DFU Kino - Det Danske Filminstitut

DFU Kino: Filmprogram
12:15 og 15:15
Feministisk Kollektiv Uden Navn: pissed and out of control, 2017 (09:38)
12:24 og 15:24
Elsebeth Jørgensen: Sound works for cinema: There may be pictures missing, 2017 (06:00)
12:31 og 15:31
Vladimir Tomic & Ana Pavlovic: Leap in the Dark, 2017 (18:11)
12:49 og 15:49
Maria Finn: About Losing, 2015 (03:12)
12:53og 15:53
Kristian Schrøder: Virgin of the World (Goodbye, Mr. Chips!), 2017 (21:26)
13:15 og 16:15
Kristine Kemp: European Misery, 1998 (03:36)
13:19 og 16:19
Lærke Lauta: Triad, 2014 (11:38)
13:31 og 16:31
Henrik Plenge Jacobsen: Irrlicht, 2017 (03:57)
13:35 og 16:35
Tamar Guimaraes & Kasper Akhøj: Captain Gervasio’s Family, 2013-14 (16:04)
13:51 og 16:51
Pablo Pijnappel: Lucas, 2013 (11:17)
14:03 og 17:03
Sebastian Schiørring: A [silent] Beginning/ (Instable) End., 2017 (04:40)
14:08 og 17:08
Pia Rönicke: Peregrinus, 2015 (20:00)
14:28 og 17:28
Pernille With Madsen: Uden titel, 2017 (05:07)
14:34 og 17:34
Jørgen Michaelsen: Molotokoriki, 2017 (20:00)
Udstillingen er støttet af: Statens Kunstfond, Det Danske Filminstitut, Københavns Kommune, Lemvigh-Müller
Fonden, Oda og Hans Svenningsens Fond, Knud Højgaards Fond, Montata og Kvadrat.
Mandag LUKKET, tirsdag-fredag 12–18, torsdag 12–21, lørdag-søndag 12–18
Oslo Pl. 1, 2100 Copenhagen Ø, +45 33122803, denfrie.dk.
DFU Kino: Liveprogram
Statements fra værterne
Torsdag d. 16. marts kl. 19
Pia Rönicke og Tinne Zenner: Landdokumenter/monumenter
Pia Rönicke og Tinne Zenner har samlet en
række historiske og samtidige film og videoværker; forskellige dokumenter, der afsøger
et geografisk område. I de enkelte film
bliver billedets og landskabets repræsentation gransket. ”An image is a sight that has
been recreated. At first images were made
to conjure up something that was absent.
Gradually it became evident that an image
could outlast what it represented.” (Prestudies for a Film, Eva La Cour). Landskabets
opståen eller forsvinding foregår ikke kun i
de enkelte film, men sker også i filmenes forskydning af den tid, de er optaget i. Gennem
formelle, konceptuelle og performative greb
analyseres og forvrides det afbildede landskab. Myten og videnskaben sammenstilles
og indfanger det, der ikke er synligt for øjet.
Torsdag d. 23. marts kl. 19
Simon Starling og John Skoog: En aften
med levende billeder
Denne filmaften bringer to kunstnere fra
forskellige generationer sammen. Fælles
for dem er interessen for mekanismerne
og processerne bag levende billeder. Aftenen vil tage form som en omfattende,
vidtspændende kollage af film, som bl.a.
omfatter Starling og Skoog, fragmenter af
Hollywood-blockbusters, klip fra art-house
favoritter samt andre refleksioner over mediets natur.
Torsdags d. 30. marts kl. 19
Lars Movin og Jørgen Michaelsen: Dansk
videokunst i 1990’erne
I starten af 1990’erne var der noget, som
blev kaldt videokunst. Man opfattede åbenbart overvejende fænomenet som et nyt
autonomt medium, måske endda en genre,
på linje med fx maleri, skulptur og keramik.
På den anden side syntes videokunsten at
knytte sig til filmen og installationen (som
man også talte meget om på dette tidspunkt)
og ofte var der yderligere en tendens til, at
videokunst umiddelbart blev opfattet som
en slags konceptkunst. I 1990 valgte Det Kgl.
Danske Kunstakademi forsøgsvis at etablere
en skole for mediekunst, hvor videokunsten
blev diskuteret og problematiseret. Samtidig
opstod der i København en række kunstnerinitierede udstillingssteder, som i vid
udstrækning koncentrerede sig om videomediet, både i form af udstillings-, dokumentations- og arkiveringsaktiviteter. Blandt
disse udstillingssteder var Max Mundus, der
blev drevet af billedkunstnerne Tine Borg,
Anja Franke, Marianne Grønnow, I.N. Kjær og
Jørgen Michaelsen. Torsdagsarrangementet
drejer sig om denne fase i nyere dansk kunst.
Skribenten Lars Movin og billedkunstneren
Jørgen Michaelsen vil bl.a. vise eksempler
fra Max Mundus’ VHS-arkiv og diskutere den
såkaldte videokunst, dens forudsætninger
og mulige konsekvenser. Torsdag d. 6. april kl. 19
Peter van der Meijden: Dada og film,
Fluxus og video
Dada og film: mødes de i filmens materialitet
eller i en filmisk integration af mennesket i
nuet? Og så 40 år senere, Fluxus og video:
mødes de i det elektroniske billedes materialitet eller i muligheden for at optage
og afspille direkte? Og hvordan udtrykkes
koblingen, i selve mediet eller gennem manifester, i en kunstner- eller en institutionsstyret kontekst? Et foredrag om materialitet,
avantgarde og institutioner.
Onsdag d. 12. april kl. 18
Feminisktisk Kollektiv Uden Navn:
Performance pissed and out of control
Onsdag d. 12. april offentliggør Feministisk
Kollektiv Uden Navn et selvorganiseret performance-program på Den Frie, som vil
tage afsæt i den aktuelle video-performance
pissed and out of control, som kan ses i udstillingens videoprogram.
Den Frie Udstilling 2017
Sammenslutningen Den Frie Udstillings årlige udstilling har
over tid antaget mange former, og forskellige koncepter er
blevet afprøvet. I 2017 får videokunsten et helt særligt fokus,
og der er til lejligheden etableret en biograf i udstillingsbygningens midterste sal.
Værker baseret på nye medier har ofte svære vilkår, når de
skal indgå i udstillinger blandt andre mere traditionelle medier. Det vil årets udstilling råde bod på, og biografen bliver et
pulserende hjerte i midten af den ellers traditionsrige sammenslutningsophængning. Det daglige filmprogram består
af video-værker fra de af sammenslutningens medlemmer,
som ofte arbejder med video samt ni inviterede danske og
udenlandske samtidskunstnere.
I forlængelse af årets koncept vil en række aktører inden for
video-kunsten hver torsdag præsentere deres take på mediet
gennem forskellige fremvisninger, talks og performances.
Udstillingsudvalget, og kunstnerne bag årets koncept, består
af Camilla Berner, Jørgen Michaelsen og Ebbe Stub Wittrup.
I 2016 mistede Den Frie Udstilling to markante medlemmer,
Emil Westman Hertz og Nils Erik Gjerdevik, hvilket markeres
på udstillingen gennem en præsentation af enkelte af deres
værker. Det er med stor sorg, at Den Frie Udstilling siger farvel
til de to medlemmer, som begge tydeligt har sat deres præg
på sammenslutningen og ikke mindst kunstscenen herhjemme.
DFU Kino: Film Program
12:15 pm and 3:15 pm
Feministisk Kollektiv Uden Navn: pissed and out of control, 2017 (09:38)
12:24 pm and 3:24 pm
Elsebeth Jørgensen: Sound works for cinema: There may be pictures missing, 2017 (06:00)
12:31 pm and 3:31 pm
Vladimir Tomic & Ana Pavlovic: Leap in the Dark, 2017 (18:11)
12:49 pm and 3:49 pm
Maria Finn: About Losing, 2015 (03:12)
12:53 pm and 3:53 pm
Kristian Schrøder: Virgin of the World (Goodbye, Mr. Chips!), 2017 (21:26)
1:15 pm and 4:15 pm
Kristine Kemp: European Misery, 1998 (03:36)
1:19 pm and 4:19 pm
Lærke Lauta: Triad, 2014 (11:38)
1:31 pm and 4:31pm
Henrik Plenge Jacobsen: Irrlicht, 2017 (03:57)
1:35 pm and 4:35 pm
Tamar Guimaraes & Kasper Akhøj: Captain Gervasio’s Family, 2013-14 (16:04)
1:51 pm and 4:51 pm
Pablo Pijnappel: Lucas, 2013 (11:17)
2:03 pm and 5:03 pm
Sebastian Schiørring: A [silent] Beginning/ (Instable) End., 2017 (04:40)
2:08 pm and 5:08 pm
Pia Rönicke: Peregrinus, 2015 (20:00)
2:28 pm and 5:28pm
Pernille With Madsen: Uden titel, 2017 (05:07)
2:34 pm and 5:34 pm
Jørgen Michaelsen: Molotokoriki, 2017 (20:00)
The exhibition is supported by: The Arts Foundation, The Danish Film Institute, Københavns Kommune,
Lemvigh-Müller Fonden, Oda og Hans Svenningsens Fond, Knud Højgaards Fond, Montata and Kvadrat.
Monday CLOSED, Tuesday-Friday 12–6pm, Thursday 12–9pm, Saturday-Sunday 12–6pm
Oslo Pl. 1, 2100 Copenhagen Ø, +45 33122803, denfrie.dk.
DFU Kino: Live Program
Host statements
Thursday March 16th 7pm
Pia Rönicke and Tinne Zenner: Territorial
Documents/Monuments
Pia Rönicke and Tinne Zenner have compiled a programme of historical and contemporary films and video works that explore
geographical areas, investigating the representation of the image and the landscape.
”An image is a sight that has been recreated. At first images were made to conjure
up something that was absent. Gradually
it became evident that an image could
outlast what it represented.” (Pre-studies
for a Film, Eva La Cour). The emergence or
disappearance of the landscape takes place
not only in the individual films, but also in
the displacement of the time during which
they are filmed. Using formal, conceptual
and performative approaches, the portrayed
landscape is analysed and distorted. Myths
and science are juxtaposed to capture what
is not apparent to the naked eye.
Thursday March 23rd 7pm
Simon Starling and John Skoog:
An Evening of Moving Images
This film night brings two artists from different generations together in their shared interest in the mechanisms and processes behind
the creation of the moving image. A kaleidoscopic collage of film including Starling
and Skoog, fragments of Hollywood blockbusters, clips from art-house darlings, as
well as other reflections on the nature of film.
Thursday March 30th 7pm
Lars Movin and Jørgen Michaelsen: Danish
Video Art in the 1990s
In the early 1990s ‘video art’ arrived in Denmark. The phenomenon was apparently
widely seen as an autonomous new medium – maybe even a genre – on equal terms
with art forms like painting, sculpture and
ceramics. On the other hand, video art was
seen as being connected to film and instal-
lation (another focus at the time), and there
was also a tendency for video art to be seen
as a kind of conceptual art. In the 1990s the
Royal Danish Academy of Fine Arts set up a
school of media art on a trial basis, another
site where video art was discussed and problematized. At the same time a number of artist-run exhibition spaces with a strong focus
on the medium in exhibitions, documentation and archiving opened in Copenhagen.
Among these art spaces was Max Mundus,
which was run by the artists Tine Borg, Anja
Franke, Marianne Grønnow, I.N. Kjær and
Jørgen Michaelsen. The Thursday event focuses on this phase in Danish contemporary
art. The author Lars Movin and artist Jørgen
Michaelsen will show samples from Max
Mundus’ VHS archive and discuss ‘video
art’, its prerequisites, and its potential ramifications.
Thursday April 6th 7 pm
Peter van der Meijden: Dada and Film,
Fluxus and Video
Dada and film: do they meet in the materiality of film or the filmic integration of people
and the present? And then, 40 years later,
Fluxus and video: do they meet in the materiality of electronic imagery or the possibility
of direct record and play? And how is the
connection expressed: in the medium itself,
through manifestos or in an artist-run or
institutional context? A talk on materiality,
the avant-garde and institutions.
Wednesday April 12th 6pm
Feminisktisk Kollektiv Uden Navn:
Performance pissed and out of control
On Wednesday April 12th Feministisk Kollektiv Uden Navn launch a self-organised performance programme at Den Frie Centre of
Contemporary Art based on the video performance pissed and out of control, which
is part of the exhibition’s video programme.
Den Frie Udstilling 2017
Throughout its long history, the artists’ association Den Frie
Udstilling annual exhibition has taken many forms and experimented with an equal number of concepts. In 2017 video art is
in focus, and a cinema has been installed in the central gallery
of the Den Frie Centre of Contemporary Art. New media works
often face challenges when exhibited among more traditional
art forms.
This is something this year’s exhibition aims to redress by
placing a cinema at the very heart of an exhibition otherwise
steeped in history. The daily film programme consists of video
works by members of the Den Frie Udstilling, as well as nine
Danish and international contemporary artists who have been
invited to join this year’s show.
As part of the exhibition programme, every Thursday, artists
and theorists in the field of video art will present their take on
the medium with screenings, talks and performances.
The artist committee behind this year’s exhibition concept is
Camilla Berner, Jørgen Michaelsen and Ebbe Stub Wittrup.
In 2016 Den Frie Udstilling lost two key members, Emil Westman
Hertz and Nils Erik Gjerdevik. Their loss is marked by the inclusion of works in the exhibition by both artists, who played a
major role not only on the artists’ association, but also on the
Danish art scene. It is with a heavy heart that Den Frie Udstilling bids them farewell.