forslag - Solrød Kommune

Solrød Kommune | bYRÅDET
Tillæg nr. 1 til
Lokalplan nr. 317.3
Fasanvej
FORSLAG
Indhold
Lokalplanvejledning
Redegørelse for lokalplantillægget
3
5
Bestemmelser for lokalplantillægget
§ 1
Formål
§ 3
Anvendelse
§ 14 Vedtagelsespåtegning 9
9
9
LANDSPLANLÆGNING
Regeringens politik:
Landsplanredegørelser
Oversigt over statslige interesser
Landsplandirektiver, Fingerplan 2013
Planlovsystem 2013
Kommunens planlægning er
underlagt både den statslige og
regionale planlægning.
Sektorplaner:
Vandplan
Natura 2000-planer
Trafikplan
REGIONALE UDVIKLINGSPLANER
Regionens visioner, i Region Sjælland:
Den regionale udviklingsstrategi (RUS)
Sektorplaner: Råstofplan
KOMMUNE
2
10
11
REGION
STAT
Kort
Kortbilag 2a, Oversigtskort Kortbilag 2b, Oversigtskort Regionale vækstfora:
Erhvervsudviklingsstrategi
KOMMUNEPLANER
Planstrategi
Arealregulering for by og land
LOKALPLANER
FORSLAG
Lokalplanvejledning
Hvordan er lokalplantillægget bygget op?
Redegørelsen beskriver de eksisterende forhold inden for lokalplanområdet samt baggrunden for lokalplanprocessen.
Redegørelsen er vejledende og af illustrerende karakter.
Bestemmelserne (§§) er den juridisk bindende del af lokalplantillægget.
Kortbilag forefindes bagest i lokalplantillægget.
Hvad er en lokalplan?
En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for et lokalt
afgrænset område. Lokalplanen indeholder eksempelvis bestemmelser om:
•
•
•
•
•
hvad et område skal anvendes til,
hvordan veje og stier skal udformes,
hvordan bebyggelsen skal placeres,
hvor højt og tæt der må bygges, og
hvordan friarealerne skal indrettes m.m.
Du kan se den komplette liste
over, hvad en lokalplan kan
indeholde i Planlovens § 15.
Planloven kan findes på:
www.retsinformation.dk
Hvorfor og hvornår udarbejdes en lokalplan og et
lokalplantillæg?
Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er
nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, samt
når større bygge- og anlægsarbejder skal virkeliggøres. Hensigten er, at disse opnår den ønskede udformning og sammenhæng
med øvrig planlægning og eksisterende bebyggelse.
Byrådet kan til enhver tid beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Det er muligt at supplere eller ændre bestemmelser i en gældende lokalplan ved at lave en lokalplan, der alene indeholder
den eller de bestemmelser, som planen ønskes ændret eller
suppleret med. En sådan lokalplan kaldes et lokalplantillæg.
Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokal-
Hvordan behandles en lokalplan og et lokalplantillæg?
plan 317.3, Fasanvej, er frem-
En lokalplan og -tillæg skal sendes i offentlig høring for at sikre
borgernes indflydelse. Høringen varer mindst 8 uger, og der
afholdes ofte borgermøde i høringsperioden.
den fra den 8. marts 2017 til
Efter høringsfristens udløb behandler Byrådet de kommentarer
og bemærkninger, der er indkommet fra borgere og myndigheder i høringsperioden.
Borgermøde afholdes tirsdag
lagt i offentlig høring i perioden 3. maj 2017, begge dage
inklusive.
den 18. april 2017 kl. 19.30 i
kantinen på Solrød Rådhus.
Når lokalplanen/-tillægget er endeligt vedtaget, bekendtgøres
dette i lokalpressen og er herefter bindende for de ejendomme,
der ligger inden for lokalplanområdet.
FORSLAG
3
Lokalplanvejledning
Klagevejledning
For yderligere information
henvises til Planklagenævnets
hjemmeside, der kan tilgås via
Nævnenes Hus på:
www.naevneneshus.dk
4
Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan der ifølge Planlovens
§ 58 klages over retlige spørgsmål. Solrød Kommune videresender eventuel klage til Planklagenævnet sammen med kommunens bemærkninger til sagen.
En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, der findes på
www.borger.dk eller www.virk.dk, hvor du logger på som du
plejer, typisk med NemID. Klagen sendes via Klageportalen til
den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen.
Hvad kan der klages over
Du kan klage over retlige spørgsmål, f.eks. hvis du mener, at
kommunen ikke har haft hjemmel til at
træffe afgørelsen.
Du kan derimod ikke klage over, at kommunen, efter din opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse,
f.eks. over kommunens skøn, dvs. når kommunen kunne vælge
mellem flere forskellige afgørelser.
Hvem kan klage
Enhver der har retlig interesse i sagens udfald, f.eks. ansøgere,
naboer, omboende, lokalforeninger
(grundejerforeninger, vejlaug) og andre, som er omfattet af en
retlig interesse eller er part i sagen.
Frist for at klage
Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelsen er meddelt.
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder
fra den dato afgørelsen er meddelt.
Gebyr
For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder
anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger
eller en virksomhed/organisation.
Privatpersoner skal betale gebyr på 900 kr.
Virksomheder og organisationer skal betale gebyr på 1.800 kr.
Klagegebyret opkræves af Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet.
Gebyret skal indbetales, inden for en af Planklagenævnet fastsat
frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis:
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse æn-
dres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke
er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et
gebyr for hver selvstændig klageskrivelse.
Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét
klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed eller en
organisation opkræves 1.800 kr.
FORSLAG
Redegørelse
Redegørelse for lokalplantillægget
Lokalplantillæggets baggrund og formål
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede den 22. august
2016 at give administrationen beføjelse til at meddele dispensation til etablering af lægeklinik på Svalegangen 2, matr.nr.
65i Solrød By, Solrød, forudsat at den efterfølgende naboorientering ikke medførte væsentlige bemærkninger. Endvidere
besluttede Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, at Lokalplan
317.3 for Fasanvej efterfølgende skulle tilpasses den ændrede
anvendelse.
Da der blev modtaget væsentlige bemærkninger i forbindelse
med naboorienteringen, besluttede Økonomi-, teknik- og
miljøudvalget efterfølgende ikke at meddele dispensation. I
stedet blev det besluttet at igangsætte en tilpasning af den
gældende lokalplan for at sikre det planmæssige grundlag for,
at der kan indrettes lægeklinik på matr.nr. 65i Solrød By, Solrød, og vejudlægget matr.nr. 65n Solrød By, Solrød, kan tages
i anvendelse til vej.
Lokalplanområdets placering i
kommunen.
Nærværende Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 317.3 har dermed til
formål at tilføje den gældende lokalplan et punkt i anvendelsesbestemmelsen, der muliggør, at matr.nr. 65i Solrød By, Solrød fremover vil kunne anvendes til bl.a. lægeklinik.
Med vedtagelsen af lokalplantillægget vil Lokalplan 317.3 fortsat
være gældende og ingen bestemmelser heri vil bortfalde. Dog
erstattes lokalplanens kortbilag af Kortbilag 2a og 2b fra dette
lokalplantillæg.
Lokalplanområdets placering i
nærområdet.
FORSLAG
5
Redegørelse
Offentlig høring
Tillæg nr. 1 til Lokalplan 317.3 vil være i offentlig høring i perioden fra den 8. marts 2017 til den 3. maj 2017, begge dage
inklusive.
Der afholdes borgermøde om lokalplantillægget tirsdag den
18. april 2017 kl. 19.30 i kantinen på Solrød Rådhus.
Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er afgrænset ved Mosevej i nord, Vestre
Grænsevej i syd, S-banen i vest og bebyggelsen ud til Solrød
Strandvej i øst.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet er beliggende omkring Fasanvej, som den
gennemgående forbindelse fra nord til syd, hvorpå der er tilsluttet en lang række mindre boligveje, der er karakteriseret
af fritliggende parcelhusbebyggelse og enkelte ejendomme
anvendt til offentlige formål.
Dominerende for området er desuden Solrød Renseanlæg,
der har en central beliggenhed mellem S-banen og Fasanvej
mens der centralt i området ligeledes er etableret et grønt
parkstrøg, der forbinder Fasanvej med Solrød Strandvej.
Fremtidige forhold
Lokalplantillægget sikrer, at matr. nr. 65i, Solrød By, Solrød,
kan anvendes til lægeklinik og lignende offentlige formål/erhverv, der kan etableres i et boligområde uden gener for de
omkringboende.
Denne udvidede anvendelsesmulighed for ejendommen vil
ikke ændre områdets karakteristik af at være et boligområde,
hvori enkelte ejendomme tillades anvedt til offentlige formål.
Placeringen af matr.nr. 65i og
65n i nærområdet.
6
Ved at sikre vejadgang til ejendommen fra matr.nr. 65n, Solrød By, Solrød, sikres det, at den eventuelt forøgede trafik vil
holdes på Fasanvej, hvor de eksisterende trafikale forhold vurderes som værende gode.
I ejendommens skel mod omkringliggende boliger skal
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes for områder til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, sikres det desuden at den ændrede anvendelsesmulighed ikke vil være til
gene for de omkringboende.
FORSLAG
Redegørelse
Forhold til anden planlægning
Landsplandirektiv Fingerplan 2013
Der henvises til Lokalplan nr. 317.3. Lokalplantillægget har ingen betydning i forhold til den heri indeholdte redegørelse.
Vandplan 2009-2015
Vandplan 2009-2015 for Køge Bugt beskriver hvilke retningslinjer og miljømål, der gælder på vandområdet.
Solrød Kommune har i oktober 2015 vedtaget handleplaner for,
hvordan miljømålene skal nås.
Lokalplanområdet ligger inden for et område, som er udpeget til
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor grundvandet skal beskyttes. Lokalplantilæggets bestemmelser er ikke
i strid med grundvandsbeskyttelsen i området.
Kommuneplan 2013-2025
Der henvises til Lokalplan nr. 317.3. Lokalplantillægget har ingen betydning i forhold til den heri indeholdte redegørelse.
Lokalplan 317.3
Lokalplan 317.3 suppleres med § 3.1.4 i nærværende lokalplantillæg samt de tilknyttede Kortbilag 2a og 2b.
Kystnærhedszonen
Der henvises til Lokalplan nr. 317.3. Lokalplantillægget har ingen betydning i forhold til den heri indeholdte redegørelse.
Fortidsminder
Der henvises til Lokalplan nr. 317.3. Lokalplantillægget har ingen betydning i forhold til den heri indeholdte redegørelse.
Forhold til byens andre funktioner
Vej- og parkeringsplanlægning
De udvidede anvendelsesmuligheder for matr. nr. 65i, Solrød By,
Solrød, til bl.a. lægeklinik vil forventeligt medføre en øget trafik
til og fra ejendommen i dagtimer på hverdage.
Solrød Kommunes vejmyndighed vurderer de trafikale forhold
på Fasanvej som værende gode, og at en lægeklinik med den
foreslåede placering ikke vil medføre, at der skal foretages yderligere trafiksanering, hverken i form af fartnedsættelse eller som
chikaner på vejen.
For at sikre, at der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser, og at Fasanvej dermed ikke bliver belastet i uhensigtsmæssig grad af parkerede biler, stilles der i lokalplantillægget krav om, at der skal etableres mindst 10 parkeringspladser på matr.nr. 65i, Solrød By, Solrød i forbindelse med en
ændret anvendelse til lægeklinik eller lignende.
Kommuneplan 2013-2025 indeholder et hæfte med rammer for
lokalplanlægningen.
Hæftet er at finde på vores
hjemmeside www.solrod.dk.
Støj
Lokalplanens ændrede muligheder for anvendelse af matr. nr.
65i, Solrød By, Solrød, må ikke medføre støjgener for de om-
FORSLAG
7
Redegørelse
kringboende.
Derfor stiller lokalplantillægget krav om, at der skal etableres
tæt afskærmning mellem parkeringspladser på matr.nr. 65i, Solrød By, Solrød og naboskel til matr. nr. 59bø, Solrød By, Solrød.
I erhvervsejendommes skel mod omkringliggende boligområder, skal Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for områder til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse desuden overholdes.
Lugt
Der henvises til Lokalplan nr. 317.3. Lokalplantillægget har ingen betydning i forhold til den heri indeholdte redegørelse.
Forurening
Der henvises til Lokalplan nr. 317.3. Lokalplantillægget har ingen betydning i forhold til den heri indeholdte redegørelse.
Vand og varme
Der henvises til Lokalplan nr. 317.3. Lokalplantillægget har ingen betydning i forhold til den heri indeholdte redegørelse.
Spildevandsplanlægning
Der henvises til Lokalplan nr. 317.3. Lokalplantillægget har ingen betydning i forhold til den heri indeholdte redegørelse.
Miljømæssige forhold
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,
som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor “screenes”, dvs. at der
skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der
skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.
Ud fra “screeningen” beslutter Byrådet, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at
der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.
Lokalplantillægget supplerer Lokalplan nr. 317.3 med bestemmelser, der har til formål at tillade yderligere anvendelsesmuligheder for ejendommen matr. nr. 65i, Solrød By, Solrød.
Lokalplantillægget medfører ikke yderligere indvirkninger på
miljøet end Lokalplan nr. 317.3.
Det er derfor Byrådets vurdering, at der på baggrund af
“screening” af forslag til lokalplantillægget ikke skal fortages
en miljøvurdering af lokalplantillægget.
Dispensation fra lokalplanen
Der henvises til Lokalplan nr. 317.3. Lokalplantillægget har ingen betydning i forhold til den heri indeholdte redegørelse.
8
FORSLAG
Bestemmelser
Bestemmelser for lokalplantillægget
SOLRØD KOMMUNE
Tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 317.3
Fasanvej
I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529
af 23. november 2015) fastsættes følgende tilføjelser til Lokalplan nr. 317.3 for Fasanvej.
§ 3 Områdets anvendelse
Til § 3 tilføjes som nyt punkt 3.1.4:
3.1.4Matr.nr. 65i, Solrød By, Solrød, må desuden anvendes til offentlige formål som lægeklinik eller anden sundheds-
fremmende funktion f.eks. tandlægeklinik eller fysiotera-
peut.
Efter Byrådets nærmere godkendelse tillades ejen-
dommen desuden anvendt som kontorerhverv som revi-
sions-, advokat-, arkitekt- og ingeniørfirma eller lignen-
de.
§§
5.3.1Ved ændret anvendelse fra boligformål til lægeklinik el-
ler anden sundhedsfremmende funktion på matr. nr. 65i Solrød By, Solrød skal der etableres mindst 10 p-pladser på matriklen, heraf mindst 1 handicapplads.
10.2 Ved ændret anvendelse fra boligformål til lægeklinik el-
ler anden sundhedsfremmende funktion på matr. nr. 65i Solrød By, Solrød skal der etableres tæt afskærmning mellem parkeringspladser på matr.nr. 65i, Solrød By, Solrød og naboskel til matr. nr. 59bø, Solrød By, Solrød.
11.2 Inden ibrugtagning af matr.nr. 65i til lægeklinik eller an-
den sundhedsfremmende funktion skal parkeringspladser og afskærmning være etableret, jævnfør Jf. §§ 5.3.1 og 10.2
§ 14 Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget til offentlig fremlæggelse.
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget på vegne af Byrådet i Solrød Kommune d. 6. marts 2017.
FORSLAG
9
Kortbilag 2A
10
Kortbilag 2B
Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.
317.3 med tilhørende kommuneplantillæg er udarbejdet af Teknik og Miljø,
Team Plan & Byg, Solrød
Kommune.
Forslag til lokalplantillægget er fremlagt til offentlig
høring i perioden fra den 8.
marts 2017 til den 3. maj
2017.
Hvis du vil foreslå ændringer eller har bemærkninger til planforslaget, kan
disse sendes til:
Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
eller
[email protected]
således at de er kommunen i hænde senest den
3. maj 2017.
Borgermøde om lokalplantillægget afholdes tirsdag
den 18. april 2017, kl.
19.30 i kantinen på Solrød
Rådhus.