [email protected]
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.fmi.dk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický
nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Kammeradvokaten, advokatfirmaet Poul
Schmith
Vester Farimagsgade 23
Kontaktná osoba: Nikolaj Lysebjerg Hansen
1606 Copenhagen
Dánsko
Telefón: +45 61245133
E-mail: [email protected]
Internetová adresa: www.kammeradvokaten.dk
Oddiel II: Predmet zákazky
II.1)Opis
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
32552410, 32531000
Opis
Modemy .
Satelitné komunikačné zariadenia .
Oddiel IV: Postup
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo
informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
4.4.2017 - 13:00
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
angličtina.
105/2017
Dánsko-Kodaň: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
2017/S 044-080164
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
17472437
H. C. Hansens Gade 4
København S
2300
Dánsko
Kontaktná osoba: Niels Munch
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK0
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.ski.dk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.ethics.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_1501_20170207.nsf/dspleafs/dahomepage?OpenD
ocument&login
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
www.ethics.dk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: indkøbscentral
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
15.01 Laboratorieartikler.
Referenčné číslo: 15.01
II.1.2)Hlavný kód CPV
38000000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Udbuddet vedrører en rammeaftale om levering af laboratorieartikler.
Udbuddet omfatter følgende 11 delaftaler:
Delaftale 1: Filtre og filtertilbehør
Delaftale 2: Pipettering og pipettespidser
Delaftale 3: Prøverør og mikrorør
Delaftale 4: Diverse glas-, plast- og porcelænsprodukter
Delaftale 5: Celledyrkning, plader og tilbehør
Delaftale 6: Mikrobiologi
Delaftale 7: Vials og tilbehør
Delaftale 8: Værnemidler og aftørring
Delaftale 9: Opbevaring, hurtig tests, papir, poser, tape og andre forbrugsvarer til
laboratorier
Delaftale 10: Sprøjter, kanyler og slanger med tilbehør
Delaftale 11: Handsker.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 232 000 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Filtre og filtertilbehør
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
II.2.4)Opis obstarávania:
Delaftale 1 omfatter levering af filtre og filtertilbehør.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 19 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Pipettering og pipettespidser
Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38437000
38437100
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
II.2.4)Opis obstarávania:
Delaftale 2 omfatter levering af pipetter og pipettespidser.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 67 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Prøverør, mikrorør
Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
II.2.4)Opis obstarávania:
Delaftale 3 omfatter levering af prøverør og mikrorør.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 23 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Diverse glas, plast- og porcelænsprodukter
Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
II.2.4)Opis obstarávania:
Delaftale 4 omfatter levering af diverse glas, plast- og porcelænsprodukter.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 38 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Celledyrkning, plader og tilbehør
Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
II.2.4)Opis obstarávania:
Delaftale 5 omfatter levering af celledyrkning, plader og tilbehør.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Mikrobiologi
Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
II.2.4)Opis obstarávania:
Delaftale 6 omfatter levering af mikrobiologi.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Vials og tilbehør
Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
II.2.4)Opis obstarávania:
Delaftale 7 omfatter levering af vials og tilbehør.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Værnemidler og aftørring
Časť č.: 8
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
II.2.4)Opis obstarávania:
Delaftale 8 omfatter levering af værnemidler og aftørringsudstyr.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Opbevaring, hurtig tests, papir, poser, tape og andre forbrugsvarer til laboratorier
Časť č.: 9
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
II.2.4)Opis obstarávania:
Delaftale 9 omfatter levering af opbevaring, hurtig tests, papir, poser, tape og andre
forbrugsvarer til laboratorier.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Sprøjter, kanyler og slanger med tilbehør
Časť č.: 10
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33141310
33141220
19511200
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
II.2.4)Opis obstarávania:
Delaftale 10 omfatter levering af sprøjter, kanyler og slanger med tilbehør.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Handsker
Časť č.: 11
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
18424000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
II.2.4)Opis obstarávania:
Delaftale 11 omfatter levering af handsker.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 22 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med 12 måneder (1 år) ad gangen.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i
relation til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2).
Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele
kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.
Der stilles følgende minimumskrav til omsætning i DKK pr. delaftale svarende til 10 % af den
estimerede omsætning i delaftalens løbetid (4 år):
— Tilbudsgiver skal have en ydelsesspecifik minimumsomsætning i DKK pr. delaftale, som
tilbudsgiver byder på, på minimum 10 % af delaftalens estimerede omsætning over 4 år i det
seneste disponible regnskabsår på tidspunktet for tilbudsafgivelse på rammeaftalen.
Se kravet til minimumsomsætningen pr. delaftale nedenfor.
Delaftale 1: Filtre og filtertilbehør: 1 933 000 DKK
Delaftale 2: Pipettering og pipettespidser: 6 704 000 DKK
Delaftale 3: Prøverør, mikrorør: 2 303 000 DKK
Delaftale 4: Diverse glas, plast- og porcelænsprodukter: 3 816 000 DKK
Delaftale 5: Celledyrkning, plader og tilbehør: 2 051 000 DKK
Delaftale 6: Mikrobiologi: 766 000 DKK
Delaftale 7: Vials og tilbehør: 1 445 000 DKK
Delaftale 8: Værnemidler og aftørring: 623 000 DKK
Delaftale 9: Opbevaring, hurtig tests, papir, poser, tape og andre forbrugsvarer til
laboratorier: 744 000 DKK
Delaftale 10: Sprøjter, kanyler og slanger med tilbehør: 699 000 DKK
Delaftale 11: Handsker: 2 171 000 DKK.
Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. punkt 9.2.2. i
udbudsbetingelserne om ESPD
Såfremt tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske
og faglige formåen henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og
udbudsbetingelsernes punkt 9.2.3 om støtteerklæring. Tilbudsgiver skal være opmærksom
på kravene til endelig dokumentation for de støttende enheder jf. udbudsbetingelsernes
punkt 16.
Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium)
henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og udbudsbetingelsernes punkt 9.4.
Opfylder tilbudsgiver ikke ovenstående krav til økonomisk og finansiel formåen, på de
delaftaler som tilbudsgiver byder ind på, vil tilbudsgivers tilbud ikke blive taget i betragtning
ved tildelingen af de pågældende delaftaler.
Som dokumentation for oplysningerne i ESPD'et vedrørende økonomisk og finansiel formåen
skal tilbudsgiver fremlægge, enten:
— Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af,
hvor den i ESPD'et oplyste samlede omsætning specifikt fremgår,
eller
— Revisorpåtegnet erklæring hvoraf det fremgår, at den i ESPD'et oplyste samlede
omsætning er korrekt.
Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne
afgives for hver af de økonomiske aktører i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på
andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en
underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i
relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3).
Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele
kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.
Der stilles følgende minimumskrav til tilbudsgivers teknisk og faglig kapacitet:
— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal oplyse 3 referencer på leverancer af
tilsvarende produkter svarende til sortimentet på den delaftale som tilbudsgiver byder ind
på, og at referencerne skal være udført i perioden 1.2.2014 til 31.1.2017. For hver reference
skal der oplyses antal leveringsadresser og omsætning. Omsætningen skal for hver reference
udgøre minimum 2 % af delaftalens estimerede årlige omsætning, jf. de årlige omsætningstal
som fremgår af tabellen nedenfor.
Der vil ikke ske en evaluering af referencerne, men alene et konditionscheck af, om de lever
op til de anførte minimumskrav.
Delaftale: Estimeret årlig omsætning i DKK:
Delaftale 1: Filtre og filtertilbehør 4 833 000
Delaftale 2: Pipettering og pipettespidser 16 762 000
Delaftale 3: Prøverør, mikrorør 5 759 000
Delaftale 4: Diverse glas, plast- og porcelænsprodukter 9 542 000
Delaftale 5: Celledyrkning, plader og tilbehør 5 129 000
Delaftale 6: Mikrobiologi 1 917 000
Delaftale 7: Vials og tilbehør 3 614 000
Delaftale 8: Værnemidler og aftørring 1 558 000
Delaftale 9: Opbevaring, hurtig tests, papir, poser, tape og andre forbrugsvarer til
laboratorier 1 862 000
Delaftale 10: Sprøjter, kanyler og slanger med tilbehør 1 748 000
Delaftale 11: Handsker 5 428 000.
Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C, jf.
udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2. om ESPD
Såfremt tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders tekniske og
faglige formåen henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og
udbudsbetingelsernes punkt 9.2.3 om støtteerklæring.
Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium)
henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og udbudsbetingelsernes punkt 9.4.
Opfylder tilbudsgiver ikke ovenstående krav til teknisk og faglig formåen, på de delaftaler
som tilbudsgiver byder ind på, vil tilbudsgivers tilbud ikke blive taget i betragtning ved
tildelingen af de pågældende delaftaler.
Som dokumentation for at oplysningerne i ESPD'et vedrørende teknisk og faglig formåen skal
tilbudsgiver fremlægge, enten:
— En erklæring om at det i ESPD anførte om de oplyste referencer er korrekt, underskrevet af
en tegningsberettiget hos tilbudsgiveren
eller
— En erklæring fra hver reference om at det i ESPD'et anførte om referencen er korrekt,
underskrevet af en tegningsberettiget hos referencen.
Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne
afgives for hver af de økonomiske aktører i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på
andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en
underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Vederlæggelse sker som nærmere bestemt i rammeaftalen. Det kan oplyses, at leverandøren
skal opkræve vederlag ved elektronisk fakturering, der overholder reglerne i bekendtgørelse
af lov nr. 798 af 28.6.2007 om offentlige betalinger mv. med senere ændringer, samt
bekendtgørelse af lov nr. 354 af den 26.3.2010 om information i og transport af OIOUBL
elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder.
Lovbekendtgørelserne kan hentes på www.retsinfo.dk
En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal påtage sig at hæfte
solidarisk, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til
SKI.
Der gøres opmærksom på at rammeaftalens bilag V, der indeholder SKI's CSR krav, vil være
gældende i hele rammeaftalens løbetid.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/04/2017
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 03/04/2017
Miestny čas: 13:01
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som
angivet i udbudslovens §§ 135 og 136. Samme må endvidere ikke være omfattet af den
frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.
Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.
Ad II.1.5) og II.2.6): Fsva. det anførte beløb bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug
over 4 år opgjort på baggrund af kundernes forventede forbrug. Leverandørerne vil ikke
kunne støtte ret på disse tal, men bærer fuldt ud den kommercielle risiko i såvel opadgående
som nedadgående retning.
Ad II.2.7): Den anførte varighed af kontrakten er fra rammeaftalens ikrafttræden, jf.
rammeaftalens punkt herom.
Ad III.2.2): En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive
tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om
karteldannelse.
Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens §
159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Ad IV.1.3: Tildeling af rammeaftalen vil ske til de 3 tilbudsgivere pr. delaftale, som har
afgivet de 3 tilbud, der er identificeret som de økonomisk mest fordelagtige i henhold til
tildelingskriteriet »bedste forhold mellem pris og kvalitet«.
Elektronisk fælles europæisk udbudsdokument (ESPD):
Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud udfylde en elektroniske version af
ESPD — kaldet eESPD. For information om udfyldelse og indsendelse af eESPD henvises til
udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2. I øvrigt henvises til udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og
punkt 16.
Udbudssystemet Ethics:
Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics.
Adgangen til Ethics sker via SKI's hjemmeside www.ski.dk Her findes der i bunden af siden
overskriften »For leverandører« et link til Ethics. I udbudsoversigten skal klikkes på ikonet til
venstre for det udbud/udbudssystem du ønsker at få adgang til. På denne side klikkes på
det grønne ikon ud for den pågældende rammeaftale. Der er fri, direkte og fuld elektronisk
adgang til udbudsmaterialet.
Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på »Tilmeld
eksisterende bruger«. Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal
anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra ETHICS. Såfremt signaturen
er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter
login.
Har man ikke i forvejen en bruger, sker tilmelding ved at klikke på »Opret og tilmeld ny
bruger«. Herefter får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket,
aktiveres man som bruger, og vil automatisk blive tilmeldt. Er den oprettede bruger
underskriftsberettiget, vil man, efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal
anvendes til signering (Vær opmærksom på, at mailene indeholdende aktiveringslink og
signatur i nogle tilfælde kan ende i ens spamfilter).
Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium),
skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og indsende tilbud og
de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.
SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i Ethics, der vises online, er den gældende
tidsangivelse for rettidig modtaget tilbud. Når tilbudsgiver uploader
ansøgningsdokumenterne og signerer følgeskrivelsen, registreres denne tid på alle de
uploadede dokumenter. Det bemærkes at det ikke er muligt at uploade yderligere
dokumenter i Ethics efter tilbudsfristens udløb i henhold til servertiden i Ethics.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI
har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de
berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af
12.5.2010 med senere ændringer).
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er
indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde hvor
klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der
begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1, jf. §
6, stk. 4.
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på:
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715100
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/03/2017
106/2017
Dánsko-Frederikshavn: Bionafta
2017/S 044-080143
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Frederikshavn Kommune
29189498
Rådhus Allé 100
Frederikshavn
9900
Dánsko
Kontaktná osoba: Linda Steengaard
Telefón: +45 98458613
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK050
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.frederikshavn.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
www.frederikshavn.dk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
www.frederikshavn.dk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Levering af brændstof til Frederikshavn kommunes egne tankanlæg.
Referenčné číslo: EMN-2016-02517
II.1.2)Hlavný kód CPV
09134230
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Levering af benzin og diesel til Frederikshavn Kommunes egne tankanlæg — i Skagen og i
Frederikshavn byer.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09132300
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK05
II.2.4)Opis obstarávania:
Levering af benzin og diesel til Frederikshavn Kommunes egne tankanlæg — i Skagen og
Frederikshavn byer.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse 2 x 12 måneder.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/04/2017
Miestny čas: 12:00
Miesto:
Frederikshavn Kommune.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Der vil ikke være adgang til åbning af tilbuddene.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
Internetová adresa:http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
Internetová adresa:www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/03/2017
107/2017
Dánsko-Aabenraa: Zdravotnícke vybavenie
2017/S 044-080134
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Aabenraa Kommune
29189854
Skelbækvej 2
Aabenraa
6200
Dánsko
Kontaktná osoba: Gudrun Beate Dallmann Larsen
Telefón: +45 73767073
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK032
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.aabenraa.dk
I.1)Názov a adresy
Tønder Kommune
29189781
Wegners Plads 2
Tønder
6270
Dánsko
Kontaktná osoba: Christina Olesen
Telefón: +45 74929072
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK032
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.toender.dk
I.1)Názov a adresy
Haderslev Kommune
29189757
Gåskærgade 26-28
Haderslev
6100
Dánsko
Kontaktná osoba: Ole Andresen
Telefón: +45 73767073
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK032
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.haderslev.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://www.aabenraa.dk/erhverv/udbud-og-licitationer/aktuelle-udbud
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Plejesenge og madrasser.
Referenčné číslo: 16/41312
II.1.2)Hlavný kód CPV
33100000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Levering af plejesenge og madrasser til Sydjysk Udbuds Samarbejde.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 439 600.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Delaftale 1a: Elektrisk indstillelig plejeseng, standard ISO 18 12 10 -30 og Delaftale 1b:
Elektrisk plejeseng, bred ISO 18 12 30 -30
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33192130
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Haderslev Kommune.
II.2.4)Opis obstarávania:
Levering af plejesenge.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalitet/funktionalitet / Relatívna váha: 55
Cena - Relatívna váha: 45
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 844 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Trykfordelende skummadras, helmadras min. sårstadie 1 inkl. tilbehør/reservedele til do. og
Trykfordelende skummadras, helmadras sårstadie 1, bred inkl. tilbehør/reservedele til do.
Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33196100
33196200
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Haderslev Kommune.
II.2.4)Opis obstarávania:
Levering af trykfordelende skummadras, helmadras min. sårstadie 1 til Sydjysk Udbuds
Samarbejde.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalitet/funktionalitet / Relatívna váha: 55
Cena - Relatívna váha: 45
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 772 800.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Trykfordelende helmadras min. sårstadie 2 inkl. tilbehør/reservedele til do. og
Trykfordelende helmadras sårstadie 2, bred inkl. tilbehør/reservedele til do.
Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33196100
33196200
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Haderslev Kommune.
II.2.4)Opis obstarávania:
Levering af trykfordelende helmadras min. sårstadie 2 til Sydjysk Udbuds Samarbejde.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalitet/funktionalitet / Relatívna váha: 55
Cena - Relatívna váha: 45
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 381 200.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Trykaflastende luftmadras, dynamisk topmadras inkl. tilbehør/reservedele til do. og
Trykaflastende luftmadras dynamisk topmadras, bred inkl. tilbehør/reservedele til do.
Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33196100
33196200
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Haderslev Kommune.
II.2.4)Opis obstarávania:
Levering af trykaflastende luftmadras, dynamisk topmadras til Sydjysk Udbuds Samarbejde.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalitet/funktionalitet / Relatívna váha: 55
Cena - Relatívna váha: 45
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 838 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Trykaflastende luftmadras, dynamisk helmadras inkl. tilbehør/reservedele til do. og
Trykaflastende luftmadras dynamisk helmadras, bred inkl. tilbehør/reservedele til do.
Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33196100
33196200
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Haderslev Kommune.
II.2.4)Opis obstarávania:
Levering af trykaflastende luftmadras, dynamisk helmadras til Sydjysk Udbuds Samarbejde.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalitet/funktionalitet / Relatívna váha: 55
Cena - Relatívna váha: 45
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 603 600.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/04/2017
Miestny čas: 12:30
Miesto:
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Gudrun Beate Dallmann Larsen.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/03/2017
108/2017
Dánsko-Valby: Stavebné práce
2017/S 044-079920
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Práce
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Bygningsstyrelsen
58182516
Carl Jacobsens Vej 39
Valby
2500
Dánsko
Kontaktná osoba: Hanne Alrø
Telefón: +45 41701186
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK0
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bygst.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://www.rib-software.dk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
https://www.rib-software.dk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych
útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: statsligt byggeri
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Statens Naturhistoriske Museum (SNM).
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:
Bekendtgørelsen vedrører udbuddet af en hovedentreprise for Statens Naturhistoriske
Museum.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45200000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Statens Naturhistoriske Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K.
II.2.4)Opis obstarávania:
Bekendtgørelsen vedrører udbuddet af en hovedentreprise for Statens Naturhistoriske
Museum som udgør et areal på ca. 30 000 m². I 2004 sammenlagde Københavns Universitet
(KU) de 4 eksisterende naturhistoriske museer; Zoologisk Museum, Botanisk Museum,
Geologisk Museum og Botanisk Have til »Statens naturhistoriske Museum« (SNM). Formålet
med et nyt naturhistorisk museum er at styrke den tværfaglige formidling inden for det
naturvidenskabelige område. Det nye museum skal etableres som en kombination af det
eksisterende Sølvtorvskompleks der ombygges og nybyggeri bl.a. udstillingsfaciliteter og
magasiner der primært placeres under terræn. Projektet indeholder både udstilling,
magasiner til museets samlinger, forskningsfaciliteter, undervisningsfaciliteter samt
administration. Udstillingen og magasiner er placeret under terræn i nybyggeri, medens de
øvrige funktioner indrettes i de eksisterende bygninger. Der vil være en
projektoptimeringsperiode med leverandør- og samprojektering for at skabe rammerne for
et gennemarbejdet og bygbart projektmateriale, hvor risici er afdækkede og håndteret
således også den leverandørspecifikke projektering. Der vil være en exitmulighed herefter.
Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/11/2017
Koniec: 01/11/2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 3
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Begrænsning af ansøger, der opfordres til at afgive tilbud, sker på vurderingen af de egnede
ansøgere.
Bygningsstyrelsen vil ud fra en helhedsvurdering lægge vægt på kvaliteten og relevansen af
de under pkt. III.1.3) nævnte referencer i forhold til den udbudte opgave.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Der henvises til udbudsmaterialet.
Ansøgere skal udfylde og indsende en ESPD.
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Den økonomiske aktør skal udfylde og aflevere ESPD'et som afleveringskrav nr. 1.
Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet
af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i §
137, stk. 1, nr. 1-7 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde. Der henvises i det hele til ESPD'et
hvor ansøger skal oplyse hvorvidt de er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte
grunde.
Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere
tilbudsgivere sammen i et konsortium skal hver tilbudsgiver i konsortiet vedlægge en
individuel ESPD. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske/finansielle
formåen og/eller teknisk/faglige formåen skal hver enkelt af disse vedlægge en individuel
ESPD.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Den økonomiske aktør skal udfylde følgende i del IV, afsnit B i ESPD'et:
— Øvrige økonomiske og finansielle krav:
Ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.
Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de
tilgængelige disponible regnskabsår.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Den økonomiske aktørs egenkapital skal være positiv i hvert af de 3 seneste, disponible
regnskabsår. Såfremt den økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører
(f.eks. konsortium), skal samtlige deltagere opfylde kravet om positiv egenkapital i hvert af
de 3 seneste, disponible regnskabsår.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ansøgeren skal i ESPD'ets del II, afsnit D oplyse, om ansøgeren har til hensigt at give en del
af kontrakten i underleverance til tredjemand. Hvis ja, og såfremt de kendes, skal ansøgeren
angive de foreslåede underleverandører.
Ansøgeren skal udfylde følgende i ESPD'et, del IV, litra C:
— ansøgeren skal levere en referenceliste liste over de væsentligste bygge- og
anlægsopgaver, der er udført indenfor de seneste 5 år inden ansøgningsfristens udløb
indenfor følgende kategorier:
a) udførelse af byggegrube, komplekse installationer, høje indeklimakrav og/eller
laboratorier
b) byggeri, hvor ansøgeren har deltaget aktivt, og/eller været ansvarlig for, koordinering af
samprojektering og/eller leverandørprojektering
c) byggeri, hvor ansøgeren har projekteret og forestået udførelsen af komplekse
stålkonstruktioner og teknisk komplicerede anlæg.
Idet ESPD'et ikke levner tilstrækkelig plads til referencer kan referencerne fremsendes i et
særskilt dokument, som supplerende fil i RIB.
Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen (f.eks. en underleverandør),
skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over den pågældendes ressourcer under et
eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring), jf. Udbudslovens § 144, stk.
2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse. Det
vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden Bygningsstyrelsens
forudgående skriftlige tilladelse.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Ansøgeren skal anvise mindst 1 referencer for hver af de ovennævnte kategorier under a) b)
c). Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen (f.eks. en underleverandør),
skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over den pågældende ressourcer under et
eventuelt kontraktforløb, jf. udbudslovens § 144, stk. 2 — det vil ikke være muligt at
udskifte den pågældende underleverandør uden BYGSTs forudgående skriftlige tilladelse.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Súťažné konanie s rokovaním
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.5)Informácie o rokovaní
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez
vykonania rokovaní
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/03/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 5 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen RIB, (tidligere Byggeweb). Dette
medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene
kan ske via RIB. Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeweb Udbud kan rettes til RIB A/S,
tlf. 32245250, [email protected] i RIB er TN013351.
Har ansøgeren allerede et RIB login:
1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »login« og følg vejledningen
2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder
3. I »Personligt område« vælg boksen »Søg efter udbud«
4. Indtast RIB udbudsnummer TN013351 og tryk »søg«
5. Udbuddet »Prækvalifikation — Statens Naturhistoriske Museum« fremkommer, og vælg
»OK«
6. Åbn udbuddet ved at vælge »rib-software udbud« og udbudsnavn » Prækvalifikation —
Statens Naturhistoriske Museum« i oversigten
7. Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning
om prækvalifikation.
Mangler du et RIB login:
1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Udbud« og følg vejledningen
2. Vælg »Ny bruger« og følg vejledning.
Har du mistet dine personlige brugerkoder:
1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Login«, og tryk »Glemt
brugernavn/password?«og følg vejledning.
Support:
Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib
support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller [email protected]
Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor
afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for
konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.
Udbudsportal og aflevering:
Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.
Ansøges der som et konsortie, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en
del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger en
repræsentant, som uploader materiale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller.
lign.
ESPD:
Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB.
Ansøgeren skal downloade ESPD'et (Xml-fil) i RIB. Xml-filen kan kun åbnes via eESPDhjemmesiden(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger
skal man først vælge »Jeg er en økonomisk aktør«, og dernæst »Importere ESPD«. Herefter
uploader man xml-filen som afleveringskrav 1, der udgør ordregiverens ESPD, som
ansøgeren har downloadet i RIB. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at
dobbeltklikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af
ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning »Det elektroniske ESPD —
sådan virker det:
http://www.kfst.dk/Indhold%20KFST/Publikationer/Dansk/2016/20160916%20ESPD%20%20
saadan%20virker%20det
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet inden 20
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor BYGST har afsendt en underretning til
berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen angiver en
kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45
dage fra dagen efter, at BYGST har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions
Tidende om, at der er indgået kontrakt.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/03/2017
109/2017
Dánsko-Frederiksberg: Stavebné práce
2017/S 044-079909
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Práce
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
DAB
55775214
Finsensvej 33
Frederiksberg
2000
Dánsko
Kontaktná osoba: Klaus Freddi Juelshøj
Telefón: +45 77320435
E-mail: [email protected]
Fax: +45 77320001
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.dabbolig.dk/
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yagxksidjr.
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yagxksidjr.
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k
dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne
na: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yagxksidjr.
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Bývanie a občianska vybavenosť
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Højbjerg Vænge etape 1 O,P,R.
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:
Der gennemføres en Helhedsplan i afdeling Højbjerg Vænge, som er opdelt i 3 etaper, etape 1, 2 og
3.
Etape 1, O,P,R. udbydes i denne bekendtgørelse, arbejderne omhandler:
Nye tag, facader og vinduer, etablering af nyt decentralt ventilationsanlæg, indvendig ombygninger
som medføre sammenlægning af lejemål, modernisering, etablering af tilgængelighed/elevator.
I forbindelse med indvendige arbejder genhuses beboerne i bygge perioden.
Der udføres samtidig en opretning af de udvendige arealer, hvor der etableres nedgravet affalds
container.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 17 600 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Byggepladsarbejder
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45200000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Herlev Bygade 50
Herlevgårdsvej 11-31
Sandbyvej 1-49 og 38-48
Højbjerg Vænge 1-41
Vindeby Vej 22-62
2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
Byggepladsarbejder udbydes for hele byggeperioden for etape 1, 2 og 3
Etablering af byggeplads samt drifts af byggepladsen i helle byggeperioden.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Udvælgelseskriterier:
Reference
Organisation
Proces, logistik og kvalitetsstyring
Tidsplansstyring.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Nedbrydning- og saneringsarbejder
Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45110000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
Nedbrydningsarbejder samt saneringsarbejder i forbindelse med miljøarbejder.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Udvælgelseskriterier:
Referencer
Organisation
Proces, Logistik og Kvalitetsstyring
Tidsplanstyring.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Jord-, kloak og betonarbjeder
Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45262210
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38, 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
Jord-, kloak og betonarbejde, der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Udvælgelseskriterier:
Referencer
Organisation
Proces, logistik og kvalitetsstyring
Tidsplansstyring.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Murerarbejder
Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45262500
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38, 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
Murerarbejder omhandler, der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Udvælgelseskriterier:
Referencer
Organisation
Proces, logistik og kvalitetsstyring
Tidsplansstyring.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Belægnings- og gartnerarbejder.
Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45236000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38, 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
Belægnings- og gartnerarbejder omhandler: der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udvendige tømrerarbejder.
Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45262600
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38, 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
Udvendige tømrerarbejder omhandler: Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Tagdækningsarbejder
Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45261210
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38, 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
Tagdækningsarbejder omfatter: Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Udvælgelseskriterier:
Referencer
Organisation
Proces, logistik og kvalitetsstyring
Tidsplansstyring.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Stålarbejder
Časť č.: 8
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45262420
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38, 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
Stålarbejder omhandler: Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Indvendige tømrer og snedkerarbejder.
Časť č.: 9
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45421000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38, 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
Indvendige tømrer og snedkerarbejder omhandler: Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Udvælgelseskriterier:
Referencer
Organisation
Proces, logistik og kvalitetsstyring
Tidsplansstyring.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Inventerarbejder
Časť č.: 10
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45421151
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38, 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
Inventararbejder omhandler: Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Udvælgelseskriterier:
Referencer
Organisation
Proces, logistik og kvalitetsstyring
Tidsplansstyring.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Malerarbejder
Časť č.: 11
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45442100
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38, 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
Malerarbejder omhandler: Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Udvælgelseskriterier:
Referencer
Organisation
Proces, logistik og kvalitetsstyring
Tidsplansstyring.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Blikkenslagerarbejder
Časť č.: 12
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45332000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38, 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
Blikkenslager arbejder omhandler: Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Udvælgelseskriterier:
Referencer
Organisation
Proces, logistik og kvalitetsstyring
Tidsplansstyring.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
VVS- arbejder.
Časť č.: 13
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45332200
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38, 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
VVS- arbejder omhandler: Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Udvælgelseskriterier:
Referencer
Organisation
Proces, logistik og kvalitetsstyring
Tidsplansstyring.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Ventilationsarbejder.
Časť č.: 14
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45331210
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38, 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
Ventilationsarbejder omhandler: Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Udvælgelseskriterier:
Referencer
Organisation
Proces, logistik og kvalitetsstyring
Tidsplansstyring.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
EL-arbejder.
Časť č.: 15
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45310000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sandbyvej 15-38, 2730 Herlev.
II.2.4)Opis obstarávania:
EL-arbejder omhandler: Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Forlængelse af tidsplan i forbindelse myndighedsbehandling af skema B eller vejrlig eller lignende.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Udvælgelseskriterier:
Referencer
Organisation
Proces, logistik og kvalitetsstyring
Tidsplansstyring.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Ansøgere om prækvalifikation skal anvende Det Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) til
indgivelse af ansøgning. Skabelon til ESPD forefindes på Ibinder.
For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD, henvises der til relevant vejledning fra Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen: http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD
Udfyldelse sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon via:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=da
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/04/2017
Miestny čas: 12:01
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 03/05/2017
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
— Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller
tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage
regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.
— Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens
afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45
kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EUTidende om indgåelse af kontrakt.
— Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen
på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/03/2017
110/2017
Dánsko-Ballerup: Navigačné zariadenia
2017/S 043-079491
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1
Kontaktná osoba: Daniel Boye Lassen
2750 Ballerup
Dánsko
Telefón: +45 72571116
E-mail: [email protected]
Internetová adresa (internetové adresy):
Elektronický prístup k informáciám: http://permalink.mercell.com/66092081.aspx
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť:
http://permalink.mercell.com/66092081.aspx
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
Dánsko
E-mail: [email protected]
Internetová adresa: http://permalink.mercell.com/66092081.aspx
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický
nákupný systém) možno získať na adrese: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
Dánsko
E-mail: [email protected]
Internetová adresa: http://permalink.mercell.com/66092081.aspx
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
5000 Odense C
Dánsko
E-mail: [email protected]
Internetová adresa: http://permalink.mercell.com/66092081.aspx
Oddiel II: Predmet zákazky
II.1)Opis
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
34933000, 34700000, 35610000, 35700000, 35710000
Opis
Navigačné zariadenia .
Lietadlá a kozmické lode .
Vojenské lietadlá .
Vojenské elektronické systémy .
Veliace, riadiace, komunikačné a počítačové systémy .
Oddiel IV: Postup
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo
informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
31.3.2017 - 13:00
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
angličtina.
111/2017
Dánsko-Vodskov: Výstavba elektrární a teplární
2017/S 043-079143
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia
Tovary
Smernica 2014/25/EÚ
Oddiel I: Obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Aalborg Varrne A/S
29189420
Nefovej 50
Vodskov
9310
Dánsko
Kontaktná osoba: Keld Kruse
Telefón: +45 25204871
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK050
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.aalborgvarme.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Rambøll Danmark A/S
35128417
Prinsensgade 11
Aalborg
9000
Dánsko
Kontaktná osoba: Jens Peter Christensen
Telefón: +45 51613333
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK050
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ramboll.dk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.6)Hlavná činnosť
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Aalborg Varme — Etablering af el-kedelanlæg.
II.1.2)Hlavný kód CPV
45251000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Design, levering, installation og idriftsættelse af et 25 MW el-kedel anlæg hos Aalborg
Varme. El-kedlen placeres i en eksisterende bygning på Nordjyllandsværket, Nefovej 50,
9310 Vodskov, og installeres som en integreret del af Nordjyllandsværket. Udbuddet
gennemføres som et udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45251250
09300000
44160000
42515000
71320000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK050
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nefovej 50, 9310 Vodskov.
II.2.4)Opis obstarávania:
Aalborg Varme (AFF) ønsker at etablere en el-kedel på Nordjyllandsværket til produktion af
fjernvarme i spidslast situationer. Anlægget skal desuden kunne levere systemydelser til elnettet.
Arbejdet indeholder indkøb, design, levering, montage og idriftsættelse af et el-kedelanlæg
til Aalborg Varme installeret på Nordjyllandsværket.
— Leverancen omfatter 1 (ét) elektrisk varmtvandskedelanlæg omfattede alt nødvendigt
hjælpeudstyr for drift og overførsel af varmen til fjernvarmesystemet.
— El-kedel med tilhørende hjælpeudstyr placeres i eksisterende bygning for nødgenerator
anlæg som rømmes for eksisterende udstyr til formålet.
— Leverancen omfatter tilslutning af kedelanlægget til det eksisterende fjernvarmesystem
samt tilslutning til bygherrens hjælpe- og forsyningssystemer.
Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af
tilbud: Entreprenører,der ønsker at deltage skal først ansøge om prækvalifikation. De
prækvalificerede tilbudsgivere afgiver herefter første forhandlingstilbud, deltager i
individuelle forhandlingsmøder, og afgiver herefter endeligt tilbud. Ordregiver forbeholder
sig ret til at justere processen med yderligere forhandlingstilbud og/eller
forhandlingsrunder, jf. udbudsbetingelserne. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele
kontrakt på baggrund af indledende tilbud. Kontraktens varighed er indtil arbejder i henhold
til kontrakt er afleveret og godkendt.
Kontrakten er omfattet af en uddannelses- og lærlingeklausul.
Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i udbuddet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Kontrakten er gældende indtil el-kedelanlæg med videre i henhold til kontrakt er afleveret
og godkendt.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 4
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Hvis der indkommer flere egnede ansøgere end de ønskede 4, jf. ovenfor, vil ordregiver ved
udvælgelsen af de 4 ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, ud fra et sagligt og objektivt
skøn, lægge vægt på de økonomiske og tekniske oplysninger, som beskrevet under pkt.
III.1.2) og III.1.3), ved en vurdering af:
— De bedste og mest relevante tilsvarende referencer vurderet på grundlag af de i ESPDdokumentet angivne referencer, med særlig vægt på referencer angående design, levering,
montage og idriftsættelse af et el-kedelanlæg.
— Den bedste økonomiske kapacitet, vurderet på baggrund af ansøgers omsætning og
resultat efter skat, som angivet i ESPD-dokumentet.
Referencer vægter mere end omsætning og resultat efter skat.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Tilbud på kedel som kan øges til 35 MW. Tilbud på alternativ veksler.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et »fælles europæisk
udbudsdokument« (også kaldet »ESPD-dokumentet«), hvori ansøger skal afgive erklæringer
om, hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i:
— Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i
kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde mv.),
erklæringerne herom skal også omfatte, hvorvidt medlemmer af ansøgers bestyrelse,
direktion mv. er omfattet af disse udelukkelsesgrunde, jf. § 135, stk. 2, og
— Udbudslovens § 136, nr. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter,
konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og
— Udbudslovens § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 7 (ubetalt, forfalden gæld til offentlige
myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger), og
— Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling,
rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer)
Erklæringerne SKAL afgives i ESPD-dokumentet. Ordregiver kan ikke tage erklæringer i
betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD-dokumentet. Der er i
udbudsmaterialet vedlagt vejledning til udfyldelse af ESPD fra Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen fra september 2016.
Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i
sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD-dokument, som omfatter ovennævnte
erklæringer.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller
teknisk/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder indenfor samme koncern,
herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge
et særskilt ESPD-dokument som omfatter ovennævnte erklæringer.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et »fælles europæisk
udbudsdokument« (også kaldet »ESPD-dokumentet«), hvori ansøger skal afgive erklæringer
om følgende forhold:
— Ansøgers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår (afhængigt af,
hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed) (Omsætning angives i ESPD'ens
Del IV B Samlet årsomsætning).
— Ansøgers resultat efter skat i de 3 seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår
ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed) (Resultat angives i ESPD'ens Del IV B
Finansielle nøgletal).
Ved anmodning fra konsortier og anmodning med underleverandører:
Der vil ved vurdering af omsætning og resultat efter skat, ikke ske en sammenligning af
enten konsortiedeltagernes eller hovedleverandøren eller dennes underleverandørs
økonomiske tal med henblik på at beregne en gennemsnitlig omsætning og/eller et
gennemsnitligt resultat efter skat for konsortiet i sin helhed/ hovedleverandøren og
underleverandøren samlet.
Vurderingen vil derimod ske på basis af dels en vurdering af den enkelte konsortiedeltager,
dels konsortiet i sin helhed. Vurderingen af hovedleverandøren og dennes underleverandør
vil ske ved en vurdering dels af hovedleverandøren og underleverandøren og disse samlet
set.
Erklæringerne skal afgives i ESPD-dokumentet. Ordregiver kan ikke tage erklæringer i
betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD-dokumentet. Der er i
udbudsmaterialet vedlagt vejledning til udfyldelse af ESPD fra Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen fra september 2016.
Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i
sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD-dokument, som omfatter ovennævnte
erklæringer.
Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen (f.eks. enheder
indenfor samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt
af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD-dokument som omfatter ovennævnte
erklæringer. Bemærk, at det kræves, at den pågældende enhed hæfter solidarisk med
ansøgeren for kontraktens gennemførelse, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 79, stk.
2.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
— Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et »fælles
europæisk udbudsdokument« (også kaldet »ESPD-dokumentet«), hvori ansøger skal afgive
erklæringer om følgende forhold:
— Liste med de 5 mest relevante og betydeligste tilsvarende arbejder, som ansøger har
udført indenfor de seneste 7 år. Der lægges vægt på erfaring med design, levering, montage
og idriftsættelse af et el-kedelanlæg (jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.9)), hvorfor dette
bør fremgå af referencerne. Der gøres særligt opmærksomhed på, at ansøger ved
udfyldelsen af sine referencer i ESPD-dokumentet skal sørge for, at beskrivelsen af de
enkelte referencer er fyldig og fyldestgørende, således at ordregiver kan vurdere, i hvilket
omfang referencerne er udtryk for tilsvarende arbejder. Hver reference bør indeholde
følgende:
— Kundens navn angives under »Modtagere«
— Kontaktperson ved kunden, inkl. dennes kontaktoplysninger. Angives under »Modtagere«.
— Tidspunkt for opgavens udførelse. Angives under »Start og End Date«.
— Opgavens værdi (beløb for kontraktsum). Angives under »Beløb«.
— Udførlig beskrivelse af opgavens art og omfang. Der lægges vægt på erfaring med design,
levering, montage og idriftsættelse af et el-kedelanlæg, samt udrykningstid iht.
serviceaftale, hvorfor dette bør fremgå af referencerne. Angives under »Beskrivelse«.
— Erklæringerne skal afgives i ESPD-dokumentet. Referencerne kan yderligere afleveres som
pdf-dokumenter og ved uoverensstemmelser er det ESPD'en, der har forrang. Ordregiver kan
ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD-dokumentet.
Der er i udbudsmaterialet vedlagt en vejledning til udfyldelse af ESPD fra Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen fra september 2016.
— Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i
sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD-dokument, som omfatter ovennævnte
erklæringer.
— Hvis ansøger baserer sig på andre enheders teknisk/faglige formåen (f.eks. enheder
indenfor samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt
af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD- dokument som omfatter ovennævnte
erklæringer.
— Bemærk, hvis ansøger baserer sig på en anden enheds uddannelsesmæssige og faglige
kvalifikationer, eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af bygge- og
anlægsarbejdet, skal de konkrete dele af bygge- og anlægsarbejdet udføres af den enhed,
som ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer sig på, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art.
79, stk. 2. Det bør derfor angives klart i anmodningen, hvilken teknisk og faglig formåen,
underleverandøren stiller til rådighed.
III.1.4)Objektívne pravidlá a kritériá účasti
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.1.6)Požadované zábezpeky a záruky:
Krav til sikkerhedsstillelse og garantier fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.7)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné
ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.8)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá
zákazka:
Der kræves ingen retlig form. Såfremt ansøgning indgives af en sammenslutning af
økonomiske aktører (konsortium), skal konsortiet påtage sig solidarisk hæftelse og udpege
en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere, som Aalborg Varme A/S
med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå kontrakt med.
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
A) Fristen i pkt. IV.2.2) er fristen for modtagelse af anmodning om prækvalifikation. Fristen
for modtagelse af Tilbud, fremgår af udbudsmaterialet.
B) Hver ansøger kan alene indsende 1 anmodning om prækvalifikation.
C) Udbudsmaterialet er stillet frit, direkte og elektronisk til rådighed på https://www.ribsoftware.dk/udbudsportal/ , byggeweb nr. TN870920. For download af materialet gøres
følgende:
— Klik på det ønskede udbudsnavn
— Følg vejledningen på skærmen.
D) Anmodning om prækvalifikation indsendes via Byggeweb. Vejledning er vedlagt
udbudsmaterialet.
E) Bemærk, at udbudsmaterialet indeholder en vejledning til udfyldelse af ESPD som er en
kopi af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning fra september 2016.
F) Til udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.1): En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i
udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven §§ 135-136
finder anvendelse, med mindre Udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke
ansøgeren (jf. herunder lovens § 138).
G) Til udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1): Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i
udbudsproceduren anmode ansøger om at fremlægge (endelig) dokumentation for de
forhold, der er blevet erklæret i ESPD-dokumentet, jf. Udbudslovens § 151, stk. 2.
Dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde, der ved ordregivers anmodning, skal
fremsendes til ordregiver, fremgår af udbudsbetingelserne. Ordregiver kan endvidere
anmode ansøger om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. Den efterspurgte
dokumentation skal fremsendes inden en kortere tidsfrist, der fastsættes af ordregiver.
Ordregiver skal udelukke en ansøger, hvis ansøger afgiver groft urigtige oplysninger, har
tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter.
H) Såfremt ansøgning indgives af en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium),
skal konsortiet påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de
solidarisk hæftende deltagere, som Aalborg Varme A/S med bindende virkning for
sammenslutningen kan indgå entrepriseaftale med.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 72405708
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Der gælder visse lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud, jf.
lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.
Senest samtidigt med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til
Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor
ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet
prækvalificeret.
Klage over udbud, der ikke vedrører prækvalifikationen, skal være indgivet til Klagenævnet
for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse
i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen
regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 41715100
Internetová adresa:www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/02/2017
112/2017
Dánsko-Nyborg: Zariadenie ihrísk
2017/S 043-078273
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Nyborg Kommune
74094511
Torvet 1
Nyborg
5800
Dánsko
Kontaktná osoba: Cecilie Lindegaard Hansen
Telefón: +45 63337728
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK031
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://permalink.mercell.com/66097063.aspx
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.nyborg.dk/
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://permalink.mercell.com/66097063.aspx
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK031
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://permalink.mercell.com/66097063.aspx
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
http://permalink.mercell.com/66097063.aspx
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Dynamisk indkøbssystem til indkøb af udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr.
II.1.2)Hlavný kód CPV
37535200
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Nyborg kommune ønsker at etablere et dynamisk indkøbssystem for køb af udendørs lege-,
fitness- og aktivitetsudstyr til kommunens afdelinger og institutioner.
Nyborg Kommune har pr. 1.1.2017 32 142 indbyggere, hvoraf 18,8 % er i aldersgruppen 017 år. Kommunen har 4 folkeskoler fordelt på 7 matrikler samt 14 daginstitutioner, hvoraf
11 er integrerede institutioner.
Kommunen har et areal på 277 km², og ca. 35 offentlige legepladser.
Tryk her http://permalink.mercell.com/66097063.aspx
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
43325000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nyborg Kommune.
II.2.4)Opis obstarávania:
Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til etablering af et dynamisk
indkøbssystem, hvor alle potentielle leverandører til en hver tid i det dynamiske
indkøbssystems løbetid, kan byde ind på 1 eller flere kategorier. Det dynamiske
indkøbssystem vil løbe fra 19.4.2017, og gælder foreløbig ind til 30.4.2021.
Ordregiver kan til enhver tid med et varsel på 3 måneder opsige det dynamiske
indkøbssystem.
På skole- og dagtilbudsområdet er der i 2017 bevilliget ca. 1 500 000 DKK ekskl. moms til
renovering af legepladser. Derudover er der bevilliget ca. 500 000 DKK til kommunens
offentlige legepladser. Det forventes, at der i kommende budget afsættes 2 000 000 DKK
årligt i perioden 2018-2020 til legepladser i kommunen.
Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give
anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig således ikke ud over det faktuelle behov.
Nærværende udbud omfatter levering af Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr til
Nyborg Kommune. Udbuddet er opdelt i 5 kategorier. Kategorierne er nærmere beskrevet i
afsnit 2.3 Kategorier. Kravspecifikationen for de af udbuddet omfattede produkter fremgår
af udbudsmaterialets afsnit 3. Kravspecifikation.
Det er ordregivers forventning at størstedelen af kontraktens omsætning vil ligge under
kategori 1 — Totalentrepriser.
Leverings- og betalingsforpligtelser fremgår af bilag 1 Leveringskontrakt.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 19/04/2017
Koniec: 30/04/2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Dynamisk indkøbssystem.
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 33307799
Internetová adresa:http://www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på
www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden
20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en
underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis
underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de
berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af
konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet
en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2
stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren
skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om,
hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen
ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres
opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 41715100
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/02/2017
113/2017
Dánsko-Kodaň: Farmaceutické výrobky
2017/S 043-078237
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Amgros I/S
14479880
Dampfærgevej 22
København Ø
2100
Dánsko
Kontaktná osoba: Flemming Sonne
Telefón: +45 88713000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 88713008
Kód NUTS: DK0
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.amgros.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://levportal.amgros.dk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
https://levportal.amgros.dk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Amgros 2017-1.162.a.
II.1.2)Hlavný kód CPV
33600000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at
forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters
videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit
II.2.4) angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger
lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler
indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende
Amgros' rammeaftaler.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 139 000 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 1
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller
tilknyttede lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 1,
ATC Kode: L04AX06,
Generisk navn: Pomalidomid,
Dispenseringsform: Kapsler,
Styrke: 1 mg,
Enhedsværdi: 3 mg,
Mængde i enheder: 37.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige
udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne
vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert
enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af
tilbud under de enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne
under udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må
påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der
henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den
7.4.2017, kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel
eller en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 010 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 3 gange for hvert lægemiddel på uændrede
vilkår med op til 6 mdr., såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.1.2018,
1.7.2018, 1.1.2019.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før
indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden).
De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 2
Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller
tilknyttede lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 2,
ATC Kode: L04AX06,
Generisk navn: Pomalidomid,
Dispenseringsform: Kapsler,
Styrke: 2 mg,
Enhedsværdi: 3 mg,
Mængde i enheder: 924.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige
udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne
vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert
enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af
tilbud under de enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne
under udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må
påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der
henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den
7.4.2017, kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel
eller en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 13 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 3 gange for hvert lægemiddel på uændrede
vilkår med op til 6 mdr., såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.1.2018,
1.7.2018, 1.1.2019.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før
indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden).
De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 3
Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller
tilknyttede lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 3,
ATC Kode: L04AX06,
Generisk navn: Pomalidomid,
Dispenseringsform: Kapsler,
Styrke: 3 mg,
Enhedsværdi: 3 mg,
Mængde i enheder: 646.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige
udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne
vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert
enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af
tilbud under de enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne
under udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må
påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der
henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den
7.4.2017, kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel
eller en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 200 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 3 gange for hvert lægemiddel på uændrede
vilkår med op til 6 mdr., såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.1.2018,
1.7.2018, 1.1.2019.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før
indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden).
De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 4
Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller
tilknyttede lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 4,
ATC Kode: L04AX06,
Generisk navn: Pomalidomid,
Dispenseringsform: Kapsler,
Styrke: 4 mg,
Enhedsværdi: 3 mg,
Mængde i enheder: 16 296.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige
udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne
vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert
enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af
tilbud under de enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne
under udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må
påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der
henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den
7.4.2017, kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel
eller en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 118 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 3 gange for hvert lægemiddel på uændrede
vilkår med op til 6 mdr., såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.1.2018,
1.7.2018, 1.1.2019.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før
indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden).
De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Leverandører, der ønsker at afgive tilbud, skal anvende standardformular for det fælles
europæiske udbudsdokument (ESPD) til at afgive erklæring vedrørende de obligatoriske
udelukkelsesgrunde i §§ 135-136 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med
ændringer). Nærmere oplysninger om udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen
findes i den af Amgros udarbejdede vejledning herom og i Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens »Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument«. Den/de
vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal yderligere
inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for så vidt angår de
obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. §§ 152-153 i udbudsloven. Amgros kan ikke udelukke
en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i
udbudslovens §§ 135-136, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig
dokumentation for, at leverandøren desuagtet er pålidelig, jf. § 138 i udbudsloven. Amgros
tager forbehold for at gennemføre en sådan »self-cleaning« proces, såfremt det måtte være
relevant.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ingen oplysninger kræves.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ingen oplysninger kræves.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Der henvises til bestemmelserne i udkast til rammeaftalen samt pkt. II.2.4).
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af
leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles
befuldmægtiget.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina, Nórčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/05/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/04/2017
Miestny čas: 12:00
Miesto:
Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Der er ikke adgang til at overvære åbning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse,
og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil
samtidig med meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens § 171,
modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud.
Oversigten kan ikke rekvireres tidligere.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
I relation til pkt. II.2.3) bemærkes, at en oversigt over leveringssteder er tilgængelig på
Amgros' Leverandør- og Udbudsportal, https://levportal.amgros.dk Oversigten opdateres
løbende, såfremt der måtte ske ændringer.
I relation til pkt. II.2.4) bemærkes, at Amgros har overvejet, om udbudsgruppen kan
underopdeles yderligere. Amgros har skønnet, at det ikke er tilfældet på baggrund af
overvejelser om stordriftsfordele, der ikke vil være realiserbare ved en yderligere opdeling
samt omkostninger og patientsikkerhedsmæssige hensyn relateret til den efterfølgende
kontrakt- og lægemiddelhåndtering.
I relation til pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6) bemærkes, at den anslåede værdi i pkt. II.1.5) er den
samlede anslåede værdi for alle udbudsnumre (delaftaler) i rammeaftalens varighed inkl.
mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7. I pkt. II.2.6) er den anslåede værdi for hvert
udbudsnummer inkl. mulighed for forlængelse angivet, jf. pkt. II.2.7).
Det bemærkes endvidere, at den anslåede værdi er baseret på et historisk forbrug, og at det
faktiske indkøb derfor kan afvige væsentligt derfra, jf. pkt. II.2.4), udbudsbetingelsernes pkt.
3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i udbudssystemet, jf. udbudsbetingelsernes
bestemmelser herom.
Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros'
udbudssystem. Der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og
det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til
oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen.
I relation til pkt. IV.2.4) bemærkes, at enkelte dele af tilbuddet tillige kan være på engelsk.
Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.
I relation til pkt. VI.2) bemærkes, at elektronisk fakturering kræves.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere
ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at
ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren
har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende
virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/02/2017
114/2017
Dánsko-Kodaň: Farmaceutické výrobky
2017/S 043-078224
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Amgros I/S
14479880
Dampfærgevej 22
København Ø
2100
Dánsko
Kontaktná osoba: Flemming Sonne
Telefón: +45 88713000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 88713008
Kód NUTS: DK0
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.amgros.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://levportal.amgros.dk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
https://levportal.amgros.dk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Amgros 2017-1.855.a.
II.1.2)Hlavný kód CPV
33600000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at
forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters
videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit
II.2.4) angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger
lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler
indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende
Amgros' rammeaftaler.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 36 300 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 1
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller
tilknyttede lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 1,
ATC Kode: C10AX13,
Generisk navn: Evolocumab,
Dispenseringsform: Inj.væske, opl., pen,
Styrke: 140 mg,
Enhedsværdi: 10 mg,
Mængde i enheder: 31 500.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige
udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne
vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert
enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af
tilbud under de enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne
under udbudsnummeret.
Leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige
væsentligt derfra. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den
18.4.2017 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel
eller en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 9 700 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/08/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 2 gange for hvert lægemiddel på uændrede
vilkår med op til 6 måneder, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest
1.10.2017, 1.4.2018.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før
indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden).
De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 2
Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller
tilknyttede lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 2,
ATC Kode: C10AX14,
Generisk navn: Alirocumab,
Dispenseringsform: Inj.væske, opl., pen,
Styrke: 75 mg,
Enhedsværdi: 5,4 mg,
Mængde i enheder: 15 625.
Udbudsnr: 2,
ATC Kode: C10AX14,
Generisk navn: Alirocumab,
Dispenseringsform: Inj.væske, opl., pen,
Styrke: 150 mg,
Enhedsværdi: 5,4 mg,
Mængde i enheder: 46 875.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige
udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne
vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert
enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af
tilbud under de enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne
under udbudsnummeret.
Leverandørerne må påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige
væsentligt derfra. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den
18.4.2017 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel
eller en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 26 500 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/08/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 2 gange for hvert lægemiddel på uændrede
vilkår med op til 6 måneder, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest
1.10.2017, 1.4.2018.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før
indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden).
De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Leverandører, der ønsker at afgive tilbud, skal anvende standardformular for det fælles
europæiske udbudsdokument (ESPD) til at afgive erklæring vedrørende de obligatoriske
udelukkelsesgrunde i §§ 135-136 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med
ændringer). Nærmere oplysninger om udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen
findes i den af Amgros udarbejdede vejledning herom og i Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens »Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument«. Den/de
vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal yderligere
inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for så vidt angår de
obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. §§ 152-153 i udbudsloven. Amgros kan ikke udelukke
en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i
udbudslovens §§ 135-136, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig
dokumentation for, at leverandøren desuagtet er pålidelig, jf. § 138 i udbudsloven. Amgros
tager forbehold for at gennemføre en sådan »self-cleaning« proces, såfremt det måtte være
relevant.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ingen oplysninger kræves.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ingen oplysninger kræves.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Der henvises til bestemmelserne i udkast til rammeaftalen samt pkt. II.2.4).
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af
leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles
befuldmægtiget.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/06/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/04/2017
Miestny čas: 12:00
Miesto:
Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Der er ikke adgang til at overvære åbning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse,
og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil
samtidig med meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens § 171,
modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud.
Oversigten kan ikke rekvireres tidligere.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
I relation til pkt. II.2.3) bemærkes, at en oversigt over leveringssteder er tilgængelig på
Amgros' Leverandør- og Udbudsportal, https://levportal.amgros.dk Oversigten opdateres
løbende, såfremt der måtte ske ændringer.
I relation til pkt. II.2.4) bemærkes, at Amgros har overvejet, om udbudsgruppen kan
underopdeles yderligere. Amgros har skønnet, at det ikke er tilfældet på baggrund af
overvejelser om stordriftsfordele, der ikke vil være realiserbare ved en yderligere opdeling
samt omkostninger og patientsikkerhedsmæssige hensyn relateret til den efterfølgende
kontrakt- og lægemiddelhåndtering.
I relation til pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6) bemærkes, at den anslåede værdi i pkt. II.1.5) er den
samlede anslåede værdi for alle udbudsnumre (delaftaler) i rammeaftalens varighed inkl.
mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7). I pkt. II.2.6) er den anslåede værdi for hvert
udbudsnummer inkl. mulighed for forlængelse angivet, jf. pkt. II.2.7).
Det bemærkes endvidere, at den anslåede værdi er baseret på et historisk forbrug, og at det
faktiske indkøb derfor kan afvige væsentligt derfra, jf. pkt. II.2.4), udbudsbetingelsernes pkt.
3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i udbudssystemet, jf. udbudsbetingelsernes
bestemmelser herom.
Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros'
udbudssystem. Der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og
det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til
oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen.
I relation til pkt. IV.2.4) bemærkes, at enkelte dele af tilbuddet tillige kan være på engelsk.
Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.
I relation til pkt. VI.2) bemærkes, at elektronisk fakturering kræves.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere
ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at
ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren
har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende
virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/02/2017
115/2017
Dánsko-Aarhus: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej
starostlivosti
2017/S 043-078217
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Region Midtjylland
Olof Palmes Alle 15
Aarhus
8200
Dánsko
Kontaktná osoba: Henriette Trenskow
Telefón: +45 78414502
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK04
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.udbud.rm.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
www.udbud.rm.dk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Production machinery for aseptic production of cytotoxic agents.
II.1.2)Hlavný kód CPV
33000000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
The scope of the contact is the purchase and installation of a Production machinery for
aseptic production of cytotoxic agents. The production capacity of the machinery must be
minimum 18.333 productions per year. The production machinery is to have an interface
with the medication workflow system BD CATO® and is to be able to produce patient specific
productions as well as batch production with a shelf life of minimum 24 hours. The quality
of the finished products must be at the same level or higher than the manual production.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
The scope of the contact is the purchase and installation of a Production machinery for
aseptic production of cytotoxic agents. The production capacity of the machinery must be
minimum 18.333 productions per year. The production machinery is to have an interface
with the medication workflow system BD CATO® and is to be able to produce patient specific
productions as well as batch production with a shelf life of minimum 24 hours. The quality
of the finished products must be at the same level or higher than the manual production.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 96
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 28/04/2017
Miestny čas: 12:30
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldbolden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 72405708
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsensvej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://http//kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/03/2017
116/2017
Dánsko-Aalborg: Vozidlá na zhutňovanie smetí
2017/S 043-078173
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Aalborg Service A/S, Aalborg Logistik og Indkøb
33164610
Hjulmagervej 24
Aalborg
9000
Dánsko
Kontaktná osoba: Mette Berg, Udbudskonsulent
Telefón: +45 99314573
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK050
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://aalborg.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://www.aalborg.dk/business/leverandoerer
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Køb af 1 stk. dieseldrevet industrirenovationsbil til Aalborg Renovation.
Referenčné číslo: 2017-010880
II.1.2)Hlavný kód CPV
34144512
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Anskaffelse af 1 stk. 4-akslede dieseldrevet renovationsbil 32T komplet opbygget med 1kammer industrirenovationsaggregat med tagkran til tømning af molokker og nedgravede
containere.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK050
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Aalborg, Danmark.
II.2.4)Opis obstarávania:
Ordregiver har til hensigt at købe 1 stk. 4-akslede dieseldrevet chassis 32T færdigopbygget
med 1-kammer industrirenovationsaggregat, med tagkran til tømning af molokker og
nedgravede containere.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Udbuddet omfatter en option på tilkøb af en tillægsydelse i form af en hjælpefunktion til
lettere/nem styring ved langsom kørsel/stilstand iht. Bilag 1, afsnit 6, som Ordregiver
opfordrer tilbudsgivere til at afgive tilbud på. Tilbudsgivere er ikke forpligtet til at afgive
tilbud på den udbudte option, ligesom Ordregiver skal understrege at eventuelle tilbud på
optionen ikke medgår i processen for udvælgelse, evaluering og tildeling af nærværende
udbud.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Iht. udbudsmaterialet.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Iht. udbudsmaterialet.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/04/2017
Miestny čas: 12:01
Miesto:
Iht. udbudsmaterialet.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Iht. udbudsmaterialet.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 72405708
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Klagefrister fremgår af § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer, om
håndhævelse af udbudsreglerne mv.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715100
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/02/2017
117/2017
Dánsko-Kodaň: Stavebné práce
2017/S 043-078015
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Práce
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Boligforeningen AAB
31428815
Svend Aukens Plads 9
København S
2300
Dánsko
Kontaktná osoba: Arkitekt Søren Ibsen
Telefón: +45 40357915
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK011
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.rib-software.dk/
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://www.rib-software.dk/
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
https://www.rib-software.dk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Bývanie a občianska vybavenosť
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Bygningsrenovering, Hovedentreprise.
Referenčné číslo: 17216
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:
Renovering af tag, facader, efterisolering, nye døre og vinduer, udearealer og badeværelser
m.v.
Se udbudsnummer TN674319 på https://www.rib-software.dk/
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45260000
45210000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK01
II.2.4)Opis obstarávania:
Renovering af tag, facader, efterisolering, nye døre og vinduer, udearealer og badeværelser
m.v.
I alt 277 boliger: afd. 35, Enghavevej 92-142 og Bavnehøj Alle, 2450 København V.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 6
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater:
Blandt de egnede ansøgere, vil Ordregiver udvælge 6 ansøgere på baggrund af referencer og
oplysninger om antal beskæftigede samt egenproduktion på tilsvarende opgaver.
1. Ansøgers referencer (40 %)
2. Oplysninger om antal beskæftigede og omfang af egenproduktion på tilsvarende opgaver
(60 %).
Der henvises nærmere til det reviderede udbudsblad der samtidig er uploadet på
https://www.rib-software.dk/
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til tilbudslisten.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Kontrakten er baseret på AB92.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/03/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 72405708
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud fremgår det for indgivelse af klage i § 7, stk. 1
og stk. 2:
Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter
proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller
Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne
ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester
og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds
klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20
kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om,
hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1,
når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.
Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller
forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til
Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage 56 efter at ordregiveren har offentliggjort
en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en
kontrakt.57 Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet
offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10
kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de
nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf.
§ 12, stk. 1.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/02/2017
118/2017
Dánsko-Kodaň: Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie
2017/S 042-076999
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Københavns Universitet
29979812
Nørregade 10
København K
1165
Dánsko
Kontaktná osoba: Nora Menshed
Telefón: +45 51489376
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK011
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ku.dk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://eu.eusupply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/166597
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180075&B=KU
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180075&B=KU
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Rammeaftale for køb af Tandtekniske ydelser.
Referenčné číslo: 043-0207/16-7000
II.1.2)Hlavný kód CPV
33130000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:
Tandtekniske ydelser til de studerendes kliniske undervisning.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33130000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011
II.2.4)Opis obstarávania:
Tandtekniske ydelser til de studerendes kliniske undervisning.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 25
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Mulighed for 2 x 1 års forlængelse.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der ønsker at en erfaren all round tandteknikker fra laboratoriet, som kan møde ind på OI i
spidsbelastningsperioder i de perioder, hvor dentaltekniske elementer indgår i
undervisningen.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 191-343121
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/03/2017
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/09/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 31/03/2017
Miestny čas: 23:59
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:www.kfst.dk
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/02/2017
119/2017
Dánsko-Kodaň: Farmaceutické výrobky
2017/S 042-076545
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Amgros I/S
14479880
Dampfærgevej 22
København Ø
2100
Dánsko
Kontaktná osoba: Flemming Sonne
Telefón: +45 88713000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 88713008
Kód NUTS: DK0
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.amgros.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://levportal.amgros.dk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
https://levportal.amgros.dk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Amgros 2017-1.731.a.
II.1.2)Hlavný kód CPV
33600000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at
forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters
videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit
II.2.4) angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger
lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler
indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende
Amgros' rammeaftaler.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 46 700 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 1
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller
tilknyttede lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 1,
ATC Kode: J05AB14,
Generisk navn: Valganciclovir,
Dispenseringsform: Oral væske,
Styrke: 50 mg / ml,
Enhedsværdi: 0,9 g,
Mængde i enheder: 2 000.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige
udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne
vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert
enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af
tilbud under de enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne
under udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må
påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der
henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den
25.4.2017 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel
eller en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 680 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/10/2017
Koniec: 31/03/2019
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 4 gange for hvert lægemiddel på uændrede
vilkår med op til 6 mdr., såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.10.2018,
1.4.2019, 1.10.2019, 1.4.2020.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før
indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden).
De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 2
Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller
tilknyttede lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 2,
ATC Kode: J05AB14,
Generisk navn: Valganciclovir,
Dispenseringsform: Tabletter,
Styrke: 450 mg,
Enhedsværdi: 0,9 g,
Mængde i enheder: 58 905.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige
udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne
vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert
enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af
tilbud under de enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne
under udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må
påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der
henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den
25.4.2017 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel
eller en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 45 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/10/2017
Koniec: 31/03/2019
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 4 gange for hvert lægemiddel på uændrede
vilkår med op til 6 mdr., såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.10.2018,
1.4.2019, 1.10.2019, 1.4.2020.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før
indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden).
De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Leverandører, der ønsker at afgive tilbud, skal anvende standardformular for det fælles
europæiske udbudsdokument (ESPD) til at afgive erklæring vedrørende de obligatoriske
udelukkelsesgrunde i §§ 135-136 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med
ændringer). Nærmere oplysninger om udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen
findes i den af Amgros udarbejdede vejledning herom og i Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens »Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument«. Den/de
vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal yderligere
inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for så vidt angår de
obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. §§ 152-153 i udbudsloven. Amgros kan ikke udelukke
en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i
udbudslovens §§ 135-136, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig
dokumentation for, at leverandøren desuagtet er pålidelig, jf. § 138 i udbudsloven. Amgros
tager forbehold for at gennemføre en sådan »self-cleaning« proces, såfremt det måtte være
relevant.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ingen oplysninger kræves.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ingen oplysninger kræves.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Der henvises til bestemmelserne i udkast til rammeaftalen samt pkt. II.2.4).
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af
leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles
befuldmægtiget.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 25/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina, Nórčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/09/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 25/04/2017
Miestny čas: 12:00
Miesto:
Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Der er ikke adgang til at overvære åbning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse,
og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil
samtidig med meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens § 171,
modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud.
Oversigten kan ikke rekvireres tidligere.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
I relation til pkt. II.2.3) bemærkes, at en oversigt over leveringssteder er tilgængelig på
Amgros' Leverandør- og Udbudsportal, https://levportal.amgros.dk Oversigten opdateres
løbende, såfremt der måtte ske ændringer.
I relation til pkt. II.2.4) bemærkes, at Amgros har overvejet, om udbudsgruppen kan
underopdeles yderligere. Amgros har skønnet, at det ikke er tilfældet på baggrund af
overvejelser om stordriftsfordele, der ikke vil være realiserbare ved en yderligere opdeling
samt omkostninger og patientsikkerhedsmæssige hensyn relateret til den efterfølgende
kontrakt- og lægemiddelhåndtering.
I relation til pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6) bemærkes, at den anslåede værdi i pkt. II.1.5) er den
samlede anslåede værdi for alle udbudsnumre (delaftaler) i rammeaftalens varighed inkl.
mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7). I pkt. II.2.6) er den anslåede værdi for hvert
udbudsnummer inkl. mulighed for forlængelse angivet, jf. pkt. II.2.7).
Det bemærkes endvidere, at den anslåede værdi er baseret på et historisk forbrug, og at det
faktiske indkøb derfor kan afvige væsentligt derfra, jf. pkt. II.2.4), udbudsbetingelsernes pkt.
3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i udbudssystemet, jf. udbudsbetingelsernes
bestemmelser herom.
Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros'
udbudssystem. Der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og
det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til
oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen.
I relation til pkt. IV.2.4) bemærkes, at enkelte dele af tilbuddet tillige kan være på engelsk.
Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.
I relation til pkt. VI.2) bemærkes, at elektronisk fakturering kræves.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere
ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at
ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren
har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende
virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/02/2017
120/2017
Dánsko-Kodaň: Farmaceutické výrobky
2017/S 042-076544
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Amgros I/S
14479880
Dampfærgevej 22
København Ø
2100
Dánsko
Kontaktná osoba: Flemming Sonne
Telefón: +45 88713000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 88713008
Kód NUTS: DK0
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.amgros.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://levportal.amgros.dk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
https://levportal.amgros.dk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Amgros 2017-1.730.a.
II.1.2)Hlavný kód CPV
33600000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at
forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters
videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit
II.2.4) angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger
lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler
indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende
Amgros' rammeaftaler.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 450 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 1
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller
tilknyttede lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 1,
ATC Kode: J05AB14,
Generisk navn: Valganciclovir,
Dispenseringsform: Oral væske,
Styrke: 50 mg / ml,
Enhedsværdi: 0,9 g,
Mængde i enheder: 444.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige
udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne
vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert
enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af
tilbud under de enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne
under udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må
påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der
henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den
5.4.2017 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel eller
en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 160 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/06/2017
Koniec: 30/09/2017
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før
indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden).
De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 2
Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller
tilknyttede lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 2,
ATC Kode: J05AB14,
Generisk navn: Valganciclovir,
Dispenseringsform: Tabletter,
Styrke: 450 mg,
Enhedsværdi: 0,9 g,
Mængde i enheder: 13 090.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige
udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne
vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert
enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af
tilbud under de enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne
under udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må
påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der
henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den
5.4.2017 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel eller
en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 280 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/06/2017
Koniec: 30/09/2017
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før
indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden).
De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Leverandører, der ønsker at afgive tilbud, skal anvende standardformular for det fælles
europæiske udbudsdokument (ESPD) til at afgive erklæring vedrørende de obligatoriske
udelukkelsesgrunde i §§ 135-136 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med
ændringer). Nærmere oplysninger om udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen
findes i den af Amgros udarbejdede vejledning herom og i Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens »Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument«. Den/de
vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal yderligere
inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for så vidt angår de
obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. §§ 152-153 i udbudsloven. Amgros kan ikke udelukke
en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i
udbudslovens §§ 135-136, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig
dokumentation for, at leverandøren desuagtet er pålidelig, jf. § 138 i udbudsloven. Amgros
tager forbehold for at gennemføre en sådan »self-cleaning« proces, såfremt det måtte være
relevant.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ingen oplysninger kræves.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ingen oplysninger kræves.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Der henvises til bestemmelserne i udkast til rammeaftalen samt pkt. II.2.4).
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af
leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles
befuldmægtiget.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina, Nórčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/05/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/04/2017
Miestny čas: 12:00
Miesto:
Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Der er ikke adgang til at overvære åbning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse,
og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil
samtidig med meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens § 171,
modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud.
Oversigten kan ikke rekvireres tidligere.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
I relation til pkt. II.2.3) bemærkes, at en oversigt over leveringssteder er tilgængelig på
Amgros' Leverandør- og Udbudsportal, https://levportal.amgros.dk Oversigten opdateres
løbende, såfremt der måtte ske ændringer.
I relation til pkt. II.2.4) bemærkes, at Amgros har overvejet, om udbudsgruppen kan
underopdeles yderligere. Amgros har skønnet, at det ikke er tilfældet på baggrund af
overvejelser om stordriftsfordele, der ikke vil være realiserbare ved en yderligere opdeling
samt omkostninger og patientsikkerhedsmæssige hensyn relateret til den efterfølgende
kontrakt- og lægemiddelhåndtering.
I relation til pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6) bemærkes, at den anslåede værdi i pkt. II.1.5) er den
samlede anslåede værdi for alle udbudsnumre (delaftaler) i rammeaftalens varighed inkl.
mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7). I pkt. II.2.6) er den anslåede værdi for hvert
udbudsnummer inkl. mulighed for forlængelse angivet, jf. pkt. II.2.7).
Det bemærkes endvidere, at den anslåede værdi er baseret på et historisk forbrug, og at det
faktiske indkøb derfor kan afvige væsentligt derfra, jf. pkt. II.2.4), udbudsbetingelsernes pkt.
3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i udbudssystemet, jf. udbudsbetingelsernes
bestemmelser herom.
Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros'
udbudssystem. Der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og
det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til
oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen.
I relation til pkt. IV.2.4) bemærkes, at enkelte dele af tilbuddet tillige kan være på engelsk.
Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.
I relation til pkt. VI.2) bemærkes, at elektronisk fakturering kræves.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere
ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at
ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren
har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende
virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/02/2017
121/2017
Dánsko-Ringkøbing: Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
2017/S 042-076539
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Ringkøbing-Skjern Kommune
29189609
Ved Fjorden 6
Ringkøbing
6950
Dánsko
Kontaktná osoba: Holger Østergaard
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://permalink.mercell.com/65966601.aspx
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.rksk.dk/
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://permalink.mercell.com/65966601.aspx
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK041
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://permalink.mercell.com/65966601.aspx
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
http://permalink.mercell.com/65966601.aspx
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Udbud på arbejdstøj og -sko.
II.1.2)Hlavný kód CPV
18100000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Udbud af arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning og -sko til Ringkøbing-Skjern Kommune.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
18800000
35113400
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK041
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbud af arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning og -sko til Ringkøbing-Skjern Kommune.
Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56, lov nr. 1564 af
15.12.2015, hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf.
afsnit 1.6 og opfylder eventuelle mindstekrav, kan afgive tilbud.
Udbuddet omfatter levering af arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning og -sko til:
Vej og Park, Drift: Cirka 70 medarbejdere
Genbrug: Cirka 25 medarbejdere
Administrative medarbejdere: Cirka 40 medarbejdere
Serviceledere ved skoler, børnehaver, plejehjem og rådhuse: Cirka 65 medarbejdere
I alt cirka 200 M/K medarbejdere.
Ringkøbing-Skjern Kommunes estimerede årlige forbrug er ca. 300 000 DKK ekskl. moms.
Ringkøbing-Skjern Kommune forpligter sig ikke til at aftage for et bestemt beløb, idet
opgavens omfang vil være afhængigt af det til enhver tid eksisterende antal borgere, som
benytter kommunens ydelser.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 03/04/2017
Miestny čas: 12:00
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 33307799
Internetová adresa:http://www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for udbud
inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en
underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, forudsat at
underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. jf.
lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.
Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45
kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den
dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 7,
stk. 2, nr. 1.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren, om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I
tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive,
hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12,
stk.1, jf. § 6, stk. 4.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 41715100
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/02/2017
122/2017
Dánsko-Kodaň: Farmaceutické výrobky
2017/S 042-076536
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Amgros I/S
14479880
Dampfærgevej 22
København Ø
2100
Dánsko
Kontaktná osoba: Flemming Sonne
Telefón: +45 88713000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 88713008
Kód NUTS: DK0
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.amgros.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://levportal.amgros.dk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
https://levportal.amgros.dk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Amgros 2017-1.710.a.
II.1.2)Hlavný kód CPV
33600000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at
forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters
videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit
II.2.4) angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger
lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler
indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende
Amgros' rammeaftaler.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller
tilknyttede lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 1,
ATC Kode: L01XX19,
Generisk navn: Irinotecan (liposomalt),
Dispenseringsform: Konc.t.inf.væsk.opl.,
Styrke: 5 mg / ml,
Enhedsværdi: 500 mg,
Mængde i enheder: 10.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige
udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne
vælge at give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert
enkelt udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af
tilbud under de enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne
under udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må
påregne, at det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der
henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den
18.4.2017 kl. 12:00. Endvidere skal leverandøren have tilladelse til fremstilling, indførsel
eller en-gros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/06/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede
vilkår med op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.10.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før
indkøbsperioden) og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden).
De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Leverandører, der ønsker at afgive tilbud, skal anvende standardformular for det fælles
europæiske udbudsdokument (ESPD) til at afgive erklæring vedrørende de obligatoriske
udelukkelsesgrunde i §§ 135-136 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med
ændringer). Nærmere oplysninger om udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen
findes i den af Amgros udarbejdede vejledning herom og i Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens »Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument«. Den/de
vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele rammeaftalen, skal yderligere
inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for så vidt angår de
obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. §§ 152-153 i udbudsloven. Amgros kan ikke udelukke
en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i
udbudslovens §§ 135-136, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig
dokumentation for, at leverandøren desuagtet er pålidelig, jf. § 138 i udbudsloven. Amgros
tager forbehold for at gennemføre en sådan »self-cleaning« proces, såfremt det måtte være
relevant.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ingen oplysninger kræves.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ingen oplysninger kræves.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Der henvises til bestemmelserne i udkast til rammeaftalen samt pkt. II.2.4).
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af
leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles
befuldmægtiget.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina, Nórčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/05/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/04/2017
Miestny čas: 12:00
Miesto:
Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Der er ikke adgang til at overvære åbning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse,
og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil
samtidig med meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens § 171,
modtage en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud.
Oversigten kan ikke rekvireres tidligere.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
I relation til pkt. II.2.3) bemærkes, at en oversigt over leveringssteder er tilgængelig på
Amgros' Leverandør- og Udbudsportal, https://levportal.amgros.dk Oversigten opdateres
løbende, såfremt der måtte ske ændringer.
I relation til pkt. II.2.4) bemærkes, at Amgros har overvejet, om udbudsgruppen kan
underopdeles yderligere. Amgros har skønnet, at det ikke er tilfældet på baggrund af
overvejelser om stordriftsfordele, der ikke vil være realiserbare ved en yderligere opdeling
samt omkostninger og patientsikkerhedsmæssige hensyn relateret til den efterfølgende
kontrakt- og lægemiddelhåndtering.
I relation til pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6) bemærkes, at den anslåede værdi i pkt. II.1.5) er den
samlede anslåede værdi for alle udbudsnumre (delaftaler) i rammeaftalens varighed inkl.
mulighed for forlængelse, jf. pkt. II.2.7). I pkt. II.2.6) er den anslåede værdi for hvert
udbudsnummer inkl. mulighed for forlængelse angivet, jf. pkt. II.2.7).
Det bemærkes endvidere, at den anslåede værdi er baseret på et historisk forbrug, og at det
faktiske indkøb derfor kan afvige væsentligt derfra, jf. pkt. II.2.4), udbudsbetingelsernes pkt.
3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i udbudssystemet, jf. udbudsbetingelsernes
bestemmelser herom.
Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros'
udbudssystem. Der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og
det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til
oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen.
I relation til pkt. IV.2.4) bemærkes, at enkelte dele af tilbuddet tillige kan være på engelsk.
Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.
I relation til pkt. VI.2) bemærkes, at elektronisk fakturering kræves.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]dk
Internetová adresa:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere
ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at
ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren
har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende
virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/02/2017
123/2017
Dánsko-Valby: Stavebné práce
2017/S 042-076287
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Práce
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Bygningsstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 39
Valby
2500
Dánsko
Kontaktná osoba: Mads Wils Ibsen
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK011
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bygst.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: www.ribsoftware.dk
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Bygningsstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 39
Valby
2500
Dánsko
Kontaktná osoba: Mads Wils Ibsen
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK031
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bygst.dk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: www.ribsoftware.dk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych
útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Syddansk Universitet NAT — Etape V4+V5.
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:
Modernisering og renovering af laboratorier på Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT).
Bygning 22 (V4) og bygning 37 (V5) er i en eksisterende bygningsmasse. V5 modernisering
skal ske etagevis. Byggeriet er opført i 1973(V4) hhv. 2003(V5). Alle bygningsdele inkl.
teknik og instal. er oprindelige med løbende vedligehold. Moderniseringen omfatter
ombygning og nyindretning af forskningslaboratorier og tilhørende supportrum/birum,
kontorer samt fællesarealer med fast inventar og tilhørende installationer, samt renovering
af el- og ventilationsanlæg. Tagisolering, tagbeklædning og eksisterende ovenlys på bygning
22 skal udskiftes.
Ombygningsarealet udgør:
Etape V4: ca. 2 900 m² netto, ca. 3 500 m² brutto heraf ca. 100 m² nyt etagedæk, samt ca. 1
650 m² tagflade.
Etape V5: ca. 700 m² netto.
21Ø: ca 100 m² netto.
Varegård: ca. 1 160 m² netto, ca. 1 250 m² brutto (Option).
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 93 000 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Bygningsarbejder
Časť č.: A
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45200000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Syddansk Universitet Campus, Campusvej 55, 5230 Odense M.
II.2.4)Opis obstarávania:
Arbejdet omfatter: Asbestsanering, nedrivning af bygningsdele, beton- og stålarbejde,
tømrer- og snedkerarbejde, malerarbejde, gulvarbejde, loftarbejde, fast laboratorieinventar,
tagisolering og tagbelægning samt facade arbejde.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 36 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 23
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Blandt egnede ansøgere vil Bygningsstyrelsen lægge vægt på kvaliteten af de under pkt.
III.1.3) nævnte referencer i forhold til den udbudte opgave. Referencerne bedømmes under
et. Herudover vil der blandt egnede ansøgere blive lagt vægt på relevant
uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, som der henvises til under pkt. III.1.3).
Vægtningen mellem referencer og uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer vil blive
lige fordelt.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der foreligger en »varegård« som option. Udnyttelsen af denne option afhænger blandt
andet af, at der opnås byggetilladelse.
Optionen medregnes i konkurrencegrundlaget og skal derfor tilbydes.
Se øvrigt udbudsmateriale vedrørende varegård.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Installationsarbejder
Časť č.: B
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45300000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Syddansk Universitet Campus, Campusvej 55, Odense.
II.2.4)Opis obstarávania:
Arbejdet omfatter: Nedrivning af installationer, ventilations arbejde, VVS arbejde, el arbejde
samt EDB kabling.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 29 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 23
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Blandt egnede ansøgere vil Bygningsstyrelsen lægge vægt på kvaliteten af de under pkt.
III.1.3) nævnte referencer i forhold til den udbudte opgave. Referencerne bedømmes under
et. Herudover vil der blandt egnede ansøgere blive lagt vægt på relevant
uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, som der henvises til under pkt. III.1.3).
Vægtningen mellem referencer og uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer vil blive
lige fordelt.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der foreligger en »varegård« som option. Udnyttelsen af denne option afhænger blandt
andet af, at der opnås byggetilladelse.
Optionen medregnes i konkurrencegrundlaget og skal derfor tilbydes.
Se øvrigt udbudsmateriale vedrørende varegård.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet
af en eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, som er
anført i ESPD'ets del III afsnit C.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ansøgeren skal udfylde følgende i ESPD'ets, del IV, afsnit B:
— Samlet årsomsætning: ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de
seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal
ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.
— Finansielle nøgletal: ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de seneste 3
disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren
angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Ansøgerens egenkapital skal være positiv i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Såfremt
ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal samtlige
deltagere opfylde kravet om positivegenkapital.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ansøgeren skal i ESPD'ets del II, afsnit D oplyse, om ansøgeren har til hensigt at give en del
af kontrakten i underleverance til tredjemand. Hvis ja, og såfremt de kendes, skal ansøgeren
angive de foreslåede underleverandører samt de oplysninger, der anmodes om i ESPD'ens
afsnit A og B i del ll og del lll, for hver af de pågældende underentreprenører.
Ansøgeren skal udfylde følgende i ESPD'ets del IV, afsnit C:
— Ansøgeren skal levere en referenceliste med beskrivelse af ansøgerens væsentligste
referencer på byggeopgaver med en tilsvarende kompleksitet og/eller størrelse som
nærværende udbudte opgave, inden for de seneste 5 år. For hver enkelt reference ses gerne
oplysninger om opdragsgiver, entreprisesum, areal samt en beskrivelse af ansøgerens
ydelser (rolle og funktion).
— Ansøgeren skal anføre hvilke ledende medarbejdere, der skal være ansvarlige for
styringen af arbejdet.
— Ansøgeren skal angive hvor stor andel af kontrakten, som ansøgeren eventuelt agter at
give i underleverance.
ESPD'et er afleveringskrav nr. 1.
Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen (f.eks. en underleverandør),
skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over den pågældendes ressourcer under et
eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring), jf. Udbudslovens § 144, stk.
2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse.
Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden
Bygningsstyrelsens forudgående skriftlige tilladelse.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Disse fremgår af udbudsmaterialet.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/03/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen RIB (tidligere Byggeweb). Dette
medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene
kan ske via RIB. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB kan rettes til RIB A/S, tlf.
32245250, [email protected] Udbuds nr. i RIB er TN013890
Har ansøgeren allerede et RIB login:
1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »login« og følg vejledningen.
2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder.
3. I »Personligt område« vælg boksen »Søg efter udbud«.
4. Indtast RIB udbudsnummer TN013890 og tryk »søg«.
5. Udbuddet »PQ — Syddansk Universitet NAT V4+V5t« fremkommer, og vælg »OK«.
6. Åbn udbuddet ved at vælge »rib-software udbud« og udbudsnavn »PQ — Syddansk
Universitet NAT V4+V5« i oversigten.
7. Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning
om prækvalifikation.
Mangler du et RIB login:
1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Udbud« og følg
vejledningen.
2. Vælg »Ny bruger« og følg vejledning.
Har du mistet dine personlige brugerkoder:
1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Login«, og tryk »Glemt
brugernavn/password?« og følg vejledning.
Support:
Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib
support
vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller [email protected]
Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor
afleveringsfristen
at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig
aflevering af
ansøgningen.
Udbudsportal og aflevering:
Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.
Ansøges der som et konsortie, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en
del af den fællesansøgning, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger én
repræsentant, som uploader materiale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller.
lign.
Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'en (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB.
Ansøgeren skal downloade ESPD'en (Xml-fil) i RIB. Xml-filen kan kun åbnes via eESPDhjemmesiden(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger
skal man først vælge »Jeger en økonomisk aktør«, og dernæst »Importere ESPD«. Herefter
uploader man xml-filen, der udgør ordregiverens ESPD, som ansøgeren har downloadet i
RIB. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke.
For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens vejledning »Det elektroniske ESPD — sådan virker det«:
http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2016/20160318-Det-elektroniskeESPD--Saadan-virker-den?tc=7E9F447988504DAFA03407CA6B16EFB4
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet inden 20
kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Bygningsstyrelsen har afsendt en
underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis
underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre
tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at Bygningsstyrelsen har offentliggjort en
bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/02/2017
124/2017
Dánsko-Varde: Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných
a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe
plôch
2017/S 042-076286
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Práce
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Varde Kommune
Bytoften 2
Varde
6800
Dánsko
Kontaktná osoba: Marlene Plet
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK032
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.vardekommune.dk/
I.1)Názov a adresy
Varde Kloak og Spildevand A/S
32078958
Gl. Kærvej 15
Varde
6800
Dánsko
Kontaktná osoba: Flemming Van Ralen
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK032
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://dinforsyning.dk/
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://webportal.j-k-as.dk:5001/sharing/l7AIgouzZ
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Johansson & Kalstrup P/S
35660585
Østervang 2
Varde
6800
Dánsko
Kontaktná osoba: Carsten Kabel
Telefón: +45 75224088
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK032
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.j-k-as.dk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Johansson & Kalstrup P/S
35660585
Østervang 2
Varde
6800
Dánsko
Kontaktná osoba: Carsten Kabel
Telefón: +45 75224088
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK032
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.j-k-as.dk/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Varde Midtby.
II.1.2)Hlavný kód CPV
45230000
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:
Projektet omfatter forskønnelse af udvalgte gader og pladser i Varde indre by for Varde
Kommune og separering af regn- og spildevand fra ca. 200 ejendomme for Varde Kloak og
Spildevand A/S.
Arbejdsområdet er beliggende på og i forbindelse med eksisterende veje i drift, hvilket
betyder, at tildelte entreprenør i sine valg af udførelsesmetoder hele tiden skal sikre sig, at
beboere og trafikanter ikke generes udover det, der aftales med byggeledelsen og
bygherren. Samtlige arbejdsarealer skal være afspærret således, at uvedkommende ikke ved
et uheld kan komme ind på området.
Entreprisen er beliggende på i gaderne Storegade, Østergade, Lundvej, Lundgade,
Smedegade, Brogade, Fiskergade, Kræmmergade, Voldsti, Murtfeldts Plads og Nørregade
samt enkelte tilstødende matrikler, alle arealer er beliggende i 6800 Varde.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Entreprisen er beliggende i Varde midtby.
II.2.4)Opis obstarávania:
Projektet udbuddes som begrænset udbud.
Ved prækvalifikationen udvælges 5 firmaet/konsortier til at afgive et tilbud.
Firmaerne/konsortierne udvælges efter kriterier beskrevet i udbudsmaterialet.
Tildelingskriteriet for udbuddet er pris.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 31/05/2017
Koniec: 30/11/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/03/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
Dátum: 06/04/2017
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 1 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Dánsko
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Frister for og procedurer for klager fremgår af »Lov om håndhævelse af udbudsreglerne
m.v.«, lov nr. 492 af
12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lov nr. 511 af 27.5.2013.
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden
20 kalenderdage.
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de
berørte ansøgere
om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen
er angivet en kort
redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den
Europæiske Unions Tidende
om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor
bekendtgørelsen er
blevet offentliggjort.
2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de
berørte tilbudsgivere
om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et
dynamisk
indkøbssystemer indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at
underretningen indeholder en
kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
3. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den
dag, hvor
ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens §
2, stk. 2.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette
ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er
indgivet i standstill-perioden,
jf. Håndhævelseslovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal
klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.
Håndhævelseslovens § 12, stk.1.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/02/2017
125/2017
Dánsko-Frederiksberg: Stavebné materiály
2017/S 041-074583
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Frederiksberg Forsyning A/S
28500769
Stæhr Johansens Vej 38-40
Frederiksberg
2000
Dánsko
Kontaktná osoba: Daniel Wolff
Telefón: +45 30766132
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK011
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.frb-forsyning.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://www.ethics.dk/asp6/tender/ff_0801_20170224.nsf
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
https://www.ethics.dk/asp6/tender/ff_0801_20170224.nsf
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Rammeaftale om levering af arbejdstøj, værktøj, bygningsmaterialer samt befæstelses- og
forbrugsmaterialer.
II.1.2)Hlavný kód CPV
44111000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Frederiksberg Forsyning A/S har et løbende behov for, at indkøbe arbejdstøj (med logotryk),
værktøj, bygningsmaterialer samt befæstelses- og forbrugsmaterialer. Derfor ønsker
Frederiksberg Forsyning A/S at indgå rammeaftaler med tilbudsgivere om levering af
produkter inden for ovennævnte områder.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Rammeaftale om levering af arbejdstøj
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
18110000
18140000
18210000
18220000
18230000
18310000
18330000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Frederiksberg.
II.2.4)Opis obstarávania:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Rammeaftale om levering af værktøj, bygningsmaterialer samt befæstelses- og
forbrugsmaterialer
Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44111000
44170000
44190000
44510000
44530000
44540000
44550000
44520000
44800000
44900000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Frederiksberg.
II.2.4)Opis obstarávania:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Tilbudsgiver har offentligt adgang til udbudsmaterialet, hvor oplysninger og formaliteter,
som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Tilbudsgiver har offentligt adgang til udbudsmaterialet, hvor oplysninger og formaliteter,
som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Tilbudsgiver har offentligt adgang til udbudsmaterialet, hvor oplysninger og formaliteter,
som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/04/2017
Miestny čas: 12:05
Miesto:
Frederiksberg Forsyning A/S, Stæhr Johansens Vej 38-40, 2000 Frederiksberg.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
Efter 48 måneder.
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
Udbudsmaterialet vil ligge offentligt tilgængeligt i Ethics, som er Frederiksberg Forsynings
elektroniske udbudssystem. Materialet vil kunne tilgås via følgende link:
https://www.ethics.dk/asp6/tender/ff_0801_20170224.nsf
Angående anvendelse af Ethics:
Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via Ethics. Adgangen hertil sker via ovenstående
link. For at afgive elektronisk tilbud skal man tilmelde sig via menupunktet »Tilmelding«. Har
man en eksisterende bruger, får man ikke tilsendt en ny signatur, men man skal anvende
den signatur som man tidligere har modtaget fra Ethics.
Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i
øverste højre hjørne efter login.
Har man ikke i forvejen en bruger, skal man tilmelde sig ved at klikke på »Opret og tilmeld
ny bruger«. Når man opretter en ny bruger, får man en mail indeholdende et aktiveringslink.
Ved at følge linket, aktiverer man sin bruger, og man vil herefter automatisk blive tilmeldt til
udbudsprocessen. Såfremt den oprettede bruger er underskriftsberettiget, vil man, efter
succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering. OBS:
aktiveringsmails kan ende i ens spamfilter.
Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via Ethics.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
De præcise oplysninger om klagefrist(er) følger af lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse
af udbudsreglerne med senere ændringer. Klage skal være modtaget i Klagenævnet for
Udbud inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om,
hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med. Senest samtidig med at en klage indgives til
Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/02/2017
126/2017
Dánsko-Hedehusene: Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely
2017/S 041-074567
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Vejdirektoratet
Guldalderen 12
Hedehusene
2640
Dánsko
Kontaktná osoba: Vibeke Schiøler Sørensen
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://vejdirektoratet.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://www.vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/leverandoerportal/sider/aktuelleudbud.aspx
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych
útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Kabelinspektionsvogn til den Ny Lillebæltsbro.
II.1.2)Hlavný kód CPV
34900000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Vejdirektoratet skal have bygget og leveret en kabelinspektionsvogn. Vognen skal facilitere
inspektion og vedligeholdelse af hovedkabler og hængerklemmer på Ny Lillebælts Bro.
Kontrakten indeholder også drift og vedligeholdelse inkl. service i 5 år.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK03
II.2.4)Opis obstarávania:
Se II.1.4).
Den anslåede værdi i II.1.5) og i II.2.6) er udtryk for et skøn, og værdien skønnes at ligge i
intervallet 3-4 000 000 DKK.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 58
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Tilbudsgiver skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for det seneste
regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).
For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne
for så lang en periode som muligt.
Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver
enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde
mindstekravet.
Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal der gives fuldmagt til en
person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende økonomiske
aktører hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.
Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller
andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de
nødvendige ressourcer hos disse enheder.
Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om
solidarisk hæftelse.
Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og
finansielle kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde
mindstekravet.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Nettoomsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 8 000 000 DKK.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Tilbudsgiver skal fremsende referenceliste med leverancer, der er sammenlignelige med en
kabelinspektionsvogn. Leverancerne skal både omfatte design, produktion og levering af
bevægelige konstruktioner, der indeholder elektriske og mekaniske installationer.
Referencelisten skal alene omfatte leverancer, som skal betjenes af mandskab, som befinder
sig på konstruktionen.
Ligeledes skal tilbudsgiver fremsende referencer for 3. parts certificering af sådanne
leverancer.
Referencerne skal vedrøre leverancer leveret indenfor de seneste 10 år.
Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver,
kontraktsum (og tilbudsgivers andel af kontraktsummen), udførelsestidspunkt samt
beskrivelse af projektet.
Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste
for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde mindstekravet.
Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller
andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de
nødvendige ressourcer hos disse enheder.
Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så
henseende.
Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige
kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde mindstekravet.
Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation (CV) for, at den/de medarbejder/-e, der får
ansvaret for at designe kabelinspektionsvognen skal have erfaring med design af bevægelige
konstruktioner, der indeholder elektriske og mekaniske installationer, og hvor konstruktion
skal betjenes af mandskab, der befinder sig på konstruktionen.
Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation (CV) for, at den/de medarbejder/-e, der får
ansvaret for montage af kabelinspektionsvognen på broen, har erfaring med montage af
bevægelige konstruktioner, som indeholder elektriske og mekaniske installationer, og hvor
konstruktion skal betjenes af mandskab, der befinder sig på konstruktionen.
Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation for, at kabelinspektionsvognen vil blive
produceret på et værksted, der er certificeret til at udføre konstruktioner i Udførelsesklasse
3 (EXC3) i henhold til EN 1090-2.
Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation for, at de har et kvalitetsledelsessystem iht. ISO
9001 eller tilsvarende.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Tilbudsgiver skal indenfor de seneste 10 år have designet, produceret og leveret bevægelige
konstruktioner, der er sammenlignelige med en kabelinspektionsvogn, og som indeholder
elektriske og mekaniske installationer og skal betjenes af mandskab, der befinder sig på
konstruktionen. Endvidere skal tilbudsgiver have fået 3. parts certificeret sådanne
leverancer.
Den/de medarbejder/-e, der får ansvaret for at designe kabelinspektionsvognen skal have
erfaring med design af bevægelige konstruktioner, der indeholder elektriske og mekaniske
installationer, og hvor konstruktion skal betjenes af mandskab, der befinder sig på
konstruktionen.
Den/de medarbejder/-e, der får ansvaret for montage af kabelinspektionsvognen på broen
skal have erfaring med montage af bevægelige konstruktioner, hvor konstruktion skal
betjenes af mandskab, der befinder sig på konstruktionen.
Det værksted, som tilbudsgiver vil benytte til at producere kabelinspektionsvognen på, skal
være certificeret til at udføre konstruktioner i Udførelsesklasse 3 (EXC3) i henhold til EN
1090-2.
Tilbudsgiver skal have et kvalitetsledelsessystem iht. ISO 9001 eller tilsvarende.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 244-445093
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 04/04/2017
Miestny čas: 12:00
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
Tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk,
engelsk, norsk og svensk.
Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om
udbud og tilbud, afsnit xx.
Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under
»Aktuelle udbud«.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Der er intet mæglingsorgan i Danmark
København
Dánsko
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Frister for og procedurer for klager fremgår af »lov om Klagenævnet for Udbud«, lov nr. 492
af 12.5.2010, medefterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden
20 kalenderdage.
Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de
berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der
i underretningen er angivet en kortredegørelse for de relevante grunde for ordregiverens
beslutning.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de
berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af
konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået. Det er en betingelse for, at fristen
begynder at løbe, at underretningen indeholder en kortredegørelse for de relevante grunde
for beslutningen.
3. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om
Klagenævnet for Udbud § 2, stk.2.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I
tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive,
hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12,
stk. 1.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/02/2017
127/2017
Dánsko-Holbæk: Vežové žeriavy
2017/S 041-074552
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Indkøbsfællesskabet Sjælland på vegne af EUC Nordvestsjælland
10095794
Absalonvej 20
Holbæk
4300
Dánsko
Kontaktná osoba: Camilla Larsen
Telefón: +45 28885172
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK02
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://permalink.mercell.com/65963373.aspx
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.indsj.dk/
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://permalink.mercell.com/65963373.aspx
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://permalink.mercell.com/65963373.aspx
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
http://permalink.mercell.com/65963373.aspx
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: selvejende institution — erhvervsskole
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Offentligt EU udbud på Tårnkran.
II.1.2)Hlavný kód CPV
42414150
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
EUC Nordvestsjælland har i uddannelsesmæssigt øjemed behov for indkøb af en tårnkran til
afdelingen i Audebo. Afdelingen skal anvende tårnkranen i forbindelse med afholdelse af
diverse AMU uddannelser.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK02
II.2.4)Opis obstarávania:
EUC Nordvestsjælland har i uddannelsesmæssigt øjemed behov for indkøb af en tårnkran til
afdelingen i Audebo. Afdelingen skal anvende tårnkranen i forbindelse med afholdelse af
diverse AMU uddannelser. Indkøbsfællesskabet Sjælland udbyder således opgaven på vegne
af EUC Nordvestsjælland.
Bemærk at EUC Nordvestsjælland har anmodet tilbudsgiver om, at der skal afgives 2
sideordnede tilbud. Der henvises i det hele til samtlige udbudsdokumenter, hvor det står
nærmere beskrevet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 15/05/2017
Koniec: 15/08/2017
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 03/07/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 03/04/2017
Miestny čas: 12:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Se udbudsbetingelserne.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 33307799
Internetová adresa:http://www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for udbud
inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en
underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, forudsat at
underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. jf.
lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.
Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45
kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den
dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 7,
stk. 2, nr. 1.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren, om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I
tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive,
hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12,
stk.1, jf. § 6, stk. 4.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 41715100
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/02/2017
128/2017
Dánsko-Ballerup: Pokrývka hlavy
2017/S 041-074536
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
16287180
Lautrupbjerg 1
Ballerup
2750
Dánsko
Kontaktná osoba: Lars Mygind
Telefón: +45 72814213
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://permalink.mercell.com/63386928.aspx
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://permalink.mercell.com/63386928.aspx
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://permalink.mercell.com/63386928.aspx
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
http://permalink.mercell.com/63386928.aspx
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych
útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Obrana
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Acquisition and sustainment of Bearskin Caps.
II.1.2)Hlavný kód CPV
18443300
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Tender regarding a framework agreement covering acquisition and sustainment of Bearskin
Caps to use as headwear by the Royal Danish Guard.
Tenderers should notice that a clarification meeting will be held on the 22.2.2017, please
read clause 5.2 in the instructions to tenderers.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
18910000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
II.2.4)Opis obstarávania:
The purchaser is using Mercell Sourcing Services for this tender. To notify your interest and
get access to any documents, you must copy and paste the link below into the address-part
on your browser.
http://permalink.mercell.com/63386928.aspx, then choose the relevant tender.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
The Agreement is entered into by DALO. However, all divisions of the Danish Ministry of
Defence, including all divisions of the Danish Defence subject to the command of the Chief
of Defence is entitled to use the agreement. As the tender concerns one type of highly
specified Bearskin Cap only, further subdivision into lots is not relevant and DALO has
decided not to divide the contract into lots.
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
The candidate must use the ESPD as provisional evidence in replacement of certificates
issued by public authorities or third parties confirming that the candidate fulfils the
minimum requirement stated below with respect to the standards required. Prior to DALO's
decision concerning award of the contract, the candidate to whom DALO intends to award
the contract must submit documentation for the information given in the ESPD in accordance
with § 151 of the said Act.
The, for DALO's part, filled out ESPD is available along with the rest of the tender material at
http://permalink.mercell.com/63386928.aspx. The ESPD must be uploaded and fulfilled on
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome. The candidate shall submit a
fulfilled ESPD as application for prequalification.
A guidance note regarding the Electronic ESPD is available at
http://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/vejledning_eespd.pdf in Danish.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
The candidate must have had an equity ratio of at least 20 percent for each of the preceding
three financial years. The information must be stated in the ESPD, section IV.B.
Reference is made to section VI.3 with regard to the candidate's possibility of relying on the
capacity of other entities.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
The candidate must use the ESPD as provisional evidence in replacement of certificates
issued by public authorities or third parties confirming that the candidate fulfils the
minimum requirement stated below with respect to the standards required. Prior to DALO's
decision concerning award of the contract, the candidate to whom DALO intends to award
the contract must submit documentation for the information given in the ESPD in accordance
with § 151 of the said Act.
The, for DALO's part, filled out ESPD is available along with the rest of the tender material at
http://permalink.mercell.com/63386928.aspx. The ESPD must be uploaded and fulfilled on
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome. The candidate shall submit a
fulfilled ESPD as application for prequalification.
A guidance note regarding the Electronic ESPD is available at
http://bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/vejledning_eespd.pdf in Danish.
The Tenderer must submit a list of the most important similar deliveries carried out over the
past 3 years in the ESPD. The tenderer is not allowed to send in more than 5 references —
only the references in the ESPD will be used as foundation for the evaluation.The list should
preferably include:
— A description of each delivery
— Information on when it was carried out
— The materials used
— The size and value of the deliveries
— The recipients of the deliveries (specific names/countries are preferred, but need not
necessarily be included; if no country specific information is included the candidate is asked
to provide as much generic information as possible about the delivery)
The tenderers are asked to submit picture(s) of the delivery/deliveries as part of the
application.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
The candidate must demonstrate experience with as a minimum one similar delivery like
described in the draft to the Framework Agreement clause 3.2 within the past three years.
The information must be stated in the ESPD, section IV.C.
For a delivery to be similar to DALO bearskin caps, the cap must as a minimum be made of
bearskin, used in relation to galla in relation to Defence and on the whole be similar to the
bearskin cap described in Appendix A.
Reference is made to section VI.3 with regard to the candidate's possibility of relying on the
capacity of other entities.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Reference is made to the tender documents with regard to the payment terms. Invoicing
must be done in accordance with the applicable Danish legislation on public payments. At
present, this is Danish consolidation act. no. 798 of June 2007 which requires invoicing to be
done electronically. Exact terms will be stated in the framework agreement.
No particular legal form is required. If the framework agreement is awarded to a group of
suppliers (e.g. a consortium) the participants are required to undertake joint and several
liabilities and to appoint one supplier to represent the group.
Candidates should note that the framework agreement will include a labour clause, cf.
Appendix B to the framework agreement.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 177-317296
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 25/04/2017
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 25/04/2017
Miestny čas: 13:30
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
In accordance with the Danish Act on Public Procurement (act no. 1564 of 15.12.2015 —
available at www.retsinformation.dk) § 148 DALO must demand that the candidate
completes the ESPD as preliminary evidence in replacement of certificates issued by public
authorities or third parties confirming that the candidate fulfils the requirements listed in §
148(1) of the said Act.
The, for DALO's part, filled out ESPD is available along with the rest of the tender material at
http://permalink.mercell.com/63386928.aspx. The ESPD must be uploaded and fulfilled on
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome. The candidate shall submit a
fulfilled ESPD as application for prequalification. The candidate shall fill out the following
parts of the ESPD:
Part II A, II B (only when applicable), II C (only when applicable)
Part III A, III B and III C
Part IV B and C.
A candidate participating alone and who does not rely on the capacity of other entities to
fulfill the criteria for choosing the limited number of candidates shall only complete one
ESPD.
Please note that in relation to section III.2 and III.1.3, a candidate may rely on the capacities
of other entities (eg. a parent or sister company or a subsupplier), regardless of the legal
nature of the links between them. In this case, the candidate shall ensure that DALO receives
the candidates own ESPD together with a separate ESPD with the relevant information for
each of the entities that the candidate relies on. Additionally, where the candidate wants to
rely on the capacities of other entities, the candidate shall prove to DALO that it will have at
its disposal the resources necessary, for example, by producing a commitment or other
documentation from those entities confirming their legal obligation to provide the necessary
resources for the duration of the contract, eg. by completing the form for submission of
commitment which is available as Enclosure 4 to the Instructions to tender at
http://permalink.mercell.com/63386928.aspx. The form for submission of commitment and
the letter(s) of comfort herein must be completed in addition to the ESPD. DALO strongly
encourages the candidates to use this form when submitting their applications. However, it
is emphasized that it is the sole responsibility of the candidate that the information provided
fulfils the requirements.
DALO demands that the candidate and each of the legal entities whose capacities the
candidate relies on undertake joint and several liability for the performance of the contract.
Finally when groups of entities, including temporary joint ventures, participate in the tender
procedure together, each of the participating entities must complete a separate ESPD with
the information required in section II-IV.
Prior to decision on award of the contract documentation for the information stated in the
ESPD must be produced, cf. §§ 151-155 of the said Act. DALO further reserves the right to
at any stage of the tender procedure to request a candidate to submit documentation, if this
is required to secure that the procedure is conducted correctly. In this situation DALO will
set an appropriate time limit for submission of the documentation.
DALO shall exclude a candidate from participation in the tender procedure, if the candidate
is subject to one of the mandatory exclusion grounds in §§ 135 and 136 of the said Act. The
candidate shall submit information in this respect in the ESPD. Special attention is drawn to
the fact that certain voluntary exclusion grounds have been made mandatory in § 136 of the
Act. Please refer to The Danish Competition and Consumer Authority's guidance note for
correct completion of the ESPD.
Applications shall be submitted at http://permalink.mercell.com/63386928.aspx.
For further information see the ‘additional information’ document available at the URL
address in section I.3).
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud (The Complaints Board for Public Procurement)
Naevnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
2100
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
Fax: +45 33307799
Internetová adresa:http://www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Pursuant to Danish Act on The Complaints Board for Public Procurement (act no. 492 of
12.5.2010 with subsequent amendments — available at www.retsinformation.dk), the
following time limits for filing a complaint apply:
Complaints regarding a candidate not being prequalified must be filed with The Complaints
Board for Public Procurement within 20 calendar days starting the day after the contracting
authority has sent notification to the candidates involved, cf. § 171(2) of of the Danish act on
Public Procurement (act no. 1564 of 15.12.2015 — available at www.retsinformation.dk) or §
2(1) of the Danish Act on The Complaints Board for Public Procurement, provided that the
notification includes a short account of the relevant reasons for the decision.
Other complaints must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within:
1) 45 calendar days after the contracting authority has published a contract award notice in
the Official Journal of the European Union (with effect from the day following the publication
date).
2) 30 calendar days starting the day after the contracting authority has informed the
tenderers in question, that the contracting authority has entered into a contract based on a
framework agreement through reopening of competition or a dynamic purchasing system,
provided that the notification includes a short account of the relevant reasons for the
decision.
3) 6 months starting the day after the contracting authority has sent notification to the
candidates/tenderers involved that the contracting authority has entered into the framework
agreement, cf. § 2(2) or § 171(4) of the Act on Public Procurement, provided that the
notification included a short account of the relevant reasons for the decision.
4) 20 calendar days starting the day after the contracting authority has published a notice
concerning his decision to uphold the contract, cf. § 185(2) of the Act on Public
Procurement.
The complainant must inform the contracting authority of the complaint in writing at the
latest simultaneously with the lodge of the complaint to The Complaints Board for Public
Procurement stating whether the complaint has been lodged in the stand-still period, cf. §
6(4) of the Act on The Complaints Board for Public Procurement. If the complaint has not
been lodged in the stand-still period, the complainant must also state whether it is
requested that the appeal is granted delaying effect, cf. § 12(1) of the said Act.
The e-mail of The Complaints Board for Public Procurement is stated in section VI.4.1.
The Complaints Board for Public Procurement's own guidance note concerning complaints is
available at the internet address stated in section VI.4.1.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 41715100
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/02/2017
129/2017
Dánsko-Kodaň: Farmaceutické výrobky
2017/S 040-072702
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Amgros I/S
14479880
Dampfærgevej 22
København Ø
2100
Dánsko
Kontaktná osoba: Flemming Sonne
Telefón: +45 88713000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 88713008
Kód NUTS: DK0
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.amgros.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://levportal.amgros.dk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
https://levportal.amgros.dk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Amgros 2017-1.890.a.
II.1.2)Hlavný kód CPV
33600000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne
interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til
Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4) angivne
lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til
sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler indgås uden købepligt,
og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 144 000 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 1
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 1,
ATC Kode: B05BB01,
Generisk navn: Natrium-Bicarbonat,
Dispenseringsform: Inf.væske, opløsning,
Styrke: 1,4 %,
Pakning: 500 ml,
Enhedsværdi: 1000 ml,
Mængde i enheder: 5 860.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 460 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 2
Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 2,
ATC Kode: B05BB01,
Generisk navn: Natrium-Bicarbonat,
Dispenseringsform: Inf.væske, opløsning,
Styrke: 8,4 %,
Pakning: 100 ml,
Enhedsværdi: 1000 ml,
Mængde i enheder: 660.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 3
Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 3,
ATC Kode: J01DH51,
Generisk navn: Imipenem og enzyminhibitor,
Dispenseringsform: Pulv.t.inf.væske,
Styrke: 500 + 500 mg,
Enhedsværdi: 2 g,
Mængde i enheder: 516.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 579 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 4
Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 4,
ATC Kode: J05AD01,
Generisk navn: Foscarnet,
Dispenseringsform: Infusionsvæske,
Styrke: 24 mg/ml,
Enhedsværdi: 6,5 g,
Mængde i enheder: 695.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 760 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 5
Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 5,
ATC Kode: L01XX02,
Generisk navn: Erwinia L-asparaginase,
Dispenseringsform: Injektionssubstans,
Styrke: 10000 IE,
Enhedsværdi: 14000 IE,
Mængde i enheder: 220.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 530 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 6
Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 6,
ATC Kode: L01AA03,
Generisk navn: Melphalan,
Dispenseringsform: Pulv.t.inj.+inf.væske,
Styrke: 50 mg,
Enhedsværdi: 10 mg,
Mængde i enheder: 7 385.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 870 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 7
Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 7,
ATC Kode: L01AA05,
Generisk navn: Chlormethin,
Dispenseringsform: Injektionssubstans,
Styrke: 10 mg,
Enhedsværdi: 28 mg,
Mængde i enheder: 505.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 600 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 8
Časť č.: 8
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 8,
ATC Kode: L03AA09,
Generisk navn: Sargramostim,
Dispenseringsform: Injektionsvæske,
Styrke: 250 mikrogram/ml,
Enhedsværdi: 0,45 mg,
Mængde i enheder: 195.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 210 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 9
Časť č.: 9
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 9,
ATC Kode: L04AA03,
Generisk navn: Antilymfocyt immunoglobulin (hest),
Dispenseringsform: Injektionsvæske,
Styrke: 50 mg/ml,
Enhedsværdi: 900 mg,
Mængde i enheder: 160.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 980 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 10
Časť č.: 10
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 10,
ATC Kode: L04AA04,
Generisk navn: Antithymocyt immunoglobulin (kanin),
Dispenseringsform: Infusionsvæske,
Styrke: 20 mg/ml,
Enhedsværdi: 0,1 g,
Mængde i enheder: 330.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 320 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 11
Časť č.: 11
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 11,
ATC Kode: P01AB06,
Generisk navn: Nimorazol,
Dispenseringsform: Tabletter,
Styrke: 500 mg,
Enhedsværdi: 2 g,
Mængde i enheder: 12 745.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 77 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 12
Časť č.: 12
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 12,
ATC Kode: V03A,
Generisk navn: Trientine dihydrochlorid,
Dispenseringsform: Kapsler,
Styrke: 300 mg,
Enhedsværdi: 300 mg,
Mængde i enheder: 11 300.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 930 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 13
Časť č.: 13
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 13,
ATC Kode: V03AF09,
Generisk navn: Glucarpidase,
Dispenseringsform: Injektionsvæske,
Styrke: 1000 IE,
Enhedsværdi: 3500 IE,
Mængde i enheder: 6.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 190 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 14
Časť č.: 14
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 14,
ATC Kode: V04CX,
Generisk navn: Patent Blau,
Dispenseringsform: Injektionsvæske,
Styrke: 25 mg/ml,
Pakning: 2 ml,
Enhedsværdi: 85 mg,
Mængde i enheder: 1 940.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 14 200 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Udbudsnr.: 15
Časť č.: 15
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33600000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede
lokationer).
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:
Udbudsnr: 15,
ATC Kode: V08CA10,
Generisk navn: Gadoxetinsyre,
Dispenseringsform: Inj.vsk,opl.,sprøjte,
Styrke: 0,250 mmol/ml,
Enhedsværdi: 1,75 mmol,
Mængde i enheder: 1 465.
De ovenfor anførte lægemidler udbydes uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre.
Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale. En leverandør vil således kunne vælge at
give tilbud på 1, flere eller alle udbudsnumre, og tildeling sker separat for hvert enkelt
udbudsnummer. Der henvises til udbudsbetingelserne, herunder om afgivelse af tilbud under de
enkelte udbudsnumre.
Under betegnelsen »mængde i enheder« er angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne under
udbudsnummeret.
Det bemærkes, at dette skøn er baseret på et historisk forbrug, og at leverandørerne må påregne, at
det faktiske indkøb under en rammeaftale kan afvige væsentligt derfra. Der henvises til
udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og rammeaftalens pkt. 2.
Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller en-gros-forhandling af lægemidler
inden for EU/EØS.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 130 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 31/03/2018
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Amgros I/S kan forlænge rammeaftalen op til 1 gang for hvert lægemiddel på uændrede vilkår med
op til 1 år, såfremt Amgros meddeler dette til leverandøren senest 1.12.2017.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præaftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden)
og option på levering i en postaftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan
anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Leverandører, der ønsker at afgive tilbud, skal anvende standardformular for det fælles europæiske
udbudsdokument (ESPD) til at afgive erklæring vedrørende de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§
135-136 i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med ændringer). Nærmere oplysninger om
udfyldelse og anvendelse af ESPD i udbudsprocessen findes i den af Amgros udarbejdede vejledning
herom og i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens »Vejledning til det fælles europæiske
udbudsdokument«. Den/de vindende leverandør(er), som Amgros har til hensigt at tildele
rammeaftalen, skal yderligere inden tildelingen have gjort dokumentation tilgængelig for Amgros for
så vidt angår de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. §§ 152-153 i udbudsloven. Amgros kan ikke
udelukke en leverandør, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i
udbudslovens §§ 135-136, såfremt leverandøren kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at
leverandøren desuagtet er pålidelig, jf. § 138 i udbudsloven. Amgros tager forbehold for at
gennemføre en sådan »self-cleaning« proces, såfremt det måtte være relevant.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ingen oplysninger kræves.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ingen oplysninger kræves.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Der henvises til bestemmelserne i udkast til rammeaftalen samt pkt. II.2.4).
Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt en ordre tildeles en sammenslutning af leverandører,
skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 11/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina, Nórčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/06/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/04/2017
Miestny čas: 12:00
Miesto:
Amgros I/S, Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Der er ikke adgang til at overvære åbning af bud. Tilbud registreres ved deres modtagelse, og
rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgivere vil samtidig med
meddelelse om tildeling (orienteringsskrivelse), jf. udbudslovens § 171, modtage en samlet oversigt
over de virksomheder, der har afgivet konditionsmæssige tilbud. Oversigten kan ikke rekvireres
tidligere.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
I relation til pkt. II.2.3) bemærkes, at en oversigt over leveringssteder er tilgængelig på Amgros'
Leverandør- og Udbudsportal, https://levportal.amgros.dk Oversigten opdateres løbende, såfremt
der måtte ske ændringer.
I relation til pkt. II.2.4) bemærkes, at Amgros har overvejet, om udbudsgruppen kan underopdeles
yderligere. Amgros har skønnet, at det ikke er tilfældet på baggrund af overvejelser om
stordriftsfordele, der ikke vil være realiserbare ved en yderligere opdeling samt omkostninger og
patientsikkerhedsmæssige hensyn relateret til den efterfølgende kontrakt- og
lægemiddelhåndtering.
I relation til pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6) bemærkes, at den anslåede værdi i pkt. II.1.5) er den samlede
anslåede værdi for alle udbudsnumre (delaftaler) i rammeaftalens varighed inkl. mulighed for
forlængelse, jf. pkt. II.2.7). I pkt. II.2.6) er den anslåede værdi for hvert udbudsnummer inkl. mulighed
for forlængelse angivet, jf. pkt. II.2.7).
Det bemærkes endvidere, at den anslåede værdi er baseret på et historisk forbrug, og at det faktiske
indkøb derfor kan afvige væsentligt derfra, jf. pkt. II.2.4), udbudsbetingelsernes pkt. 3.6 og
rammeaftalens pkt. 2.
Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i udbudssystemet, jf. udbudsbetingelsernes bestemmelser
herom.
Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros'
udbudssystem. Der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og det
påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til oplysninger i
tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen.
I relation til pkt. IV.2.4) bemærkes, at enkelte dele af tilbuddet tillige kan være på engelsk. Der
henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 4.1.
I relation til pkt. VI.2) bemærkes, at elektronisk fakturering kræves.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere
ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at
ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har
underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er
indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens
§ 6, stk. 4.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/02/2017
130/2017
Dánsko-Silkeborg: Kreslá na kolieskach
2017/S 040-072685
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Silkeborg Kommune
29189641
Søvej 1
Silkeborg
8600
Dánsko
Kontaktná osoba: Ida Bisballe Rasmussen
Telefón: +45 89701617
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://permalink.mercell.com/65922144.aspx
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://silkeborgkommune.dk/
I.1)Názov a adresy
Esbjerg Kommune
Esbjerg
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.esbjergkommune.dk
I.1)Názov a adresy
Silkeborg Kommune
Silkeborg
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.silkeborgkommune.dk
I.1)Názov a adresy
Fredericia Kommune
Fredericia
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.fredericia.dk
I.1)Názov a adresy
Fanø Kommune
Nordby
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.fanoe.dk
I.1)Názov a adresy
Herning Kommune
Herning
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.herning.dk
I.1)Názov a adresy
Holstebro Kommune
Holstebro
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.holstebro.dk
I.1)Názov a adresy
Struer Kommune
Struer
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.struer.dk
I.1)Názov a adresy
Ikast-Brande Kommune
Ikast
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.ikast-brande.dk
I.1)Názov a adresy
Lemvig Kommune
Lemvig
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.lemvig.dk
I.1)Názov a adresy
Middelfart Kommune
Middelfart
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.middelfart.dk
I.1)Názov a adresy
Randers Kommune
Randers
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.randers.dk
I.1)Názov a adresy
Svendborg Kommune
Svendborg
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.svendborg.dk
I.1)Názov a adresy
Sønderborg Kommune
Sønderborg
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.sonderborgkommune.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://permalink.mercell.com/65922144.aspx
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
http://permalink.mercell.com/65922144.aspx
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Udbud af manuelle kørestole til KomUdbud.
II.1.2)Hlavný kód CPV
33193120
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Indkøb af aktive og komfortkørestole til de deltagende kommuner i KomUdbud.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 18 800 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Delaftale 1: Aktiv kørestole
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33193120
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK03
Kód NUTS: DK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Midtjylland, Syddanmark.
II.2.4)Opis obstarávania:
Aktiv kørestole.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 30/06/2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Delaftale 2: Komfortkørestole
Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33193120
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK03
Kód NUTS: DK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Midtjylland, Syddanmark.
II.2.4)Opis obstarávania:
Komfortkørestole.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 700 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/07/2017
Koniec: 30/06/2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/03/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27/03/2017
Miestny čas: 12:00
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 33307799
Internetová adresa:http://www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for udbud
inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en
underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, forudsat at
underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. jf.
lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.
Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45
kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den
dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 7,
stk. 2, nr. 1.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren, om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I
tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive,
hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12,
stk.1, jf. § 6, stk. 4.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 41715100
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/02/2017
131/2017
Dánsko-Valby: Stavebné práce
2017/S 040-072463
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Práce
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Bygningsstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 39
Valby
2500
Dánsko
Kontaktná osoba: Claude Sauzet
Telefón: +45 41701202
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK01
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bygst.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: www.ribsoftware.dk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych
útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Bývanie a občianska vybavenosť
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
RUC Bygning 3. Ombygning og indretning. Roskilde Universitet.
Referenčné číslo: J.nr. 16/00657
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:
Bygning 3 er en af Roskilde Universitets første bygninger fra 1971, med adressen
Universitetsvej 1 i Roskilde. Bygning 3 skal renoveres i forbindelse med flytning af RUC's
administrations-, direktions- og institutafsnit fra Bygning 30.
Bygningsstyrelsen ønsker at omdanne Bygning 3's nuværende indretning med
forskelligartede funktioner til institut til studerende med tilhørende faciliteter i stueplan og
administration på 1. sal.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde.
II.2.4)Opis obstarávania:
Bygning 3 er en kvadratisk bygning i 2 etager med delvis kælder, samt gårdrum. Opgaven
omfatter ombygning og indretning af største delen af stue- og 1. sals plan inkl. tekniske
installationer (hvoraf en del foretages i kælderetagen), i alt ca. 5 660 m² ekskl. kælder.
Bygningen skal indrettes til ny generisk administrations/undervisningsbygning. Der
etableres åbne kontorarealer med åbne kontorlommer, lukkede kontorer, mindre
møderum/flexrum og tekøkken/loungeområder samt reception og mødefaciliteter. Der
etableres ligeledes nye undervisningsfaciliteter på stueplan med bl.a. 3 store auditorier,
samt diverse klyngerum, learning spaces og Ph.d. lounges.
Ombygningen omfatter i hovedtræk nedrivning af alle indvendige, lette vægge, lofter, gulve
og installationer således at alene råhuset fremstår indvendigt. Dog skal enkelte elementer,
herunder nyrenoveret toiletkærne bevares. I nedrivningen skal indeholdes en miljøsanering,
idet der er konstateret forurening med pcb, asbest og tungmetaller i bygningen. Desuden
skal den eksisterende pavillon beliggende i umiddelbar forbindelse med Bygning 3's
vestfacade nedrives.
Derudover omfatter ombygningen etablering af komplet ny basisinstallation for el, vand,
varme og ventilation/køling mm. samt installationer af IT, tele, AV-udstyr, ADK mm. Der skal
etableres nye overflader overalt, herunder gulve, faste nye vægge, faste eksisterende vægge,
glasvægge, lofter osv. Herudover skal der foretages enkelte arbejder i gårdhaven. Opgaven
omfatter endvidere etablering af huller i bærende betonvægge, facader og dæk til nye døre,
nye glaspartier i facader ved fremtidig reception samt nye elevatorer.
Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Kontrakten udbydes i totalentreprise
og opdeles således ikke i delkontrakter, ud fra Bygningsstyrelsens ønske om bedst mulig
koordinering af de forskelligartede ombygningsarbejder.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 3
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Bygningsstyrelsen vil prækvalificere 3 ansøgere (såfremt der er 3 egnede ansøgere), der alle
vil blive opfordret til at afgive tilbud. Såfremt Bygningsstyrelsen modtager mere end 3
konditionsmæssige ansøgninger, vil Bygningsstyrelsen blandt egnede ansøgere lægge vægt
på kvaliteten og relevansen af de under pkt. III.1.3 ) nævnte referencer i forhold til den
udbudte opgave.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Projektet udbydes med en option. Optionen vedrører etablering af centralt køleanlæg.
Se udbudsmaterialet for flere oplysninger.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Ansøgere skal udfylde og aflevere ESPD.
Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse såfremt de er omfattet af en eller flere af
udbudslovens obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde. Der henvises til ESPD'et, hvor
ansøgere skal oplyse, hvorvidt det er omfattet af nogle af de nævnte udelukkelsesgrunde.
Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere
tilbudsgivere sammen i et konsortium skal hver tilbudsgiver i konsortiet vedlægge en
individuel ESPD. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske/finansielle
formåen og/eller teknisk/faglige formåen skal hver enkelt af disse vedlægge en individuel
ESPD.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Ansøgere skal udfylde ESPD'ens del IV, afsnit B:
— Samlet årsomsætning: Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de
seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal
ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.
— Finansielle nøgletal: Ansøgeren skal angive soliditetsgrad for de seneste 3 disponible
regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for
de tilgængelige disponible regnskabsår.
— Øvrige økonomiske og finansielle krav: Ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af
de seneste 3 regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal
ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Den økonomiske aktørs egenkapital skal være positiv i hvert af de 3 seneste regnskabsår.
Såfremt en økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et
konsortium, skal samtlige deltagere opfylde kravet om positiv egenkapital i hvert de seneste
3 regnskabsår.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
— Ansøgeren skal i ESPD'ens del II, afsnit D oplyse, hvilke tekniske rådgivere ansøger
tilknytter opgaven.
— Ansøgeren skal i ESPD'ens del IV, afsnit C angive hvor stor andel af kontrakten, som
ansøgeren eventuelt agter at give i underleverance. Såfremt ansøgeren baserer sin
ansøgning på andres formåen (f.eks. en underleverandør), skal disse udfylde særskilt ESPD.
Det skal i feltet »Consortium name« angives om udfylderen deltager som totalentreprenør,
underrådgiver eller underleverandør.
— Ansøgeren skal i ESPD'ens del IV, afsnit C oplyse en referenceliste med beskrivelse af
ansøgers væsentligste referencer på byggerier med en tilsvarende kompleksitet og/eller
størrelse udført i totalentreprise indenfor de seneste 5 år. For hver enkelt reference ønskes
oplysninger om opdragsgiver, entrepriserum, honorarsum, etageareal samt kort beskrivelse
af opgavens karakter. Der skal forelægges 5 referencer for udførelse i totalentreprise, 5
referencer fra hver af de tilknyttede underrådgivere samt evt. underleverandører, hvis
tilbudsgiver baserer sin ansøgning på andre enheders kapacitet. Underrådgivere og evt.
underleverandører skal angive oplysningerne i særskilt ESPD. Det skal i feltet »Consortium
name« angives om udfylderen deltager som totalentreprenør, underrådgiver eller
underleverandør.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Der er ingen mindstekrav i relation til dette udvælgelseskriterie.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Súťažné konanie s rokovaním
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.5)Informácie o rokovaní
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez
vykonania rokovaní
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/03/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
Dátum: 23/04/2017
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 4 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen RIB (tidligere Byggeweb). Dette
medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene
kan ske via RIB's platform. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB kan rettes til RIB A/S, tlf.
32245250, [email protected] Udbudsnr. i RIB er TN946621.
Har ansøgeren allerede et RIB login:
1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »login« og følg vejledningen.
2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder.
3. I »Personligt område« vælg boksen »Søg efter udbud«.
4. Indtast RIB udbudsnummer TN946621 og tryk »søg«.
5. Udbuddet » RUC Bygning 3, Ombygning — Prækvalifikation « fremkommer,og vælg »OK«.
6. Åbn udbuddet ved at vælge »rib-software udbud« og udbudsnavn » RUC Bygning 3,
Ombygning — Prækvalifikation « i oversigten.
7. Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning
om prækvalifikation.
Mangler du et RIB login:
1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Udbud« og følg
vejledningen.
2. Vælg »Ny bruger« og følg vejledning.
Har du mistet dine personlige brugerkoder:
1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Login«, og tryk »Glemt
brugernavn/password?»og følg vejledning.
Support:
Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib
support
vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller [email protected]
Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor
afleveringsfristen
at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig
aflevering af
ansøgningen.
Udbudsportal og aflevering:
Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og afleveringskrav.
Ansøges der som et konsortie, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en
del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger en
repræsentant, som uploader materiale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller.
lign.
ESPD:
Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'en (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB.
Ansøgeren skal downloade ESPD'en (Xml-fil) i RIB. Xml-filen kan kun åbnes via ESPDhjemmesiden(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger
skal man først vælge »Jeg er en økonomisk aktør«, og dernæst »Importere ESPD«. Herefter
uploader man xml-filen som «afleveringskrav 1«, der udgør ordregiverens ESPD, som
ansøgeren har downloadet i RIB. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at
dobbeltklikke på filen, virker den ikke.
For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens vejledning.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (loven kan hentes på
www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være
indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I
tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive,
hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for
Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/02/2017
132/2017
Dánsko-Ebeltoft: Stavebné práce na stavbe budov
2017/S 040-072456
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Práce
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Syddjurs Kommune, Team Ejendomme
Lundbergsvej 2
Ebeltoft
4220
Dánsko
Kontaktná osoba: Harry Mellgren Thorsen
Telefón: +45 87535282
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK042
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.syddjurs.dk/
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qvkiorgeir
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
gpp-arkitekter a/s
26283396
Grønnegade 68
Aarhus C
8000
Dánsko
Kontaktná osoba: Brian Møller Sørensen
Telefón: +45 41892705
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK042
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.gpp.dk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.syddjurs.dk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
www.ibinder.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Bývanie a občianska vybavenosť
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Lillerupparken. Fagentrepriseudbud.
II.1.2)Hlavný kód CPV
45210000
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:
Byggesagen omfatter opførelse af Byens Hus indeholdende 8 forskellige offentlige faciliteter
samt 41 nye plejeboliger i tilknytning til det eks. plejecenter. Bygningerne opføres i 3 etager
og bindes sammen med 2 bygninger i 1 etage. Under dele af bygningerne udføres der
kælder med servicefunktioner og parkeringskælder. Dertil kommer en mindre rygepavillon i
terræn.
Projektet er inddelt i områder navngivet Byens Hus og Plejeboliger.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 75 000 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Lillerupparken. A. Råhusentreprisen.
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rønde.
II.2.4)Opis obstarávania:
A. Råhusentreprisen
A1 Nedbrydning inkl. miljøsanering
A2 Jordarbejdet
A3 Spunsarbejdet
A4 Pælearbejdet
A5 Kloakarbejdet
A6 Beton Insitu arbejdet
A7 Betonelement leverancen
A8 Betonelement montagearbejdet
A9 Murerarbejdet, herunder byggeplads
A10 Konstruktionsstål arbejdet
A11 Smedearbejdet indeholdende ståltrappe, værn og rækværker mv.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 23
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 4
Maximálny počet: 7
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Udbudsmaterialet er tilgængeligt på
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qvkiorgeir Projekt ID
»Lillerupparken«. Prækvalifikation af entreprenører.
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Lillerupparken. B. Tømrerentreprisen.
Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rønde.
II.2.4)Opis obstarávania:
B. Tømrer entreprisen
B1 Tømrer- Snedker- Inventararbejdet
B2 Tagdækningsarbejdet
B3 Blikkenslagerarbejdet
B4 Gulvarbejdet
B5 Malerarbejdet inkl. Rengøring.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 23
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 4
Maximálny počet: 7
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Udbudsmaterialet er tilgængeligt på
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qvkiorgeir Projekt ID
»Lillerupparken«. Prækvalifikation af entreprenører.
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Lillerupparken. C. VVS-Entreprisen
Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rønde.
II.2.4)Opis obstarávania:
C. VVS entreprisen
C1 VVS-arbejdet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 23
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 4
Maximálny počet: 7
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Udbudsmaterialet er tilgængeligt på
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qvkiorgeir Projekt ID
»Lillerupparken«. Prækvalifikation af entreprenører.
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Lillerupparken. D. Sprinkler entreprisen
Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rønde.
II.2.4)Opis obstarávania:
D. Sprinkler entreprisen
D1 Sprinkler-arbejdet.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 23
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 4
Maximálny počet: 7
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Udbudsmaterialet er tilgængeligt på
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qvkiorgeir Projekt ID
»Lillerupparken«. Prækvalifikation af entreprenører.
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Lillerupparken. E. Ventilations- og CTS entreprisen
Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rønde.
II.2.4)Opis obstarávania:
E. Ventilations- og CTS entreprisen
E1 Ventilationsarbejdet
E2 CTS-arbejder.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 23
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 4
Maximálny počet: 7
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Udbudsmaterialet er tilgængeligt på
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qvkiorgeir Projekt ID
»Lillerupparken«. Prækvalifikation af entreprenører.
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Lillerupparken. F. EL entreprisen
Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rønde.
II.2.4)Opis obstarávania:
F. EL entreprisen
F1 EL-arbejdet inkl. Hårde hvidevarer.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 23
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 4
Maximálny počet: 7
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Udbudsmaterialet er tilgængeligt på
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qvkiorgeir Projekt ID
»Lillerupparken«. Prækvalifikation af entreprenører.
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Lillerup Parken. G. Elevator entreprisen
Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rønde.
II.2.4)Opis obstarávania:
G. Elevator entreprisen
G1 Elevatorleverancen.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 23
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 4
Maximálny počet: 7
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Udbudsmaterialet er tilgængeligt på
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qvkiorgeir Projekt ID
»Lillerupparken«. Prækvalifikation af entreprenører.
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Lillerup Parken, Plejeboliger og offentlige faciliteter i Rønde. H. Solcelle entreprisen
Časť č.: 8
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rønde.
II.2.4)Opis obstarávania:
H. Solcelle entreprisen
H1 Solcelleleverancen.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 23
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 4
Maximálny počet: 7
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Udbudsmaterialet er tilgængeligt på
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qvkiorgeir Projekt ID
»Lillerupparken«. Prækvalifikation af entreprenører.
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Lillerupparken. I Anlægsgartner entreprisen
Časť č.: 9
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45210000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rønde.
II.2.4)Opis obstarávania:
I. Anlægsgartner entreprisen
I1 Anlægsgartnerarbejderne.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 23
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 4
Maximálny počet: 7
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Der henvises til udbudsmaterialet.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Udbudsmaterialet er tilgængeligt på
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qvkiorgeir Projekt ID
»Lillerupparken«. Prækvalifikation af entreprenører.
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Betingelser for udførelse af kontrakten fremgår af det samlede udbudsmateriale, herunder
AB 92 med fravigelser og tilføjelser.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
Dátum: 11/04/2017
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 4 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Dánsko
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/02/2017
133/2017
Dánsko-Horsens: Stavebné práce
2017/S 040-072452
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Práce
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Dansk Boligbyg A/S
Erhvervsbyvej 11, 2.
Horsens
8700
Dánsko
Kontaktná osoba: Tommy Baarsgaard Kristensen
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK04
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://danskboligbyg.dk/
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=igikbynoos
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: privatvirksomhed
I.5)Hlavná činnosť
Bývanie a občianska vybavenosť
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Bjerrevej, etape 1.
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:
Projektet omfatter opførelse af 28 almene boliger på ca. 2 677 m² samt 32 private boliger på ca. 3
048 m² som 1 samlet projekt. Projektet udbydes i 22 fagentrepriser.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
1. Nedbrydning
Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Jord, Kloak, Befæstelse og Anlægsgartner. (inkl. nedgravning af molok affaldssystem)
Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Pladsstøbt beton (Fundamenter og Terrændæk)
Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Levering af betonelementer
Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Levering af badekabiner
Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Montage af betonelementer & Badekabiner
Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Levering og montering af porebetonskillevægge
Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Levering og montering af pladefalse
Časť č.: 8
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Murerentreprise
Časť č.: 9
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Tømrer & Snedkerentreprise
Časť č.: 10
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Leverance vinduer.
Časť č.: 11
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Tagdækningsentreprise (Inkl. sternkant)
Časť č.: 12
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Gulventreprise. (Undergulv i termoteck og slidlag, inkl. svømmende lamelparket trægulv.)
Časť č.: 13
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Levering og montering af inventar. (inkl. levering af hårde hvidevare)
Časť č.: 14
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Stålentreprise (altaner & bygningsstål)
Časť č.: 15
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
VVS entreprise.
Časť č.: 16
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Ventilationsentreprise inkl. emhætter.
Časť č.: 17
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
El og svagstrøm, inkl. terrænbelysning og montage af hårde hvidevare.
Časť č.: 18
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Antenneforsyning
Časť č.: 19
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Elevator
Časť č.: 20
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Malerarbejde inkl. rengøring og vinduespudsning
Časť č.: 21
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
Trykprøvning, Energimærkning
Časť č.: 22
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK04
II.2.4)Opis obstarávania:
Dette projekt bliver udført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvorved Dansk
Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Domea Horsens afd. 60/11. Det betyder,
at Danske Boligbyg A/S har forpligtet sig til — på Domea Horsens afd. 60/11 vegne — at sikre
overholdelse af de ramme- og støttemæssige betingelser for alment byggeri og køb af fast ejendom,
herunder udbudspligten.
Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud iht. Udbudsloven.
Der prækvalificeres 5 virksomheder pr. delkontrakt, der opfordres til at afgive tilbud.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/03/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Dánsko
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20
kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er
blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller loven om Klagenævn for Udbuds § 2 stk. 1, nr. 1,
når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.
I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at
ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at
ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen
er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/02/2017
134/2017
Dánsko-Søborg: Inžinierske práce a stavebné práce
2017/S 039-071437
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia
Práce
Oddiel I: Obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen, Forsyningsafdelingen
Rådhus Allé 7
Søborg
2860
Dánsko
Telefón: +45 20341535
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK012
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.gladsaxefjernvarme.dk/
I.1)Názov a adresy
Gentofte Fjernvarme
Bernstorffsvej 161
Charlottenlund
2920
Dánsko
Telefón: +45 39988222
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK012
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.gentofte.dk/
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
www.byggeprojekt.dk
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
COWI A/S
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Dánsko
Kontaktná osoba: Ghita Blom Hansen
Telefón: +45 41762559
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK012
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.cowi.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
www.byggeprojekt.dk
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k
dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný
bezplatne na: www.byggeprojekt.dk
I.6)Hlavná činnosť
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Gladsaxe Fjernvarme — udbygning af fjernvarmenet 2017-2019.
II.1.2)Hlavný kód CPV
45220000
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:
Bygherren skal udbygge fjernvarmenettet både indenfor eksisterende forsyningsområde men
også i nye forsyningsområder. Bygherren indbyder hovedentreprenører til at anmode om
prækvalifikation til afgivelse af tilbud på en rammeaftale vedr. levering af præisolerede
fjernvarmerør, udførelse af smede- jord- og betonarbejder til udbygning af fjernvarmenettet
indenfor Bygherrens forsyningsområde, herunder etablering af hovedledninger i vejnet samt
stikledninger og villaer. Der er allerede planlagt 3 etaper, der skal udføres i perioden 20172019. Hovedentreprenøren vil ved kontraktindgåelse blive tildelt etape 1, der skal udføres i
2017.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45230000
45232140
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK012
II.2.4)Opis obstarávania:
Opgaven udbydes som et begrænset udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Der
ønskes indgået en rammeaftale med 1 hovedentreprenør med en varighed af 1 år med
option på forlængelse med yderligere 2 x 1 år.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Kontrakten kan yderligere forlænges 2 x 1 år.
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Bygherren vælge maksimalt 5 ansøgere, som
i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.
Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i eESPD samt eventuelt supplerende
referenceark.
Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af
ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de
fremsendte referencer.
Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte
referencer har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.
"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der ligner den udbudte
opgave i art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende hovedentrepriser i
forbindelse med hovedentreprenørteamets evne til at dokumentere erfaring med:
> etablering af fjernvarmenet i bymæssig bebyggelse
> håndtering af anlægsopgaver i kommunalt regi
> gennemførelse af sammenlignelige hovedentrepriser i størrelse og omfang.
Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge minimum 3 og op til
maksimum samlet 10 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med
ovenstående emner.
> Hovedentreprenørens referencer må maks. være 5 år gamle regnet fra aflevering af byggeog anlægsopgaver.
> Underentreprenørens referencer må maks. være 5 år gamle regnet fra aflevering af byggeog anlægsopgaver.
Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 10 referencer for ansøgere samt
evt. underentreprenører.
Vedlægger ansøger samlet flere end 10 referencer, vil det være de første 10 referencer,
angivet i eESPD, Del IV, afsnit C, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen. Såfremt ansøger
har angivet referencer i både eESPD og på særskilte referenceark — og der ikke er identitet
imellem disse — så vil de »første 10« referencer blive identificeret på baggrund af referencer
angivet i eESPD'et først.
Følgende oplysninger bør fremgå af referencerne:
> Kunde (inkl. kontaktdata)
> Anlægsarbejdets størrelse (km fjernvarmetracé inkl. dimension på fjernvarmerør)
> Beskrivelse af entreprisen og af egne ydelser i forbindelse med projektet
> Udførelsesperiode (status, herunder om projektet er afleveret til bygherre).
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Kontrakten kan yderligere forlænges 2 x 1 år.
Der henvises til udbudsmaterialets kontraktudkast.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Der kræves ingen særlig retlig, form men såfremt der ansøges som en sammenslutning
(f.eks. et konsortium) skal der udpeges en fælles befuldmægtiget ligesom det skal erklæres,
at de deltagene virksomheder hæfter direkte ubetinget og solidarisk overfor ordregiver.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4)Objektívne pravidlá a kritériá účasti
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.1.6)Požadované zábezpeky a záruky:
Der stilles krav om sikkerhedsstillelse og garanti jf. udbudsmaterialet.
III.1.7)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné
ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Jf. udbudsmaterialet.
III.1.8)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá
zákazka:
Se betingelser for prækvalifikation.
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Gentofte Kommunes arbejdsklausul for bygge- anlægsopgaver af 23. august er gældende.
Kontrakten baserer sig på AB92 med tilføjelser/fravigelser, jf. udbudsmaterialet.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 09/03/2017
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
Dátum: 14/03/2017
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for
oplysninger om prækvalifikationen.
Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via byggeprojekt.dk
https://app.byggeprojekt.dk/public/1253-Gladsaxe_Fjernvarme_–
_udbygning_af_fjernvarmenet_2017_–_2019 Såfremt ansøger har spørgsmål til
udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via byggeprojekt.dk
ved anvendelse af spørgsmål/svar funktionen. Spørgsmål bedes stillet senest 10 dage før
fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation udløber. Spørgsmål stillet indenfor
fristen for fremsendelse af spørgsmål vil blive besvaret senest 6 dage før udløbet af fristen
for aflevering af prækvalifikation. Spørgsmål stillet senere end 10 dage før udløbet af frist
for anmodning om prækvalifikation vil, såfremt det er muligt at besvare spørgsmålet, blive
besvaret senest 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af anmodning om
prækvalifikation. Spørgsmålet stillet senere end 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af
prækvalifikation vil ikke blive besvaret. Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens
økonomiske og finansielle kapacitet angives i eESPD-skemaet. Det elektroniske ESPDdokument tilgås ved upload af udbudsmaterialets XML-fil, til denne webside:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
(Vejledning findes på:
http://bedreudbud.dk/sites/bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/
vejledning_espd.pdf).
Det bemærkes, at referencer kan angives i eESPD eller vedlægges ansøgningen som et
særskilt dokument.
Alle tilbudsgivere, der bliver prækvalificeret og har afgivet tilbud inviteres til at overvære
åbning af tilbudene, hvor tilbudsprisen læses op.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35278800
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk/
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet
prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens
afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk.
1.Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 20 000 DKK. Samtidig med klagens
fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med
bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet
ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til
klagenævnet.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/02/2017
135/2017
Dánsko-Ryslinge: Osobné automobily
2017/S 039-070438
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Fællesindkøb Fyn på vegne af Kerteminde Kommune
29188645
Graabjergvej 3a
Ryslinge
5856
Dánsko
Kontaktná osoba: Sune Bjørn Nancke
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK031
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://permalink.mercell.com/65584065.aspx
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.indkobfyn.dk/
I.1)Názov a adresy
Kerteminde Kommune
Kerteminde
Dánsko
Kontaktná osoba: Claus Willemar Ehlers
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK031
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.kerteminde.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://permalink.mercell.com/65584065.aspx
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Dánsko
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://permalink.mercell.com/65584065.aspx
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
http://permalink.mercell.com/65584065.aspx
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Levering af fabriksnye benzinbiler til Kerteminde Kommune.
II.1.2)Hlavný kód CPV
34110000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Udbuddet vedrører levering af fabriksnye benzinbiler i minimum B-segmentet til Kerteminde
Kommune.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 200 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK031
II.2.4)Opis obstarávania:
Finansiel leasing via Kommune Leasing.
Bilerne skal indregistreres som personbiler (hvide plader). Bilerne kan indregistreres efter
bestemmelserne om forholdsmæssig registreringsafgift (L64/FRA). Indregistreres til
Kommune Leasing med Kerteminde Kommune som bruger.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 200 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 05/05/2017
Koniec: 04/05/2019
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Kontrakten kan forlænges á 2 omgange i op til 12 måneder pr. gang.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Option på tilkøb af bakkamera i henhold til Udbudsbilag A — Tilbudsliste, samt
Kontraktbilag A — Kravspecifikation.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/03/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 04/08/2017
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29/03/2017
Miestny čas: 12:00
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 33307799
Internetová adresa:http://www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for udbud
inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en
underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, forudsat at
underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. jf.
lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.
Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45
kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den
dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 7,
stk. 2, nr. 1.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren, om at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I
tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive,
hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12,
stk.1, jf. § 6, stk. 4.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Fax: +45 41715100
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/02/2017
136/2017
Dánsko-Ringsted: Hmotnostné spektrometre
2017/S 039-070434
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Fødevarestyrelsen
62534516
Søndervang 4
Ringsted
4100
Dánsko
Kontaktná osoba: Anne Dragsbæk Rasmussen
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK02
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.fvst.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/Aktuelleudbud.aspx
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych
útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Indkøb af to (2) UPLC/UHPLC-MS/MS systemer.
Referenčné číslo: 2016-41-134-00063
II.1.2)Hlavný kód CPV
38433100
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Anskaffelse af to (2) »state-of-the-art« UPLC/UHPLC-MS/MS systemer (laboratorieudstyr)
inkl. fuld garanti, PM (Performance Maintenance) og service i 2 år. Udstyret skal anvendes til
kontrol for veterinære lægemidler i biologiske matricer og biotoksiner i fødevarer og skal for
at leve op til gældende EU-krav have en tilstrækkelig følsomhed til analyse i
koncentrationsområdet ppt til ppm.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 400 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ringsted.
II.2.4)Opis obstarávania:
Se punkt II.1.4).
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Købet er en samlet pakke, og der er ikke mulighed for at foretage opdeling.
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Der henvises til kontraktudkast, der er en del af udbudsmaterialet.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/04/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina, Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 28/04/2017
Miestny čas: 12:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 35291095
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/02/2017
137/2017
Dánsko-Kodaň: Motorové vozidlá
2017/S 039-070432
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
SKAT
19552101
Østbanegade 123
København Ø
2100
Dánsko
Kontaktná osoba: Pia J. Arildsen
Telefón: +45 72375970
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://skat.dk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://eu.eusupply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=181203&B=SKAT
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=181203&B=SKAT
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych
útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Levering af specialbiler og tilknyttede ydelser.
Referenčné číslo: 17-0517517
II.1.2)Hlavný kód CPV
34100000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Ordregiver udbyder en Rammeaftale med 1 leverandør vedrørende levering af specialbiler og
tilknyttede ydelser.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 400 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34110000
34115000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK
II.2.4)Opis obstarávania:
Biler af denne type er til brug for Ordregivers medarbejdere blandt andet i forbindelse med
toldkontrol, hvor en stor del af arbejdstiden tilbringes i og ved bilen. Bilerne, der skal have
en tilladt totalvægt på 3 500 kg, skal anvendes både til transport og som arbejdsplads,
hvorfor bilernes indretning og udstyr skal opfylde normerne for et godt arbejdsmiljø, der
afspejles i bilernes komfortniveau. Bilernes anvendelsesformål forudsætter, at de kan
indrettes med kontormiljø og på anden måde opbygges med henblik på transport af en
større mængde udstyr beregnet til toldkontrolopgaver.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných
podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 400 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:
Ordregiver kan jf. bilag 1 — Kravspecifikation vælge, at:
Bilen leveres i en vægtvariant på minimum 3 800 kg totalvægt
Bilen leveres med automatgear
Bilen leveres med lastrum, der opfylder følgende mål: Lastvolumen minimum 12-15 m³ og
Lastlængde 3 500-4 400 mm
Bilen leveres med ruder hele vejen rundt inkl. i bagdør
Bilen leveres med sæder til 2 passagerer foran
Bilen leveres med anhængertræk
Bilen leveres med integreret navigationssystem.
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/03/2017
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27/03/2017
Miestny čas: 10:00
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
1) Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) for at deltage i
udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence,- og Forbrugerstyrelsens vejledning.
2) Ordregiver skal udelukke Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis
Tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske
udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk
3) Ordregiver vil endvidere udelukke Tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis
der er tale om, følgende forhold: Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvenseller likvidationsbehandling, hvis denne aktiver administreres af en kurator eller af retten,
hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller
denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er
fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiveren er hjemmehørende, jf. udbudslovens § 137,
stk. 1, nr. 2).
4) Inden tildeling af endelig rammeaftale vil den Tilbudsgiver, som Ordregiver har besluttet
at tildele rammeaftalen, skulle fremlægge dokumentation for så vidt angår
udelukkelsesgrundene. Som bevis for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af
udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og § 137, stk.1, nr.2 kan
fremlægges: 1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en
kompetentretslig eller administrativ myndighed, der viser, at Tilbudsgiver ikke er omfatte af
udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1. 2). Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i
det pågældende land som bevis for, at Tilbudsgiveren ikke er omfattet af
udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte tilfælde. For så vidt
angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af
Erhvervsstyrelsen. Udsteder Tilbudsgivers land ikke de nævnte certifikater eller dokumenter,
kan de erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse
med udbudslovens § 153, stk. 2. Ordregiver kan ikke udelukke tilbudsgivere, der er omfattet
af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135-137, såfremt denne har
fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig i henhold til
udbudslovens § 138. Ordregiver tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om
»selv-cleaning«, såfremt dette er relevant.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på
www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at
ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren
har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller
udbudslovens § 171, stk. 4.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 3529100
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/02/2017
138/2017
Dánsko-Horsens: Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
2017/S 039-070415
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Affald og Trafik, Horsens Kommune
29189889
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Dánsko
Kontaktná osoba: Dorte Pernille Vestergaard
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK042
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.horsens.dk/
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://horsens.dk/Erhverv/Udbud/UdbudVarerOgTjenesteydelser
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Indkøbsafdelingen, lokale 2.234, Horsens Rådhus
Rådhustorvet 4
Horsens
8700
Dánsko
Kontaktná osoba: Dorte Pernille Vestergaard
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK042
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.horsens.dk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Udbud på levering af grønne poser.
II.1.2)Hlavný kód CPV
19640000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Udbuddet vedrører en ikke-eksklusiv rammeaftale på køb og levering af grønne poser til
KOD (madaffald) til Affald og Trafik, Horsens Kommune. Der efterspørges 1 type af pose.
Poserne udleveres af Horsens Kommune til borgere i Horsens Kommune til sortering af
madaffald.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK042
II.2.4)Opis obstarávania:
Udbuddet vedrører en ikke-eksklusiv rammeaftale på køb og levering af grønne poser til
KOD (madaffald) til Affald og Trafik, Horsens Kommune. Der efterspørges 1 type af pose.
Poserne udleveres af Horsens Kommune til borgere i Horsens Kommune til sortering af
madaffald.
Den årlige estimerede omsætning er 2 250 000 DKK ekskl. moms.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:
Kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Tilbudsgiver skal i ESPD Del III: Udelukkelsesgrunde, afsnit A og B erklære ikke at være
omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2014/24/EU art. 57, stk. 1 og 2.
For øvrige oplysninger henvises til udbudsbetingelserne afsnit 6.4.1 Tilbudsgivers personlige
forhold.
Tilbudsgiver skal i ESPD Del III: Udelukkelsesgrunde, afsnit C erklære ikke at være omfattet
af de frivillige udelukkelsesgrunde i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU art.
57, stk. 4, der i Udbudsloven er gjort obligatoriske. Det drejer sig om:
— Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. Udbudsdirektiv art. 57,
stk. 4, litra e).
— Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure, jf.
Udbudsdirektiv art. 57, stk. 4, litra f).
— Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdte oplysninger, ude af stand til at
fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i
forbindelse med denne procedure, jf. Udbudsdirektiv art. 57, stk. 4, litra h).
For konsortier: Såfremt Tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (dvs. hvor
flere virksomheder byder sammen som konsortium) skal særskilt ESPD udfyldes for hver
deltager i konsortiet.
Der stilles ingen særlige krav til konsortiets retlige form, men der skal iblandt konsortiets
deltagere udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle deltagere i konsortiet.
Endvidere skal deltagerne i konsortiet hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og
opfyldelsen af kontrakten.
For så vidt angår Tilbudsgiverens egnethed, jf. 6.4.2 Teknisk og faglig formåen, skal det
fremgå af tilbuddet, hvilken deltager i konsortiet, der opfylder et givet mindstekrav, eller om
mindstekrav opfyldes i forening. Ligeledes skal det fremgå for hver konsortiedeltager at de
opfylder mindstekravene i 6.4.1 Tilbudsgivers personlige forhold.
Særligt vedr. tilfælde hvor tilbudsgiver baserer sig på andres formåen:
Den støttende virksomhed skal opfylde Udbyders mindstekrav i afsnit 6.4.1 Tilbudsgivers
personlige forhold og må ikke være omfattet af en udelukkelsesgrund, hvorfor tilbuddet skal
indeholde et udfyldt ESPD for Tilbudsgiveren selv, samt et separat udfyldt ESPD (med de
relevante oplysninger, herunder oplysningerne jf. afsnit 6.4.1 Tilbudsgivers personlige
forhold og 6.4.2 Teknisk og faglig formåen) for hver af de enheder, som Tilbudsgiver
baserer sig på.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Tilbudsgiver skal i ESPD Del IV, alfa, erklære, at Tilbudsgiver opfylder alle de stillede
mindstekrav til udvælgelseskriterierne, dermed alle stillede mindstekrav til teknisk og faglig
formåen.
Tilbudsgiver skal opfylde nedenstående mindstekrav til den tekniske og faglige formåen:
— Referencer:
Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1
sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år. Ved sammenlignelige leverancer forstås
opgaver inden for samme fagområde dvs. plastik poser til KOD til anvendelse hos borgere.
Det er uden betydning om referencerne er til offentlige eller private virksomheder.
Det er kun den Tilbudsgiver, som Udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, der skal
indsende nedenstående dokumentation. Dokumentationen skal hermed ikke vedhæftes
tilbuddet.
Som dokumentation for Tilbudsgivers referencer skal Tilbudsgiver kun efter anmodning og
efter tilbudsfristens udløb fremsende følgende:
— Underskrevet referenceliste. Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte den anførte
reference med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed. Referencelisten skal
indeholde en beskrivelse af de betydeligste leveringer inklusive datoer og kundens navn
(samt kontaktperson hos kunden). Herudover ses det gerne, at Tilbudsgiver angiver
størrelsesordenen (i form af beløb i DKK).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1
sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år. Ved sammenlignelige leverancer forstås
opgaver inden for samme fagområde, dvs. plastik poser til KOD til anvendelse hos borgere.
Det er uden betydning om referencerne er til offentlige eller private virksomheder.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/03/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 31/03/2017
Miestny čas: 12:00
Miesto:
Indkøbsafdelingen, lokale 2.234, Horsens Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Der er ikke adgang til åbning af tilbud.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
Om 4 år.
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dánsko
Telefón: +45 72405708
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer
(loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III
eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til
Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de
berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af
konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet
en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den
dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2,
eller udbudslovens § 171, stk.4.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.
udbudslovens § 185,stk. 2, 2. pkt.
§ 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i
strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt
uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions
Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen
efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen
indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden
forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt
underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt
klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er
indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende
virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk
§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal
klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud,
og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den
periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.2. I tilfælde, hvor klagen ikke er
indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende
virkning, jf. § 12, stk. 1.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/02/2017
139/2017
Dánsko-Hvidovre: Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo
2017/S 038-068504
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Region Hovedstaden ved Amager og Hvidovre Hospital
Hvidovre Hospital, Byggeafdelingen, Kettegård Allé 30
Hvidovre
2650
Dánsko
Kontaktná osoba: Filip Finell
Telefón: +45 38623375
E-mail: [email protected]
Kód NUTS: DK012
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.nythospitalhvidovre.dk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.nythospitalhvidovre.dk
I.2)Spoločné verejné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na:
http://www.rib-software.dk/udbudsportal
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
schmidt/hammer/lassen/architects og aarhus arkitekterne a/s
Njalsgade 17, Pakhus 2
København S
2300
Dánsko
Kontaktná osoba: Erik Jensen
Telefón: +45 31903145
E-mail: [email protected]
Fax: +45 70201907
Kód NUTS: DK011
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.shl.dk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom:
http://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Nyt Hospital Hvidovre — Nybyggeri, Entreprise E08 Vvs.
Referenčné číslo: NHH1
II.1.2)Hlavný kód CPV
45215100
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:
Entreprise for vvs arbejder i forbindelse med opførelse af en ny hospitalsfløj til Hvidovre
Hospital.
II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 51 000 000.00 DKK
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45331100
45331110
45331230
45332000
45332200
45332300
45332400
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK012
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre, Danmark.
II.2.4)Opis obstarávania:
Nyt Hospital Hvidovre ønsker at indgå en række entreprisekontrakter om opførelse af en ny
hospitalsfløj til Hvidovre Hospital med et samlet etageareal på 32 500 m², samt en
tilhørende 7 750 m² parkeringskælder. Byggeriet er beliggende på Kettegård Allé 30, 2650
Hvidovre. Der foreligger et hovedprojekt, som entreprenørs ansøgning om prækvalifikation
skal basere sig på. Byggeriet bliver gennemført i perioden fra medio 2017 til ultimo 2019.
Udbud forløber på RIB Udbudsportal, http://www.rib-software.dk/udbudsportal, hvor
udbudsmaterialet foreligger og hvor prækvalifikation ansøgningen skal afleveres.
Nærværende udbud udgør vvs arbejder for det samlede byggeri. I entreprisen indgår
følgende arbejder:
E08.01 Afløb og sanitet
E08.02 Vand
E08.03 Køl
E08.04 Varme
E08.05 Maskiner.
II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 51 000 000.00 DKK
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:
Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de
konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2) og III.1.3) anførte
oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes
at have de bedste referencer i forhold til kriterierne relevans, størrelse og omfang —
Kriterierne er defineret som følger:
Relevans = antal referencer, der bedst udviser faglig- og teknisk formåen til at udføre
nærværende entreprisearbejde.
Størrelse = antal referencer, der bedst har en entreprisesum størrelse, der svarer til anslået
værdi for nærværende entreprisearbejde.
Omfang = antal referencer, der bedst sandsynliggør at ansøger gentagne gange kan løfte en
opgave svarende til nærværende entreprisearbejde.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Afhængig af forhandlingsforløbet med entreprise E02 Råhus vedrørende udførelsestidsplan,
forbeholder bygherre sig ret til at fremrykke eller at udskyde den udførelsestidsplan for
nærværende entreprise med op til 4 måneder. Såfremt udførelsestidsplan bliver ændret vil
dette blive meddelt tilbudsgiver senest 3 uger før frist for afgivelse af tilbud.
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu
do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Ansøger skal som afleveringskrav for prækvalifikation udfylde og uploade følgende
dokumenter på RIB Udbudsportal under »Aflevering af tilbud«, maks. 1 stk. dokument under
hvert afleveringskrav:
1. ESPD som xml-fil. Ansøger skal downloade filen og via hjemmesiden
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter? lang=da, »Importere ESPD« og
udfylde denne. Fra hjemmesiden eksporteres den udfyldte »espd-response« fil retur til egen
PC, hvorfra den bliver uploaded på RIB Udbudsportal. Alle punkter og afsnit i ESPD skal være
udfyldt. Vejledning findes på http://www.kfst.dk/Offentligkonkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD
Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et
konsortium), skal ovenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed.
Supplerende ESPD'ere skal uploades under »Supplerende filer«
Under »Supplerende filer« kan ansøger uploade supplerende dokumentation, såfremt
ansøger har behov herfor af nedenstående årsager:
2. Støtteerklæring — Økonomisk kapacitet. Skal kun udfyldes og afleveres såfremt ansøgers
tekniske formåen er beroende heraf.
3. Støtteerklæring — Teknisk kapacitet. Skal kun udfyldes og afleveres såfremt ansøgers
økonomiske formåen er beroende heraf.
4. Konsortiumerklæring. Skal kun udfyldes og afleveres såfremt ansøger er et konsortium.
5. Referenceliste. Skal kun udfyldes og afleveres såfremt ansøger vælger ikke at oplyse sine
referencer i ESPD.
6. Supplerende ESPD'ere. Skal kun udfyldes og afleveres såfremt ansøger er en
sammenslutning af virksomheder (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et
konsortium).
Til verificering af at ESPD er korrekt udfyldt, skal den vindende tilbudsgiver efter licitation
fremlægge en serviceattest eller anden lignende dokumentation udstedt af »relevante
myndigheder«. Serviceattesten rekvireres hos Erhvervsstyrelsen, som henter oplysninger fra
ATP, skifteretten, SKAT samt kriminalregistret. Behandlingstid hos Erhvervsstyrelsen er ca.
1-2 uger, udgift for attest betales af tilbudsgiver.
Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet
af en eller flere af de i udbudslovens §§ 135-136 eller § 137, stk. 1, nr. 1-4 nævnte
udelukkelsesgrunde. Der henvises til i ESPD'en del III, hvor ansøgerne skal oplyse, hvorvidt
de er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
ESPD, del IV, afsnit B (»Samlet årsomsætning«) — ansøgeren skal angive sin samlede
årsomsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har
eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der under ESPD del IV, afsnit B (»Etablering af
virksomhed«) om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede
sin virksomhed.
ESPD, del IV, afsnit B (»Finansielle nøgletal«) — ansøgeren skal angive sin egenkapital for
hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3
år gives oplysningerne for de år, hvor ansøgeren har aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren
endnu ikke har aflagt årsrapport, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på
ansøgningstidspunktet.
Ansøgeren kan basere sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. et moderskab eller
underleverandører) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og
disse andre enheder. Ansøgeren skal i givet fald som del af ansøgningen godtgøre at kunne
råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved som del af
ansøgningen at fremsende en »Støtteerklæring — Økonomisk kapacitet« for disse enheders
juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I
udbudsmaterialet indgår skabelon til en sådan støtteerklæring. Ved sammenslutninger af
virksomheder i udbudsproceduren (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et
konsortium) skal der for hver af de deltagende aktører udfyldes og uploades en særskilt
ESPD. Eventuelle supplerende ESPD .xml-fil(er) skal uploades på RIB Udbudsportal under
»Supplerende filer«.
Den vindende tilbudsgiver skal kunne dokumentere regnskabstallene i form af underskrevet
revisorgodkendt årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte nøgletal
samt en ledelseserklæring om, at der ikke siden sidste regnskabsaflæggelse er sket
væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Det er et mindstekrav, at ansøgeren har haft en årlig omsætning på mindst 60 000 000 DKK,
i hvert af de seneste 3 regnskabsår samt at ansøgers egenkapital i det seneste regnskabsår
er positiv. Oplysningerne i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder det
anførte mindstekrav.
Ved sammenslutninger af virksomheder i udbudsproceduren (f.eks. et moderskab,
underleverandører eller ved et konsortium), beregnes omsætningen som enheders samlede
årlige omsætning i hvert af de seneste 3 regnskabsår.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
ESPD, del IV, afsnit C (»For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af
den anførte type«) — ansøgeren skal opliste de vvs entrepriser, der er udført senere end 5 år
før ansøgningsfristens udløb. Ansøgers referenceliste må medtage 5-10 referencer for
byggerier større end 10 000 m². Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencelisten som et
supplerende dokument, hvor hver enkelt reference må fylde 1 stk. A4-side. I så fald skal
ansøger uploade referencelisten som samlet dokument under »Supplerende filer«, samt i
ESPD, del IV, afsnit C specifikt henvise til, at der er afleveret en sådan liste som supplerende
dokument.
På referencelisten skal følgende oplyses:
1) En beskrivelse af opgaven, herunder ansøgers rolle.
2) Entreprisesum.
3) Datoer for afslutning af opgaven.
4) Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.
Ansøgeren kan basere sig på andre enheders tekniske formåen (f.eks. et moderselskab eller
underleverandører) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og
disse andre enheder. Ansøgeren skal i givet fald godtgøre at kunne råde over de ressourcer,
der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, ved som del af ansøgningen at vedlægge en
»Støtteerklæring — Teknisk kapacitet« for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de
nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I udbudsmaterialet indgår skabelon
til en sådan støtteerklæring. Ved sammenslutninger af virksomheder i udbudsproceduren
(f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et konsortium) skal der for hver af de
deltagende aktører udfyldes en særskilt ESPD. Eventuelle supplerende ESPD .xml-fil(er) skal
uploades på RIB Udbudsportal under »Supplerende filer«.
Den vindende tilbudsgiver skal kunne dokumentere referencelisten i form af
kontaktoplysninger, herunder kontaktperson, adresse og telefonnummer, hos modtageren,
som kan bekræfte tilbudsgivers udførelse af arbejdet/ydelsen.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Det er et mindstekrav, at ansøgeren skal anføre mindst 1 reference på en samlet vvs
entreprise på min. 40 000 000 DKK indenfor de seneste 5 år.
Oplysningerne i ESPD benyttes som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder de anførte
mindstekrav.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Entreprenør skal stille sikkerhed på 15 % af den samlede entreprisesum, ekskl. moms jf.
Byggesagsbeskrivelsen med bygherres tilføjelser til AB92.
Kontrakten indeholder bestemmelser med krav til entreprenør at overholde følgende:
1. FN's deklaration om menneskerettigheder
2. ILO's deklaration om arbejdstagerrettigheder
3. Rio deklarationen om miljø og udvikling
4. FN's konvention mod korruption
5. Krav om anvendelse af praktikanter og elever.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/03/2017
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným
uchádzačom
Dátum: 27/04/2017
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Dánčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
Det samlede udbudsmateriale vil samme dag som offentliggørelsen af nærværende
udbudsbekendtgørelse, være offentligt tilgængeligt via http://www.ribsoftware.dk/udbudsportal uden brug af login. Ansøgning om prækvalifikation kan kun
afleveres via login på RIB Udbudsportal: http://www.rib-software.dk/ udbudsportal med en
RIB brugerprofil. Såfremt man ikke har en RIB brugerprofil med brugernavn og password til
RIB Udbudsportal, skal en brugerprofil først oprettes. Dette kan gøres direkte inde fra den
offentligt tilgængelige udbudsportal RIB. Prækvalifikationen har RIB nr. TN798272. Ansøger
vil ved ny profiloprettelse modtage en personlig e-mail med et link, hvorfra det nødvendige
password skal oprettes. Efter endt godkendelse, foretages der log-in på http://www.ribsoftware.dk/udbudsportal med det nye brugernavn og password. Er man i forvejen bruger på
RIB Udbudsportal og har et log-in, er det dette brugernavn og password man skal anvende.
Herefter vil der være adgang til nærværende udbud, under fanen »Udbudsportal«.
Tilbudsgiverne har mulighed for at få supplerende oplysninger vedrørende udbudsmaterialet
og det udbudte arbejde ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål. Spørgsmålene skal
udarbejdes på dansk og stilles skriftligt igennem RIB Udbudsportal på http://www.ribsoftware.dk/udbudsportal. Spørgsmål uploades ved log-in på nærværende udbudsmappe og
under menuen »Spørgsmål og svar« at aktivere ikon »Nyt Spørgsmål« og udfylde
spørgefeltet.
Spørgsmål, der modtages senest fredag d. 17.3.2017, kl. 12:00, vil blive besvaret af den
ordregivende myndighed senest 6 dage inden udløbet af ansøgningsfristen. Spørgsmål, der
modtages senere end fredag
d. 17.3.2017, kl. 12:00, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål og svar vil løbende blive
registreret på RIB Udbudsportal under menuen »Spørgsmål og svar«.
Ved tekniske spørgsmål kan RIB Support kontaktes på tlf. 35245250 (tast 2) og/eller på email [email protected] Udbudsportalen for prækvalifikation lukkes ved
ansøgningsfristens udløb og en ny portal åbnes for tilbudsfasen.
I.1) Navn og adresser:
CVR-nummer: DK01.
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Dánsko
Telefón: +45 35291000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.klfu.dk
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Klager overprækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den
dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbud indgives
inden 45 kalenderdage efter,at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den
Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra
dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at
en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt og med kopi til
Klagenævnet, underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og
om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i
standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning
af klagen.
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dánsko
Telefón: +45 41715000
E-mail: [email protected]
Internetová adresa:http://www.kfst.dk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/02/2017