Professoriluentojen esite

PROFESSORILUENNOT
8. maaliskuuta 2017
OHJELMA
keskiviikkona 8. maaliskuuta 2017 klo 18
Turun yliopiston päärakennus, Tauno Nurmela -sali
PROFESSORILUENNOT
VILLE LEPPÄNEN | tietotekniikka
Tietoteknisten järjestelmien ohjelmistoturvallisuus
– mistä tulossa, minne menossa?
PASI VIRTA | orgaaninen kemia
Bio-orgaaninen kemia luonnontieteiden keskiössä
TERHO HEIKKINEN | lastentautioppi
Lapset muuttuvan maailman myllerryksessä
KUOHUVIINITARJOILU
REHTORIN TERVEHDYS
PROFESSORI
VILLE LEPPÄNEN
s. 25.12.1966 Turku
Perhe
Puoliso Sari Leppänen
Ylioppilas
Laitilan lukio,
1985
Filosofian
Maisteri
Turun yliopisto,
Tietojenkäsittelyoppi
1992
Filosofian
lisensiaatti
Turun yliopisto,
Tietojenkäsittelyoppi
1994
Filosofian
tohtori
Turun yliopisto,
Tietojenkäsittelyoppi
1996
Dosenttuuri
Turun yliopisto,
Tietotekniikka
2009
Ville Leppänen aloitti Turun yliopiston yleisen tietotekniikan professorina syyskuussa 2016.
Leppänen on hoitanut tehtävää tammikuusta 2012 alkaen.
Aiemmat työtehtävät
• Ohjelmistotekniikan lehtori, Turun yliopisto | 2002–2011
• Ohjelmistotekniikan professori, Turun yliopisto | 2002–2005
• Useita erilaisia tehtävä tutkimus- ja opetustehtäviä, Turun, Kuopion ja Joensuun
yliopistoissa | 1992–2001
Merkittäviä tutkimushankkeita
Tekes ja Puolustusministeriö (MATINE) ovat vuoden 2014 jälkeen rahoittaneet neljää
Leppäsen tietoturvaan liittyvää projektia. Näistä merkittävin on Tekesin rahoittama
laaja CyberTrust SHOK -hanke (voluumi 25Meur, n. 30 teollista ja akateemista osapuolta), jonka yhtenä osapuolena Leppäsen ryhmä on toiminut vuodesta 2015 alkaen. CyberTrurstin puitteissa hän toimii myös Advanced Persistent Threats -työpaketin
akateemisena vetäjänä. Tekesin Challenge Finland -kilpailussa 2016 Leppänen sai rahoituksen projektilleen Kyberturvaa ohjelmistollisella diversifioinnilla.
Rinnakkaislaskentaan ja -ohjelmointiin liittyen Suomen Akatemia ja
VTT ovat vuosina 2009–2013 rahoittaneet kahta hänen yhteisprojektiaan VTT:n kanssa, mm. liittyen VTT:n kehittämään REPLICA-arkkitehtuuriin. Äskettäin yhteistyö Turun yliopiston geologian laitoksen kanssa
tuotti myös Tekesin rahoittaman ekosysteemin valmisteluprojektin, joka
puolestaan johti laitosten väliseen yhteiseen Tekesin rahoittamaan paikkatietoon keskittyvään ekosysteemiprojektiin. Kohdemaana on Tanzania.
Tieteellisiä luottamustoimia ja tehtäviä yliopistoyhteisössä
• Turun yliopiston ohjelmistotekniikan oppiaineen johtaja 2011 alkaen.
TUCS:n Software Development Laboratory:n vetäjä.
• MATINEn (Puolustusministeriö) TTS-jaoston jäsen 2016 alkaen.
• Valtakunnallisen DIA-yhteisvalinnan ohjausryhmän varajäsen 2015
alkaen.
• Tietojenkäsittelytieteen Seuran hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja
2008–2010.
• Tietotekniikka olympialaisten Suomen joukkueen valmentaja ja
(vara)johtaja 2000–2002.
Keskeisimmät tutkimusaiheet
Leppäsen viime aikaisen tutkimuksen keskiössä ovat olleet ohjelmistojärjestelmien tietoturvaan liittyvät tutkimukset. Näistä keskisimpiä ovat
proaktiiviset ohjelmistojen diversifiointiin liittyvien tietoturvamenetelmien kehittäminen, virtuaaliympäristöjen ja IoT:n tietoturva, honeypotmenetelmien kehitys sekä erilaiset tietoturva-aiheiset data-analyysit,
mm. yhteistyö F-Securen osalta uudenlaisten haittatoiminnan tunnistamismenetelmien kehittämiseksi.
Ohjelmistotuotannon saralla tutkimusaiheina ovat olleet erilaiset ketteriin kehitysmenetelmiin liittyvät kysymykset, kuten tekninen velka,
kehityskustannusten arviointi ja turvallinen ketterä ohjelmistokehitys.
Ohjelmistotekniikkojen osalta aiheena on ollut mm. olio-ohjelmoinnissa
olioiden eheyden turvaaminen ja rinnakkaisohjelmointimenetelmien
kehittäminen. Väitöskirjatyön jatkeena tutkimusaiheiden joukossa ovat
edelleenkin erilaiset implisiittistä sykronisuutta tukeviin rinnakkastietokoneiden arkkitehtuureihin liittyvät kysymykset. Viime vuosina on ollut
myös paljon tutkimusyhteistyötä hoitotieteen kanssa erilaisten terveyspelien osalta.
Linkki julkaisuluetteloon
• TUCS:n julkaisutietokanta www.tucs.fi
• http://staff.cs.utu.fi/staff/ville.leppanen
PROFESSORI
PASI VIRTA
s. 5.1.1974 Lieto
Perhe
Puoliso yliopistonlehtori Päivi Poijärvi-Virta
Lapset Akseli (s. 2009) ja Ilmari (s. 2015)
Ylioppilas
Liedon lukio
1993
Maisteri
Orgaaninen kemia,
Turun yliopisto
1999
Filosofian tohtori
Orgaaninen kemia,
Turun yliopisto
2004
Bio-orgaanisen
kemian
dosentti
Turun yliopisto
2008
Pasi Virta aloitti Turun yliopiston orgaanisen kemian professorina syyskuussa 2016.
Aiemmat työtehtävät
• Akatemiatutkija, Turun yliopisto | 2011–2016
• Lehtori (ma.), Turun yliopisto | 2010–2011
• Assistentti, Turun yliopisto | 2009–2010
• Suomen Akatemian tutkijatohtori, Turun yliopisto | 2007–2009
• Erikoistutkija, Turun yliopisto | 2005–2006
• Tutkija, Turun yliopisto | 2004–2005
• Opetusassistentti/tohtorikoulutettava, Turun yliopisto | 2003–2004
• Tuntiopettaja, Turun yliopisto | 1999
• Tutkimusassistentti/tohtorikoulutettava, Turun yliopisto | 1998–2002
Merkittäviä tutkimushankkeita
Suomen Akatemia on rahoittanut Virran tutkimuksia kahdesti: vuonna 2011
myönnetty akatemiatutkijahanke Binding of Novel RNA targeting molecules in
RNA populations, monitored by 19F NMR spectroscopy sekä vuonna 2007 myönnetty tutkijatohtorirahoitus hankkeelle Novel Aminoglycosidic Ligands and Their
Oligonucleotide Conjugates in the Recognition of RNA Secondary Structures. Virta
on lisäksi ollut osallisena Imperial Collegen johtamassa EU-rahoitteisessa Marie
Curie -verkostohankkeessa: MEMTIDE-Membrane Enhanced Tide Synthesis – A
New Paradigm Peptide / Oligonucleotide Synthesis Technology.
Ulkomaisia tutkimusvierailuja
Vierailevana tutkijana Karoliinisessa instituutissa Ruotsissa keväällä 2015.
Tieteellisiä luottamustoimia ja tehtäviä yliopistoyhteisössä
• Turun yliopiston tutkijakoulun fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelman (PCS) johtoryhmän jäsen 2013 lähtien.
• Vastaväittäjä, Karoliininen instituutti, kevät 2016
• Kustos, Turun yliopisto, syksy 2016
Keskeisimmät tutkimusaiheet
Virran tutkimusintressit liittyvät muokattujen biomolekyylien (oligonukelotidit,
oligosakkaridit ja peptidit) sekä niiden konjugaattien synteeseihin. Keskeisessä
roolissa ovat erilaiset kiinteällä kantajalla tapahtuvat ja automatisoitavissa olevat
synteesimenetelmät. Biomolekyylikonjugaattien lopullisena tavoitteena ovat niiden sovellusmahdollisuudet uudenlaisina lääkeaineina. Tämänhetkinen mielenkiinto on isoissa supramolekulaarisissa DNA:n ja RNA:n konjugaateissa, joilla
odotetaan olevan hyviä kuljetin- ja kohdennusominaisuuksia in vivo. Virta tutkii
lisäksi 19F NMR-spektroskopian sovellettavuutta DNA:n ja RNA:n korkeamman
asteen sekundaarirakenteiden ja niiden transitiomekanismien karakterisointiin.
Erityisesti tutkimuksen kohteena ovat onkogeeniset kahtaispysyvät G-kvadrupleksin sisältävät RNA-juosteet ja kolmoiskierteiset mikroRNA:n kompleksit sekä
näiden sekundaarirakennetransitiot.
Linkki julkaisuluetteloon
www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6602714791
PROFESSORI
TERHO HEIKKINEN
s. 4.11.1958 Turku
Perhe
Puoliso terveydenhoitaja Satu Heikkinen
Lapset Maria (s. 1987) ja Tommi (s. 1994)
Ylioppilas
Toivonlinnan
yhteiskoulu
1978
Lääketieteen
lisensiaatti
Turun yliopisto
1984
Lääketieteen
tohtori
Turun yliopisto
1994
Lastentautien
erikoislääkäri
Turun yliopisto
1995
Lasten infektiosairauksien
erikoislääkäri
Turun yliopisto
2000
Kokeellisen
infektiotautiopin dosentti
Turun yliopisto
2001
Terho Heikkinen aloitti Turun yliopiston lastentautiopin professorina marraskuussa 2016.
Aiemmat työtehtävät
• Lastentautiopin kliininen opettaja, Turun yliopisto | 2005–2016
• Lastentautiopin ma. professori, Turun yliopisto | 2002, 2004–2005
• Erikoistutkija, Turun yliopisto (Suomen Akatemia) | 2000–2001
• Apulaislääkäri ja tutkija, TYKS Lastenklinikka | 1988–1996
Merkittäviä tutkimushankkeita
Heikkinen on johtanut lasten hengitystieinfektioihin keskittyvää tutkimusprojektiaan
vuodesta 2000 alkaen. Projektin tavoitteena on keskittyä ajankohtaisiin, kliinisesti tärkeisiin kysymyksiin ja tuottaa tietoa, joka on helposti sovellettavissa käytäntöön ja jota
voidaan käyttää myös terveyspoliittisen päätöksenteon tukena. Erityisesti lasten influenssaa käsittelevät avohoidon seurantatutkimukset ovat vaikuttaneet huomattavasti
lasten rokotus- ja hoitokäytäntöihin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.
Kansainvälinen yhteistyö on ollut keskeisessä osassa tutkimusprojektia.
Vuonna 2014 Heikkinen perusti muutamien eurooppalaisten tutkijakollegoittensa kanssa RS-virustutkimukseen keskittyvän tutkijaverkoston
(ReSViNET), joka laajeni nopeasti maailmanlaajuiseksi. Heikkinen on
jäsenenä tämän verkoston pohjalle perustetussa tutkimuskonsortiossa
(RESCEU), joka sai äskettäin Euroopan Unionin tukemassa rahoitushaussa huomattavan apurahan RS-viruksen tautitaakkaa käsittelevään
viisivuotiseen tutkimussarjaan.
Ulkomaisia tutkimusvierailuja
Research Fellow, University of Texas Medical Branch at Galveston, USA,
1996–1998
Tieteellisiä luottamustoimia ja tehtäviä yliopistoyhteisössä
• World Society for Pediatric Infectious Diseases (hallituksen jäsen
2013–, varapresidentti 2016–)
• European Society for Paediatric Infectious Diseases (hallituksen
jäsen 2012–2015, research networking committee 2015–)
• Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
(hallituksen jäsen 2005–, puheenjohtaja 2012–2015)
• European Scientific Working Group on Influenza (hallituksen jäsen
2004–)
• Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tohtoritoimikunta
(2007–2014), kansainvälisten asioiden työryhmä (2007–2010, puheenjohtaja 2014–), lastentautiopin ECTS-vastuuhenkilö (2004–),
PGE-jatkokoulutusyksikön johtoryhmä (2014–)
• Program for Infection Biology and Infectious Diseases, Turun yliopisto ja BioCity (varajohtaja 2011–2015)
• Turun kliinisen tohtoriohjelman johtoryhmä (2013–), Turun yliopiston kansainvälinen ohjausryhmä (2014–)
Palkinnot ja huomionosoitukset
European Society for Paediatric Infectious Diseases Fellowship Award,
1997
Keskeisimmät tutkimusaiheet
Heikkinen tutkii lasten hengitystieinfektioita, erityisesti virusten aiheuttamien infektioiden epidemiologiaa, diagnostiikkaa, hoitoa ja ehkäisyä sekä näihin infektioihin liittyvää tautitaakkaa yhteiskunnassa.
Linkki julkaisuluetteloon
www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/lastentautioppi/yhteystiedot/
Documents/Heikkinen.pdf
Turku 1/2017
www.utu.fi