Forslag til vedtægtsændringer

GENERALFORSAMLING–FAMILIEIDRÆT
Torsdagd.16.marts2017,kl.17:15-18:00
Hvor:DGIStorkøbenhavn,VesterVoldgade100,KøbenhavnV(lokaleikælderen)
1.
2.
3.
4.
5.
Valgafordstyrer,referentogstemmetæller.
Fremlæggelseafårsberetningsamtgodkendelseheraf.
Fremlæggelseafregnskabfor2016(regnskabetkanrekvirerespåmail).
Fremlæggelseafbudgetfor2017.
Fremlæggelseafforslagomkontingentændringer:
a. Nysæsonstruktur:Hovedsæsonenvilforløbefraogmedseptembertilogmed
martsogvilindeholde25træningsgange.Sommersæsonenvilforløbefraogmed
apriltilogmedjuniogindeholder11-12træningsgange.Somfølgeafændringaf
sæsonstrukturenønskesdet,atkontingentsatserneafspejlerdenne,hvorfor
følgendeforslagomkontingentændringerfremlægges.
b. Følgendekontingentsatserønskesi2017(gældendefraaugust)
i. Hovedsæson–almindeligehold:DKK700,-for1.voksen,DKK550,-for2.
voksen,DKK500,-for1.barn,DKK350,-for2.barn.
ii. Idetfriholdogkanohold:Bevarernuværendestruktur=5søndageog
kontingentbliverfortsatDKK350,-for1.voksen,DKK250,-for2.voksen,
DKK250,-for1.barnogDKK150,-for2.barn.
iii. Sommerhold:Fra2018bliverkontingentetforsommerholdDKK350,-for1.
voksen,DKK250,-for2.voksen,DKK250,-for1.barn,DKK150,-for2.barn
6. Vedtægtsændringer
a. Sevedlagtebilag:Forslagtilvedtægtsændringer
7. Indkomneforslag
a. Ingenermodtaget
8. Valgtilbestyrelsen–påvalger:
a. Formandskabet
i. TrineLindberg(2år)–genopstillerikke
1. MaiWesthoff(2år)–ønskervalg
ii. LeaDyrehauge(1år)–ønskeratfratrædeførtid
1. AnnaPouplier(1år)–ønskervalg
b. Menigemedlemmer
i. LasseBackLyck(1år)–genopstillerikke
1. AnetteJacobsen(1år)–ønskervalg
ii. SidselThomsen(1år)–genopstillerikke
1. AmalieHugoStrandberg(1år)–ønskervalg
iii. NicolaiHolm(1år)–genopstiller
iv. MarieMunkDamgaard(1år)–ønskervalg
c. Suppleant
i. SarahTherkildsen(1år)–genopstillerikke
9. Valgafrevisor
a. ErikVindahlAndersen
10. Eventuelt
ÅrsregnskabFamilieidræt2016
Nr.
1010
1020
1025
1040
2010
2020
2030
2040
2041
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2120
2121
2122
2130
2140
2150
2160
2170
2171
2172
2173
2180
2190
2200
RESULTATOPGØRELSE
Indtægter
Kontingenter
Tilskud
Tilskud,Gentofte
Tilskud,udviklingspuljen
Indtægterialt
Omkostninger
Gaver
Transport
Forsikringer
DGI,leje
DGI,Diverse
Kontingenter
Kurser
Rekvisitter
Instruktørtøj
Omkostningsgodtgørelser
EDB
PR
Løn,administration
Feriepenge
ATP,Barselmm.
Telefon
Forplejning,Hold
Forplejning,Instruktører
Forplejning,Bestyrelse
Sommercamp
Instruktørteam
Udviklingspuljen
Idetfri
Kontorhold
Diverse
NETS
Omkostningerialt
Åretsresultat
2016 Noter
-331.275,00
-156.534,00
1
-66.990,00
-34.756,45
-589.555,45
2016 Noter
14.390,96
749,00
3.664,69
24.920,00
210,00
10.130,00
56.291,25
3.269,76
36.780,00
142.683,00
1.174,45
4.125,00
418.748,80
376,50
0,00
-286,40
1.162,17
5.917,35
9.534,60
0,00
1.080,00
34.756,45
3.348,74
1.343,90
7.482,09
112,59
781.964,90
192.409,45
BALANCE
5010
5020
5030
5031
5032
5040
5050
5060
5070
AKTIVER
Bank,Egenkapital
Bank,Kontingent
Bank,Drift
Bank,Gentofte
Bank,Gentofte2
Kasse
Tilgodehavendetilskud
Andretilgodehavender
Manglendebilag
Aktiverialt
6010
6040
6045
6050
6060
PASSIVER
Overførtresultattidligereår
Forudbetaltkontingent
Forudbetalt,tilskud
Skyldigeomkostninger
Mlr.FamilieidrætGentofte
Passiverialt
0,00
378.236,68
149.260,75
0,00
3.836,25
0,00
0,00
0,00
0,00
531.333,68
-468.356,96
-164.175,00
-57.096,55
-34.114,62
0,00
-723.743,13
Noter
1 Tilskud
MedlemstilskudKøbenhavnsKommune
Andettilskud
Samlettilskud
134.874,00
21.660,00
156.534,00
Budget2017
Indtægter
Kontingenter
Events(enkeltståendeaktiviteter)
Tilskud
Medlemstilskud
Kursustilskud
Tilskudialt
Udviklingspuljen,KøbenhavnsKommune
Indtægterialt
Omkostninger
Administration
Forsikringer
Kontingenter
Kontorhold
Administrationsprogram,hjemmeside(NETS,e-pay,DKhostmaster,unoeuro)
Andet
Administrationsomkostningerialt
Holdogaktiviteter
Lokaleleje
Rekvisitter
Forplejningpåhold
Kanohold
Idetfriforplejningogmøder
Andet
Holdogaktivitetsomkostningerialt
Instruktører
Omkostningsgodtgørelse
Gaver
Beklædning
Transport
Kurser
Andet
Instruktøromkostningerialt
Instruktørudviklingsteam(IUT)
Forplejning
Instruktørarrangementer
Omkostningsgodtgørelse
Kurser
Andet
Instruktørudviklingsomkostningerialt
Bestyrelse
Kurser
Gaver
Forplejning
Seminarogstrategi
Transport
Omkostningsgodtgørelse
Andet
Beløb
Beløb
400.000
0
180.000
20.000
200.000
57.096
200.000
657.096
4.000
8.500
2.000
10.000
1.000
25.500
25.500
20.000
15.000
2.000
3.000
3.000
1.000
44.000
44.000
160.000
5.000
45.000
2.000
40.000
2.000
254.000
254.000
4.500
12.500
2.500
10.000
1.000
30.500
30.500
10.000
10.000
5.500
10.000
1.000
2.500
1.000
Bestyrelsesomkostningerialt
PR
Koordinator(løn,kontorpladsogkurser)
Diverse
Omkostningerialt
Budgetteretresultat
40.000
15.000
165.000
5.000
40.000
15.000
165.000
5.000
579.000
78.096
Forslag til vedtægtsændringer – Familieidræt København
§ 1. Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København.
§ 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune.
§ 1.3 Foreningen er medlem af DGI.
§ 2. Formål
§ 2.1 Formålet med foreningen er at give familier mulighed for at dyrke idræt sammen.
§ 2.2 Formålet er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke
folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at
deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
§ 2.3 Foreningens aktiviteter baseres på et alsidigt idrætstilbud, der bæres af frivillige ledere.
§ 3. Værdier
Familieidræts værdiggrundlag er at styrke familiesammenhold, fremme livsbegejstring og
besvægelsesglæde ved at familier er aktive sammen gennem idræt og leg.
Familieidræt ønsker at gøre idræts og leg let tilgængeligt i en travl hverdag, ved at være et fleksibelt
tilbud, og give familier redskaber til selv at bruge idræt og leg som en naturlig del af deres samvær.
§4. Medlemskab
§ 4.1 Enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål optages som medlem.
§ 4.2 Medlemskabet er individuelt for både børn og voksne.
§ 4.3 Instruktører og bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlem af foreningen.
§ 4.4 Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet
har betalt kontingent. Indmeldelse i foreningen sker ved, at betale det af generalforsamlingen
fastsatte kontingent. Medlemskabet er gyldigt i den periode, som kontingentet gælder for.
1
§ 4.5 Udmeldelse i løbet af en sæson kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning
fra udgangen af et halvår. Det er som udgangspunkt ikke muligt for medlemmerne at melde sig ud i
den periode, de har betalt kontingent for. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give dispensation.
§ 4.6 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves
forud for hvert halvår. Kontingentet opkræves forud for holdstart.
§ 5. Generalforsamlingen
§ 5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved offentlig meddelelse til medlemmerne, senest 14 dage
før foreningens generelforsamling.
§ 5.3 Medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent, har stemmeret og er valgbare på
generalforsamlingen.
§ 5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetæller
2. Formandens årsberetning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og godkendelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest syv dage
før generalforsamlingen
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
§ 5.5 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning, med undtagelse af vedtægtsændringer og
beslutning om foreningens opløsning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der
skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om
simpelt flertal.
§ 5.6 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest ved udgangen af januar måned.
2
§ 6. Foreningens bestyrelse
§ 6.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
§ 6.2 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og to op til tre menige medlemmer.
Disse vælges sammen med eventuelt to suppleanter på den årlige generalforsamling. Alternativt kan
formands- og næstformandsposten erstattes af et formandskab bestående af to personer.
§ 6.3 Formanden og næstformanden er på valg henholdsvis hvert andet år, herunder formanden i
lige år og næstformanden i ulige år. De andre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
§ 6.4 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med mere.
§ 6.5 Formanden - og i hans fravær næstformanden – indkalder til bestyrelsens møder. Der skal
minimum være fire møder årligt. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når
formanden skønner det nødvendigt, eller når andre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om
det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er
kommet til formandens kundskab.
§ 7. Tegningsret
§ 7.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller ved en af disses forfald af formanden eller
kassereren sammen med to bestyrelsesmedlemmer.
§ 7.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede
bestyrelse.
§ 7.3 Ved køb under 1000 10.000 kr. kan kassereren eller den økonomiansvarlige i bestyrelsen
alene underskrive.
§ 8. Kontingent
§ 8.1 Det årlige kontingent godkendes af generelforsamlingen. De fastsatte kontingenter godkendes
på generelforsamlingen.
§ 8.2 Deltagerbetaling for enkeltstående events fastsættes af bestyrelsen.
3
§ 9. Vedtægtsændringer
§ 9.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på to tredjedele af generalforsamlingens fremmødte
medlemmer.
§ 9.2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
§ 10.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, ellers hvis en tredjedel af
medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire
uger efter, at der er indgået ønske herom.
§11. Regnskab og økonomi
§ 11.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 11.2 Foreningens regnskab føres af kassereren.
§ 11.3 Regnskabet godkendes af den på generalforsamlingen valgte revisor.
§ 11.4 Det godkendte regnskab med kommende årsbudget skal være offentlig tilgængeligt for
medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
§ 11.5 Godkendelse af regnskabet finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 11.6 Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 12. Opløsning
§ 12.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med to tredjedele flertal af medlemmer på den
ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Opløsningen skal herefter godkendes på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 12.2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af
formuen træffes af den opløsende generalforsamling.
4