Maritim Udd an n else

Maritim Uddannelse
Skagen Skipperskole maritim viden
Velkommen til Skagen Skipperskole
På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden.
I dette uddannelseskatalog vil vi gerne præsentere Skagen Skipperskole og vores uddannelser.
Ud over de eftertragtede navigatøruddannelser tilbyder Skagen Skipperskole et bredt kursus- og efteruddannelsesprogram, som er
præsenteret i et seperat kursuskatalog.
Skagen Skipperskoles team…
I skolens personaleteam møder du
foruden en forstander og en inspektør,
et antal skipperskolelærer, radiolærer,
timelærer,
administrative
samt serviceassistenter
assistenter
Hvad kan en navigatøruddannelse bruges til?
Fiskeskipper af 3. og 1. grad
Fiskeskipperen er styrmand, skibsfører og arbejdsleder om
bord på fiskeskibe.
Som fiskeskipper af 3. grad har man ret til at sejle som
styrmand på fiskeskibe i nærfart. Efter 12 måneders fartstid
som styrmand må man også sejle som skipper på fiskeskibe
med en længde under 45 meter i nærfart. Nærfart omfatter området
syd for 62o N bredde, nord for 48o N bredde og øst for 12o V længde samt fart i
Østersøen, på Færøerne og Færø Banke samt langs Grønlands kyst i en afstand af
ikke over 200 sømil fra kysten (basislinien).
Som fiskeskipper af 1. grad må man sejle som styrmand eller skipper om bord på alle fiskeskibe uanset størrelse og fartsområde.
Kyst- og sætteskipper
Kyst- og sætteskippere finder primært navigatørbeskæftigelse indenfor brancher
som: offshore, færgefart, fragtskibe, kystredning, havneuddybning samt forsyning.
Som kystskipper har man ret til at føre handelsskibe op til 500 BT i kystfart. Kystfart
(Danmark) – Fart i Nordsøen øst for 003° Ø. længde og syd for 062° N. bredde samt fart i Østersøen.
Som sætterskipper har man ret til at føre handelsskibe op til 3000 BT i alle
fartsområder (World Wide).
Der er stort set 100% beskæftigelse for navigatører
Uddannelsesmuligheder
Skagen Skipperskole tilbyder:

Fiskeskipperuddannelsen – studerende med erhvervserfaring fra fiskeriflåden

Kyst-/sætterskipper samt styrmandsuddannelsen – studerende med
erhvervserfaring fra handelsflåden.

Skibsføreruddannelsen - studerende med erhvervserfaring fra handelsflåden.
Fiskeskipper og Kyst- /sætteskipperuddannelsesretningerne læses i samme klasse – der er reelt kun et fag i hver uddannelse, der
adskiller de 2 uddannelser.
Alle studerende er berettiget til deltagelse i alle fag (altså både de fag, der henvender sig til handelsflåden, og de fag der henvender sig til
fiskeriflåden)
Fagemner i skipperuddannelsen
Kystskipper:
Uddannelsen til kystskipper omfatter bl.a. fagemnerne: navigation, vagttjeneste, meteorologi, søret og
administration, engelsk, kommunikation (ROC i GMDSS), sikkerhed og miljøbeskyttelse,
brandbekæmpelse og brandledelse, sygdomsbehandleruddannelse (medicinkiste ”B”), skibsteknik og
lastbehandling samt maskinlære (DUMO).
Sætteskipper:
Uddannelsen til sætteskipper omfatter bl.a. fagemnerne: navigation, vagttjeneste, meteorologi, søret og
administration, maritim ledelse, engelsk, kommunikation (GOC i GMDSS), sikkerhed og miljøbeskyttelse, brandbekæmpelse og brandledelse, maritim
sikring, sygdomsbehandleruddannelse (medicinkiste ”A”), skibsteknik og lastbehandling samt maskinlære og maritim teknologi.
Fiskeskipper af 3. grad
Uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad omfatter bl.a. fagemnerne: navigation, vagttjeneste, meteorologi, søret og
administration, administration i fiskeskibe, engelsk, kommunikation (ROC i GMDSS), sikkerhed og miljøbeskyttelse,
brandbekæmpelse og brandledelse, sygdomsbehandleruddannelse (medicinkiste ”B”), skibsteknik og lastbehandling
samt maskinlære (DUMO).
Fiskeskipper af 1. grad
Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad omfatter bl.a. fagemnerne: navigation, vagttjeneste, meteorologi, søret og
administration, administration i fiskeskibe, maritim ledelse, engelsk, kommunikation (GOC i GMDSS), sikkerhed og
miljøbeskyttelse, brandbekæmpelse og brandledelse, maritim sikring, sygdomsbehandleruddannelse (medicinkiste ”A”),
skibsteknik og lastbehandling, maskinlære og maritim teknologi, fiskerilære samt biologi og havlære.
Skibsfører:
Uddannelsen til skibsfører omfatter bl.a. fagemnerne: navigation, Engelsk og kommunikation, skibsteknik og
lastbehandling, skibsoperation (navigation), befragtning og dokumenthåndtering, geografi og kultursociologi, sikkerhedsledelse samt vedligeholdelse og
dokning.
Optagelseskrav
Krav for optagelse på uddannelsen til fiskeskipper af 3. eller 1. grad:
1) Har gennemført erhvervsfiskeriets grunduddannelse og erhvervet bevis herfor (Blåt bevis) eller
2) Dokumentation for minimum 24 måneders effektiv dækstjeneste i fiskeskibe med en længde på 12 meter eller derover
a. (dækstjeneste i søgående skibe på 20 BT eller derover, registreret som handelsskibe eller tilhørende Søværnet kan medregnes, dog
skal 12 måneder være erhvervet i fiskeskibe).
3) Gyldig sundhedsbog (såkaldt blå bog – udstedt af søfartslæge)
4) Kursusbevis for grundlæggende søsikkerhed
Krav for optagelse på uddannelsen til kyst- og sætteskipper:
1) Bevis for at du har gennemført grundkursus for skibsassistenter kombineret med 12 måneders fartstid som styrmandsaspirant eller 18
måneders fartstid som ubefaren skibsassistent, eller
2) Bevis for gennemført afslutningskursus for skibsassistenter kombineret med 15 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent, eller
3) Bevis for gennemført faglig uddannelse inden for jern og metal og uddannelse til skibsassistent for personer med svendebrev
kombineret med 12 måneders fartstid som skibsassistent, eller
4) en uddannelse som skibsmekaniker, eller
5) 36 måneders relevant fartstid som ubefaren skibsassistent i handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover erhvervet før den
1. februar 2002 samt har gennemført en godkendt grunduddannelse, der opfylder kravene i STCW-konventionens reglement VI/1 og i
STCW-kodens sektion A-VI/1, paragraf 2, om ”Basic Training”.
For optagelse på kystskipperuddannelsen skal fartstid være erhvervet ved dækstjeneste i handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller
derover.
For optagelse på sætteskipperuddannelsen skal fartstid være erhvervet ved dækstjeneste i handelsskibe med en bruttotonnage på 500
eller derover – heraf 6 måneder udenfor kystfart.
Dækstjeneste i skibe registreret som fiskeskibe eller tilhørende Søværnet kan medregnes, dog skal 12 måneder være erhvervet i
handelsskibe.
Adgang til kyst- eller skipperuddannelsen forudsætter endvidere, at ansøgeren kan dokumentere følgende:




gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger,
er skikket til udkig,
er i besiddelse af et gyldigt vagtholdsbevis og
har gennemført praktisk uddannelse under fartstiden, som den er beskrevet i en af
Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte godkendt uddannelsesbog.

Studerende på uddannelsen til sætteskipper skal endvidere kunne dokumentere at have aflagt folkeskolens 10. klasseprøve (”FS10”) i fagene
dansk, engelsk, matematik, fysik og kemi og mindst have opnået prøvekarakteren 02 på 7-trins-skalaen eller karakteren 6 på 13-skalaen, i hvert fag
eller have bestået maritimt forberedelseskursus.
Skulle ansøgere inden uddannelsesstart være i besiddelse af yderligere maritime kursusbeviser, kan der eventuelt gives merit i enkelt
fagemner. Det kunne f.eks. være bevis for:




Brandkursus (STCW)
Radiokursus (ROC, GOC eller LRC)
Tankskibskendskab
Duelighedsbevis i betjening af redningsbåde og
redningsflåder.



Duelighed i motorpasning
Medicinkiste kursus ”B” eller ”A”
§16 Arbejdsmiljøkursus
Krav for optagelse på uddannelsen til Skibsfører:
1) Bevis for bestået sætteskippereksamen.
2) Man skal opfylde betingelserne for at kunne udmønstre som styrmand af 3. grad i handelsflåden (uden begrænsning i skibets
tonnagestørrelse eller fartsområde)
3) Dokumentere at være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere.
Uddannelsesforløb
 Fiskeskipper af 3. grad og/eller kystskipper er et forløb på 1 semester svarende til 22 ugers undervisning.
 Fiskeskipper af 1. grad og/eller sætteskipper er et forløb på i alt 3 semestre svarende til 66 uger undervisning.
 Skibsfører et forløb på 2 semestre svarende til 44 ugers undervisning.
Såfremt fiskeskipper af 3. grad og/eller kystskipper
gennemføres i et kontinuerligt uddannelsesforløb med
fiskeskipper af 1. grad og sætteskipper – eller såfremt
de 2 uddannelser er bestået tidligere svarer dette til at 1.
semester er gennemført.
Du kan læse meget mere om de
enkelte uddannelser i de
studieordninger, der er tilgængelige på
www.skipperskolen.dk
Mulighed for deltidsstudie
Som deltidsstuderende er det således, at der vil være noget undervisning og nogle kursusforløb, som er obligatoriske at deltage i, og så
kan man i princippet selv sørge for at læse pensum op, uden at man fysisk er til stede på skolen.
Det er dog altid en rigtig god ide at møde i den første undervisningsuge, da der her gives meget ”need-to-know” information. Her gives
bl.a. også information om, hvilke kurser og undervisningsforløb der er mødepligt til.
Via læringsplatformen ”ItsLearning” vil man i nogen udstrækning kunne finde oplysninger og opgaver, som gives løbende i klassen. Man
vil dog selvfølgelig ikke kunne være sikker på at få det hele med på samme måde, som hvis man er ”normal” fuldtidsstuderende, ligesom
man heller ikke får, kan eller skal forvente at få sær- eller alene undervisning sideløbende med eller efter den ordinære undervisning. Det
er altså her, at man skal være særlig opmærksom på, hvad det betyder at være deltidsstuderende. De fleste lærere vil på
læringsplatformen dog måske godt svare på et enkelt spørgsmål eller 2.
Man må/skal imidlertid ikke forvente det, da spørgsmål til pensum mv. normalt skal afklares i forbindelse med fysisk tilstedeværelse i
forbindelse med undervisningens gennemførelse i klassen.
Vælger man at være deltidsstuderende har man i høj grad selv ”bolden” og skal selv sørge for at holde sig orienteret om skema (og
ændringer hertil), kurser, undervisning, lektier, afleveringspligtige opgaver og projekter osv. . Ansvaret herfor ligger hos den studerende
alene og ikke hos skolen. Det kræver altså en rimelig stringent tilgang til tingene, hvis man vælger at være deltidsstuderende.
Er du i tvivl om hvilke muligheder der findes, er du velkommen til at kontakte skolen.
Efter gennemført eksamen - sønæringsrettigheder
Efter endt eksamen udstedes eksamensbeviset til den uddannelse, den studerende blev optaget på baggrund af. F.eks. ved
erhvervserfaring i fiskeriet – udstedes udelukkende eksamensbevis for fiskeskipper af 3. eller 1. grad. På baggrund af dette
eksamensbevis skal den studerende efterfølgende ansøge Søfartsstyrelsen om sønæringsrettighed:
Vi henviser til betingelserne i ”Bekendtgørelse for søfarende og fiskere og om
sønæringsbeviser – BEK nr. 1145 af 29/09/2015”.
Såfremt den studerende er optaget på uddannelsen med baggrund i erhvervserfaring i fiskeriet
og har deltaget i undervisning til kyst-/sætteskipper udstedes der tillige, med det rette
eksamensbevis en attest, hvori skolen bekræfter, at den studerende har bestået den teoretiske
uddannelse til henholdsvis kyst- eller sætteskipper. Samtidig meddeles, at eksamensbeviset til
kyst/sætterskipper udstedes, når vedkommende opfylder sejltidskravet.
Sejltidskravet for udstedelse af
eksamensbevis til kyst/sætteskipper er
meget divergerende og individuelt for
den enkelte studerende med
fiskeribaggrund, idet der tages
udgangspunkt i den studerendes
tidligere erhvervserfaring. Vi henviser
derfor til BEK nr. 473 – nævnt ovenfor.
F.eks. har det indflydelse, hvilken
størrelse (fiskeskibe) man har sin
erfaring fra – ligesom det har betydning,
hvilket hverv man har haft om bord.
Økonomi
Det er omkostningsfrit for den studerende at deltage i undervisningen, men der er naturligvis omkostninger forbundet til studiet.

Bogudgifter for en kystskipper/fiskeskipper af 3. grad uddannelse er ca. DKK 4.000

Bogudgifter for sætteskipper/fiskeskipper af 1. grad uddannelse er ca. DKK 8.000
 Bogudgifter for skibsføreruddannelse er ca. DKK 6.500
 Vi anbefaler desuden, at den studerende er i besiddelse af en bærbar PC.
På skolens bibliotek er der mulighed for at benytte gratis ”stationær” pc samt printe og
kopiere til rimelige priser.
Ved uddannelseskontrakter med f.eks. jobcentre eller kommuner afregner skolen efter statens gældende takster.
Kontakt skolen for nærmere oplysninger.
Bomuligheder under uddannelsen på Skagen Skipperskole
 Skagen Kollegium – se mere på: https://www.frederikshavnboligforening.dk/boligsoegende/soeg-bolig/afdeling/?key=3_1
 Lejet værelse hos private i byen – vi har få værelsestilbud liggende
 Boligforeninger
HAR DU VILJEN – KENDER VI VEJEN!
Generhvervelse
Står du og skal generhverve dit sønæringsbevis hjælper vi dig gerne.
Prøver for fornyelse af sønæringsbeviser som sætteskipper, kystskipper, styrmand af 3. og 4. grad, bedstemand samt duelighedsbevis i
sejlads kan afholdes på Skagen Skipperskole.
Inden prøven skal der ansøges om fornyelse gennem Søfartsstyrelsen.
Forberedelse til prøven sker ved selvstudie.
Kontakt gerne Skagen Skipperskole for yderligere oplysninger om generhvervelse.
På Skagen Skipperskole
kommer du sikkert i havn