7001/17 jb/TM/hsm 1 DG G 2A 1. Kommissionen

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 6. marts 2017
(OR. en)
7001/17
FIN 172
PE-L 10
I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:
Budgetudvalget
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Komm. dok. nr.:
5682/17 FIN 46 (COM(2017) 46 final)
Vedr.:
Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2017, der
ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions
Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Det Forenede Kongerige,
Cypern og Portugal
1.
Kommissionen forelagde den 26. januar 2017 Rådet et forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 1
til det almindelige budget for 2017 med henblik på anvendelse af EU's Solidaritetsfond for så
vidt angår et beløb på i alt 71 524 810 EUR i forpligtelsesbevillinger (FB) og
betalingsbevillinger (BB).
Formålet med dette forslag er at yde finansiel bistand til Det Forenede Kongerige, Cypern og
Portugal som reaktion på de naturkatastrofer, der ramte disse lande i 2015 og 2016.
De hertil svarende bevillinger overføres til artikel 13 06 01 (EU's Solidaritetsfond – Bistand
til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig
indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien). Kommissionen
foreslår at finansiere de nødvendige BB ved at benytte den negative reserve, jf. artikel 47
finansforordningen.
7001/17
jb/TM/hsm
DG G 2A
1
DA
2.
Budgetudvalget gennemgik FÆB nr. 1/2017 på mødet den 31. januar.
Under denne gennemgang noterede Budgetudvalget sig, at Kommissionen ikke havde trukket
forskud, der var udbetalt til Cypern og Portugal inden for rammerne af denne anvendelse, fra
sit finansieringsforslag.
Derfor foreslog formandskabet at ændre FÆB nr. 1/2017 i overensstemmelse hermed og
trække de udbetalte forskud fra. Et beløb på 1 122 376 EUR trækkes derfor fra i FB og BB fra
FÆB nr. 1/2017, der som ændret er på 70 402 434 EUR i stedet for 71 524 810 EUR.
Budgetudvalget gennemgik dette forslag fra formandskabet på mødet den 13. februar 2015 og
kunne godkende det.
3.
Ved afslutningen af gennemgangen besluttede Budgetudvalget at foreslå, at De Faste
Repræsentanters Komité henstiller til Rådet, at det:
–
vedtager Rådets holdning til FÆB nr. 1/2017, jf. punkt 2
–
pålægger formandskabet at udarbejde de budgetdokumenter, der skal sendes til EuropaParlamentet, og godkender udkastet til skrivelse i bilag 2 med henblik herpå
–
lader Rådets holdning offentliggøre i Den Europæiske Unions Tidende, jf. bilag 1.
7001/17
jb/TM/hsm
DG G 2A
2
DA
BILAG 1
RÅDETS AFGØRELSE
om vedtagelse af Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1
for regnskabsåret 2017
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314,
sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel
106a
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af
25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om
ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 1, særlig artikel 41, og
ud fra følgende betragtninger:
–
Unionens budget for regnskabsåret 2017 blev endeligt vedtaget den 1. december 2016 2.
–
Kommissionen forelagde den 26. januar 2017 et forslag med et forslag til ændringsbudget
nr. 1 til det almindelige budget for regnskabsåret 2017.
1
2
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
EUT L 51 af 28.2.2017, s. 1.
7001/17
BILAG 1
jb/TM/hsm
DG G 2A
3
DA
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Eneste artikel
Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1 for regnskabsåret
2017 blev vedtaget den 3. april 2017.
Den fuldstændige tekst kan læses eller hentes på Rådets websted: http://www.consilium.europa.eu/.
Udfærdiget i Luxembourg, den 3. april 2017.
På Rådets vegne
Formand
7001/17
BILAG 1
jb/TM/hsm
DG G 2A
4
DA
BILAG 2
UDKAST TIL SKRIVELSE
Fra: formanden for Rådet
Til: formanden for Europa-Parlamentet
Hr. formand
Hermed fremsendes særskilt Rådets holdning til forslaget til ændringsbudget nr. 1 for regnskabsåret
2017 1, der blev vedtaget af Rådet den 3. april 2017.
(Høflighedsformel).
1
Dok. 7003/17 BUDGET 2.
7001/17
BILAG 2
jb/TM/hsm
DG G 2A
5
DA