Elisa 1-4 Kanavaputken asennus

1-4 Kanavaputken asennus
Maakaapeliverkko
Kanavaputket jaetaan standardin SFS 5608 mukaisesti rengasjäykkyyden ja iskulujuuden perusteella
lujuusluokkiin A (SN16 sekä erikoisluja SN30) ja B (SN8). A- luokan putkia (raskas käyttö) käytetään
teiden ja radan alituksissa. B- luokan putkia (keskiraskas käyttö) käytetään hiekkatäytteisissä
kanavissa ja perusmaahan asennettavissa putkituksissa raskaan liikenteen alueiden ulkopuolella.
Putkien tunnusväreinä käytetään keltaista, punaista ja oranssia väriä. Keltainen on sähkökaapeleiden
käyttöön, punainen tietoliikennekaapeleiden ja oranssia käytetään teiden alitusputkissa.
Työvaiheet
Putkien käsittely ja varastointi
Kuljetuksessa ja työmaakäsittelyssä on oleellista, että putket ja yhteet suojataan hankaus- ja
iskuvaurioilta sekä pistekuormitusten aiheuttamilta muodonmuutoksilta. Järjestelmän osia ei saa
heitellä eikä vetää maata pitkin. Putkinippujen nostamiseen käytetään trukkia tai nosturia ja
nostoliinoja. Putket varastoidaan tasaiselle alustalle joko alkuperäisissä nipuissaan tai pinottuina niin,
että muhvit eivät osu toisiin putkiin. Varastoinnissa putkiin ei saa jäädä pysyviä taipumia.
Putkituksen alusta
Kanavaputkituksen alusta tehdään samoin kuin maakaapeleidenkin alusta (ks. Kaapeli- ja
putkikaivannot). Valmiin kaivannon pohjalta poistetaan ensin kivet ja lohkareet, jonka jälkeen pohja
tasataan ja lopuksi tiivistetään. Pohjan tasaus tehdään tarvittaessa hiekalla/soralla, jonka suurin
raekoko on 20 mm. Kiviä tai kalliota ei saa olla 15 cm lähempänä asennustasoa. Pohja tasataan
siten, että putket saadaan asennettua koko pituudeltaan kantavalle ja kivettömälle alustalle. Talvella
kaivantoa ei saa kaivaa ylipitkäksi, ettei perusmaa pääse jäätymään. Mikäli kaapelikanava
rakennetaan kallioon, kaivanto louhitaan vähintään 15 cm asennustason alapuolelle. Kaivannon pohja
on vahvistettava, jos maaperän kantavuus ei ole riittävä kanavaputkiston tai
liikennekuorman kannalta. Ratkaisu vahvistamismenetelmästä tehdään erillisellä suunnitelmalla.
Putkituksen asennus
Ennen putkien asennusta, putket tulee tarkastaa, ettei niissä ole halkeamia tai lohkeamia, jotka
mahdollistavat veden ja maa-aineksen että juurakon kasvun putken sisälle. Rikkinäisiä putkia ei saa
asentaa kaivantoon, vaan rikkoutunut kanavaputki on joko vaihdettava ehjään tai korjattava
valmistajan ohjeiden mukaan. Putkitus asennetaan tarkastuksen jälkeen tasatulle pohjalle. Putkitus
tehdään yhtenäiseksi siten, että kaapelin asennus voidaan tehdä ilman vetomonttuja tai
mahdollisimman vähillä vetomontuilla. Putkiliitoksessa olevaa kumitiivistettä ei saa poistaa
asennuksen helpottamiseksi vaan putkien liitos tehdään valmistajan ohjeen mukaan, käyttäen
liitoksissa oikeanlaista liukuainetta. Liukuaineena ei saa käyttää saippuaa, koska
saippuan jouduttua putken sisäpintaan, se liimaa kuivuessaan kaapelit paikalleen. Putken sisäpuoli
tulee pitää asennuksen aikana puhtaana ja kuivana.
Suunnanmuutokset putkilinjassa on pyrittävä tekemään loivina (R ≥ 30 m), jotta kaapelin vetokitka
säilyy mahdollisimman pienenä ja yhtenäinen vetomatka mahdollisimman pitkänä. Putkea
taivuttamalla saadaan aikaan loivia kaaria. Putken taivutusta ei saa tehdä niin, että putkiliitoksen
tiiveys kärsii. Taivutettaessa putken päät pitää tukea niin, että vääntö ei kohdistu
muhviliitokseen. Jyrkemmissä mutkissa on käytettävä valmiita jäykkiä kaariputkia tai
taivutuskaaria. Putkituksen haarat tehdään siihen tarkoitetuilla haarakappaleilla. Putkilinjan
valmistuttua, putken päät tulpataan vesitiiviisti. (Kuva 1)
Kuva 1. Kanavaputken taivutus suunnanmuutoksissa.
Kanavaputkien merkintä
Paikoissa, joissa putken päät ovat näkyvissä (esim. kaivot), putkien päät on merkittävä. Putket
numeroidaan ja numerot on laitettava siten, että ne ovat selvästi näkyvissä ja kestävät paikallaan.
Putkituksen molemmissa päissä on oltava sama numero samalla putkella, vaikka putkenpaikka
nipussa olisi jostain syystä muuttunut.
Putkikaivannon täyttö
Kun putket on asennettu tasauskerroksen päälle, ne peitetään suojakerrosmateriaalilla.
Suojakerrosmateriaalina voidaan käyttää samaa materiaali kuin pohjantasauksessakin. Vierekkäin
olevien putkien etäisyyden tulee olla vähintään 5 cm, jotta väliin mahtuu sivuttaistukea antavaa
suojakerrosmateriaalia. Myös putkikerrosten etäisyys pitää olla vähintään 5 cm. Suojakerros ulotetaan
vähintään 15 cm ylimmän putkikerroksen yläpuolelle. Kaivannon lopputäyttöön voidaan yleensä
käyttää kaivannosta peräisin olevaa maata. Se ei kuitenkaan saa sisältää ruokamultaa, turvetta,
liejua, kantoja, juuria tms. eikä myöskään jäätynyttä maata. Täytemaan tiivistäminen riippuu
paikallisista olosuhteista. Liikennealueella täytön tulee vastata tien rakennekerrosvaatimuksia. Mikäli
täyttöä ei tiivistetä, sen korkeudessa tulee ottaa huomioon myöhempi
painuminen. Koneellinen tiivistäminen voidaan aloittaa, kun putken päällä on vähintään 30 cm:n
paksuinen täyttökerros. (Kuva 2)
Kuva 2. Putkikaivannon rakennekuva.
Asennusvaatimukset
•
•
•
•
Kaapelikanavakäytössä putkien peitesyvyyden on oltava vähintään ≥ 0,6 m.
Paikallisesti kaapeleiden suojana käytettäessä peitesyvyyden on oltava vähintään ≥ 0,4 m.
Liikennealueilla peitesyvyyden tulee kuitenkin olla vähintään sijoituslupaehtojen mukainen.
Valmiin putkilinja päät on tulpattava vesitiiviisti.
Muut vaatimukset
•
•
Kaivannon alustan tasaukseen ja täyttöön tuodun kiviainesmateriaalin kelpoisuuden tulee
osittaa CE-merkinnällä.
Putkien ja kaapeleiden läpivienneissä, läpivienti tiivistetään kohteen mukaisella tavalla (ks.
Liittyvät ohjeet ja määräykset).
Työn laadun toteaminen
•
•
•
•
•
•
•
•
Kohteessa on käytetty kohteenmukaista, oikean lujuusluokan kanavaputkea.
Putket on asennettu oikeaan syvyyteen.
Asennukseen ei ole käytetty vaurioitunutta materiaali eikä asennuksen aikana ole syntynyt
putkivaurioita.
Useamman putken asennuksessa samaan kaivantoon, putkien etäisyys toisistaan
asennettuna on riittävä (50 mm).
Putkitukseen ei ole tehty liian jyrkkiä mutkia (R ≥ 30 m).
Putket on liitetty toisiinsa tiiviste paikoillaan ja tiivistettä rikkomatta.
Putkenpäät on suljettu vesitiiviisti ja molemmat päät merkitty ohjeiden mukaisesti.
Putkien läpiviennit on tiivistetty kohteen mukaisella tavalla.