Kokousasia PDF

Keskusvaalilautakunta
§ 24
09.03.2017
EHDOKASHAKEMUSTEN RATKAISEMISEN JÄLKEEN TEHTÄVÄT PÄÄTÖKSET
Keskvltk 09.03.2017 § 24
Keskusvaalilautakunta ratkaisee lopullisesti 31. päivänä
ennen vaalipäivää eli 9.3.2017 eräät ehdokaslistojen yhdistelmää
koskevat muutokset ennen ehdokaslistojen yhdistelmän laatimista.
Vaalilain 40 §:n mukaan, jos ehdokkaan vaalikelpoisuudesta on tehty
huomautus ja hyväksyttävää ilmoitusta oikaisusta ei ole annettu tai
ilmoitusta kyseisen ehdokkaan poistamisesta tehty määräajassa
taikka jos ehdokas on kuollut, niin ehdokasta ei oteta
ehdokaslistojen yhdistelmään. Puolueen, valitsijayhdistyksen tai
yhteislistan vaaliasiamies on velvollinen viipymättä ilmoittamaan
ehdokkaan kuolemasta ehdokashakemukset käsittelevälle
viranomaiselle.
Puolueella tai valitsijayhdistyksellä, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai
yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty, on oikeus peruuttaa
ehdokashakemuksensa. Puolueen tai valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehen on tehtävä peruutus kirjallisesti
ehdokashakemukset käsittelevälle viranomaiselle viimeistään 31.
päivänä ennen vaalipäivää eli 9.3.2017 ennen kello 12. Jos peruutus
tehdään, tulee ehdokashakemuksen hyväksymistä koskeva asia
peruutuksen johdosta käsitellä uudelleen. Jos ehdokas on otettu
kahdelle tai useammalle listalle eikä hyväksyttävää ilmoitusta
oikaisusta ole annettu, jätetään tällainen ehdokas pois
ehdokaslistojen yhdistelmästä.
Tässä kokouksessa ei voida tehdä muita asiallisia ratkaisuja
ehdokashakemuksista ja ilmoituksista vaaliliitoista ja yhteislistoista
kuin mitä edellä on selostettu. Mahdollisena voidaan pitää
kirjoitusvirheiden korjaamista sekä sellaisten myöhästyneiden
täydennysten tai tarkistusten huomioimista. Tällaisia voivat olla
väärän etunimen korjaaminen, kokonaan pois unohtuneen ammatin
täydentäminen tai muu vastaava.
Esitys:
Keskusvaalilautakunta hyväksyy lopullisesti ehdokashakemukset.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.