Fælles erklæring i anledning af den internationale

Europa-Kommissionen - Udtalelse
Fælles erklæring i anledning af den internationale kvindedag 2017
Bruxelles, den 7. marts 2017
Den Europæiske Union støtter kvinder i Europa og resten af verden i dag, præcis som den gjorde, da
EU blev grundlagt.
For 60 år siden blev ligestillingen mellem kvinder og mænd forankret i Romtraktaten som en af Den
Europæiske Unions grundlæggende værdier. På det tidspunkt var Europas engagement i princippet om
lige løn for lige arbejde enestående i verden. EU er sidenhen blevet ved med at gå forrest og har gjort
synlige fremskridt på alle fronter. Vi arbejder utrætteligt på at forsvare kvinders rettigheder og styrke
dem i kampen mod diskrimination og kønsbaseret vold.
I 2017 er der flere kvinder i arbejde, flere kvinder bliver uddannet fra universiteterne, og flere kvinder
er aktive i politik eller findes i toppen af det europæiske erhvervsliv end nogensinde før. I
Kommissionen udgør kvinder 55 % af den samlede arbejdsstyrke. Der er dog stadig alt for mange
kvinder i EU, navnlig enlige mødre, som har svært ved at være økonomisk uafhængige. Andelen af
kvinders beskæftigelse i Den Europæiske Union nåede sit hidtil højeste med 65,5 % i 2016, men der er
fortsat langt op til mændenes 77 %.
Der er stadig meget at gøre – både i og uden for Europa. Kvinder er ofte blandt de mest sårbare i
konflikter, i situationer med migration og fordrivelse og der, hvor fattigdom og klimaforandringer
rammer hårdest. Dertil kommer, at der er en eksponentiel vækst i antallet af kvindelige ofre for
menneskehandel, som ankommer til EU med den igangværende migrationsbølge.
Intolerance over for kvinder og kvindehad kommer til udtryk både i det offentlige rum og under dække
af internettets kujonagtige anonymitet. Der er stadigt flere angreb på kvinders rettigheder. Alt for
mange europæere mener, at sex uden samtykke kan være berettiget. Kvinder er også udsat for
diskrimination og vold, især rundt omkring i verdens konfliktområder.
Men kvinder er imidlertid også ofte de første, som søger løsninger, finder modstandsdygtighed under
svære forhold og er dem, som har en vision for deres landes fremtid. Det er derfor, EU fortsat
samarbejder med kvindegrupper over hele verden, heriblandt under de sværeste omstændigheder som
i Afghanistan og Syrien.
Vi vil fortsat gøre en indsats både i og uden for EU. Det gælder især:
- Kommissionen tager gennem sin strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene 2016-2019
hånd om uligheder inden for nøgleområder som beskæftigelse, løn, beslutningstagning og vold.
- Europa-Kommissionen har valgt at gøre 2017 til et år for udryddelse af alle former for vold mod
kvinder og piger.
- Kommissionen vil i år fremlægge et nyt initiativ om balancen mellem arbejdsliv og privatliv for
forældre og omsorgspersoner.
- Gennem den foreslåede reform af det fælles europæiske asylsystem vil migrantkvinder, som
kommer til Europa for at søge beskyttelse, og som har lidt skade, blive tilbudt lægehjælp, juridisk
rådgivning, traumerådgivning og psykosocial bistand.
- Kommissionen vil fortsat overvåge kønsaspektet af forebyggelse og bekæmpelse af
menneskehandel i gennemførelsen af politiske tiltag og lovgivning på området.
- I sine eksterne forbindelser vil Kommissionen via EU's kønshandlingsplan for perioden 2016-2020
fokusere på at hjælpe kvinder og piger rundt om i verden, som er udelukket fra uddannelse, lige
adgang til sundhedspleje og familieplanlægningstjenester, arbejdsmarkedet samt det politiske liv,
samtidig med at de på grund af diskriminerende lovgivning hverken kan arve, nyde godt af deres
borgerrettigheder eller eje jord.
- For at sikre, at bistanden når de mest sårbare rundt omkring i verden, vil Kommissionen fortsat
tage højde for kønsaspektet i sin tilgang til humanitær bistand.
- Kommissionen vil fortsat gå forrest i gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling,
herunder målet om ligestilling mellem mænd og kvinder.
Vi må ikke – og vi vil ikke – stoppe med at kæmpe for ligestilling mellem mænd og kvinder, sørge for
kvinders og pigers sikkerhed og styrke dem, så de kan udnytte deres potentiale fuldt ud. Ligesom det
var tilfældet for 60 år siden, er Den Europæiske Union opsat på at sikre lige muligheder for mænd og
kvinder verden over.
Underskrivere:
Første næstformand Frans Timmermans
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/ næstformand for
Kommissionen, Federica Mogherini
Kommissær for budget og menneskelige ressourcer, Günther Oettinger
Kommissær for europæiske naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn
Kommissær for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica
Kommissær for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos
Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og
arbejdskraftens mobilitet, Marianne Thyssen
Kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides
Kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Vera Jourová
2017 Annual Report on Gender Equality
STATEMENT/17/463
Pressehenvendelser:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)
Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail