Auktionsskøde underskrevet af fogedretten

Auktionsskøde underskrevet af fogedretten
 Vejledningen anvendes, når fogedretten vil underskrive auktionsskødet digitalt, og der dermed ikke udstedes et
papirauktionsskøde.
 Vejledningen indeholder hjælp til udvalgte trin i anmeldelsen, og den indeholder alene de oplysninger, der er
nødvendige for at komme gennem den pågældende arbejdsopgave sammen med den tekst, der fremgår af
skærmbillederne.
 Udskrift af retsbog, samtykkeerklæringer til fogedretten samt evt. transportskøde skal være vedhæftet i
anmeldelsen.
Fase
Forklaring
Start anmeldelse
Gå ind på www.tinglysning.dk og vælg ”Tinglysning mv.”.
Tast
Log ind med NemID og vælg ”Ny anmeldelse”.
Ved ”Tingbogen” vælges dokumenttype ”Auktionsskøde”.
Udfyld anmelder
oplysninger
Trin 1: Kontaktinformationer er hensigtsmæssige
Mailadresse og anmeldes sagsnummer er obligatorisk.
Fogedrettens afdelingsmailadresse skal indsættes som
supplerende mailadresse
Find ejendom
Trin 2: Angiv hvilken ejendom auktionen har omfattet og
auktionsskødet derfor skal omfatte.
Der kan kun anvendes én søgemulighed af gangen. Søgning på
matrikelnummer, landsejerlav samt evt. ejendomstype og
nummer giver den mest præcise søgning.
Oplysninger om den fremsøgte ejendom vises.
Omfatter anmeldelsen flere ejendomme, gentages søgningen.
OBS: Anmeldelsen kan omfatte op til 10 ejendomme med samme
auktionskøber og samme auktionsbud.
Angiv oplysninger
om handelen mv.
Trin 3: Oplysningerne på dette trin videregives til offentlige
vurderingsmyndigheder.
Felterne ”Handelstype”, ”Ejendomstype” og ”Om bygningen” skal
udfyldes. Handelstype skal være ”Andet”
Afhængig af valg kan feltet ”Tilføj tekst” blive aktiveret, og
yderligere informationer skal indtastes.
Se evt. vejledning til ”Fritekst/Fraser”.
Angiv oplysninger
om tvangsauktionen
Trin 6: Her angives oplysninger om tvangsauktionen.
Feltet ”Budsum” skal indeholde budsum plus de kontantbeløb,
som køber skal betale ud over budsummen.
Sidst opdateret 22.03.2017
Version 2
Er der sket videresalg ved transportskøde, skal transportkøbesum
angives.
Følgende skal vedhæftes som bilag:



Udskrift af retsbogen
Evt. transportskøde
Samtykkeerklæringer til fogedretten
OBS: Bilagsbanken er offentlig tilgængelig. Derfor må bilag ikke
indeholde personfølsomme oplysninger som fuldstændigt cpr-nr.
Afslut med ”Tilføj bilagsreference”.
Se evt. vejledning til ”Upload og vedhæft bilag”.
Angiv oplysninger
om ny ejer
Trin 7: Andelen af den samlede ejendom, som køber erhverver,
angives som brøk.
Oplysninger om ny ejer angives ved at indtaste cpr-nr./cvr-nr.
samt angive navnet på den nye ejer fra auktionsskødet.
Afslut med ”Tilføj”.
Rollen ”Køber” fremgår nu af boksen.
Markér udækkede
hæftelser, der
begæres slettet
Trin 8: Her skal udækkede hæftelser markeres, hvis de begæres
slettet. Den delvist dækkede hæftelse, og de dækkede hæftelser,
må ikke markeres.
Sletning af udækkede hæftelser sker automatisk i
tinglysningsprocessen, når auktionsskødet tinglyses endeligt.
Markér respekt af
tinglyste rettigheder
Trin 9: Her markeres de hæftelser, der er dækket på
tvangsauktionen samt den delvist dækkede hæftelse.
Begæring om sletning af udækket del af en delvist dækket
hæftelse skal ske på trinnet ”Erklæringer”.
Trin 10: Servitutter er automatisk markeret som respekteret.
Skal disse ikke respekteres, kan markeringen fjernes.
Afgiv eventuelle
erklæringer
Trin 12: Ønskes en delvist dækket hæftelse nedlyst til det beløb
der fremgår af auktionsskødet, skal erklæring T211 udfyldes og
tilføjes. Efter tinglysning af auktionsskødet vil Tinglysningsretten
nedlyse hæftelsen.
OBS: Efterfølgende bør kreditor foretage nedlysning til det (efter
kreditors afskrivning af provenu) reelt dækkede beløb.
Ønskes udækkede/delvis dækket underpant slettet/nedlyst til det
dækkede beløb skal erklæring T182 og/eller T183 udfyldes og
tilføjes. Efter tinglysning af auktionsskødet vil Tinglysningsretten
slette/nedlyse underpant.
Beregn afgift
Trin 13: Her beregner systemet selv afgiften ud fra de indtastede
informationer.
Hvis der er sket videresalg ved transportskøde, skal afgiften
Sidst opdateret 22.03.2017
Version 2
beregnes ud fra købesum på transportskødet, hvis der er tale om
enfamiliehus, flerfamiliehus eller fritidsbolig.
For andre ejendomme beregnes afgiften af seneste offentlige
vurdering, hvis denne er højere end transportkøbesummen.
Hvis der angives andet beløb, kan begrundelse for dette tilføjes
her.
Se evt. vejledning til ”Fritekst/Fraser”.
Angiv andre roller
Trin 14: Hvis obligatoriske roller ikke fremgår af listen, skal
den/disse tilføjes. Disse roller er markeret med (*) i drop-down
menuen.
Her kan desuden angives yderligere roller, som er nødvendige for
anmeldelsen.
Roller må kun angives med:
- cpr-nr. og navn eller
- cvr-nr. (fogedrettens cvr-nr. er 21659509) eller
- navn og adresse (kun for roller uden cpr-nr./cvr-nr.).
Afslut med ”Tilføj”.
Vælg underskriftsmetode
Trin 15: Roller med obligatorisk underskrift fremgår af den
øverste liste.
Hvis der vælges ”Underskriftsmappe”, skal rollen være angivet
med cpr-nr./cvr-nr. Det vil være muligt at angive underskrivers
e-mail adresse samt evt. sagsreference, og systemet sender
automatisk besked om, at der ligger et dokument til underskrift.
Roller med valgfri underskrift fremgår af den nederste liste. Der
kan markeres for underskriftsmetode for roller angivet i denne
liste, men ofte vil det ikke være nødvendigt. Indholdet i den
pågældende anmeldelse afgør, om der skal underskrives.
Fogedretten skal underskrive som rollen ”Myndighed” i henhold
til ”Underskriftsmappe”.
Markeres der i ”Fuldmagt”, skal der underskrives, uanset
hvilken liste rollen fremgår af – og der skal foreligge en fuldmagt.
Husk at gemme kladde, hvis fogedretten:
 har behov for, at yderligere bilag skal vedhæftes
anmeldelsen,
 ikke kan bekræfte de angivne hæftelser som udækkede
 i øvrigt ønsker ændringer i auktionsskødet.
Dokumentet skal lægges i underskriftsmappe, når det er blevet
opdateret.
Efter valg af underskriftsmetode for alle roller, der skal
underskrive, skal anmeldelsen sendes til underskriftsmappen,
hvor anmeldelsen kan gennemses, inden den underskrives og
anmeldes.
Se evt. vejledning til ”Underskriv og anmeld”.
Sidst opdateret 22.03.2017
Version 2
Giv byretten besked
Anmelder skal underrette fogedretten om, at anmeldelsen ligger
til underskrift i underskriftsmappen. Husk at angive
sagsnummeret fra trin 1 til byretten.
Sidst opdateret 22.03.2017
Version 2