Svar på spørgsmål 4

Beskæftigelsesudvalget 2016-17
L 128 endeligt svar på spørgsmål 4
Offentligt
Folketingets Beskæftigelsesudvalg
[email protected]
Finn Sørensen (EL)
[email protected]
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
T +45 72 20 50 00
E [email protected]
www.bm.dk
CVR 10172748
10. marts 2017
Beskæftigelsesudvalget har i brev af 6. marts 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 4
(L 128), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn Sørensen
(EL).
Spørgsmål nr. 4:
"Ministeren bedes redegøre for, hvor mange personer der forventes at blive ramt af
den foreslåede stramning af beskæftigelseskravet. Ministeren bedes i forlængelse
heraf oplyse, hvad provenuet forventes at blive for staten ved denne forringelse.”
Svar:
Det er målsætningen med digitaliseringen, at de samme persongrupper så vidt muligt vil opnå ret til barselsdagpenge som efter gældende regler og med samme udbetaling. Det vurderes på baggrund af registerdata om udbetalinger til personer, der
har modtaget barselsdagpenge, at få lønmodtagere vil blive stillet anderledes end i
dag. Tilpasningen af reglerne om opgørelse af beskæftigelseskravet og beregningen
af barselsdagpengetimesatsen for lønmodtagere vurderes derfor ikke at medføre en
ændring i udgifterne til barselsdagpenge for staten.
Der henvises i øvrigt til svaret på spørgsmål 2 om det nye beskæftigelseskrav.
Venlig hilsen
Troels Lund Poulsen
J.nr. 17/03604 / 2017-1989