Referat Redaktionen februar 2017

Referat af møde i Redaktionen
Dato: 20. februar 2016
Tid: Kl. 16.00
Sted: Sekretariatet, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Til stede: Jan Rishave, Gunner Nielsen, Anna Haar, Cille Schmidt, Anne Dorte Rosekvist, Helle
Wilmann Søndergaard, Jan Jensen og Karina Krammer (referent).
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyreforeningens kommunikation
3. Evaluering af Nyrenyt marts 2017
4. Planlægning af Nyrenyt juni 2017
5. Brainstorm Nyrenyt september 2017
6. Eventuelt
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning. Godkendt.
2. Nyreforeningens kommunikation
Sagsfremstilling
På Hovedbestyrelsens møde i august 2016 blev der udtrykt ønske om, at Nyreforeningen i højere
grad fremstår som én forening. Det kræver en indsats på flere områder, bl.a. kommunikation.
Derfor har sekretariatet set på, hvordan vi rent kommunikationsmæssigt kan blive bedre til at vise
Nyreforeningen som én forening udadtil.
Der kommunikeres fra sekretariatet via bl.a. hjemmeside, Nyrenyt, pjecer, plakater, nyhedsmail og
facebook.
Der kommunikeres fra 16 lokale kredse via bl.a. kredsblade, plakater, pjecer og sociale medier.
1
Hvis Nyreforeningen vil opleves som én forening, og hvis Nyreforeningen vil sikre genkendelighed
og synlighed, så er det vigtigt, at der er en rød tråd i al foreningens kommunikation udadtil. Derfor
har Nyreforeningen bl.a. en designmanual, som sætter foreningens retning i forhold til layout,
skrifttyper, brug af logo mm. Designmanual er senest revideret i 2014.
Redaktionen besluttede på sit møde den 5. december 2016 følgende: Designmanualen gøres
anvendelig for hele foreningen og udsendes til samtlige kredsbestyrelser, der udarbejdes
skabeloner til f.eks. plakater, som kredsene skal benytte sig af. Sekretariatet bistår desuden gerne
kredse, som har brug for hjælp til designmanualen. Der udarbejdes et nyt forslag til en forenklet
designmanual til Hovedbestyrelsens møde.
Se revideret udgave af designmanualen i bilag 1.
Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at Redaktionen godkender designmanualen.
Beslutning. Godkendt med den tilføjelse, at webfarve-koden for den røde farve indsættes.
3. Evaluering af Nyrenyt marts 2017
Hvad fungerer godt, og hvad kan vi gøre bedre?
Godt og interessant blad, meget forskelligt indhold.
Godt at fortælle historier om, hvad man kan som transplanteret og i dialyse, jf. artiklerne Jorden
rundt som dialysepatient og Tværs over USA på cykel med en ny nyre.
Myter om mad til nyresyge er en rigtig god artikel.
De nye tiltag – Opslagstavlen og Det sker lokalt – fungerer udmærket.
Danmarkskortet på side 11 skal rettes – Karina sender det til Cille, som retter til.
Der er brug for et nyt billede fra Landsmøde.
Lederen er god, men siden er kedelig uden billede/illustration.
4. Planlægning af Nyrenyt juni 2017
Forslag til foreløbig layoutplan er vedlagt som bilag 2 og gennemgås i mødet.
Der er plads til et tema i juni-nummeret, og forslag til tema kunne være:
2



Ny med nyresygdom (hvad er nyresygdom, forebyggelse, bliv bevidst om din sygdom mm.)
Træthed (hvorfor er du træt, sådan får du mere energi, hverdagstips mm.)
Den gode dialyse (Dialyseguiden, fleksibel dialyse, fordelene ved længere og hyppigere
dialyse (artikel fra Henning) mm.)
Deadline for juni-nummeret er den 24. april, og bladet udkommer den 1. juni.
Beslutning. Foreløbig layoutplan er godkendt med tilføjelse af Reportage fra donordag og på
forskningssiderne en oversigt over, hvad der er kommet ud af nogle af de forskningsprojekter,
som Nyreforeningens Forskningsfond tidligere har støttet. Temaet bliver for nyresyge, som ikke
er i dialyse eller på venteliste til transplantation og måske aldrig kommer det.
Forslag til indhold i temanummer: rettigheder (Jan J.), forhøjet blodtryk, kost og motion,
forebyggelse, du er ikke alene – små portrætter, man er længere præ-patient nu end før pga.
god forebyggelse, compliance, andre sygdomme skal passes, symptomer fx på forværring.
Tema i september-nummeret bliver træthed.
5. Brainstorm Nyrenyt september 2017
Fri brainstorm på artikler og emner til september-nummeret af Nyrenyt.
Beslutning.
Hjørring dialyse opgradering med iPads, sengecykler mm. – reportage fra åbningen (Gunner)
Øjensygdomme og nyresygdom (Glostrup hospital)
6. Eventuelt
3