SÄÄʹMKIÕLLLÄÄʹJJ NUÅJAIN MÄʹHSSEM VEÄʹǨǨVUÕĐ

SÄÄʹMKIÕLLLÄÄʹJJ NUÅJAIN MÄʹHSSEM VEÄʹǨǨVUÕĐ
Vuõiggâdvuõttministeria iʹlmmat ooccâmnalla sääʹmǩiõlllääʹjj (1086/2003) 31 § jurddum veäʹǩǩvuõđid, kooi diõtt
taʹnni liâ ââʹnnemnalla õhttseʹžže 120 000 euʹrred. Veäʹǩǩvuõđ vueiʹtet miõttâd säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddid,
sieʹbrrkooʹddid da paalǥâskooʹddid di lääʹjj 18 § jurddum privatoummuid peäggtum lääʹjj suåvldumuužžâst šõddi takai
lââʹsskuuli käʹttem diõtt.
Frijjååʹblkažnallšem ooccmõõžž âʹlǧǧe tuåimted vuõiggâdvuõttministeria mââimõõzzâst 31.3.2017 čiâss 16:15
pååʹštaddrõʹsse Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto. Ooccmõõžžid vuäitt
tuåimted še liâdglânji vuõiggâdvuõttministeria registõõllâmkonttra neʹttpååʹštaddrõʹsse: [email protected]
Ooccmõõžžâst âlgg čiõlggeed tõk takai lââʹsskuul, kooi käʹttem diõtt veäʹǩǩvuõđ ooccât. Teʹl ko ooccmõš tuejjeet
sääʹmǩiõlllääʹjj 18 § vuâđain, ooccmõõžžâst âlgg čiõlggeed še tõt, što oocci lij jurddum lääʹjjpääiʹǩest privat. Jõs
ooccjen lij privatvuõiggâdvuõđlaž õhttõs leʹbe fondd, ooccmõʹšše âlgg õhtteed õhttõõzz leʹbe foondi kuõskki
rekiʹstterväʹlddõk di mââimõsân raʹvvjum teäʹǧǧââʹnnemčiõʹlǧǧtõs, tuåimmjemmaainâs da tiilltaʹrǩǩeempõʹmmai.
Ooccâmmõõntõõllmõõžžâst jääʹǩǩtet riikkveäʹǩǩvuõttlääʹjj (688/2001).
Lââʹssteâđaid oudd saaǥǥstõõlli veʹrǧǧooumaž Satu Kaskinen,
teʹl 029 515 0322, ([email protected]).