Rahastoraportti

Nordea 1-Latinalainen Amerikka BP
Rahasto lyhyesti
Luxemburgiin rekisteröity rahasto (SICAV), joka sijoittaa Latinalaisen
Amerikan osakemarkkinoille.
Rahasto sijoittaa pääosin muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin.
Rahasto ei käytä valuuttasuojausta. Osakerahastoissa valuuttakurssien
muutos ei yleensä merkittävästi vaikuta rahasto-osuuden tuottoon
pidemmällä aikavälillä eikä rahaston sijoituksiin liittyvään riskiin.
100 EUR – 5 vuotta tai toiminnan alusta
Kehitys (%)
19.04.17
Rahasto
Indeksi
125
100
Kehitys (%)
75
2013
2014
Nordea 1-Latinalainen Amerikka BP
2015
2016
2017
MSCI Latin America 10/40 -tuottoindeksi NTR, EUR (27.11.08)
10 suurinta omistusta (%)
Cash
Banco Bradesco
Itau Unibanco
Fomento Economico Mexicano ADR
Petrobras ADR
Banco Bradesco ADR
Vale ADR
BM&F Bovespa
Itau Unibanco ADR
Banco do Brasil
28.02.17
Brasilia
Brasilia
Meksiko
Brasilia
Brasilia
Brasilia
Brasilia
Brasilia
Brasilia
5,83
4,70
4,52
4,19
3,47
3,07
2,95
2,84
2,72
2,47
Rahasto
Indeksi
va
1 kk
1v
3v
5v
11,27
10,11
1,70
0,26
27,38
25,79
6,77
10,79
-1,90
-6,29
2016
2015
2014
2013
2012
31,11
34,96
-24,76
-23,18
-1,71
-0,13
-12,62
-17,10
16,22
7,90
Morningstar Rating
Maa (%)
59,82
23,82
4,91
11,45
Toimiala (%)
28.02.17
Rahoitus
Perusteollisuus
Päivittäistavarat
Yhdyskuntapalv.
Muut
Palkkiot (%)
Minimimerkintä, EUR
Merkintäpalkkio konttorissa, %
Merkintäpalkkio verkkopankissa, %
Lunastuspalkkio, %
Hallinnointipalkkio, % p.a. (osa juoksevia kuluja)
Tuottosidonnainen palkkio, %
Juoksevat kulut, % p.a. (sisältää hallinnointipalkkion)
28.02.17
Brasilia
Meksiko
Chile
Muut
50
1,00
0,80
1,00
1,60
Ei
2,00
29,81
14,24
13,99
9,71
32,26
Salkunhoitajan kommentti
Maaliskuu 2017: Maittain tarkasteltuna rahaston indeksiä parempi
tuotto maaliskuussa johtui ennen muuta ylipainostamme ja
onnistuneista osakevalinnoista Brasiliassa. Toimialoista tuottoa nostivat
sijoituksemme teollisuustuotteisiin ja palveluihin sekä
perusteollisuuteen. Onnistuneet osakevalinnat olivat keskeisiä myös
toimialatarkastelussa. Rahaston alipaino tietoliikennesektorilla ja
erityisesti America Movilissa puolestaan rokotti sen tuottoa. Myös
sijoituspainotuksemme energiasektorilla, tarkemmin sanoen
polttoaineen jakelussa, heikensivät rahaston tuottoa, sillä
ylipainotimme Cosania ja alipainotimme Ultraparia.
Olemme viime aikoina suosineet Brasiliaa ja näkemyksemme on
edelleen rakentava, mutta tiedostamme, että maalla on edessään
vaikea ja mutkainen tie ulos kaikkien aikojen taantumasta.
Emme tee muutoksia osakesijoituksissamme Meksikoon, jota
varjostavat edelleen Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan liittyvät
epävarmuudet. Vaikka Meksikon peso toipui Yhdysvaltain dollaria
vastaan maaliskuussa, siihen kohdistuu yhä paineita. Peson kehitys on
vaikuttanut negatiivisesti yritysten luottamukseen ja inflaatioodotuksiin Meksikossa.
Perustiedot
Riskitunnusluvut - 3 vuotta
Osuuden arvo - 20.04.17
ISIN
Perusvaluutta
Rahaston arvo - 31.03.17
Aloituspäivä
Salkunhoitaja
Tuottosidonnainen palkkio, %
Jakaa tuottoa
Rahastoyhtiön kotisivu
Minimimerkintä
11,13
LU0309468808
EUR
76 milj. EUR
02.08.07
Itaú Asset Management
Ei
Ei
//nordea.lu
50
Standardipoikkeama
Sharpen mittari
Tracking error
Information ratio
- 19.04.17
Rahasto
24,80
0,09
4,85
-0,25
Riskikuvaaja
Pienempi riski
Tyypillisesti pienemmät tuotot
Suurempi riski
Tyypillisesti suuremmat tuotot
Tärkeää tietoa
Tämän materiaalin tarkoituksena on antaa lukijalle yleistä tietoa. Tämä ei ole suositus
ostaa tai myydä, eikä tämän tarkoitus ole antaa lakisääteistä sijoitusneuvontaa.
Sijoittajia kehotetaan tutustumaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä
avaintietoesitteeseen ja muihin rahastojulkaisuihin. Nordea Funds suosittelee, että
sijoittajat keskustelevat ammattimaisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituspäätöksen
tekemistä. Tässä materiaalissa annetut tiedot kuvaavat nykytilannetta, ja ne saattavat
muuttua ajan myötä. Rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin
tietoihin. Rahastosijoitusten arvo voi nousta tai laskea markkinaliikkeiden, rahaston
riskitason, merkintä-, lunastus- ja hallinnointikulujen sekä muiden vastaavien seikkojen
vuoksi. On mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman
kokonaisuudessaan. Aiempi tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Nordea Funds ei
takaa tässä materiaalissa annettujen tietojen oikeellisuutta eikä vastaa niistä. Nordea
Funds ei myöskään vastaa tässä materiaalissa annettujen tietojen käytöstä aiheutuvista
mahdollisista tappioista, vahingoista tai kuluista. Nordea Fundsilla on kaikki oikeudet
annettuihin tietoihin, eikä tätä materiaalia saa jakaa tai kopioida ilman Nordea Fundsin
lupaa. Morningstar toimittaa rating-tiedot kuukausittain.
24/4/2017
Nordea 1-Latinalainen Amerikka BP
Salkunhoitajan kuvaus
Itaú Asset Management
Itaú Asset Management on Latinalaisen
Amerikan suurin yksityinen varainhoitoyhtiö,
jolla on yli 50 vuoden kokemus.
Itaún hoidossa oleva varallisuus on yli 150
miljardia euroa. Yhtiö toimii 8 maassa ja
työllistää 350 henkilöä. Erittäin kokenut 14
ammattilaisen muodostama salkunhoitotiimi
analysoi kattavasti yli 250
latinalaisamerikkalaista yritystä.
Itaún päätoimipaikka on São Paulossa,
Brasiliassa.
Miksi Nordea on valinnut tämän salkunhoitajan?
Latinalaisen Amerikan talouskasvumalli eroaa monista
muista kehittyvistä markkinoista siten, että kotimaisella
kysynnällä on suurempi merkitys kuin viennillä.
Latinalaisen Amerikan osakemarkkinoita kuitenkin
hallitsevat muutamat erittäin suuret globaalit yritykset,
jotka keskittyvät energia-, perusteollisuus- ja
rahoitusaloille.
Tästä syystä on tärkeää löytää osakevalinnoissaan
onnistunut salkunhoitotiimi, joka pystyy tunnistamaan
aliarvostettuja yhtiöitä sijoitusvalikoimasta laajojen
tutkimusresurssiensa ja syvällisen paikallistuntemuksensa
avulla.
Olemme valinneet rahastolle järjestelmällisen
sijoitusprosessin, jossa hyödynnetään paikallista
asiantuntemusta. Kokenut sijoitustiimi analysoi itse
sijoituskohteina olevat yhtiöt. Itaú tuntee Latinalaisen
Amerikan makrotalouden ja analysoi sijoituskohteet.
Tämän ansiosta Itaú pyrkii saavuttamaan pitkällä
aikavälillä vertailuindeksiä parempia tuottoja alueella,
jonka talouskasvupotentiaali on vahva. Sijoitusprosessi on
usein suojannut salkun pääomaa, kun markkinat
kehittyvät heikosti.
Johtavalla salkunhoitajalla Scott Piperilla on yli 15 vuoden
kokemus sijoittamisesta Latinalaiseen Amerikkaan hyväksi
havaittuja osakepoiminnan periaatteita käyttäen.
Sijoitusfilosofia ja -prosessi
Sijoitustiimi tavoittelee kilpailukykyistä pitkän aikavälin
riskisopeutettua tuottoa sijoittamalla pääasiassa kasvu- ja
laatuyhtiöihin. Sijoitusfilosofiassa perusteellinen bottom up
-periaatteen mukainen analyysi yhdistetään top down periaatteen mukaiseen strategiaan, ja siinä käytetään
hyväksi salkunhoitotiimin läsnäoloa paikallisilla
markkinoilla.
Sijoitusprosessia sovelletaan johdonmukaisesti käyttäen
makro- ja –yhtiökohtaisten analyysien yhdistelmää. Näin
tunnistetaan yrityksiä, jotka ovat perustekijöiltään vahvoja
ja houkuttelevasti arvostettuja suhteessa
kotimarkkinoidensa talouskasvuun. Salkunhoitajat pyrkivät
sijoittamaan yrityksiin, joiden johto on noudattanut
tiukkaa pääomakuria ja hyvää hallintotapaa.. Yksittäisten
yhtiöiden kattavalla analyysillä löydetään perustekijöiltään
vahvat yritykset, jotka pystyvät pitkällä aikavälillä
tuottamaan vertailuindeksiään paremmin volatiileilla
markkinoilla.
Scott Piper, johtava salkunhoitaja,
Latinalaisen Amerikan osakkeet, Itaú
Asset Management
”Latinalaisen Amerikan taloudet
kasvavat ripeästi ja alueen maissa
tapahtuu runsaasti kehitystä. Alueelle
sijoitettaessa pelkkä salkunhoitotiimi
ei riitä: on oltava paikan päällä
todistamassa alueen taloudellista
vallankumousta. Menestyksemme
salaisuus on perusteellisessa bottom
up -periaatteen mukaisessa analyysissä ja top down periaatteen mukaisessa strategiassamme.”
Nordean ulkoiset tuotteet on Nordean keskitetty yksikkö. Se on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista
tuotevalintatiimeistä. Tiimi etsii, valikoi ja seuraa varallisuudenhoidon tuotteita, joita ulkoiset varallisuudenhoitajat
hoitavat Nordean puolesta. Nordean ulkopuolisten salkunhoitajien hoitamissa tuotteissa on yli 30 miljardia euroa
Nordean rahastojen ja asiakkaiden varallisuutta.
24/4/2017