Kirkebladet - Solbjerg Nu

Kirkebladet ny marts 2017_Kirken oktober.qxd 04-02-2017 06:04 Side 1
KIRKEBLADET
for ASTRup
TuLSTRup
HvILSTED og
TISET SognE
MARTS
2017
Kirkebladet ny marts 2017_Kirken oktober.qxd 04-02-2017 06:04 Side 2
ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
FAR, HVEM MON MIT
HJERTE BANKER FOR
Far, hvem mon banker mit hjerte?
Er det Gud? Kan hun ikke la vær?
Hun har mange usynlige hænder
for tænk på hvor mange vi er
Far, når jeg sover så tror jeg
nok at Gud trækker vejret for mig
og far vil du ikke godt love
at Gud også gør det for dig?
Nogen får ingen godnatsang
og nogen har slet intet hjem
skal vi ikke be Gud om at synge
en lille godnatsang for dem?
NÅR STEMMER
OG FUGLE FORSTUMMER
Når den jeg har elsket er borte
og ikke kan mærke hvor hårdt
min kærlighed skriger og jager
og nægter at vende sig bort
REFORMATION I ORD OG TONER
Astrup Sognegård søndag den 12. marts kl.
14.00
Som led i fejringen af 500 for reformationen
vil vi i Astrup Sognegård holde et arrangement, som på en lidt anderledes måde
fortæller om reformationen.
Smukt og stemningsfuldt vil vi følge historien fra Luthers teser i 1517 til 1536, hvor
kongeparret Christian III og dronning
Dorothea indførte reformationen i det
danske rige. Hvordan gik det til og, hvad
var konsekvenserne for klostre kirke og
samfund?
Reformations-tidens musik spilles af og
synges af trioen Corde di Gioia – Strings of
Joy på historiske instrumenter, og historien
fortælles af cand.mag. og dramaturg
Lisbeth Weitemeyer.
Corde di gioia – Strings of joy er et ensemble for historiske koncerter. Navnet er italiensk for ’strenge af glæde’ og udtales som
kårde di djåia. Corde di gioia vil formidle
stemningen fra tiden omkring reformationen med musik, sang, opera, kostumer,
lyrik, formidling og underholdende indslag.
Når den jeg vil røre er borte
og ikke kan vide hvor tit
min kalden forsvinder i intet
som døende ensomme skridt
Så lov mig du findes i døden
så lov mig du åbner din favn
med himmelske, lysstærke arme
og siger min elskedes navn
Eksempler på salmer af Iben Krogsdal,
som man kan høre mere om ved arrangementet den 25. marts.
2
KIRKEBLADET
Ensemblet består af sopran Maria Johannsen og
hendes to døtre, Anna og Guily og optræder over
det meste af Danmark og i udlandet.
Vel mødt til en spændende musikalsk eftermiddag med efterfølgende smagsprøver på
reformationsmad og –drikke.
MENIGHEDSRÅDET
Kirkebladet ny marts 2017_Kirken oktober.qxd 04-02-2017 06:04 Side 3
KIRKENS STUDIEDAGE 2017
Der er endnu to spændende foredrag tilbage i
foråret om Luthers betydning i forbindelse med
reformationen og nu. De finder sted i henholdsvis Mårslet og Tranbjerg:
Mårslet Sognegård lørdag den 4. marts kl.
9.30-12.00
Prof.dr.phil. Jørn Henrik Petersen: FRA
LUTHER TIL KONKURRENCESTATEN
Den Lutherske arv som afgørende for velfærdssamfundet.
Luthers tanker om ’kærlighedens gerninger’
rettet mod næsten blev i velfærdstatens periode
taget op af Erling Olsen og Svend Auken. På det
grundlag præsenteres elementer af den
socialdemokratiske ’civilreligion’, og oplægget
handler om, om Luthers, Olsens og Aukens
tanker kan forenes. Svaret følger i en tanke om
velfærdsstaten som næstekærlighedens surrogat. Den er stærkt inspireret af den nu afdøde
teolog Knud Løgstrup. Velfærdsstatens værdigrundlag sammenlignes med det, der præger
den stedfindende bevægelse mod konkurrencestaten – begge set i et luthersk perspektiv.
BABYSALMESANG
Babysalmesang er for forældre og babyer (alder
0-1 år). Til babysalmesang i Astrup Kirke synger, sanser og danser vi os gennem forskellige
salmer og sange, og der gives inspiration til
musisk leg i hverdagen. Vi mødes alle onsdage
i marts måned i Astrup kirke kl. 10.30 og synger og leger med babyerne i ca. 40 min,
hvorefter vi drikker kaffe sammen i sognegården. Tilmelding er ikke nødvendig, men ved
evt. spørgsmål kan kirkesanger Bente
Christensen kontaktes på
mail: [email protected]
DE SMÅ SYNGER
"De Små Synger" er for børn i alderen 1-5 år i
følgeskab med én eller flere forældre eller
bedsteforældre. Vi synger, spiller, leger, lytter
og danser os gennem forskellige sange, salmer
og bibelfortællinger. Har man tidligere gået til
babysalmesang i Astrup Kirke, vil man kunne
genkende mange af salmerne - men der vil også
introduceres nye undervejs.
Vi mødes alle onsdage i marts måned i Astrup
Kirke. Alle onsdage er kirken åben fra kl. 16,
hvor der serveres en lille snack i våbenhuset, og
musik og sang starter kl. 16.15 og varer ca. 40
minutter.
Tilmelding er ikke nødvendig, men har I
spørgsmål eller lignende, kan kirkesanger
Bente Christensen kontaktes på:
[email protected] Vel mødt!
FREDAGSSANG
Tranbjerg Sognegård lørdag den 25. marts
kl. 9.30-12.00
Forfatter, ph.d. Iben Krogsdal:
ER GUD SÅ FAST EN BORG?
I anledning af reformationsjubilæet er det
oplagt at kaste et nyt lys på Luthers tanker og
salmer. Hvad kæmpede Luther for og imod i
sine salmer, og hvad kæmper vi for og imod i
dag? Hvad kan Luther sige moderne mennesker – hvis han stadig kan sige os noget?
Iben Krogsdal har nydigtet alle Luthers salmer
i den Denske Salmebog. Hun vil fortælle om
rejsen ind i Luthers salmelandskab og om,
hvordan hun som menneske af en helt anden
tid og virkelighed har arbejdet med Luthers
salmer – og med at give Luther krop i nye tekster og noveller. Undervejs i foredraget skal vi
synge nydigtede luthersalmer, og der vil blive
tid til diskussion.
Fredag 31. marts kl. 10 er der igen fredagssang
i sognegården. Vi synger fra højskolesangbogen
og snakker om sangene, teksterne, og hvad der
ellers ligger os på sinde. Arrangementet ledes
af kirkens organist, Søren Jensen, og der vil
undervejs være kaffe og kage.
SANGAFTEN
Torsdag 6. april inviterer vi til aftensang i
sognegården. Det er kl. 19.30, og vi vil synge en
masse sange, ikke kun højskolesange, men et
broget udvalg af sange fra fx revy, film, pop etc.
Sange, mange kender, men måske aldrig har
prøvet som fællessang. Der vil også være
mulighed for at ønske sange, hvis man i god tid
mailer til [email protected] Aftenen
ledes af kirkens organist, Søren Jensen, og der
vil blive serveret kaffe og hjemmebagt kage.
Der er gratis adgang.
KIRKEBLADET 3
Kirkebladet ny marts 2017_Kirken oktober.qxd 04-02-2017 06:04 Side 4
ALLE AFTALER OM KIRKELIGE
HANDLINGER
Træffes med sognepræsten.
-ALLE ATTESTER:
Dåbsattester, navne- og vielsesattester m.v. udstedes af sognepræsten.
-VED FØDSLER:
Forældre slipper nu for at anmelde fødsler. I
henhold til ny lov den 1. oktober 2010 skal forældre ikke længere anmelde et barns fødsel til personregistreringen (altså til præsten i sognet).
Registreringen vil herefter ske på grundlag af
anmeldelse fra jordmoderen.
-DÅB OG NAVNEGIVELSE:
Ved dåb opgives navn, stilling og adresse på
mindst 2 og højst 5 faddere. Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.
-VED VIELSE:
Henvendelse skal først ske til bryllupskontoret
på Rådhuset, når prøveattesten herfra foreligger, skal denne samt parrets dåbsattester medbringes ved aftalen med sognepræsten.
-VED BEGRAVELSE ELLER BISÆTTELSE:
Dag, klokkeslæt og salmer aftales med præsten,
der gerne hjælper med øvrige oplysninger.
KIRKEBIL
Der kører kirkebil til Astrup Kirke én gang om
måneden.
(bemærk, at gudstjenesten starter kl.10.30).
Der er opsamling på parkeringspladsen
ved Den Gule Port ved Egevangen kl. 10.00 og
ved Solbjerg Hovedgade ud for Sødalen kl.
10.05.
BEMÆRK:
Der er kun disse to opsamlingssteder.
Man bedes venligst orientere undertegnede på
enten mail: [email protected] eller på telefon 8692
7454 forinden, så der kan dannes et overblik
over hvem og hvor mange, der gerne vil gøre
brug af kirkebilen.
Anne Vejbæk
4
KIRKEBLADET
PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Fælles for Astrup Tulstrup og
Hvilsted sogne
Sognepræst:
Anne Vejbæk, Astrup Præstegård,
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 74 54, e-mail: [email protected] (mandag er fridag)
Ulønnet hjælpepræst: Professor. dr.theol. Svend Andersen,
Astrup Præstegård, Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 74 54, e-mail: [email protected]
Organist: Søren Jerne Jensen, St. St. Blichersvej 15, 8230
Åbyhøj. Tlf. 2613 6380
e-mail: [email protected]
Graver: Ricko Møller. Graverkontoret, Østergårdsvej 221a,
Solbjerg - Tlf. 2140 5014 e-mail: [email protected]
Formand for menighedsrådet: Inge Kruhøffer,
Borresøvej 4, Sejs, Silkeborg - Tlf. 2148 5634
Regnskabsfører: Dorte Koch Jakobsen
Holme Sognegård, Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg
Regnskabskontoret - Tlf. 5146 3006.
e-mail: [email protected]
Kasserer: Erling Poulsen, Kærgårdsvej 76, 8355 Solbjerg
Tlf. 8692 8357
Sekretær: Henny Bauning, Kirkekontoret Mårslet
Obstrupvej 44, Mårslet - Tlf. 8629 3440 - [email protected]
Kirkesanger: Bente Christensen, Torvald Køhlsvej 26, 1.mf,
8300 Odder.
e-mail: [email protected]
Sognegårdsvært: Ulla Pedersen, Præstehøjvej 180, 8300
Odder - tlf. 6015-3048 e-mail: [email protected]
Astrup sogn:
www.astrup-kirke.dk
Kirketjener: Bente H. von Niessen, Tlf. 2215 2382
e-mail: [email protected]
Kirkeværge: Ester Reintoft, Solbjerg Søvej 39, 8355
Solbjerg. Tlf. 8692 7092
Tulstrup sogn:
www.tulstrup-kirke.dk
Kirkeværge: Mette Bjerglund Andersen, Østergård,
8340 Malling. Tlf. 8654 1315
Kirketjener: Bente H. von Niessen, Tlf. 2215 2382
e-mail: [email protected]
Hvilsted sogn:
www.hvilsted-kirke.dk
Kirketjener: Natasja Jensen, Nordvejen 23,
Solbjerg - Tlf. 6049 8074 e-mail: [email protected]
Kirkeværge: Jens Sejr Jensen, Lethenborgvej 2, Solbjerg.
Tlf. 86531238
Kirkebladet ny marts 2017_Kirken oktober.qxd 04-02-2017 06:04 Side 5
TISET SOGN
BØRNEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
Onsdag den 5. april kl. 17.00 i Tiset Kirke
holder vi børnegudstjeneste og fællesspisning.
Gudstjenesten varer ca. ½ time.
Minikonfirmanderne er med til at stå for
denne børnegudstjeneste og opfører et
lille kirkespil.
Efter gudstjenesten serveres der pasta og
kødsovs for alle, som har lyst til at spise
med. Spisningen foregår i sognehuset ved
præstegården, Gl. Horsensvej 77.
Arrangementet slutter senest kl. 19.00.
Børnegudstjeneste og fællesspisning er en
mulighed for børnefamilier for at kombinere en gudstjeneste i ”børnehøjde”
med en efterfølgende hyggestund over
maden sammen med andre børnefamilier.
Gerne tilmelding til spisning på
[email protected]
Pris for maden: voksne 25 kr., børn gratis
Vi glæder os til at se jer!
KIRKENS STUDIEDAGE 2017
REFORMATIONEN – 500 ÅR
Kirkens studiedage 2017 markerer reformationsjubilæet med foredrag om Luthers
betydning dengang og nu.
Alle er velkomne til at deltage, og der
kræves ikke særlige forudsætninger for at
være med. Prisen er 25,- kr. for et foredrag
og heri er inkluderet formiddagskaffe.
Nærmere beskrivelse kan ses på kirkens
hjemmeside www.tisetkirke.dk
Mårslet Sognehus
Lørdag den 4. marts kl. 9.30 – 12.00
Prof. dr. phil. Jørn Henrik Petersen:
FRA LUTHER TIL KONKURRENCESTATEN
Den lutherske arv som afgørende for
velfærdssamfundet.
Tranbjerg Sognegård
Lørdag den 25. marts kl. 9.30 – 12.00
Forfatter, ph.d. Iben Krogsdal:
ER GUD SÅ FAST EN BORG?
I anledning af reformationsjubilæet
i
2017 er det oplagt at
kaste et nyt lys på
Luthers tanker og
salmer. Hvad kæmpede Luther for og
imod i sine salmer,
og hvad kæmper vi
for og imod i dag?
Hvad kan Luther sige moderne mennesker - hvis han stadig kan sige os noget?
Iben Krogsdal har ny-digtet alle Luthers
salmer i Den Danske Salmebog. Hun vil
fortælle om rejsen ind i Luthers salmelandskab og om, hvordan hun som menneske af en helt anden tid og virkelighed
har arbejdet med Luthers salmer - og med
at give Luther krop i nye tekster og noveller. Undervejs i foredraget skal vi synge
nydigtede luthersalmer, og der vil blive
tid til diskussion.
FOREDRAG
Torsdag den 16. marts kl. 19.30:
”Det demente samfund”
Foredrag i Tiset Sognehus ved Michael
Böss
Vi står midt i en kamp om, hvilke værdier
der skal bære det danske samfund ind i
fremtiden. Skal det hele handle om
økonomi, effektivitet og ”nødvendig
KIRKEBLADET 5
Kirkebladet ny marts 2017_Kirken oktober.qxd 04-02-2017 06:04 Side 6
politik”? Hvad sker der med dannelse, tradition, tilværelsesforståelse og respekt for
kulturarv? Den nutidskultur, som flere og
flere af os i dag lever i, er historieløs, og vi
har mistet troen på de fortællinger, der gav
tidligere generationer håb og livsmod, og
som oppebar de folkelige fællesskaber og
institutioner. Hvordan kommer vi på bedre
tanker? Og hvorfor skal vi lære af fortiden
for fremtidens skyld?
Michael Böss er lektor ved Aarhus
Universitet, forfatter, foredragsholder og
skribent ved Berlingske.
Alle er velkomne og der er fri adgang
BABYSALMESANG
Tirsdag den 7. marts begynder igen et forløb
med musik for de allermindste i Tiset Kirke.
Babysalmesang er for babyer i alderen
omkring 1-10 måneder sammen med deres
mor og/eller far.
Babysalmesangen foregår i kirken, hvor der
synges salmer og sange. Ind imellem danser
man med barnet på armen eller lader den lilles
sanser skærpes af lyden af klokkespil, kulørte
tørklæder, rasleæg eller noget helt andet. Efter
35-45 minutter er de små som oftest mætte af
de mange indtryk. Efterfølgende vil der være
kaffe og te i våbenhuset og tid til hyggeligt
samvær.
Holdet forløber over otte gange. Det er tirsdage kl. 10.30 i Tiset Kirke. Det kræver ikke
særlige forudsætninger at være med.
Tilmelding på tlf: 5178 6382 eller mail:
[email protected]
Henriette Jensen
kirkesanger
KONCERT
Fyraftenskoncert
Torsdag den 30. marts kl. 17.00 i Tiset
Kirke
Koncert med Henriette Jensen, saxofon, Jan
Ole Christiansen, klaver/orgel og Anders
Nyløkke Jørgensen, bas. De tre musikere,
som til daglig alle er ansat ved Tiset Kirke,
spiller et musikalsk afvekslende program
med musik af Georg Böhm, J.S. Bach, H.
Villa-Lobos, Amy Quate m. fl.
Koncerten varer ca. 45 min.
Alle er velkomne og der er fri adgang.
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Menighedsrådsmøde onsdag den 22. marts
kl. 19.00 i Tiset Sognehus. Forud for mødet
kan dagsordenen ses på kirkens hjemmeside, hvor referatet også efterfølgende kan
læses.
6
KIRKEBLADET
PRAKTIKANT
I ugerne 10 og 11, 20 og 21 er cand. theol.
Marie Sigaard Andersen i præste-praktik, som
en del af hendes uddannelse på
Pastoralseminariet. Marie skal som en del af
praktikken prædike ved gudstjenesten søndag
den 12. marts.
Jette R. Christiansen
KONFIRMANDER
Møde for konfirmandforældre
Torsdag den 9. marts kl. 19.00 i sognehuset, Gl. Horsensvej 77
Konfirmandaften
Torsdag den 23. marts kl. 18.00 i sognehuset.
Kirkebladet ny marts 2017_Kirken oktober.qxd 04-02-2017 06:04 Side 7
KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I TISET KIRKE:
Vilfred Ravnholt Vium
Hasselvangen 267, Solbjerg
Mads Kalstrup Kirkegaard
Gammel Horsensvej 81, Solbjerg
DØDE FRA TISET SOGN,
BEGRAVET PÅ TISET KIRKEGÅRD
ELLER BISAT FRA TISET KIRKE:
Aksel Liliegren Pedersen
Solbjerg Hovedgade 64, Solbjerg
Svend Knudsen Begborg
Elmevangsvej 2, Solbjerg
KØREPLAN FOR KIRKEBILEN
Af gudstjenestelisten fremgår det,
hvilke gudstjenester kirkebilen kører til.
Gudstjeneste kl. 10.00
Egevangen (den gule port)
Elleskovvej/Kærgårdsvej
Kærgårdsvej ved
Lokalcenteret
Solbjerg Hovedgade (ved
Fritidscenteret)
Ravnholtvej/Kildegårdsvej
Tiset Kirke
09.15
09.20
09.22
09.25
09.35
09.40
Kirkebilen kører retur efter
gudstjenesten
kl. 11.20
Hvis du ønsker at komme med kirkebilen men ikke bor på ruten, så er du
meget velkommen til at kontakte
sognepræst Jette R. Christiansen på
tlf. 86 92 73 30.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
www.tisetkirke.dk
Sognepræst:
Jette Rosenberg Christiansen
Tiset præstegård, Gl. Horsensvej 77, Solbjerg.
tlf: 86 92 73 30, E-mail: [email protected]
(mandag er fridag)
Organist:
Jan Ole Christiansen,
tlf: 86 27 27 31
Graver, kirketjener og ringer:
Anders Nyløkke Jørgensen
Graverkontoret
Ravnholtvej 2, 8355 Solbjerg
tlf: 86 92 74 41
Menighedsrådsformand:
Gunhild Budde
Vestervangsparken 10, 8355 Solbjerg
tlf: 23 41 69 65
Kirkeværge:
Thorkild Boier Pedersen
Tisetvej 29, 8355 Solbjerg
tlf: 40 63 02 60
Kirkekasserer:
Ann-Berit Birch
Solbjerg Hovedgade 85 A, 8355 Solbjerg
tlf: 28 73 24 62
KIRKEBLADET
7
Kirkebladet ny marts 2017_Kirken oktober.qxd 04-02-2017 06:04 Side 8
GUDSTJENESTELISTE
Søndag den 5. marts: 1. søndag i fasten
Tulstrup
kl. 10.30
Bemærk i Tulstrup
Tiset
kl. 10.00
Kirkebil.
Kor medvirker.
Kirkekaffe
Vitved
kl. 11.00
Søndag den 12. marts: 2. søndag i fasten
Astrup
kl. 10.30
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Vitved
kl. 11.00
Søndag den 19. marts: 3. søndag i fasten
Astrup
kl. 10.30
Kirkebil
Tiset
kl. 10.00
Vitved
kl. 09.30
Søndag den 26. marts: Midfaste
Astrup
kl. 10.30
Tiset
kl. 10.00
Fruering
kl. 19.30
Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Lisbeth Kristensen
Anne Vejbæk
Prædikant cand. theol.
Marie Sigaard Andersen og
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Anne Vejbæk
Kirkekaffe
Jette R. Christiansen
Sangaften om kærlighed,
Pigekor og Voksenkor medvirker
Søndag den 2. april: Maria Bebudelsesdag
Hvilsted
kl. 10.30
Tiset
kl. 10.00
Kirkekaffe
Vitved
kl. 09.30
Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Anja Rokkjær
Onsdag den 5. april: Børnegudstjeneste og fællesspisning
Tiset
kl. 17.00
Minikonfirmander
medvirker
Jette R. Christiansen
Søndag den 9. april: Palmesøndag
Astrup
kl. 10.30
Tiset
kl. 10.00
Vitved
kl. 09.30
Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen
Inge-Gerd Terpager Staal
Kirkekaffe
Voksenkor medvirker
Gudstjenester i Plejeboligerne på Lokalcenter Solbjerg:
Torsdag den 9. marts
kl. 10.30
Jette R. Christiansen
Torsdag den 23. marts kl. 10.30
Anne Vejbæk
Torsdag den 6. april
kl. 10.30 (efterfølgende påskefrokost)
Jette R. Christiansen
Gratis kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og sangarrangementer i Fruering og Vitved kirker ved
henvendelse til Dantaxi, Skanderborg på tlf. 86 51 00 00.
8
KIRKEBLADET