7068/17 team/VP/hmu 1 DG F 2B Edellä mainittua

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 7. maaliskuuta 2017
(OR. en)
7068/17
Toimielinten välinen asia:
2015/0281 (COD)
VOTE 9
INF 36
PUBLIC 12
CODEC 335
ILMOITUS
Asia:
−
Äänestystulos
−
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi terrorismin torjumisesta
sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä
neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (Ensimmäinen
käsittely)
− Säädöksen hyväksyminen
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3526. istunto
(yleiset asiat)
7. maaliskuuta 2017, Bryssel
Edellä mainittua lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskevan äänestyksen tulos on
tämän ilmoituksen liitteenä.
Viiteasiakirjat:
6580/17
+ COR 1 REV 1
+ ADD 1
PE-CONS 53/16
hyväksytty Coreper II:ssa 2.3.2017
Lausumat ja äänestysselitykset ovat neuvoston verkkosivustolla:
Avoimuus ja asiakirjoihin tutustuminen
7068/17
team/VP/hmu
DG F 2B
1
FI
7068/17
team/VP/hmu
DG F 2B
2
FI