Indkaldelsen findes her

Ordinær Generalforsamling i
ALBA – Allerød Basketball klub.
Allerød, den 05. marts 2017
Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.00 i klublokalet i Engholmhallen.
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Alba Basketballklub til afholdelse
Torsdag den 23. marts 2017 i klublokalet i Engholmhallen.
Kom forbi og få mulighed for at få lidt information om klubben – og ikke mindst indflydelse på det kommende
år!
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Peter Gade Jensen (genopstiller)
Lars Hein Kristensen (genopstiller)
Tue Skovgaard (genopstiller)
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt
Ifølge vedtægternes § 5: Motiveret forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag kan sendes med alm. post, eller via mail, til formanden: Peter Gade Jensen, Skyttemosen 45,
3450 Allerød – e-mail: [email protected]
Ifølge vedtægternes § 7 stk. 2: Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktive og passive
medlemmer, der er fyldt 15 år. De fremmødte medlemmer er stemmeberettigede efter mindst 30 dages
medlemskab, og samtidig ikke er i kontingentrestance.
§ 7 stk. 6: Valgbare til bestyrelsen er alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 18 år. Endvidere er
forældre/værger til medlemmer under 18 år valgbare.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.