143/2017

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
nMuu
M
eläinyksiköistä
vvvv
ro asia
eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
Julkaistu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2017
143/2017
Valtioneuvoston asetus
eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n
ja liitteen muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen (45/2015) 2 §:n 13 ja 14 kohta sekä liite, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 13 kohta asetuksessa 1521/2015 ja liite asetuksessa 917/2016, seuraavasti:
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
13) kilillä vähintään kahden kuukauden ja enintään vuoden ikäistä vuohta, ei kuitenkaan kääpiövuohta;
14) karitsalla vähintään kahden kuukauden ja enintään vuoden kuukauden ikäistä lammasta;
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2017.
Sitä sovelletaan kuitenkin 11 päivästä tammikuuta 2017 alkaen määräytyviin maatalouden tukiin.
Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2017
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo
1
143/2017
Liite
KERROINTAULUKKO
Eläinryhmittäiset kertoimet ja niiden
soveltaminen (x)
Maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista annetun
lain (1559/2001) mukaiset
tuet
Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) mukaiset tuet
Eläinryhmä
Kerroin
10 § Koti- 10 e §
eläintalou- Tuotanden tuet
nosta irrotettu sikaja siipikarjatalouden tuki
1,0
x
5§
Alkuperäisrotueläimet
6§
Luonnonhaittakorvaus
7§
Eläinten
hyvinvointikorvaus
8§
Luonnonmukaisen
tuotannon
korvaus
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nautaeläimet
emolehmähiehot
yli 2 v,
emolehmät
Yli 2 v son- 1,0
nit, härät,
emolehmät,
emolehmähiehot, lypsylehmät,
muut naudat
x
alkuperäisro- 1,0
tunaudat yli
2v
x
sonnit, härät, 0,60
emolehmät,
lypsylehmät, muut
naudat 6 kk2v
emolehmä- 0,60
hiehot 8 kk 2v
emolehmä- 0,60
hiehot 6 kk 2v
x
2
143/2017
alkuperäisro- 0,60
tunaudat,
väh. 1 v
mutta enintään 2 v
x
sonnit, härät, 0,40
emolehmät,
emolehmähiehot, lypsylehmät,
muut naudat
alle 6 kk
sonnit,
härät, 6 kkalle 20 kk
0,60
x
x
x
x
x
Siat
emakot
0,50
x
x
x
x
muut siat,
vieroitetut porsaat 0-3 kk
ikäluokasta 2/3
0,30
x
x
x
x
karjut
0,30
x
x
x
x
Lampaat
uuhet
0,20
pässit
karitsat
vähintään
2 kk
x
x
x
x
x
x
0,20
x
x
x
x
x
0,06
x
x
x
x
Vuohet
kutut
0,20
pukit
kilit vähintään 2 kk
x
x
x
x
x
x
0,20
x
x
x
x
x
0,06
x
x
x
x
0,03
x
x
x
x
muu siipi0,03
karja (hanhet, ankat,
sorsat, fasaanit)
x
x
Siipikarja
muu siipikarja (kalkkunat)
3
x
143/2017
broilerit
0,007
x
x
x
x
munivat
kanat
0,014
x
x
x1
x
emolinnut
0,03
x
x
x
emolinnut
(broileri)
0,02
x
x
x
emolinnut
(kalkkuna)
0,05
x
x
x
hevoset, yli
6 kk
1,00
x
x
ponit, yli
6 kk
1,00
x
x
suomenhevonen
1,00
Hevoset
1
x
lukuun ottamatta munivaa kanaa, jonka munantuotanto käytetään poikasten tuotantoon
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ
ISSN 1455-8904
4