FI - Europa.eu

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 6. maaliskuuta 2017
(OR. en)
6957/17
DENLEG 12
AGRI 117
SAN 82
SAATE
Lähettäjä:
Saapunut:
Euroopan komissio
3. maaliskuuta 2017
Vastaanottaja:
Neuvoston pääsihteeristö
Kom:n asiak. nro:
D048376/04
Asia:
KOMISSION ASETUS (EU) …/…, annettu XXX, asetuksen
(EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse
syaanivetyhapon enimmäismäärästä loppukuluttajia varten markkinoille
saatetuissa jalostamattomissa kokonaisissa, jauhetuissa, murskatuissa,
halkaistuissa tai pilkotuissa aprikoosin siemenissä
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048376/04.
Liite: D048376/04
6957/17
jk
DGB 2C
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel XXX
SANTE/11728/2016 Rev. 1
(POOL/E2/2016/11728/11728R1FI.doc) D048376/04
[…](2017) XXX draft
KOMISSION ASETUS (EU) …/…,
annettu XXX,
asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syaanivetyhapon
enimmäismäärästä loppukuluttajia varten markkinoille saatetuissa jalostamattomissa
kokonaisissa, jauhetuissa, murskatuissa, halkaistuissa tai pilkotuissa aprikoosin
siemenissä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
FI
FI
KOMISSION ASETUS (EU) …/…,
annettu XXX,
asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syaanivetyhapon
enimmäismäärästä loppukuluttajia varten markkinoille saatetuissa jalostamattomissa
kokonaisissa, jauhetuissa, murskatuissa, halkaistuissa tai pilkotuissa aprikoosin
siemenissä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8
päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 1 ja erityisesti sen 2
artiklan 3 kohdan
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
Komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 2 vahvistetaan tiettyjen elintarvikkeissa
esiintyvien vierasaineiden enimmäismäärät.
(2)
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) alainen elintarvikeketjun
vierasaineita käsittelevä lautakunta, jäljempänä ’CONTAM-lautakunta’, antoi
tieteellisen lausunnon niistä akuuteista terveysriskeistä, joita liittyy syanogeenisten
glykosidien esiintymiseen raaoissa aprikoosin siemenissä ja raaoista aprikoosin
siemenistä saaduissa tuotteissa 3. Tieteellisessä lausunnossa tarkoitettu käsite ”raa’at
aprikoosin siemenet ja raaoista aprikoosin siemenistä saadut tuotteet” koskee samoja
tuotteita kuin tässä asetuksessa käytetty käsite ”jalostamattomat kokonaiset, jauhetut,
murskatut, halkaistut tai pilkotut aprikoosin siemenet”.
(3)
Amygdaliini on tärkein syanogeeninen glykosidi, jota esiintyy jalostamattomissa
aprikoosin siemenissä ja joka hajoaa pureskeltaessa syaanivetyhapoksi (syanidiksi).
Syaanivetyhappo (syanidi) on erittäin myrkyllinen ihmisille. CONTAM-lautakunta
vahvisti akuutin altistumisen viiteannokseksi (ARfD) 20 µg/kg arvioidessaan niitä
riskejä, joita liittyy syanogeenisten glykosidien esiintymiseen jalostamattomissa
1
EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.
Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa
olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).
EFSA CONTAM Panel (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain), 2016. Scientific opinion on
the acute health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in raw apricot kernels and
products derived from raw apricot kernels. EFSA Journal 2016;14(4):4424, 47 pp
doi:10.2903/j.efsa.2016.4424
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4424.pdf
2
3
FI
2
FI
kokonaisissa, jauhetuissa, murskatuissa, halkaistuissa tai pilkotuissa aprikoosin
siemenissä. Kun otetaan huomioon syanogeenisten glykosidien ilmoitetut määrät
jalostamattomissa aprikoosin siemenissä, akuutin altistumisen viiteannos ylittyisi jo
muutaman jalostamattoman aprikoosin siemenen nauttimisella.
(4)
Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa syaanivetyhapon (syanidin) enimmäismäärä
loppukuluttajia varten markkinoille saatetuissa jalostamattomissa kokonaisissa,
jauhetuissa, murskatuissa, halkaistuissa tai pilkotuissa aprikoosin siemenissä.
(5)
Koska jalostamattomien aprikoosin siementen markkinat ovat hyvin pirstaleiset ja
kansanterveydelle aiheutuu mahdollisesti akuutteja terveysriskejä, olisi säädettävä, että
toimijoiden on taattava, että kaikki loppukuluttajia varten markkinoille saatetut
jalostamattomat kokonaiset, jauhetut, murskatut, halkaistut tai pilkotut aprikoosin
siemenet ovat enimmäismäärän mukaiset.
(6)
On aiheellista vahvistaa enimmäismäärän noudattamisen valvonnassa sovellettavat
näytteenottosäännöt.
(7)
Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1881/2006 olisi muutettava.
(8)
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja
rehukomitean lausunnon mukaiset,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Toimijan, joka saattaa loppukuluttajaa varten markkinoille jalostamattomia kokonaisia,
jauhettuja, murskattuja, halkaistuja tai pilkottuja aprikoosin siemeniä, on toimivaltaisen
viranomaisen pyynnöstä toimitettava näyttöä siitä, että markkinoille saatettu tuote on
enimmäismäärän mukainen.
3 artikla
Enimmäismäärän noudattamisen valvontaa varten tapahtuva näytteenotto on suoritettava
komission asetuksen (EY) N:o 401/2006 4 liitteessä I olevassa D.2 osassa vahvistettujen
sääntöjen mukaisesti.
4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
4
FI
Komission asetus (EY) N:o 401/2006, annettu 23 päivänä helmikuuta 2006, näytteenotto- ja
määritysmenetelmistä elintarvikkeiden mykotoksiinipitoisuuksien virallista tarkastusta varten (EUVL L
70, 9.3.2006, s. 12).
3
FI
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
FI
4
FI