null

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 8. maaliskuuta 2017
(OR. en)
15515/15
COR 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,hr,hu,it,lt,
lv,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv)
UD 263
DELACT 178
SAATE
Lähettäjä:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:
Vastaanottaja:
6. maaliskuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
C(2017) 1315 final
Asia:
OIKAISU KOMISSION DELEGOITUUN ASETUKSEEN (EU) 2016/341,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin
tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin
asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja
komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 69, 15. maaliskuuta 2016)
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 1315 final.
Liite: C(2017) 1315 final
15515/15 COR 1
mh
DG G 3 B
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 6.3.2017
C(2017) 1315 final
OIKAISU
komission delegoituun asetukseen (EU) 2016/341, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä
unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin
asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja komission
delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 69, 15. maaliskuuta 2016)
FI
FI
OIKAISU
komission delegoituun asetukseen (EU) 2016/341, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä
unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin
asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja komission
delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 69, 15. maaliskuuta 2016)
Sivulla 2, johdanto-osan 8 kappaleessa:
on: ”Koska sitovia tariffitietoja, jäljempänä ’STT’, koskevaa sähköistä järjestelmää ei ole
vielä parannettu ja jotta kaupan alan toimijat saisivat apua oikean tariffiluokittelun
määrittämisessä, STT-hakemuksissa ja -päätöksissä tällä hetkellä käytettävien
paperimuotoisten ja sähköisten menetelmien käyttöä olisi jatkettava siihen saakka, kun
järjestelmä on parannettu kokonaisuudessaan.”
pitää olla: ”Koska sitovia tariffitietoja, jäljempänä ’STT’, koskevaa sähköistä järjestelmää ei
ole vielä päivitetty ja jotta kaupan alan toimijat saisivat apua oikean tariffiluokittelun
määrittämisessä, STT-hakemuksissa ja -päätöksissä tällä hetkellä käytettävien
paperimuotoisten ja sähköisten menetelmien käyttöä olisi jatkettava siihen saakka, kun
järjestelmä on päivitetty kokonaisuudessaan.”
Sivulla 2, johdanto-osan 9 kappaleessa:
on: ”Koska sähköistä järjestelmää, joka on tarpeen sellaisten koodeksin säännösten
soveltamiseksi, joilla hallinnoidaan valtuutetun talouden toimijan, jäljempänä ’AEO’, asemaa
koskevaa hakemusta ja valtuutusta, ei vielä ole parannettu, tällä hetkellä käytettävien
paperimuotoisten ja sähköisten menetelmien käyttöä olisi jatkettava siihen saakka, kun
järjestelmä on parannettu.”
pitää olla: ”Koska sähköistä järjestelmää, joka on tarpeen sellaisten koodeksin säännösten
soveltamiseksi, joilla hallinnoidaan valtuutetun talouden toimijan, jäljempänä ’AEO’, asemaa
koskevaa hakemusta ja valtuutusta, ei vielä ole päivitetty, tällä hetkellä käytettävien
paperimuotoisten ja sähköisten menetelmien käyttöä olisi jatkettava siihen saakka, kun
järjestelmä on päivitetty.”
Sivulla 2, johdanto-osan 10 kappaleessa:
FI
2
FI
on: ”Koska nykyistä tullausarvoon liittyviä tietoja koskevaa ilmoitusta (DV1) on käytettävä
kansallisten tuontijärjestelmien parantamiseen asti, tavaroiden tullausarvoon liittyvien
tiettyjen tietojen toimittamista koskevat siirtymäsäännökset olisi annettava tässä asetuksessa.”
pitää olla: ”Koska nykyistä tullausarvoon liittyviä tietoja koskevaa ilmoitusta (DV1) on
käytettävä kansallisten tuontijärjestelmien päivittämiseen asti, tavaroiden tullausarvoon
liittyvien tiettyjen tietojen toimittamista koskevat siirtymäsäännökset olisi annettava tässä
asetuksessa.”
Sivulla 2, johdanto-osan 12 kappaleessa:
on: ”Koska tuontivalvontajärjestelmää, jota tarvitaan saapumisen yleisilmoitusta koskevien
koodeksin säännösten soveltamiseksi, ei ole vielä täysin parannettu, mainitussa järjestelmässä
tällä hetkellä käytettävän muun tiedon vaihtamis- ja tallennusmenetelmän kuin koodeksin 6
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen tietojenkäsittelymenetelmän käyttöä olisi
jatkettava.”
pitää olla: ”Koska tuontivalvontajärjestelmää, jota tarvitaan saapumisen yleisilmoitusta
koskevien koodeksin säännösten soveltamiseksi, ei ole vielä täysin päivitetty, mainitussa
järjestelmässä tällä hetkellä käytettävän muun tiedon vaihtamis- ja tallennusmenetelmän kuin
koodeksin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen tietojenkäsittelymenetelmän käyttöä
olisi jatkettava.”
Sivulla 2, johdanto-osan 13 kappaleessa:
on: ”Samoin koska nykyisessä tuontivalvontajärjestelmässä voidaan saapumisen yleisilmoitus
ottaa vastaan vain yhtenä tietosisältönä, tietojen antamista useammassa tietosisällössä
koskevien artiklojen soveltaminen olisi keskeytettävä tilapäisesti siihen asti, kun
tuontivalvontajärjestelmä on parannettu, ja vaihtoehtoiset vaatimukset vahvistettava.”
pitää olla: ”Samoin koska nykyisessä tuontivalvontajärjestelmässä voidaan saapumisen
yleisilmoitus ottaa vastaan vain yhtenä tietosisältönä, tietojen antamista useammassa
tietosisällössä koskevien artiklojen soveltaminen olisi keskeytettävä tilapäisesti siihen asti,
kun tuontivalvontajärjestelmä on päivitetty, ja vaihtoehtoiset vaatimukset vahvistettava.”
Sivulla 2, johdanto-osan 15 kappaleessa:
on: ”Tavaroiden asettamista tiettyyn tullimenettelyyn koskevien toimintojen
asianmukaisuuden varmistamiseksi paperipohjaisten tulli-ilmoitusten käyttö olisi sallittava
kansallisten tuontijärjestelmien ohella siihen asti, kun kyseiset järjestelmät on parannettu.”
pitää olla: ”Tavaroiden asettamista tiettyyn tullimenettelyyn koskevien toimintojen
asianmukaisuuden varmistamiseksi paperipohjaisten tulli-ilmoitusten käyttö olisi sallittava
kansallisten tuontijärjestelmien ohella siihen asti, kun kyseiset järjestelmät on päivitetty.”
FI
3
FI
Sivulla 2, johdanto-osan 16 kappaleessa:
on: ”Koska koodeksissa vaadittavat uudet tietosisällöt ja lomakkeet sekä niitä koskevat
koodeksin nojalla annetut säännökset eivät ole käytettävissä ennen kuin kansalliset
tuontijärjestelmät on parannettu, olisi toimijoiden oikeusvarmuuden takaamiseksi säädettävä
mahdollisuudesta antaa tulli-ilmoituksia, joiden tietosisältö on erilainen.”
pitää olla: ”Koska koodeksissa vaadittavat uudet tietosisällöt ja lomakkeet sekä niitä koskevat
koodeksin nojalla annetut säännökset eivät ole käytettävissä ennen kuin kansalliset
tuontijärjestelmät on päivitetty, olisi toimijoiden oikeusvarmuuden takaamiseksi säädettävä
mahdollisuudesta antaa tulli-ilmoituksia, joiden tietosisältö on erilainen.”
Sivulla 3, johdanto-osan 17 kappaleen ensimmäisessä virkkeessä:
on: ”Toimijoille olisi vahvistettava erilaiset määräajat täydentävien ilmoituksen antamiselle
niin kauan kuin yksinkertaistetut ilmoitukset ovat käytössä ja automaattista vientijärjestelmää
ja kansallisia tuontijärjestelmiä ei ole parannettu.”
pitää olla: ”Toimijoille olisi vahvistettava erilaiset määräajat täydentävien ilmoituksen
antamiselle niin kauan kuin yksinkertaistetut ilmoitukset ovat käytössä ja automaattista
vientijärjestelmää ja kansallisia tuontijärjestelmiä ei ole päivitetty.”
Sivulla 3, johdanto-osan 19 kappaleessa:
on: ”Jos tulli-ilmoitus annetaan ennen tavaroiden esittämistä ja ennen kuin tätä varten
tarkoitetut sähköiset järjestelmät on otettu käyttöön ja parannettu, tavaroiden esittämistä
koskeva tiedonanto olisi voitava antaa tulliviranomaisille nykyisiä kansallisia järjestelmiä tai
muita menetelmiä käyttäen.”
pitää olla: ”Jos tulli-ilmoitus annetaan ennen tavaroiden esittämistä ja ennen kuin tätä varten
tarkoitetut sähköiset järjestelmät on otettu käyttöön ja päivitetty, tavaroiden esittämistä
koskeva tiedonanto olisi voitava antaa tulliviranomaisille nykyisiä kansallisia järjestelmiä tai
muita menetelmiä käyttäen.”
Sivulla 3, johdanto-osan 22 kappaleessa:
on: ”Jotta rautateitse kuljetettavien tavaroiden passitus sujuisi joustavasti ja keskeytyksettä
ennen kuin uusi tietokoneavusteinen passitusjärjestelmä (NCTS) on parannettu, rautateitse
kuljetettavien tavaroiden paperipohjaisen unionin passitusmenettelyn jatkamista koskevat
säännöt olisi vahvistettava.”
pitää olla: ”Jotta rautateitse kuljetettavien tavaroiden passitus sujuisi joustavasti ja
keskeytyksettä ennen kuin uusi tietokoneavusteinen passitusjärjestelmä (NCTS) on päivitetty,
rautateitse kuljetettavien tavaroiden paperipohjaisen unionin passitusmenettelyn jatkamista
koskevat säännöt olisi vahvistettava.”
FI
4
FI
Sivulla 3, johdanto-osan 23 kappaleessa:
on: ”Paperisten ja sähköisten tavaraluetteloiden käytön jatkamista koskevat säännöt olisi
vahvistettava lentoyhtiöiden ja varustamojen kuljetusten jatkuvuuden ja tehokkuuden
varmistamiseksi siihen asti, kun asiaankuuluvat talouden toimijoiden järjestelmät on
parannettu.”
pitää olla: ”Paperisten ja sähköisten tavaraluetteloiden käytön jatkamista koskevat säännöt
olisi vahvistettava lentoyhtiöiden ja varustamojen kuljetusten jatkuvuuden ja tehokkuuden
varmistamiseksi siihen asti, kun asiaankuuluvat talouden toimijoiden järjestelmät on
päivitetty.”
Sivulla 3, johdanto-osan 25 kappaleessa:
on: ”Minkään tämän asetuksen säännöksen ei tulisi asettaa komissiolle tai jäsenvaltioille
velvoitetta parantaa tai ottaa käyttöön teknisiä järjestelmiä muuten kuin
täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä vahvistettuja määräpäiviä noudattaen.”
pitää olla: ”Minkään tämän asetuksen säännöksen ei tulisi asettaa komissiolle tai
jäsenvaltioille velvoitetta päivittää tai ottaa käyttöön teknisiä järjestelmiä muuten kuin
täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä vahvistettuja määräpäiviä noudattaen.”
Sivulla 4, 4 artiklan 1 kohdassa:
on: ”Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun
STT-järjestelmän parannuspäiviin asti sallia, että STT-hakemuksissa ja -päätöksissä sekä
myöhemmissä tapauksissa, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen
tai päätökseen, käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää.”
pitää olla: ”Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä
tarkoitetun STT-järjestelmän päivitysajankohtiin asti sallia, että STT-hakemuksissa ja päätöksissä sekä myöhemmissä tapauksissa, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa
alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen, käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä
tietojenkäsittelymenetelmää.”
Sivulla 4, 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa:
on: ”sähköisen järjestelmän ensimmäisen vaiheen parannuspäivään asti”
pitää olla: ”sähköisen järjestelmän ensimmäisen vaiheen päivitysajankohtaan asti”
Sivulla 4, 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa:
on: ”sähköisen järjestelmän ensimmäisen vaiheen parannuspäivästä sähköisen järjestelmän
toisen vaiheen parannuspäivään asti”
FI
5
FI
pitää olla: ”sähköisen järjestelmän ensimmäisen vaiheen päivitysajankohdasta sähköisen
järjestelmän toisen vaiheen päivitysajankohtaan asti”
Sivulla 5, 5 artiklan 1 kohdassa:
on: ”Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun
AEO-järjestelmän parannuspäivään asti sallia, että AEO-hakemuksissa ja -päätöksissä sekä
myöhemmissä tapauksissa, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa alkuperäiseen hakemukseen
tai päätökseen, käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää.”
pitää olla: ”Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä
tarkoitetun AEO-järjestelmän päivitysajankohtaan asti sallia, että AEO-hakemuksissa ja päätöksissä sekä myöhemmissä tapauksissa, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa
alkuperäiseen hakemukseen tai päätökseen, käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä
tietojenkäsittelymenetelmää.”
Sivulla 5, 6 artiklan 1 kohdassa:
on: ”Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevassa tulli-ilmoituksessa on oltava tullausarvoon
liittyvät tiedot täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten
tuontijärjestelmien parannuspäiviin asti.”
pitää olla: ”Vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevassa tulli-ilmoituksessa on oltava
tullausarvoon liittyvät tiedot täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen
kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti.”
Sivulla 7, 12 artiklassa:
on: ”Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun uuden tietokoneavusteisen
passitusjärjestelmän (NCTS) parannuspäiviin asti unionitavaran tullioikeudellista asemaa
koskeva todiste on silloin, kun käytetään ilma- tai meriteitse kuljetettavien tavaroiden tämän
asetuksen 24 artiklan 1 kohdan mukaista paperipohjaista unionin passitusmenettelyä,
annettava merkitsemällä kirjain ”C” (T2L:n tapaan) tavaraluettelon asiaankuuluviin kohtiin.”
pitää olla: ”Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun uuden
tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän (NCTS) päivitysajankohtiin asti unionitavaran
tullioikeudellista asemaa koskeva todiste on silloin, kun käytetään ilma- tai meriteitse
kuljetettavien tavaroiden tämän asetuksen 24 artiklan 1 kohdan mukaista paperipohjaista
unionin passitusmenettelyä, annettava merkitsemällä kirjain ”C” (T2L:n tapaan)
tavaraluettelon asiaankuuluviin kohtiin.”
Sivulla 8, 14 artiklan johdantokappaleessa:
on: ”Tulliviranomaiset voivat sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä
tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien parannuspäiviin asti, että tulli-ilmoitukset
FI
6
FI
annetaan muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen silloin, kun
tavarat asetetaan johonkin seuraavista tullimenettelyistä:”
pitää olla: ”Tulliviranomaiset voivat sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä
tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti, että tulli-ilmoitukset
annetaan muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen silloin, kun
tavarat asetetaan johonkin seuraavista tullimenettelyistä:”
Sivulla 8, 15 artiklassa:
on: ”Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten
tuontijärjestelmien parannuspäiviin asti tulli-ilmoitukset on annettava liitteen 9 lisäyksissä
B1–D1 olevilla lomakkeilla, kun 14 artiklassa luetelluissa tullimenettelyissä käytetään muuta
menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää.”
pitää olla: ”Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten
tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti tulli-ilmoitukset on annettava liitteen 9 lisäyksissä
B1–D1 olevilla lomakkeilla, kun 14 artiklassa luetelluissa tullimenettelyissä käytetään muuta
menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää.”
Sivulla 8, 16 artiklan 1 kohdassa:
on: ”Kun koodeksin 166 artiklassa tarkoitettu yksinkertaistettu tulli-ilmoitus annetaan muuta
menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen jossakin tämän asetuksen 14
artiklassa tarkoitetussa menettelyssä, tämä on tehtävä täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU
liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien parannuspäiviin asti liitteen 9
lisäyksissä B1–B5 olevia asiaankuuluvia lomakkeita käyttäen.”
pitää olla: ”Kun koodeksin 166 artiklassa tarkoitettu yksinkertaistettu tulli-ilmoitus annetaan
muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen jossakin tämän
asetuksen 14 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä, tämä on tehtävä täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti
liitteen 9 lisäyksissä B1–B5 olevia asiaankuuluvia lomakkeita käyttäen.”
Sivulla 8, 16 artiklan 2 kohdassa:
on: ”Kun henkilölle on myönnetty koodeksin 166 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lupa käyttää
yksinkertaistettua ilmoitusta säännöllisesti jotakin tämän asetuksen 14 artiklassa tarkoitettua
menettelyä varten, tulliviranomaiset voivat sallia 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien
parannuspäiviin asti, että yksinkertaistettuna ilmoituksena käytetään kaupallista tai
hallinnollista asiakirjaa, jos kyseinen asiakirja sisältää ainakin tavaroiden tunnistamiseksi
tarvittavat tiedot ja sen mukana on hakemus tavaroiden asettamiseksi asiaankuuluvaan
tullimenettelyyn.”
pitää olla: ”Kun henkilölle on myönnetty koodeksin 166 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lupa
käyttää yksinkertaistettua ilmoitusta säännöllisesti jotakin tämän asetuksen 14 artiklassa
FI
7
FI
tarkoitettua menettelyä varten, tulliviranomaiset voivat sallia 1 kohdassa tarkoitettujen
järjestelmien päivitysajankohtiin asti, että yksinkertaistettuna ilmoituksena käytetään
kaupallista tai hallinnollista asiakirjaa, jos kyseinen asiakirja sisältää ainakin tavaroiden
tunnistamiseksi tarvittavat tiedot ja sen mukana on hakemus tavaroiden asettamiseksi
asiaankuuluvaan tullimenettelyyn.”
Sivulla 8, 17 artiklassa:
on: ”Kun tulli-ilmoitus annetaan koodeksin 171 artiklan nojalla ennen tavaroiden esittämistä,
tulliviranomaiset voivat sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun
UTK:n automaattisen vientijärjestelmän (AES) käyttöönottopäivään ja mainitussa liitteessä
tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien parannuspäiviin asti, että esittämistä koskeva
tiedonanto annetaan muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen.”
pitää olla: ”Kun tulli-ilmoitus annetaan koodeksin 171 artiklan nojalla ennen tavaroiden
esittämistä, tulliviranomaiset voivat sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä
tarkoitetun UTK:n automaattisen vientijärjestelmän (AES) käyttöönottopäivään ja mainitussa
liitteessä tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti, että
esittämistä koskeva tiedonanto annetaan muuta menetelmää kuin sähköistä
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen.”
Sivulla 9, 21 artiklan 1 kohdassa:
on: ”Tulliviranomaiset voivat sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä
tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien parannuspäiviin ja mainitussa liitteessä
tarkoitetun AES-järjestelmän käyttöönottopäivään asti, että esittämistä koskeva tiedonanto
annetaan muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen, paitsi jos
velvoitteesta esittää tavarat tullille on luovuttu koodeksin 182 artiklan 3 kohdan mukaisesti.”
pitää olla: ”Tulliviranomaiset voivat sallia täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä
tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin ja mainitussa liitteessä
tarkoitetun AES-järjestelmän käyttöönottopäivään asti, että esittämistä koskeva tiedonanto
annetaan muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen, paitsi jos
velvoitteesta esittää tavarat tullille on luovuttu koodeksin 182 artiklan 3 kohdan mukaisesti.”
Sivulla 10, 23 artiklan 1 kohdassa:
on: ”Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen
UTK:n erityismenettelyissä käytettävien tietolomakkeiden (INF) käyttöönottopäiviin asti
sallia, että vakioidussa tietojenvaihdossa käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä
tietojenkäsittelymenetelmää.”
pitää olla: ”Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä
tarkoitettujen UTK:n erityismenettelyissä käytettävien tiedotuslomakkeiden (INF)
käyttöönottopäiviin asti sallia, että vakioidussa tietojenvaihdossa käytetään muuta
menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää.”
FI
8
FI
Sivulla 10, 23 artiklan 2 kohdassa:
on: ”Kun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 181 artiklassa tarkoitetussa vakioidussa
tietojenvaihdossa käytetään muuta menetelmää kuin sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää,
tämän asetuksen liitteen 13 mukaisia tietolomakkeita on käytettävä.”
pitää olla: ”Kun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 181 artiklassa tarkoitetussa
vakioidussa
tietojenvaihdossa
käytetään
muuta
menetelmää
kuin
sähköistä
tietojenkäsittelymenetelmää, tämän asetuksen liitteen 13 mukaisia tiedotuslomakkeita on
käytettävä.”
Sivulla 10, 23 artiklan 3 kohdassa:
on: ”Edellä 1 kohdan soveltamiseksi liitteen 13 mukaiset tietolomakkeet on luettava mainitun
liitteen lisäyksessä olevaa vastaavuustaulukkoa käyttäen.”
pitää olla: ”Edellä 1 kohdan soveltamiseksi liitteen 13 mukaiset tiedotuslomakkeet on
luettava mainitun liitteen lisäyksessä olevaa vastaavuustaulukkoa käyttäen.”
Sivulla 10, 24 artiklan 1 kohdassa:
on: ”Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun uuden tietokoneavusteisen
passitusjärjestelmän (NCTS) parannuspäiviin asti sovelletaan 25, 26 ja 29–51 artiklassa
tarkoitettua rauta-, ilma- tai meriteitse kuljetettavien tavaroiden paperipohjaista unionin
passitusmenettelyä.”
pitää olla: ”Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun uuden
tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän (NCTS) päivitysajankohtiin asti sovelletaan 25, 26 ja
29–51 artiklassa tarkoitettua rauta-, ilma- tai meriteitse kuljetettavien tavaroiden
paperipohjaista unionin passitusmenettelyä.”
Sivulla 10, 24 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:
on: ”Tämän asetuksen 27, 28, 29, 52 ja 53 artiklassa tarkoitettuja ilma- tai meriteitse
kuljetettavien tavaroiden sähköiseen tavaraluetteloon perustuvia unionin passitusmenettelyjä
sovelletaan 1 päivään toukokuuta 2018 asti sellaisiin talouden toimijoihin, jotka eivät vielä ole
parantaneet koodeksin 233 artiklan 4 kohdan e alakohdan soveltamiseksi tarvittavia
järjestelmiä.”
pitää olla: ”Tämän asetuksen 27, 28, 29, 52 ja 53 artiklassa tarkoitettuja ilma- tai meriteitse
kuljetettavien tavaroiden sähköiseen tavaraluetteloon perustuvia unionin passitusmenettelyjä
sovelletaan 1 päivään toukokuuta 2018 asti sellaisiin talouden toimijoihin, jotka eivät vielä ole
päivittäneet koodeksin 233 artiklan 4 kohdan e alakohdan soveltamiseksi tarvittavia
järjestelmiä.”
FI
9
FI
Sivulla 23, 55 artiklan 1 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 2
artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:
on: ”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen sitovia tariffitietoja, jäljempänä ’STT’, koskevan
järjestelmän ja Surveillance 2 -järjestelmän parannuksen ensimmäisen vaiheen
käyttöönottopäivään asti ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä A olevaa saraketta 1 a, vaan
asianomaiset tietovaatimukset vahvistetaan komission delegoidun asetuksen (EU)
2016/341(*) liitteissä 2–5.
pitää olla: ”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään,
täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen sitovia tariffitietoja,
jäljempänä ’STT’, koskevan järjestelmän ja Surveillance 2 -järjestelmän päivityksen
ensimmäisen vaiheen käyttöönottopäivään asti ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä A
olevaa saraketta 1 a, vaan asianomaiset tietovaatimukset vahvistetaan komission delegoidun
asetuksen (EU) 2016/341(*) liitteissä 2–5.”
Sivulla 23, 55 artiklan 1 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 2
artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa:
on: ”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitetun AEO-järjestelmän parannuspäivään asti ei sovelleta tämän
asetuksen liitteessä A olevaa saraketta 2, vaan asianomaiset tietovaatimukset vahvistetaan
komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteissä 6 ja 7.”
pitää olla: ”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään,
täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU
liitteessä
tarkoitetun
AEO-järjestelmän
päivitysajankohtaan asti ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä A olevaa saraketta 2, vaan
asianomaiset tietovaatimukset vahvistetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/341
liitteissä 6 ja 7.”
Sivulla 23, 55 artiklan 1 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 2
artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:
on: ”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, kun kyseessä ovat delegoidun
asetuksen
(EU)
2016/341
liitteessä
I
luetellut
tietotekniset
järjestelmät,
täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä vahvistettujen asiaankuuluvien tietoteknisten
järjestelmien käyttöönotto- tai parannuspäiviin asti ei sovelleta tämän asetuksen liitteessä B
vahvistettuja yhteisiä tietovaatimuksia.”
pitää olla: ”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, kun kyseessä ovat
delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä I luetellut tietotekniset järjestelmät,
täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä vahvistettujen asiaankuuluvien tietoteknisten
järjestelmien käyttöönottopäiviin tai päivitysajankohtiin asti ei sovelleta tämän asetuksen
liitteessä B vahvistettuja yhteisiä tietovaatimuksia.”
FI
10
FI
Sivulla 23, 55 artiklan 1 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 2
artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa:
on: ”Kun kyseessä ovat delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä I luetellut tietotekniset
järjestelmät, ilmoituksissa, tiedonannoissa, tiedoksiannoissa ja tullioikeudellista asemaa
koskevissa todisteissa vaadittavien tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen sovelletaan
delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä 9 vahvistettuja tietovaatimuksia
täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen asiaankuuluvien tietoteknisten
järjestelmien käyttöönotto- tai parannuspäiviin asti.”
pitää olla: ”Kun kyseessä ovat delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä I luetellut
tietotekniset järjestelmät, ilmoituksissa, tiedonannoissa, tiedoksiannoissa ja tullioikeudellista
asemaa koskevissa todisteissa vaadittavien tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen sovelletaan
delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteessä 9 vahvistettuja tietovaatimuksia
täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen asiaankuuluvien tietoteknisten
järjestelmien käyttöönottopäiviin tai päivitysajankohtiin asti.”
Sivulla 25, 55 artiklan 1 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 2
artiklan 8 kohdassa:
on: ”Sen estämättä, mitä 7 kohdassa säädetään, kun lupahakemus pohjautuu tämän asetuksen
163 artiklan 1 kohdan mukaiseen tulli-ilmoitukseen, tulli-ilmoituksessa on UTK:n
automaattisen
vientijärjestelmän
(AES)
käyttöönottopäivään
ja
kansallisten
tuontijärjestelmien parannuspäiviin asti oltava myös seuraavat tiedot:”
pitää olla: ”Sen estämättä, mitä 7 kohdassa säädetään, kun lupahakemus pohjautuu tämän
asetuksen 163 artiklan 1 kohdan mukaiseen tulli-ilmoitukseen, tulli-ilmoituksessa on UTK:n
automaattisen
vientijärjestelmän
(AES)
käyttöönottopäivään
ja
kansallisten
tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti oltava myös seuraavat tiedot:”
Sivulla 25, 55 artiklan 2 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 3
artiklan toisessa kohdassa:
on: ”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä vahvistetun EORI-järjestelmän parannuspäivään asti ei sovelleta
liitteessä 12-01 vahvistettuja yhteisiä tietovaatimuksia.”
pitää olla: ”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä vahvistetun EORI-järjestelmän päivitysajankohtaan asti ei sovelleta
liitteessä 12-01 vahvistettuja yhteisiä tietovaatimuksia.”
Sivulla 25, 55 artiklan 2 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 3
artiklan kolmannessa kohdassa:
FI
11
FI
on: ”Jäsenvaltioiden on EORI-järjestelmän parannuspäivään asti kerättävä ja tallennettava
seuraavat delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteen 9 lisäyksessä E vahvistetut tiedot,
jotka muodostavat EORI-tietueen;”
pitää olla: ”Jäsenvaltioiden on EORI-järjestelmän päivitysajankohtaan asti kerättävä ja
tallennettava seuraavat delegoidun asetuksen (EU) 2016/341 liitteen 9 lisäyksessä E
vahvistetut tiedot, jotka muodostavat EORI-tietueen;”
Sivulla 25, 55 artiklan 2 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyn 3
artiklan viidennen kohdan toisessa virkkeessä:
on: ”Kun jäsenvaltiot keräävät kyseisen elementin, se on ladattava EORI-järjestelmään
mahdollisimman pian kyseisen järjestelmän parannuksen jälkeen.”
pitää olla: ”Kun jäsenvaltiot keräävät kyseisen elementin, se on ladattava EORI-järjestelmään
mahdollisimman pian kyseisen järjestelmän päivityksen jälkeen.”
Sivulla 25, 55 artiklan 3 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 104
artiklan 3 kohdassa:
on: ”Tämän artiklan 2 kohtaa ei sovelleta ennen täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU
liitteessä
tarkoitetun
tuontivalvontajärjestelmän
parannuspäiviä,
ja
saapumisen
yleisilmoituksen antamisesta on luovuttava postilähetyksiin sisältyvien tavaroiden osalta.”
pitää olla: ”Tämän artiklan 2 kohtaa ei sovelleta ennen täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tuontivalvontajärjestelmän päivitysajankohtia, ja
saapumisen yleisilmoituksen antamisesta on luovuttava postilähetyksiin sisältyvien tavaroiden
osalta.”
Sivulla 25, 55 artiklan 3 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 104
artiklan 4 kohdassa:
on: ”Saapumisen yleisilmoituksen antamisesta on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU
liitteessä tarkoitetun tuontitarkastusjärjestelmän parannuspäivään asti luovuttava sellaisten
lähetykseen sisältyvien tavaroiden osalta, joiden todellinen arvo on enintään 22 euroa, jos
tulliviranomaiset suostuvat talouden toimijan hyväksynnällä tekemään riskianalyysin sellaisia
tietoja käyttäen, jotka sisältyvät talouden toimijan käyttämään järjestelmään tai jotka saadaan
kyseisestä järjestelmästä.”
pitää olla: ”Saapumisen yleisilmoituksen antamisesta on täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tuontitarkastusjärjestelmän päivitysajankohtaan asti
luovuttava sellaisten lähetykseen sisältyvien tavaroiden osalta, joiden todellinen arvo on
enintään 22 euroa, jos tulliviranomaiset suostuvat talouden toimijan hyväksynnällä tekemään
riskianalyysin sellaisia tietoja käyttäen, jotka sisältyvät talouden toimijan käyttämään
järjestelmään tai jotka saadaan kyseisestä järjestelmästä.”
FI
12
FI
Sivulla 26, 55 artiklan 4 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 106
artiklan 3 kohdan johdantokappaleessa:
on: ”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, saapumisen yleisilmoitus
on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tuontivalvontajärjestelmän
parannuspäivään asti annettava seuraavia määräaikoja noudattaen:”
pitää olla: ”Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, saapumisen
yleisilmoitus
on
täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU
liitteessä
tarkoitetun
tuontivalvontajärjestelmän päivitysajankohtaan asti annettava seuraavia määräaikoja
noudattaen:”
Sivulla 26, 55 artiklan 5 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 112
artiklan 3 kohdassa:
on: ”Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta ennen täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU
liitteessä tarkoitetun tuontivalvontajärjestelmän parannuspäiviä.”
pitää olla: ”Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta ennen täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tuontivalvontajärjestelmän päivitysajankohtia.”
Sivulla 26, 55 artiklan 6 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 113
artiklan 4 kohdassa:
on: ”Tämän artiklan 1–3 kohtaa ei sovelleta ennen täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU
liitteessä tarkoitetun tuontivalvontajärjestelmän parannuspäiviin.”
pitää olla: ”Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta ennen täytäntöönpanopäätöksen
2014/255/EU liitteessä tarkoitetun tuontivalvontajärjestelmän päivitysajankohtiin.”
Sivulla 32, 55 artiklan 14 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 138
artiklan toisessa kohdassa:
on: ”Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten
tuontijärjestelmien parannuspäiviin asti sovelletaan kuitenkin sen jäsenvaltion osalta, jossa
tavarat katsotaan ilmoitetuiksi, seuraavia säännöksiä:”
pitää olla: ”Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen kansallisten
tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti sovelletaan kuitenkin sen jäsenvaltion osalta, jossa
tavarat katsotaan ilmoitetuiksi, seuraavia säännöksiä:”
Sivulla 33, 55 artiklan 15 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 141
artiklan 5 kohdassa:
FI
13
FI
on: ”Tavarat, joiden todellinen arvo on enintään 22 euroa, on sen jäsenvaltion osalta, jossa
tavarat katsotaan ilmoitetuksi, täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen
kansallisten tuontijärjestelmien parannuspäiviin asti katsottava ilmoitetuiksi vapaaseen
liikkeeseen luovutettaviksi, kun ne esitetään tullille koodeksin 139 artiklan mukaisesti, jos
tulliviranomaiset hyväksyvät vaadittavat tiedot.”
pitää olla: ”Tavarat, joiden todellinen arvo on enintään 22 euroa, on sen jäsenvaltion osalta,
jossa tavarat katsotaan ilmoitetuksi, täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä
tarkoitettujen kansallisten tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti katsottava ilmoitetuiksi
vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi, kun ne esitetään tullille koodeksin 139 artiklan
mukaisesti, jos tulliviranomaiset hyväksyvät vaadittavat tiedot.”
Sivulla 33, 55 artiklan 16 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 144
artiklan toisessa kohdassa:
on: ”Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen esittämistä koskevien
tiedonantojen toimittamiseen tarvittavien asiaankuuluvien kansallisten tuontijärjestelmien
parannuspäiviin asti on katsottava, että ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut postilähetyksiin
sisältyvien tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevat tulli- ilmoitukset on annettu
ja hyväksytty, kun ne esitetään tullille, jos tavaroiden mukana on CN22- tai CN23-ilmoitus tai
ne molemmat.”
pitää olla: ”Täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen esittämistä
koskevien tiedonantojen toimittamiseen tarvittavien asiaankuuluvien kansallisten
tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti on katsottava, että ensimmäisessä kohdassa
tarkoitetut postilähetyksiin sisältyvien tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevat
tulli- ilmoitukset on annettu ja hyväksytty, kun ne esitetään tullille, jos tavaroiden mukana on
CN22- tai CN23-ilmoitus tai ne molemmat.”
Sivulla 33, 55 artiklan 17 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 146
artiklan 4 kohdassa:
on: ”Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun
AES-järjestelmän käyttöönottopäivään ja asiaankuuluvien kansallisten tuontijärjestelmien
parannuspäiviin asti hyväksyä tämän artiklan 1 ja 3 kohdassa eritellyistä määräajoista
poikkeavat määräajat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta koodeksin 105 artiklan 1 kohdan
soveltamista.”
pitää olla: ”Tulliviranomaiset voivat täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä
tarkoitetun AES-järjestelmän käyttöönottopäivään ja asiaankuuluvien kansallisten
tuontijärjestelmien päivitysajankohtiin asti hyväksyä tämän artiklan 1 ja 3 kohdassa
eritellyistä määräajoista poikkeavat määräajat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta koodeksin
105 artiklan 1 kohdan soveltamista.”
Sivulla 33, 55 artiklan 18 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 181
artiklan 5 kohdassa:
FI
14
FI
on: ”Tulliviranomaiset voivat tämän artiklan 1 kohdan säännöksistä poiketen sallia
täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen UTK:n erityismenettelyjä
varten tarkoitettujen tietolomakkeiden (INF) käyttöönottopäiviin asti muun menetelmän kuin
sähköisen tietojenkäsittelymenetelmän käytön.”
pitää olla: Tulliviranomaiset voivat tämän artiklan 1 kohdan säännöksistä poiketen sallia
täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen UTK:n erityismenettelyjä
varten tarkoitettujen tiedotuslomakkeiden (INF) käyttöönottopäiviin asti muun menetelmän
kuin sähköisen tietojenkäsittelymenetelmän käytön.”
Sivulla 33, 55 artiklan 19 alakohdassa, delegoituun asetukseen (EU) 2015/2446 lisätyssä 184
artiklan toisessa kohdassa:
on: ”Tulliviranomaisten on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitetun
uuden tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän parannuspäiviin asti toimitettava
passitusilmoituksen MRN ensimmäisen kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.”
pitää olla: ”Tulliviranomaisten on täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä
tarkoitetun uuden tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän päivitysajankohtiin asti
toimitettava passitusilmoituksen MRN ensimmäisen kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulla
tavalla.”
Sivulla 33, 56 artiklan otsikossa:
on: ”Asianomaisten sähköisten järjestelmien parannus- ja käyttöönottopäivät”
pitää olla: ”Asianomaisten
käyttöönottopäivät”
sähköisten
järjestelmien
päivitysajankohdat
ja
Sivulla 33, 56 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä:
on:
”Komissio
julkaisee
verkkosivustollaan
yksityiskohtaisen
katsauksen
täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen sähköisten järjestelmien
parannus- ja käyttöönottopäiviin.”
pitää olla: ”Komissio julkaisee verkkosivustollaan yksityiskohtaisen katsauksen
täytäntöönpanopäätöksen 2014/255/EU liitteessä tarkoitettujen sähköisten järjestelmien
päivitysajankohtiin ja käyttöönottopäiviin.”
Sivulla 39, oikaistaan liite 2, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 101, 16. huhtikuuta
2016, sivulla 33, seuraavasti:
”LIITE 2
EUROOPAN UNIONI
FI
SITOVAA TARIFFITIETOA KOSKEVA HAKEMUS (STT)
15
FI
1. Hakija (täydellinen nimi ja osoite)
Virkakäyttöön
Diaarinumero:
Vastaanottopaikka:
Vuosi  Kuukausi 
Vastaanottopäivä:
Päivä 
STT-hakemuksen kieli:
Skannattavat kuvat: On

# … Ei ole

Puhelinnumero:
Antopäivä:
Faksinumero:
STT:n antanut virkamies: ……………………………………
Tullin antama asiakasnumero / EORI-numero:
Kaikki näytteet palautettu:
2. Haltija (täydellinen nimi ja osoite)
Tärkeä huomautus
(Luottamuksellinen)
Puhelinnumero:
Faksinumero:
Tullin antama asiakasnumero / EORI-numero:
3. Asiamies tai edustaja (täydellinen nimi ja osoite)
Vuosi  Kuukausi 
Päivä
Allekirjoittamalla hakemuksen hakija vakuuttaa, että hakemuksessa ja siihen liitetyissä
erillisissä sivuissa esitetyt tiedot ovat virheettömiä ja täydellisiä. Hakija suostuu siihen,
että tiedot ja mahdolliset valokuvat, luonnokset, esitteet jne. voidaan tallentaa Euroopan
komission tietokantaan ja että tämän hakemuksen mukana toimitetut tai viranomaisten
saamat tiedot (tai tiedot, joita viranomaiset voivat saada), joita ei ole merkitty
luottamuksellisiksi tämän hakemuksen 2 ja 9 kohdassa, mukaan luettuina valokuvat,
luonnokset, esitteet jne., voidaan julkaista internetissä.
4. STT:n uusiminen
Täyttäkää kohta, jos haluatte uusia STT:n.
STT:n viitenumero
Puhelinnumero:
Faksinumero:
Tullin antama asiakasnumero / EORI-numero:
5. Tullinimikkeistö
Ilmoittakaa, mihin nimikkeistöön tavarat on luokiteltava:
 Harmonoitu järjestelmä (HS)
 Yhdistetty nimikkeistö (CN)
 Taric
 Vientitukinimikkeistö
 Muu (tarkentakaa): .......................................
Voimaantulopvm:
Vuosi  Kuukausi 
Päivä 
Nimike: …………………………………..
6. Liiketapahtuma
Koskeeko hakemus tosiasiallisesti suunniteltua tuontia tai vientiä?
Kyllä

Ei

7. Aiottu luokittelu
Ilmoittakaa, mihin tavarat mielestänne luokitellaan:
Nimike: …………………………………..
8. Tavaran kuvaus
Ilmoittakaa tarvittaessa tavaroiden tarkka koostumus, käytetty analysointimenetelmä, valmistusmenetelmä, arvo, johon sisältyy myös
käytettyjen osien arvo, tavaroiden käyttötarkoitus ja tavallinen kauppanimi sekä sarjojen osalta vähittäismyyntimuotoon pakkaaminen
(käyttäkää tarvittaessa erillistä paperia).
9. Kauppanimi ja lisätiedot (*)
FI
(Luottamuksellinen)
16
FI
10. Näytteet jne.
Ilmoittakaa, sisältyykö jokin seuraavista hakemukseenne.
Kuvaus

Esitteitä

Valokuvia
Haluatteko, että näytteenne palautetaan?
Kyllä

Näytteitä


Ei

Muita

Analyyseistä, asiantuntijalausunnoista tai näytteiden palauttamisesta tulliviranomaisille aiheutuvat erityiskustannukset voidaan periä hakijalta.
11. Muut STT-hakemukset (*) ja jo saadut STT:t (*)
Ilmoittakaa, jos olette hakenut STT:a tai saanut STT:n samanlaisille tai samankaltaisille tavaroille muissa tullitoimipaikoissa tai
jäsenvaltioissa.
Kyllä
Ei


Jos kyllä, esittäkää tiedot ja liittäkää STT:stä jäljennös:
Hakemuksen jättömaa:
Hakemuksen jättömaa:
Hakemuksen jättöpaikka:
Hakemuksen jättöpaikka:
Hakemuksen jättöpäivä:
Vuosi  Kuukausi 
Hakemuksen jättöpäivä:Vuosi 
Päivä 
Kuukausi 
Päivä 
STT:n viitenumero:
STT:n viitenumero:
Voimaantulopvm: Vuosi  Kuukausi 
Päivä 
Nimike:
Voimaantulopvm: Vuosi  Kuukausi 
Päivä 
Nimike:
12. Muille haltijoille annetut STT:t (*)
Ilmoittakaa, jos tiedätte, että muille haltijoille on annettu STT:t samanlaisista tai samankaltaisista tavaroista.
Kyllä

Ei

Jos kyllä, esittäkää tiedot:
STT:n antanut maa:
STT:n antanut maa:
STT:n viitenumero:
STT:n viitenumero:
Voimaantulopvm: Vuosi  Kuukausi 
Päivä 
Nimike:
13. Päiväys ja allekirjoitus
Hakijan viitenumero:
Päiväys: Vuosi  Kuukausi 
Allekirjoitus
Voimaantulopvm Vuosi  Kuukausi 
Päivä 
Nimike:
Päivä 
Virkakäyttöön:
(*) Käyttäkää tarvittaessa erillistä paperia.
”
Sivulla 47, oikaistaan liite 4, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 101, 16. huhtikuuta
2016, sivulla 33, seuraavasti:
”
LIITE 4
FI
17
FI
EUROOPAN UNIONI
SITOVAA TARIFFITIETOA (STT) KOSKEVA HAKEMUS
1. Hakija
(pakollinen) Virkakäyttöön
Diaarinumero:
  
Nimi:
(luottamuksellinen)
Kansallinen viitenumero (jos on):
Katuosoite:
Vastaanottopaikka:
Maa:
 Postinumero: 
Vastaanottopäivä:
Vuosi  Kuukausi  Päivä 
Postitoimipaikka:
Hakemuksen tila:
Hakijan tunnistetiedot:
EORI-numero:


(pakollinen)
2. Paikka, jossa tullitarkoituksiin soveltuva pääkirjanpito hoidetaan tai 6. Liiketapahtuma
jossa se on saatavilla
(jos eri kuin edellä)
Ilmoittakaa, jos aiotte käyttää tämän hakemuksen perusteella annettavaa STT-päätöstä
johonkin seuraavista tullimenettelyistä:
Katuosoite:
Luovutus vapaaseen liikkeeseen
Kyllä  Ei 
Maa:
 Postinumero: 
Erityismenettelyt
Kyllä  Ei 
Postitoimipaikka:
(tarkentakaa)…………………
Vienti
Kyllä  Ei 
3. Tulliedustaja
Nimi:
Katuosoite:
Maa:
 Postinumero: 
Postitoimipaikka:
(jos on)




Edustajan tunnistetiedot:
EORI-numero:

4. Hakemuksesta vastaava yhteyshenkilö
7. Tullinimikkeistö
Ilmoittakaa, mihin nimikkeistöön tavarat on luokiteltava:
(pakollinen)
Yhdistetty nimikkeistö (CN)
Taric
Vientitukinimikkeistö
Muu (tarkentakaa): .......................................
(pakollinen) 8. Tavaran koodi
Nimi:
Puhelinnumero:
Ilmoittakaa tullinimikkeistön koodi, johon tavara arvionne mukaan luokitellaan.
Faksinumero:
Sähköpostiosoite:
5. STT-päätöksen uudelleen antaminen
(pakollinen)
Ilmoittakaa, koskeeko hakemus STT-päätöksen uudelleen antamista.
Kyllä

Ei

Jos vastaus on kyllä, antakaa asiaa koskevat tiedot.
STT-päätöksen viitenumero: ……………………………………
Voimaantulopvm:
Vuosi  Kuukausi  Päivä 
Tavaran koodi: …………………………………..
FI
18
FI
9. Tavaran kuvaus
(pakollinen)
Yksityiskohtainen tavaran kuvaus, jonka perusteella tavara voidaan tunnistaa ja sen luokittelu tullinimikkeistöön määrittää. Tähän olisi sisällyttävä myös
yksityiskohtaiset tiedot tavaran koostumuksesta ja sen määrittämiseksi mahdollisesti käytetyistä tutkimusmenetelmistä, jos koostumus vaikuttaa luokitteluun. Hakijan
luottamuksellisiksi katsomat tiedot merkitään 8 kohtaan (Kauppanimi ja lisätiedot).
10. Kauppanimi ja lisätiedot (*)
(luottamuksellinen)
Ilmoittakaa tiedot, joita toivotte käsiteltävän luottamuksellisina, mukaan lukien tavaran tavaramerkki ja mallinumero.
11. Näytteet jne.
Ilmoittakaa, onko mukaan liitetty näytteitä, valokuvia, esitteitä tai muita asiakirjoja, joiden avulla tulliviranomaiset voivat määrittää tavaran oikean luokittelun
tullinimikkeistöön.
Näytteitä

Valokuvia

Esitteitä 
Muita

Haluatteko, että näytteenne palautetaan?
Kyllä

Ei

Analyyseistä, asiantuntijalausunnoista tai näytteiden palauttamisesta tulliviranomaisille aiheutuvat erityiskustannukset voidaan periä hakijalta.
12. Muut STT-hakemukset ja jo saadut STT:t
Ilmoittakaa, jos olette hakenut tai saanut STT:ia samanlaisille tai samankaltaisille tavaroille muissa tullitoimipaikoissa tai jäsenvaltioissa.
Kyllä

Ei
Jos kyllä, esittäkää tiedot:

Hakemuksen jättömaa:

Hakemuksen jättöpaikka:
Hakemuksen jättöpäivä: Vuosi  Kuukausi 
STT-päätöksen viitenumero:
Päätöksen voimassaolon alkamispäivä:
Vuosi  Kuukausi  Päivä 
Tavaran koodi:
Päivä 
Hakemuksen jättömaa:

Hakemuksen jättöpaikka:
Hakemuksen jättöpäivä:
Vuosi  Kuukausi 
STT-päätöksen viitenumero:
Päätöksen voimassaolon alkamispäivä:
Vuosi  Kuukausi  Päivä 
Tavaran koodi:
13. Muille haltijoille annetut STT-päätökset
Päivä 
(pakollinen)
Ilmoittakaa, jos tiedätte, että muille haltijoille on annettu STT:t samanlaisista tai samankaltaisista tavaroista.
Kyllä

Ei

STT-päätöksen viitenumero:
Päätöksen voimassaolon alkamispäivä:
Vuosi  Kuukausi 
Tavaran koodi:
FI
Jos kyllä, esittäkää tiedot:
Päivä 
STT-päätöksen viitenumero:
Päätöksen voimassaolon alkamispäivä:
Tavaran koodi:
19
Vuosi 
Kuukausi Päivä
FI
14. Onko tiedossanne mahdollisesti vireillä olevia tariffiin luokittelua koskevia oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä EU:ssa taikka EU:ssa jo tehty
tariffiin luokittelua koskeva tuomioistuimen päätös, jotka liittyvät 9 ja 10 kohdassa kuvailtuihin tavaroihin?
(pakollinen)
Kyllä

Ei
Maa:
Tuomioistuimen nimi:
Tuomioistuimen osoite:
Asian viitenumero:

Jos kyllä, esittäkää tiedot:

15. Päiväys ja vahvistus
(pakollinen)
Vuosi  Kuukausi 
Päiväys:
Päivä 
Allekirjoitus
Tärkeä huomautus
Vahvistamalla tämän hakemuksen hakija ottaa vastuun siitä, että hakemukseen sisältyvät tiedot ja
lisätiedot ovat virheettömiä ja täydellisiä. Hakija suostuu siihen, että kyseiset tiedot ja mahdolliset
valokuvat, kuvat, esitteet jne. voidaan tallentaa Euroopan komission tietokantaan ja että tämän
hakemuksen mukana toimitetut tai viranomaisten saamat tiedot (tai tiedot, joita viranomaiset voivat
saada), joita ei ole merkitty luottamuksellisiksi tämän hakemuksen 1, 2 ja 8 kohdassa, mukaan luettuina
valokuvat, kuvat, esitteet jne., voidaan julkaista internetissä.
16. Lisätiedot
”
Sivulla 51, oikaistaan liite 5, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 101, 16.huhtikuuta
2016, sivulla 33, seuraavasti:
”
LIITE 5
EUROOPAN UNIONI – SITOVAA TARIFFITIETOA KOSKEVA PÄÄTÖS
1. Päätöksen tekevä tulliviranomainen
2. STT-päätöksen viitenumero

3. Haltija
Nimi:
Katuosoite:
Maa:



(luottamuksellinen) 4. Voimassaoloaika
Postitoimipaikka:

Hakijan tunnistetiedot:
EORI-numero:

Päätöksen
voimassaolon
alkamispäivä:
Päätöksen
voimassaolon
päättymispäivä:
Jatketun
käytön
päättymispäivä:
Paljous:

Mitätöinnin syy:
Tärkeä huomautus
Tämä STT on voimassa kolme vuotta voimassaoloajan alkamispäivästä, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 952/2013 34 artiklan 4 ja 5 kohdan säännösten soveltamista.
FI
STT
vuosi
kuukausi
päivä











5. Hakemuksen päivämäärä ja diaarinumero
Päiväys:
20
vuosi

kuukausi

päivä

FI
Toimitetut tiedot tallennetaan Euroopan komission tietokantaan komission
täytäntöönpanoasetuksen (EY) 2015/2447 soveltamista varten, ja STT:n tiedot, Diaarinumero: 
mukaan luettuina mahdolliset valokuvat, kuvat, esitteet jne. mutta
6. Tavaran koodi
lukuun ottamatta 3 ja 8 kohdan tietoja, voidaan julkaista internetissä.
Haltijalla on oikeus hakea muutosta tähän STT:oon.


7. Tavaran kuvaus
8. Kauppanimi ja lisätiedot
(luottamuksellinen)
9. Tavaran luokittelun perusteet
10. Tämä STT-päätös on annettu hakijan toimittaman seuraavan aineiston perusteella:
Kuvaus
Paikka:
Päiväys:
Esitteet
Valokuvat
Näytteet
Muuta
Allekirjoitus
Leima
EUROOPAN UNIONI – SITOVAA TARIFFITIETOA KOSKEVA PÄÄTÖS
STT
11. Avainsanat:
FI
21
FI
12. Kuvat
”
FI
22
FI