Liite2 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi

LIITE 2
Tarjoajan kelpoisuuden arviointi
TARJOUSPYYNTÖ: Oppilaskuljetukset ja Saarikan henkilökuljetukset Saarijärven kaupungin alueella
Tarjoajaa edellytetään täyttämään tämä vakuutus, allekirjoittamaan ja liittämään se osaksi tarjousta.
Lomaketta käytetään tarjoajan kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin. Ei-vaihtoehdon valitseminen
johtaa tarjouksen hylkäämiseen.
Tarjoajan nimi:
Y-tunnus:
Tarjouksen vastuuhenkilö:
Osoite ja puhelinnumero:
Sähköpostiosoite hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten:
PALVELUNTUOTTAJAN SOVELTUVUUS
Tarjoajan on merkitty sijoittumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.*
Kyllä
Ei
Tarjoaja täyttää henkilöliikennelainsäädännössä asetetut vaatimukset
Tarjoajalla on lupa harjoittaa tarjouksen mukaista liikennettä. Kopio luvasta on tarjouksen
liitteenä.
Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset
palvelun toteuttamiseen. Ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta ja
kannattavuudesta saatavien tietojen perusteella.*
Tarjoaja on suorittanut veronsa tai tarjoajalla tulee olla veronsaajan hyväksymä
maksusuunnitelma.*/**
Tarjoaja on suorittanut eläkevakuutusmaksunsa ja muut lakisääteiset maksunsa taikka
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma
on tehty.*/**
Tarjoaja huolehtii lakien mukaisten työehtojen noudattamisesta.*
Tarjoajalla on voimassaoleva työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) tarkoitettu
vakuutus työsuhteessa oleville työntekijöilleen. *
Tarjoajalla on voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa hankinnan kohteena
olevat palvelut. *
Tarjoaja on työnantajana huolehtinut/sitoutuu huolehtimaan kuljetushenkilöstön
rikostaustan selvittämismenettelystä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä 504/14.6.2002).
*) Pyydettäessä tulee toimittaa todistus, rekisteriote tai muu selvitys asiasta. Todistukset ja selvitykset eivät
saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä lukien.
**) Mahdollisesta verovelasta ja Tyel/Yel-velasta on toimitettava hyväksytty maksusuunnitelma tarjouksen
liitteenä.
Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaisia.
Paikka ja aika:_______________________________
Nimi:______________________________________