Erottaja Mannerheimintie Eteläesplanadi

HKR
Katu- ja puisto-osasto
KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
1 (3)
Ma403-6.doc
Erottaja
Mannerheimintie
Eteläesplanadi
Erottajankatu
Piirustus
nro:t:
30688/1
Selostuksen laati:
Tomas Palmgren
Projektinjohtaja
pvm:
8.2.2017
Selostuksen hyväksyi:
Lotta Suominen
Investointitoimiston päällikkö
pvm:
8.2.2017
Yleisten töiden lautakunta
pvm:
Kohteiden nimet:
Kohde
Erottaja sijaitsee Kaartinkaupungin (3.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Erottajan aukiota sekä aukion kohdalta Mannerheimintietä, Eteläesplanadia ja Erottajankatua.
Mannerheimintiellä, Eteläesplanadilla ja Erottajankadulla suunnitellaan vain liikennesuunnitelman mukaiset muutosjärjestelyt. Katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 30688/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan Erottajan asemakaavan nro 12165 ja liikennesuunnitelman nro 6146/7 mukainen.
Lähtökohdat
Erottajan aukio sijaitsee kävelykeskustassa ja rajautuu Pohjoisesplanadin, Mannerheimintien ja Eteläesplanadin katualueisiin sekä Esplanadin puistoon. Erottajan aukio on historiallisen ydinkeskustan merkittävä kaupunkirakenteen nivelkohta.
Asemakaavan muutos mahdollistaa Erottajan katutilan muuttamisen katuaukioksi.
Aukio on kaavassa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi ympäristökokonaisuudeksi. Aukio liitetään osaksi kävelykeskustaa ja Esplanadin kaupunkitilaa. Mannerheimintien keskiosan ja reunavyöhykkeen sekä Pohjoisesplanadin puurivit säilytetään. Jalankulku- ja pyöräilyyhteyksiä parannetaan. Linja-autoliikenteen päätepysäkit poistetaan aukiolta. Pysäköintiajokäytöstä poistunut Stockmannin ajoramppi puretaan. Mannerheimintielle tulee uusi suojatie Erottajalta Bulevardille.
Aukion alapuolella, Stockmannin käytöstä poistuneen ajorampin kyljessä, on vuonna 1994 rakennettu maanalainen raitiotien sähkönsyöttöasema, jota katutöiden yhteydessä HKL:n toimesta laajennetaan vastaamaan nykypäivän tarpeita. Rampin
kautta on yhteys Stockmannin maanalaiseen väestönsuojaan. Se sijaitsee käytöstä
poistuneen ajotunnelin Keskuskadun puoleisessa osassa ja sinne on pääsy myös
Stockmannin tavaratalon porrashuoneen kautta. Erottajan maanalainen pysäköintiluola ulottuu kaava-alueen eteläosaan Mannerheimintien alle.
Erottajan aukio on nykyään linjan 20 linja-autoliikenteen päätepysäkkikäytössä.
Svenska Teaternin aulassa toimivalla Café Kafkalla on ulkotarjoiluterassi rakennuksen länsipäädyssä. Teatterin sekä ravintoloiden huoltoajo on järjestetty Eteläespla-
HKR
Katu- ja puisto-osasto
KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
2 (3)
Ma403-6.doc
nadilta aukion kautta, kaava-alueen ulkopuolella. Alueella on myös väliaikainen
työmaakontti kuljettajien taukotilarakennuksena.
Erottajan aukion pääasiallisia käyttäjiä ovat Helsingin kaupungin asukkaat, työntekijät, turistit ja Svenska Teaternin asiakkaat. Aukion läpi kulkee jalankulun pääreitti ja
sen eteläreunalla on pyöräilyn pääreitti.
Liikenteellinen ratkaisu
Erottajan aukio muuttuu autottomaksi oleskelu- ja jalankulkualueen katuaukioksi
osana kävelykeskustaa sekä pienien kaupunkitapahtumien paikaksi. Aukio liittyy
ympäröiviin nykyisiin katuihin ja nykyiseen Esplanadin puistoon. Jalankululle vapaana pidettävä alueen leveys aukiolla on minimissään 6 metriä.
Pyöräily-yhteydet sijoittuvat aukion etelä- ja länsireunoille. Eteläesplanadin suuntaista pyörätietä parannetaan. Uusi pyörätie aukion eteläreunalla, Eteläesplanadin
vieressä on kaksisuuntainen, 2,5 metrin levyinen ja aukiosta erotettu luiskareunakivellä (h = 5 cm). Mannerheimintielle aukion viereen tulee ajoradalle yksisuuntainen
pyöräkaista, jonka leveys on 1,75 metriä.
Erottajankadun länsipuolen ajoradalle tulee uusi yksisuuntainen pyöräkaista, jonka
leveys on 1,75 metriä.
Aukiolle, Mannerheimintien varteen tulee yksi esteetön invapaikka sekä saattopaikkoja.
Svenska Teaternin ja ravintolan huoltoliikenne rajoitetaan pollareilla aukion itäpäähään. Osa pollareista on irrotettavia. Ruotsalaisen teatterin ylisuuret lavastekuljetukset tuodaan edelleen aukiolle teatterin hissin eteen.
Aukiolle sijoitetaan sekä kaupunkipyöräpiste että pyöräpaikkoja puiden väliin.
Mannerheimintieltä poistetaan liittymä Erottajan aukiolle. Mannerheimintien, Bulevardin, Erottajankadun ja Eteläesplanadin risteysalueella selkeytetään kaistajärjestelyjä sekä pyöräteiden ylityskohtia. Mannerheimintie varustetaan uudella liikennevalo-ohjatulla suojatiellä.
Erottajankadun länsireunaan sijoitetaan Erottajan aukiolta poistettava linja-autojen
päätepysäkki- ja odotusalue.
Eteläesplanadin varteen tulee tilausbussipaikkoja linja-autojen saatto- ja turistiliikenteelle.
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Aukiolla Pohjoisesplanadin puolella säilytetään nykyinen kolmen puun ryhmä. Nykyinen aukiota reunustava kaksoispuurivi Eteläesplanadin rajalla muuttuu yksiriviseksi.
Aukiolle sijoitetaan ruotsalaisen taitelija Eva Langen taideteos ”Kaksi maata”, joka
on osa Suomi 100 -juhlavuoden juhlistamista.
HKR
Katu- ja puisto-osasto
KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
3 (3)
Ma403-6.doc
Aukiolle saa sijoittaa enintään 70 m² kioskin ja ulkotarjoilualueen. Sähkönsyöttöaseman ilmanvaihtoputket sijoitetaan kioskin yhteyteen tai erikseen kioskin tilavarauksen kohdalle. Teatterin huoltoliikenne, kioskin tarkennettu tilavaraus sekä
maanalaisten tilojen IV-ratkaisu ja porrasyhteys tulee sovittaa toisiinsa. Lisäksi Pohjoisesplanadin puoleiselle aukion osalle voidaan sijoittaa kausikioskitoimintaa.
Erottajan aukio päällystetään monivärisillä luonnonkivilaatoilla. Pyöräilyn pääreitti
päällystetään aukion eteläreunalla mustalla luonnonkivilaatalla ja Mannerheimintien
varrella ajoradalla punaruskealla asfaltilla. Mannerheimintien ja Eteläesplanadin risteysalueella käytetään pyöräreitillä mustaa asfalttia. Mannerheimintien Erottajan
aukion puoleiset ajokaistat sekä Mannerheimintien ja Eteläesplanadin risteysalue
päällystetään monivärisellä nupukivellä. Nupukivetyillä katuosuuksilla suojatiet ovat
luonnonkiveä.
Erotuskaistat päällystetään monivärisellä noppakiveyksellä. Reunakivet ovat punaista luonnonkiveä.
Aukiolle sijoitetaan penkkejä, roska-astioita ja pyörätelineitä.
Valaistus
Erottaja valaistaan ajoratojen osalta ripustusvalaistuksella ja aukion osalta kohdevalaisimilla. Aukiolla sijaitsevalla taideteokselle on oma valaistuksensa, samoin
suojellulla Svenska Teaternin rakennuksella.
Tasaus ja kuivatus
Erottajan aukion tuleva korkotaso on + 6,8 – + 9,8 m. Aukion korkeusasema perustuu katujen nykyisiin korkoihin ja Svenska Teaternin sisäänkäyntikorkoihin. Aukion
tasausta nostetaan Svenska Teaternin kahvilan sisäänkäynnin kohdalla, jotta sisäänkäynnistä saadaan esteettömämpi. Aukio liittyy olemassa oleviin katujen, Esplanadin puiston ja Svenska Teaternin sisäänkäyntien tasauksiin.
Erottajan aukio on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä. Aukio kuivatetaan
uudella linjakuivatuskourulla teatterin eteläpuolella ja nykyisillä hulevesiviemäreillä
katualueilla. Tulvareitit säilyvät ennallaan.
Esteettömyys
Erottaja suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun erikoistason vaatimukset.
Ylläpitoluokka
Suunnittelualue kuuluu ylläpitoluokkaan II.