Usecases demonstrations

UNDERBILAG 3I
TIL KONTRAKT
OM EOJ-SYSTEM
Use Case demonstration
INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:
Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.
Formål med bilaget:
I forbindelse med afgivelse af tilbud, skal Tilbudsgiver ikke udfylde eller besvare underbilag 3I,
men foretage en Use Case demonstration over for Kunden af de beskrevne Cases, som har
udgangspunkt i Underbilag 3A.Formålet med Underbilag 3I er at få beskrevet de cases,
Tilbudsgiver skal præsentere for Kunden efter tilbudsafgivelse, men før aftaleindgåelse.
Instruks vedrørende bilaget:
I forbindelse med afgivelse af tilbud, skal Tilbudsgiver gennemføre en Use Case demonstration
af en række cases, jf. udbudsbetingelserne punkt 11.6. Casene vil senere blive beskrevet.
Rammer for tilbudsdemonstrationen:
For at sikre principperne om ligebehandling og gennemsigtighed har leverandøren ikke
mulighed for at inddrage andre aspekter under tilbudsdemonstrationen end de beskrevne use
cases. Det skal understreges, at det ikke vil være muligt i forbindelse med
tilbudsdemonstrationen at foretage nogen form for ændringer i det fremsendte skriftlige
tilbud. Tilbudsdemonstrationen kan delvis gennemføres på grundlag af prototyper, med
tydelig angivelse af, hvornår funktionaliteten bliver udviklet og om det bliver en del af
standardprogrammel.
Gennemførelse af tilbudsdemonstrationen:
Den beskrevne proces sikrer, at Use Case demonstrationerne gennemføres på samme
måde, og at alle Tilbudsgivere behandles ens.
Demonstrationen skal planlægges så Kunden kan få hands-on ved demonstrationen, der vil
blive delt op i en række use cases med deltagelse af forskellige faggrupper fra kunden.
Kunden forbeholder sig retten til at videooptage samtlige Use Case demonstrationer, således at
Use Case demonstrationen kan vedlægges nærværende underbilag. Tilsvarende vil eventuelle
slides, som fremvises/udleveres ved Use Case demonstrationerne indgå som underbilag til
nærværende underbilag.
Tidsplan:
Use Case demonstrationerne gennemføres i henhold til tidsplanen, jf. udbudsbetingelserne..
I forbindelse med Use Case demonstrationen vil der eventuelt blive foretaget tekniske
afklaringer i relation til tilbuddet, og Kunden vil inden tilbudspræsentationen fremsende
eventuelle forhold, der ønskes afklaret.
Den praktiske gennemførelse:
Følgende er gældende for den praktiske gennemførelse af Use Case demonstrationen:
- Use Case demonstrationen gennemføres hos Kunden.
- Tilbudsgiver leverer selv internetforbindelse (f.eks. mobil hotspot).
- Kunden stiller projektor til rådighed for præsentationen.
- Tilbudsgiver medbringer PC og IOS enhed eller flere med nødvendigt software
prækonfigureret.
- Der vil være mulighed for Tilbudsgivers klargøring 30 minutter før præsentationens start.
- Hver Tilbudsgiver har 7 timer til rådighed.
- Use Case demonstrationen videofilmes evt.
For Kunden deltager følgende personer:
Lederrepræsentanter fra Myndighed og Stab, Styregruppe med bred udvalg af ledelse – og TR,
Arbejdsgrupperne og repræsentanter for de tre forvaltninger, samt driftsnært personale fra
Ældre- og Handicapforvaltningen.
Evaluering af besvarelse:
Use case demonstrationen skal danne grundlag for at Ordregiver får den bedste mulighed for
at kunne vurdere Systemet, Jf. bilag 3 Kravspecifikationen. Demonstrationen vil derfor ikke
isoleret set indgå i evalueringen, det vil være Tilbudsgivers skrevne besvarelser, som vil blive
evalueret.