Vuoden 2017 kuntavaalit Hausjärven kunnassa

VUODEN 2017 KUNTAVAALIT HAUSJÄRVEN KUNNASSA
Varsinainen vaalipäivä
Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017. Äänestysaika varsinaisena äänestyspäivänä on
kello 9.00–20.00.
Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen. Alueiden nimet ja äänestyspaikat
ovat seuraavat:
Äänestysalue 001 Hikiä
Äänestyspaikka: Eskon koulu, Hikiäntie 223, 12240 Hikiä
Äänestysalue 002 Monni
Äänestyspaikka: Monnin koulu, Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää
Äänestysalue 003 Oitti
Äänestyspaikka: Kunnanvirasto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti
Äänestysalue 004 Ryttylä
Äänestyspaikka: Ryttylän koulu (kyläkirjasto), Koulutie 14, 12310 Ryttylä
Äänioikeutetuille jaettavassa väestörekisterikeskuksen laatimassa ilmoituskortissa on merkittynä kunkin
äänestäjän oma äänestysalue.
Ennakkoäänestys
Kuntavaalien kotimaan ennakkoäänestysajanjakso on 29.3.–4.4.2017. Hausjärven kunnan alueella yleisinä
ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:
Kunnanvirasto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti
Avoinna ke–pe 29.–31.3.2017 klo 9.00–18.00
la 1.4.2017 klo 10.00–14.00
su 2.4.2017 klo 10.00–14.00
ma–ti 3.–4.4.2017 klo 9.00–18.00
Ryttylän koulu (kyläkirjasto), Koulutie 14, 12310 Ryttylä
Avoinna ma–ti 3.–4.4.2017 klo 14.00–18.00
Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan
äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää
kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestys toimitetaan kuntavaaleissa ajanjaksolla 29.3.–4.4.2017. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan
Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 28.3.2017 klo 16.00.
Kirjalliset ilmoittautumiset lähetetään osoitteeseen Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta,
Keskustie 2-4, 12100 Oitti.
Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään kunnanviraston palvelupisteeseen puh. (019) 758 6505 tai
keskusvaalilautakunnan numeroon (019) 758 6587.
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen voidaan tehdä
vapaamuotoisesti tai käyttämällä kunnan palvelupisteestä tai keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta.
Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan puhelimitse tai kirjeellä asianomaiselle tai
hänen edustajalleen.
Henkilöllisyyden selvittäminen
Vaalilain mukaan äänestäjä on ilmoittautuessaan äänestyspaikassa velvollinen esittämään selvityksen
henkilöllisyydestään. Jos äänestäjällä ei ole muuta virallista henkilöllisyystodistusta, voi äänestäjä hakea
poliisilta maksutonta väliaikaista henkilökorttia.
Lisätietoja vaaleista www.hausjarvi.fi ja www.vaalit.fi
Hausjärvellä 5.3.2017
Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta