ilmoitus

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla 14.2.2017
antanut päätöksen seuraavasta lupahakemuksesta:
Hakija:
Baltic Bulk Oy
Diaarinumero:
7194/36/2016
Sijainti:
Oulu Vihreäsaari
Kuvaus toiminnasta
Kyse on poltetun kalkin (CaO) varastoinnista satamassa olevassa hallissa ja siirto halliin ja hallista.
Päätöksen pitäminen nähtävillä:
Päätös on nähtävillä 12.4.2017 saakka Tukesissa (Kalevantie 2, Tampere).
Päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 6.3.2017 ilmoitus Virallisessa lehdessä ja Kalevassa sekä Tukesin kotisivuilla www.tukes.fi.
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätöksen liitteenä
olevassa valitusosoituksessa.
Lisätietoja: ylitarkastaja Timo Kukkola, puh 029 5052 000
Tukes