7134/17 HOU/ks 1 PGI 1B

Generalsekretariatet
for Rådet
Bruxelles, den 9. marts 2017
(OR. en)
7134/17
INST 101
ECOFIN 190
NOTE
Vedr.:
7134/17
AFGØRELSE TRUFFET AF STATS- OG REGERINGSCHEFERNE for de
kontraherende parter i traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den
Økonomiske og Monetære Union, der har euroen som valuta om udnævnelse
af formanden for eurotopmødet
PGI 1B
HOU/ks
1
DA
AFGØRELSE TRUFFET AF STATS- OG REGERINGSCHEFERNE
for de kontraherende parter i traktaten
om stabilitet, samordning og styring
i Den Økonomiske og Monetære Union,
der har euroen som valuta
den …
om udnævnelse af formanden for eurotopmødet
STATS- OG REGERINGSCHEFERNE for de kontraherende parter i traktaten om stabilitet,
samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union, der har euroen som valuta, HAR —
under henvisning til traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære
Union, særlig artikel 12, og
ud fra følgende betragtninger:
7134/17
PGI 1B
HOU/ks
1
DA
(1)
Ifølge artikel 12 i traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og
Monetære Union udnævner stats- og regeringscheferne for de kontraherende parter, der har
euroen som valuta, med simpelt flertal formanden for eurotopmødet, samtidig med at Det
Europæiske Råd vælger sin formand.
(2)
Den 30. august 2014 blev Donald TUSK udnævnt til formand for eurotopmødet for
perioden fra den 1. december 2014 til den 31. maj 2017.
(3)
Det Europæiske Råd valgte sin formand på mødet den 9. marts 2017.
(4)
Der bør udnævnes en formand for eurotopmødet —
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
7134/17
PGI 1B
HOU/ks
2
DA
Eneste artikel
Donald TUSK genudnævnes til formand for eurotopmødet for perioden fra den 1. juni 2017 til den
30. november 2019.
____________________
7134/17
PGI 1B
HOU/ks
3
DA