Release 10-2017

Til NASDAQ Copenhagen
9. marts 2017
Selskabsmeddelelse 10/2017
TDC A/S’ ordinære generalforsamling 2017
I dag vedtog TDC A/S’ generalforsamling følgende beslutninger:
•
Selskabets Årsrapport for 2016 blev godkendt.
•
Decharge til bestyrelse og direktion blev meddelt.
•
Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud blev godkendt.
•
Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Pierre Danon, Stine Bosse,
Pieter Knook, Angus Porter, Benoit Scheen og Marianne Rørslev Bock. Lene Skole
blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen består foruden de generalforsamlingsvalgte medlemmer også af 4
medarbejdervalgte medlemmer: Zanne Stensballe, John Schwartzbach, Mogens
Jensen og Gert Winkelmann.
•
PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor.
•
Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden frem til den 18. marts 2019 at lade
selskabet erhverve egne aktier i overensstemmelse med selskabslovens regler.
Selskabets beholdning af egne aktier kan ikke overstige 10 % af den til enhver
tid værende nominelle aktiekapital. Købsprisen for de pågældende aktier må ikke
afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for
aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S.
•
Bestyrelsens forslag til ændring af Vederlagspolitik for Topledelsen i TDC
(bestyrelse
og
direktion),
herunder
overordnede
retningslinjer
for
incitamentsaflønning af direktionen, og forslag til ændring af § 16a i selskabets
vedtægter, blev vedtaget:
"Selskabet har på generalforsamlingen den 9. marts 2017 behandlet
og ændret Vederlagspolitik for Topledelsen i TDC (bestyrelse og
direktion), herunder overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af selskabets direktion. Retningslinjerne er
offentliggjort på selskabets hjemmeside www.tdcgroup.com."
•
Bestyrelsens forslag til sit vederlag for 2017 blev godkendt.
•
Aktionær Jens Stensgaard Hansens forslag blev ikke vedtaget.
TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C
Tel. +45 66 63 76 80
TDC A/S
CVR-nr. 14 77 39 08
Internet:
www.tdc.dk/investor
E-mail:
[email protected]
København
9. marts 2017
TDC A/S’ ordinære generalforsamling 2017
Selskabsmeddelelse 10/2017
Side 2 af 3
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Pierre Danon som formand og
Lene Skole som næstformand for bestyrelsen.
Bestyrelsens vederlagsudvalg og nomineringsudvalg
(formand), Lene Skole, Pieter Knook og Angus Porter.
består
af
Pierre
Danon
Bestyrelsens revisionsudvalg består af Marianne Rørslev Bock (formand), Stine
Bosse og Benoit Scheen.
Eventuelle spørgsmål vedrørende ovennævnte kan rettes til TDC Investor Relations
på tlf. +45 6663 7680 eller pr. e-mail til [email protected]
Denne offentliggørelse er foretaget af Dennis Callesen, Investor Relations Manager
hos TDC A/S.
9. marts 2017
TDC A/S’ ordinære generalforsamling 2017
Selskabsmeddelelse 10/2017
Noteringsoplysninger for TDC
Aktier: NASDAQ Copenhagen.
Reuters TDC.CO.
Bloomberg TDC DC.
Nominel værdi DKK 1.
ISIN DK0060228559.
LEI 529900N96EOVRB114D28.
Side 3 af 3