Liste over By - Odense Kommune

Liste over By- og Kulturudvalgets mål
Odensemål
Udvalgsmål
Flere indbyggere i Odense
Børn lærer mere og er mere
kompetente
Flere funktionsdygtige ældre og
handicappede
Flere borgere er sunde og trives
Det gode liv
Flere betydningsfulde deltagere i
fællesskaber
Flere kommer i uddannelse og job
Der skabes flere virksomheder og
arbejdspladser
Dannelse og læring gennem fritid- og kulturlivet
Øget mobilitet og tilgængelighed
Det sunde valg
Kommunen sætter rammerne, og borgerne oplever en inkluderende by
Odense er en by præget af fællesskaber, der favner
Odense Kommune gør det nemt at være frivillig
De kommunale rammer inviterer til samspil og muliggør, at civilsamfundet
kan realisere sit potentiale
Innovative læringsmiljøer og samarbejder
Bæredygtig byudvikling
Optimerede erhvervsfremmeindsatser
Innovation i indkøb og byggeri