Liite, Laadunhallinnan tila

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
1 0 .3 .2 0 1 7
LAADUNOHJAUSRYHMÄN LAUSUNTO JOHDON KATSELMUKSEEN
LAADUNHALLINNAN TILA
Jyväskylän yliopiston laadunhallintajärjestelmä on määritelty yliopiston hallituksen 21.8.2013 hyväksymässä Jyväskylän yliopiston laatupolitiikassa:
Laadunhallinta on yhteisössä tunnetun vastuunjaon, hyviksi todettujen toimintatapojen ja käytänteiden sekä niihin kohdennettujen voimavarojen kokonaisuus. Jyväskylän yliopiston laadunhallinta tukee yliopiston strategista johtamista ja yliopiston toimintaa sen kaikilla tasoilla. Laadunhallinnan
keskeinen tavoite on ennakointiin ja arviointiin perustuva jatkuva kehittäminen, joka takaa korkean
laadun.
Suunnittelu
Laadunhallinnan suunnittelumekanismeina toimivat laadunhallinnan ohjausryhmä, osallistuminen
yliopistopalvelujen, erityisesti strategisen kehittämisen alueella olevaan suunnittelu- ja kehittämistoimintaan sekä osallistuminen yksiköiden laatua ja laadunhallintaa kehittäviin hankkeisiin.
Laadunohjausryhmä laati laadunhallinnan vuosisuunnitelman, jota ryhmä seurasi vuoden mittaan ja
antoi lausuntonsa suunnitelman toteutumisesta vuoden lopuksi
Yksiköissä toteutettiin laadunhallintaa yhteisellä ja yhtenäisellä tavalla johdetussa opetussuunnitelmatyössä, etäoppimisen ja -opettamisen kansainvälisiin hankkeisiin osallistumisella sekä itsearvioinnilla.
Yliopiston strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen suunnitteluosuus uudistettiin.
Yliopistopalvelut myös suunnitteli sisäisten projektien johtamisen ja ohjaamisen mallin.
Toteutus
Jyväskylän yliopisto hyväksyttiin Euroopan johtavan etäopetuksen järjestön European Association of
Distance Teaching Universities (EADTU) -verkoston jäseneksi. Verkosto on Euroopan Komission
avainkumppani avoimen, joustavan ja verkko-opetuksen kehittämisessä. Yliopiston edustajana järjestössä toimii Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.
Jyväskylän yliopisto myös oli mukana kehittämässä Euroopan komission ja 17 muun organisaation
kanssa muuntautuvaa, luottamukseen perustuvaa oppimisen sähköistä arviointijärjestelmää.
(TeSLA-projekti, Adaptive Trust-Based E-Assessment System for Learning).
Jyväskylän yliopistossa opetussuunnitelmien uudistamisen tukemiseksi järjestettiin OPS-seminaarien
sarja (https://www.jyu.fi/koulutus/ops17), jossa käsiteltiin teemoittain rehtorin linjaukset ja seurattiin
opetussuunnitelmatyön etenemistä.
Yliopistopalvelujen strategisen kehittämisen vastuualueella aloitettiin yliopiston strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen uudistus. Nelivuotisen sopimuskauden suunnitteluprosessi muutettiin
aiempaa strukturoidummaksi mutta myös vuorovaikutteisemmaksi. Lisäksi aikataulua väljennettiin.
Vastaavanlainen uudistamistyö aloitettiin vuosittaisen raportoinnin uudistamiseksi samoin kuin
avainindikaattoreiden (key performance indicators, KPI) laatimiseksi suunnittelukaudelle 2017-2020.
Yliopiston sisäisille projekteille laadittiin projektitoiminnan ohje, jota on alettu soveltaa rehtorin ja
tiedekuntien, erillislaitosten sekä yliopistopalvelujen välisissä neuvotteluissa sovituissa sisäisissä
projekteissa.
1 (3)
U:\Data\Hallinnolliset\Laadunohjausryhmä\Muistiot\Liitteet\2017\21.2.2017\Liite, Laadunhallinnan tila.docx 10.3.2017
15:45
Pirjo Halonen
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
1 0 .3 .2 0 1 7
LAADUNOHJAUSRYHMÄN LAUSUNTO JOHDON KATSELMUKSEEN
Kauppakorkeakoulun AACSB-akkreditointiprosessi eteni kohti vertaisarviointiryhmän vierailua. Initial Self Evaluation Report hyväksyttiin keväällä 2016 ja prosessin ensimmäinen seurantaraportti joulukuussa. Kauppakorkeakoulua pyydettiin toimittamaan lisäraportti, joka lähetetään kesäkuussa
2017.
Tutkijanuran ja -aseman kehittämisen EU:n laajuinen ohjelma oli Jyväskylän yliopistossa ulkoisen
arvioinnin suunnitteluvaiheessa. Arviointi siirtyi EU:n oman, ohjelman uudelleenorganisoitumisen
vuoksi vuodella eli vuoteen 2018.
Arviointi
Laatupolitiikan mukaan laadunhallintaa arvioidaan säännöllisesti sisäisin auditoinnein, itsearvioinnein ja muin arviointimenettelyin. Yliopiston hallitus arvioi laatupolitiikan, laadunhallintajärjestelmän sekä toiminnan laadun kehittymistä vuosittain johdon katselmuksessa.
Vuosittain auditoidaan sisäisesti jokin teema, jonka yliopiston hallitus hyväksyy tarkastusvaliokunnan esityksestä. Tarkastusvaliokunnalle teemaa valmistelee yliopiston laadunohjausryhmä. Vuonna
2016 hallitus päätti sisäisen auditoinnin teemaksi laadunhallinnan käsikirjan käytettävyyden. Yliopistoa kuitenkin työllisti palvelurakenneuudistus, eikä sen keskeneräisyyden vuoksia auditointia
pidetty mahdollisena. Käsikirjaa ei ollut ajantasaistettu. Rehtori päätti, että käsikirjaa arvioidaan yliopistoyhteisölle järjestettävällä kyselyllä, joka toteutettiin ja johon vastasi kahdeksan henkilöä.
Kasvatustieteiden laitoksen koulutusjohtaminen arvioitiin itsearviointina.
Yliopiston tutkijakoulun tohtorikoulutus arviointiin vuoden 2016 aikana. Arviointiin osallistuivat
kaikki tohtorikoulut ja -ohjelmat. Tulokset raportoitiin tiedeneuvostolle syksyllä, ja vastuutetut, vuosille 2016-2020 ulottuvat kehittämistoimet aloitettiin heti.
Yliopisto uusi Green Office -ympäristöjärjestelmänsä statuksen kesäkuussa 2016 toteutetun auditoinnin perusteella.
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Executive MBA -ohjelman AMBA-akkreditoinnin uusimisen arviointiprosessi päättyi joulukuussa, ja siitä annettiin suullinen palaute. Päätös tulee vuonna
2017.
Kehittäminen
Kehittämistoimet raportoituvat rehtorille ja yliopistoyhteisölle laadunhallinnan vuosisuunnitelman
toteutumistaulukon (https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/laatu/intra/tskerto/suunnitelma2016)
kautta.
Auditointien tuottamien kehittämiskohteiden edistäminen
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin vuonna 2015 toteutetusta ulkoisesta auditoinnista seuranneista kehittämiskohteiden suunnitelluista kolmesta vaiheesta on edistetty ensimmäistä.
Kehittämiskohteet on listattu seurantataulukkoon, johon kunkin kohteen vastuuhenkilö on kirjannut
suunnitellut kehittämistoimet. Edistymistä seurataan puolivuosittain. Tarkastusvaliokunta kirjaa
edistymisen audit logiin. Vuoden 2016 loppuun mennessä kymmenestä kehittämiskohteesta kaksi on
valmistunut, ja viisi on kesken. Kolme on vielä aloittamatta.
Myös sisäisten auditointien kehittämiskohteiden etenemistä seurataan seurantataulukoin ja audit logein. Vuoden 2016 loppuun mennessä seurannassa olleista 36 kehittämiskohteesta 19 oli viety päätökseen, 14 oli kesken ja yksi aloittamatta. Kaksi kehittämiskohdetta oli perustellusti poistettu seurannasta. Koe-eläintoiminnan auditoinnista seurannut kehittäminen oli viety kokonaan päätökseen,
2 (3)
U:\Data\Hallinnolliset\Laadunohjausryhmä\Muistiot\Liitteet\2017\21.2.2017\Liite, Laadunhallinnan tila.docx 10.3.2017
15:45
Pirjo Halonen
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
1 0 .3 .2 0 1 7
LAADUNOHJAUSRYHMÄN LAUSUNTO JOHDON KATSELMUKSEEN
samoin psykologian laboratorioauditoinnin kehittämiskohteet. Kemian laboratorioiden kehittämiskohteet olivat jokseenkin viedyt päätökseen. Sen sijaan laboratorioiden kehittämiskohteista liikuntatieteellinen tiedekunta, fysiikan laitos, bio- ja ympäristötieteiden laitos ja Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius eivät olleet edenneet.
Laatuvastaavatyön kehittäminen
Karvin auditoinnissa tuli esiin, että nykyiset, oman toimensa ohella yksiköiden laatuvastaavina toimivat kokevat vastuun epämääräisenä ja ovat osittain epätietoisia, mitä heidän tehtäviinsä kuuluu.
Vuoden 2016 aikana laatuvastaavat laativat järjestetyissä työpajoissa esityksen tehtävikseen ja myös
esityksen nimen vaihtamisesta laatukoordinaattoriksi. Asiasta on tehty rehtorille esitys.
Laadunhallinnan viestinnän kehittäminen
Laadunhallinnan viestintään etsittiin uusia muotoja. Opiskelijoille painettiin Laatu lentoon -esitettä, ja
Tiedonjyvä-lehden verkkoversiossa julkaistiin kolme Laatu lentoon -artikkelia. Verkkosivujen uudistaminen ei edistynyt.
Laadunohjausryhmän arvio Jyväskylän yliopiston laadunhallinnan tilasta
Yliopiston toiminnan suunnittelujärjestelmä on uudistunut. Syksyllä 2016 käyttöön otetut menettelytavat on todettu pääosin toimiviksi ja yliopiston toimintaa edistäviksi.
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin suositusten mukainen kehittäminen on edennyt hitaasti. On todettava, että laadunhallinnan ja strategisen johtamisen kytkentä ei toimi optimaalisesti.
Yliopiston Karvin auditoinnista saamia kehittämistehtäviä on toteutettava nopeammin.
3 (3)
U:\Data\Hallinnolliset\Laadunohjausryhmä\Muistiot\Liitteet\2017\21.2.2017\Liite, Laadunhallinnan tila.docx 10.3.2017
15:45
Pirjo Halonen